Winamp Logo
Taghta Podcast Cover
Taghta Podcast Profile

Taghta Podcast

Scottish Gaelic, National/National politics/National assembly, 1 seasons, 64 episodes, 19 hours 53 minutes
About
Le taghadh Pàrlamaid air fàire bidh sgioba nan naidheachdan an seo airson stiùir spòrsail a thoirt dhuibh tro na clachan-mìle as cudromaiche.
Episode Artwork

100 bliadhna de chraoladh Ghàidhlig

Taghta a' comharrachadh 100 bliadhna bho chaidh a' chiad phrògram Gàidhlig a chraoladh.
05/12/202326 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Mòdcast: Pàislig

Leis a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail air ais am Pàislig am-bliadhna, tha am Mòdcast againn air a bhith a' coimhead ri eachdraidh a' bhaile ann am beagan a bharrachd doimhneachd.
27/10/202327 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Mòdcast: Na buinn òir

Bha am Mòd ann am Pàislig aon turas ron seo, air ais ann an 2013. Tha am Mòdcast air a bhith a' bruidhinn ris an fheadhainn a bhuannaich na buinn òir bho chionn deich bliadhna.
19/10/202317 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Mòdcast 2023: Am Mòd air ais am Pàislig

Dòmhnall Moireasdan a' còmhradh ri ceann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich, Magaidh Choineagan, is am Mòd air ais am Pàislig.
13/10/20238 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Sabhal Mòr Ostaig agus Slèite

Tha Seumas Dòmhnallach a' bruidhinn ri Donaidh MacFhionghain, Iain Tormod MacLeòid, agus Nicola NicThòmais mun bhuaidh a th' air a bhith aig Sabhal Mòr Ostaig air Slèite
29/09/202323 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Stiùbhart MacRath Chonchra

Còmhradh mu Stiùbhart MacRath Chonchra, ceann-cinnidh Gàidhealach a chluich ball-coise do Shasainn is an eachdraidh teaghlaich a dh'fhàg gun do thachair sin.
22/09/202316 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Turas Johnson agus Boswell air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan

Còmhradh leis an Dtr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart mu thuras Samuel Johnson is Seumas Boswell timcheall na Gàidhealtachd 's nan Eilean bho chionn 250 bliadhna.
28/08/202319 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Stèidheachadh GMA

Tha fiosrachadh a chaidh a lorg às ùr ag innse gu bheil cluba iomain Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal nas sine na bha iad fhèin a' smaointinn. Tha Taghta a' bruidhinn ri ceann-suidhe a' chluba, Aonghas MacAonghais.
30/06/202311 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Eilthireachd: SS Metagama

100 bliadhna bho sheòl an SS Metagama à Steòrnabhagh, tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris air buaidh na h-eilthireachd.
02/05/202330 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Eilthireachd: SS Marloch

100 bliadhna bho sheòl an SS Marloch à Loch Baghasdail, tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris air buaidh na h-eilthireachd.
02/05/202323 minutes 4 seconds
Episode Artwork

MND

Gheibh mu 200 duine ann an Alba dearbhadh gach bliadhna gu bheil iad a' fulang le tinneas Motor Neurone no MND. Tha Shona NicDhòmhnaill air a bhith a' còmhradh ri Chrissie Laing ann an Uibhist a thaobh mar a tha ise a' dèiligeadh leis an tinneas.
03/04/202316 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Reactaran Sgoil MhicNeacail

Le Sgoil MhicNeacail a' comharrachadh gu bheil i 150 bliadhna a dh'aois, tha Dòmhnall Moireasdan air a bhith a' còmhradh ri Niall Bartlett mu chuid de reactaran ainmeil na sgoile.
17/03/202316 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Dìleab Shobhietach Estòinia

Annabel Nic ‘Illinnein a' bruidhinn ri Anndra MacFhionghain a tha air a bhith ann an Estòinia airson Eòrpa is e a' coimhead ri mar a tha an Ruis is dìleab linn nan comannach fhathast a' toirt buaidh air an dùthaich.
16/03/202315 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Sequamur: Stèidheachadh Sgoil MhicNeacail

150 bliadhna bho dh'fhosgail Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh, tha Ruairidh MacÌomhair a' toirt sùil air sgeulachd nam bràithrean a stèidhich an sgoil.
15/03/202327 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Luchd-imrich Albàinia

Annabel Nic ‘Illinnein a' còmhradh ri Andreas Wolff mu phrògram a rinn e airson Eòrpa mu Albàinianaich a tha air feuchainn ri slighe a dhèanamh a Bhreatainn gu mì-laghail air bàtaichean beaga.
09/03/202316 minutes 1 second
Episode Artwork

Là Aillse na Cruinne

Màiri Riddoch a' bruidhinn ris an Oll Kay NicLeòid bho Oilthigh Chicago is Là Aillse na Cruinne ann Disathairne.
03/02/202318 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Casg-breith sa Phòlainn

Annabel Nic ‘Illinnein a' còmhradh ri Eilidh NicÌomhair air mar chaidh laghan air casg-breith a theannachadh sa Phòlainn, is i air tadhal air an dùthaich airson a' phrògraim Eòrpa.
19/12/202214 minutes 7 seconds
Episode Artwork

'Chan eil e cho furasta a bhith òg’

Màiri Riddoch ann an còmhradh ri Kirsteen NicIlleChiar mu bhuaidh staing Covid-19 air cloinn is an taic a th' ann dhaibh.
16/12/202212 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Stòras Uibhist

Shona NicDhòmhnaill ann an còmhradh ri Tormod MacAsgaill bho Stòras Uibhist mu na prìomhachasan is dùbhlain a tha ron bhuidhinn.
06/12/202216 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Flòraidh NicDhòmhnaill

Bu chòir barrachd a dhèanamh den cheangal eadar Flòraidh NicDhòmhnaill, bana-ghaisgeach nan Seumasach, agus Uibhist. Sin a rèir fhir a tha càirdeach rithe is a tha air a bhith a' rannsachadh a beatha. Tha 300 bliadhna bho rugadh Flòraidh. Tha ceist air Tòmas MacDhòmhnaill ge-tà, mu dè cho faisg air an fhìrinn 's tha cuid de na tha sgrìobhte mu deidhinn. Bhruidhinn Shona NicDhòmhnaill ris.
26/10/202216 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Mòdcast: Dualchas Siorrachd Pheairt

Leis a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt, tha Taghta a' coimhead ri dualchas na Gàidhlig san sgìre mun cuairt.
21/10/202240 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Mòdcast 2022

Dòmhnall Moireasdan a' còmhradh ri Ceann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich, Ailean Caimbeul, air thoiseach air Mòd Pheairt.
14/10/20228 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Turas Rìoghail

An t-Urr. Iain Urchardan ag innse do Ghilleasbuig MacDhòmhnaill mu chothrom a bh' aige deireadh-seachdain a chur seachad còmhla ris a' Bhanrigh nach maireann is buill eile den Teaghlach Rìoghail aig Baile Mhorail bho chionn grunn bhliadhnaichean.
13/09/202211 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Cnoc Soilleir

Bha clach-mhìle mhòr an Uibhist a Deas agus an an t-ionad culturail, Cnoc Soilleir, ga fhosgladh gu h-oifigeil. Tha Shona NicDhòmhnaill a’ bruidhinn ri cathraiche Cheòlais, Màiri NicAonghais, mun t-slighe fhada chun na h-ìre seo, is dè tha romhpa leis a’ phròiseict a-nise.
06/09/202212 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Iseabail Gowdie

Magaidh NicFhionghain a' bruidhinn ri Màiri Kidd mu Iseabail Gowdie is taisbeanadh ùr mu beatha air fosgladh ann an Inbhir Narann, is còmhradh cuideachd mu bhoireannaich eile a chaidh a chur gu bàs fo chasaid gun robh iad nam bhana-bhuidsichean.
01/09/20229 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Slàinte Bhoireannach

A' bhuaidh a tha dìth fiosrachaidh is tuigse air gnothaichean slàinte a' toirt air beatha mòran bhoireannach
05/08/202224 minutes 1 second
Episode Artwork

Taghta: Àranais

Tha Aonghas Dòmnullach a' beachdachadh air eachdraidh gàrradh-ola Àranais agus a' bhuaidh a bh' aige air Leòdhas.
04/08/202221 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Ceòlas aig Cnoc Soilleir

Shona NicDhòmhnaill a' còmhradh ri Shona Masson bho Cheòlas mu dhachaigh ùr na buidhne ann an Cnoc Soilleir
13/07/20228 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Fasan agus an Àrainneachd

Tha Anndra MacFhionghain a' beachdachadh air a' bhuaidh a tha gnìomhachas an fhasain a' toirt air an àrainneachd.
02/07/202217 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Gàidhlig san dachaigh

Agallamhan le triùir eòlaichean mu na tha a dhìth gus Gàidhlig a neartachadh aig ìre na dachaigh
17/06/202219 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Cogadh nan Eileanan Faclanach

Beachdan air Cogadh nan Eileanan Faclanach is 40 bliadhna bho thàinig e gu ceann.
16/06/202210 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Clach-mhìle shònraichte am Barraigh

Fhad 's a bha Iùbailidh na Banrìgh a' dol, bha iad a' comharrachadh clach-mhìle shònraichte eile am Barraigh is Peigi Haggarty à Borgh 100 bliadhna a dh'aois.
14/06/202210 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Aonghas Lambkin

Agallamh le Aonghas Lambkin mun obair aige mar neach-cobhair leis na Dùthchannan Aonaichte an Afganastan, far an robh e ann an conaltradh gu cunbhalach leis na Taliban.
24/05/202218 minutes 28 seconds
Episode Artwork

An Taghadh Ionadail: A' Ghàidhealtachd

An tè-naidheachd Eileen NicDhòmhnaill air turas rathaid tro chuid de sgìrean na Gàidhealtachd air thoiseach air an taghadh ionadail sa Chèitean.
28/04/202219 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Taghta: Mòr Bhrù

Eilidh NicLeòid a‘ cuimhneachadh air Mòr NicLeòid, Mòr Bhrù.
12/04/20229 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Kitty NicLeòid

Angela NicIlleathain a' dèanamh luaidh air Kitty NicLeòid à Nis - tè de shàr sheinneadairean Gàidhlig an 20mh linn.
28/03/202220 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Sasainn Nuadh

Agallamh leis an Dtr Stiùbhart Dunmore bho Oilthigh Sussex mu phròiseact rannsachaidh ùr aig Harvard air cleachdadh na Gàidhlig ann an Sasainn Nuadh.
24/03/20229 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Ann Urchadan

Angela NicIlleathain a' dèanamh luaidh air Ann Urchadan - an aona bhoireannach a-riamh a bha na Pròbhaist air baile Steòrnabhaigh.
14/03/202215 minutes 38 seconds
Episode Artwork

An Cogadh Fuar

Calum MacLeòid le sùil air ais air deireadh a' Chogaidh Fhuair an 1992 is ceistean às ùr mun chàirdeas eadar sear is siar.
15/02/202213 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Colonachd

Taghta a’ cluinntinn bhon Dtr Mairead Connell-Szasz agus Scott Moireasdan, a bha an sàs ann an deasbad air-loidhne mu cholonachd, na Gàidheil, is Tùsanaich Aimeireagaidh a Tuath.
24/01/20228 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Taghta: Bochdainn

Tha sgioba Taghta a' beachdachadh air bochdainn agus mar a tha sin a' bualadh air teaghlaichean ann an Alba.
14/12/202121 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Taghta: Duanag do Mhàbu

Dòmhnall Pollock ag aithris air leasachaidhean a thaobh na Gàidhlig ann am Màbu ann an Eilean Cheap Breatainn
18/11/202119 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Taghta: COP26

Darren Linc a'còmhradh ri Niall O'Gallagher, Mìcheal MacNèil & Calum MacAmhlaigh mu COP26
09/11/202121 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Mòdcast 2021

Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 a' tòiseachadh an Inbhir Nis
09/10/202114 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Taghta 13: Peadar MacUilleim

Sgeulachd iongantach Pheadair MhicUilleim à Inbhir Nis, “an Gàidheal as cliùtiche ann am ball-coise a-riamh”. Tha Dòmhnall Pollock a' bruidhinn ri ogha Pheadair, Ceit Pheutan.
28/09/202117 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Taghta 12: Turasachd

Le seusan turasachd an t-samhraidh a’ tighinn gu crìch, tha sgioba Taghta a’ beachdachadh air buaidh a’ ghnìomhachais ’sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan
21/09/202127 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Taghta 11: Màl

Tha Ailean Peutan a' beachdachadh air an deasbad timcheall chòraichean luchd-màl ann an Alba.
14/09/202116 minutes 5 seconds
Episode Artwork

A' Cuimhneachadh 9/11

Ailean MacLeòid, Calum MacLeòid, agus Anndra MacFhionghain a’ coimhead air ais air tachartasan agus dìleab ionnsaighean 9/11.
13/09/202115 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Taghta 10: Clas

Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein a' còmhradh leis an sgrìobhadair is neach-iomairt Daibhidh Eyre mu chlas anns an Rioghachd Aonaichte agus na tha sin a' ciallachadh an-diugh.
24/08/202131 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Taghta 9: Ath-fhiadhachadh

Sgioba Taghta a’ tilleadh is iad a’ beachdachadh air an deasbad timcheall ath-fhiadhachadh ann an Alba an-diugh.
10/08/202121 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Staing BCCI- Deasbad.

Tha sgioba BBC Naidheachdan a' coimhead air ais air an t-Iuchair 1991 nuair a chaill Comhairle nan Eilean £24m ri linn sgainneal a' bhanca eadar-nàiseanta BCCI.
16/07/202136 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Staing BCCI- A' giùlain coire.

Tha sgioba BBC Naidheachdan a' coimhead air ais air an t-Iuchair 1991 nuair a chaill Comhairle nan Eilean £24m ri linn sgainneal a' bhanca eadar-nàiseanta BCCI.
15/07/202137 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Staing BCCI- An dìleab.

Tha sgioba BBC Naidheachdan a' coimhead air ais air an t-Iuchair 1991 nuair a chaill Comhairle nan Eilean £24m ri linn sgainneal a' bhanca eadar-nàiseanta BCCI.
14/07/202118 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Staing BCCI- Am buaireadh 's am fuasgladh.

Tha sgioba BBC Naidheachdan a' coimhead air ais air an t-Iuchair 1991 nuair a chaill Comhairle nan Eilean £24m ri linn sgainneal a' bhanca eadar-nàiseanta BCCI.
13/07/202119 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Staing BCCI- 'S Iomadh rud buidhe 's chan e an t-òr.

Tha sgioba BBC Naidheachdan a' coimhead air ais air an t-Iuchair 1991 nuair a chaill Comhairle nan Eilean £24m ri linn sgainneal a' bhanca eadar-nàiseanta BCCI.
12/07/202119 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Taghta 8: Air cùl a' chùrtair

Sgioba Taghta a' toirt sùil air ais air Taghadh Pàrlamaid na h-Alba 2021. Na h-iomairtean, buil an taghaidh agus cuid de na podcastan a b'fheàrr leotha san t-sreath
13/05/202124 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Taghta 7: Na h-uairean mu dheireadh den iomairt

Sgioba taghta an seo air an là ron bhòt
05/05/202124 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Taghta 6: Àrainneachd an taghaidh

An t-seachdains air Taghta, dè tha na pàrtaidhean ag ràdh mun àrainneachd?
28/04/202121 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Taghta 5: Holyrood agus mion choimhearsnachdan

Taghta a' coimhead air mar a tha mion-choimhearsnachdan gan riochdachadh aig Holyrood
21/04/202124 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Taghta 4: Togaibh i, togaibh i, A'Ghàidhlig agus An Taghadh

Sgioba Taghta a' toirt sùil air a'Ghàidhlig agus An Taghadh
14/04/202118 minutes
Episode Artwork

Taghta 3: Taigheadas agus an Taghadh

Ailean Peutan, Ruairidh Alasdair MacIllfhinnein agus Nicole Webber a' bruidhinn ris an luchd-naidheachd Cara Coburn agus Eileen NicDhòmhnaill, agus Eilidh Sykes, Pàdraig Moireasdan, Allison Nic an Tòisich, Agnes Rennie, Lana Pheutan, Calum McConnell agus Ceitidh Nic a' Phì. 'S e cuspair na seachdainsa taigheadas agus thathas a' beachdachadh air na dùbhlain mu choinneamh òigridh a bhith a' lorg àite-fuirich seasmhach, gu h-àraid air a' Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan. Beachd cuideachd air dè tha luchd-poileataigs a' gealltainn air thoiseach air an Taghadh Albannach 2021.
07/04/202123 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Taghta 2: Craiceann a' bhanana

Ailean, Anndra agus Shona an seo gus beachdachadh air mar a tha an iomairt airson (agus an aghaidh) darna referendum mu neo-eisimeileachd a' toirt buaidh air Taghadh na h-Alba 2021
31/03/202117 minutes
Episode Artwork

Taghta 1: Taghadh ann an Linn a' Chovid

Dè bhuaidh a tha Covid-19 a' toirt air ullachadh airson Taghadh na h-Alba air 6mh Cèitean? Tha Ailean Beaton, Calum MacLeòid agus Shona Nic a' Phiocair a' faighinn a-mach.
25/03/202115 minutes
Episode Artwork

Fàilte gu Taghta

Le taghadh Pàrlamaid air fàire bidh sgioba nan naidheachdan an seo airson stiùir spòrsail a thoirt dhuibh tro na clachan-mìle as cudromaiche. With an election coming up, let the BBC Naidheachdan team take you on a lighthearted journey through the most important milestones in the campaign.
11/03/20211 minute 50 seconds