Winamp Logo
VOV4 Miền Trung Cover
VOV4 Miền Trung Profile

VOV4 Miền Trung

Vietnam, Vietnamese, Local-Regional News
About VOV4 Miền Trung
OV4 Miền Trung Phát thanh tiếng dân tộc Cơ Tu. Thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc.