Winamp Logo
True Life in God Radio - Nepali Cover
True Life in God Radio - Nepali Profile

True Life in God Radio - Nepali

Switzerland, Latvian, Christianity
About True Life in God Radio - Nepali
भसुला रायडनले सन् १९८५ देखि परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नु भएका सन्देशहरु प्रसारण भईरहेका छन्।