Winamp Logo
WRN PERSIAN در زبان فارسی Cover
WRN PERSIAN در زبان فارسی Profile

WRN PERSIAN در زبان فارسی

UK, Persian, Public-Community
About WRN PERSIAN در زبان فارسی
رادیو جهانی ۲۴ ساعته در روز دسترس می باشد و اخبار از رادیو ژاپن فارسی در مدت شبانه روز و موزیک ایرانی متنوع پخش می کند