Winamp Logo
SpeakGaelic Podcast Cover
SpeakGaelic Podcast Profile

SpeakGaelic Podcast

English, Education, 1 season, 132 episodes, 2 days, 9 hours, 40 minutes
About
It’s time to SpeakGaelic! With John Urquhart at the helm this exciting new podcast is specially curated to help grow your skills and confidence with Gaelic.
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Cha Tig An Aois Leatha Fhèin

Air SpeakGaelic Extra na seachdain seo, tha Joy Dunlop thall anns na Stàitean Aonaichte is Calum a' cumail rian air cùisean aig an taigh! Tha iad a' bruidhinn air fèisean agus briathrachas a tha ceangailte ris an dearbh chuspair! And it's the last programme in the current series of SpeakGaelic Extra - so who'll come out on top in the quiz?
4/4/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 13: Fèisean | Festivals

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòrachadh, ionnsaichidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmair. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisein SpeakGaelic air BBC ALBA, agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common - their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
4/1/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Ab-so-total-lutely!

Abair spòrs a bh' aig Calum MacIlleathain agus Iain Urchardan a tha a’ toirt thugaibh podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo. With the clocks changing this week agus sìneadh a’ tighinn air an latha there’s definitely more of a spring in their step. Ach, an canadh sibhse gu bheil Iain is Calum ‘cho glic ri cailleach-oidhche’ no ‘cho gòrach ris na h-eòin?’ Well, maybe their performances in the quiz will help you decide!
3/28/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 12: Leigheas | Medicine

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
3/25/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Abair sgioba!

‘S iad Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain a tha aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Nach iad a tha treun is tapaidh a’ sgaoileadh fiosrachadh feumail gu ar luchd-ionnsachaidh èasgaidh. From lifting stones to darning tights their skills know no bounds! Mar sin, siuthadaibh, go on and send us any of your questions or queries via our social media pages.
3/21/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 11: Poilitigs | Politics

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
3/18/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Chan fhuilear dha!

‘S iad Gaisgich na Gàidhlig, Iain Urchardan agus Joy Dunlop, a tha aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. With a birthday and a wedding anniversary, there are plenty of celebrations! What gifts would you give this pair? Dè na tiodhlaicean air a bheil iad airidh? Tha fiosrachadh feumail aig Banrigh a' Ghràmair, Joy agus farsaingeachd de bhriathrachas aig Bàrd na Hearadh, Iain. Dèanaibh cinnteach gum bi sibh ag èisteachd!
3/14/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 10: Ionmhas | Finance

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
3/11/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | BYOB: Bring your own...?

Tha fàilte bhlàth oirbh uile gu podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo le ur gaisgich, Calum MacIlleathain agus Iain Urchardan, aig an stiùir.You’re more than welcome to BYOB, bring your own bèicearachd if you’re planning on popping in! Dithis, ceathrar no deichnear... bidh fàilte is furan oirbh. ‘S fheàirrde aoigheachd SpeakGaelic than the hospitality offered by the establishments in this week’s quiz!
3/7/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 9: Aoigheachd | Hospitality

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
3/4/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Iomain agus Skydiving

Nach buidhe dhuibhse! Tha Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop air ais le SpeakGaelic Extra. How do you like to get your body moving? A bheil sibhse nas coltaiche ri Joy a’ bocadaich mun cuairt mar chat air spiris? Neo am b’ fheàrr leibh a bhith a’ ruith agus a’ leum air a’ bhlàr a-muigh coltach ri Calum? And who will be the champion when it comes to slightly off-kilter sports? Nach cuir sibh ur beachdan thugainn air ar meadhanan sòisealta!
2/29/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 8: Eacarsaich | Exercise

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
2/26/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Human Alarm Clock

Obair obair Fhearchair! No rest for the wicked on this week’s SpeakGaelic Extra! ‘S iad Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop a tha aig an stiùir agus ‘s ann air fastadh, employment, a tha iad a’ bruidhinn. Cluinnidh sinn cuideachd mu na h-obraichean as annasaiche a bh’ aca fhèin a-riamh. Have you had any unusual or interesting jobs? Let us know about them via our social media channels!
2/22/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 7: Fastadh | Employment

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
2/19/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Sgaoil an Gaol

‘S e gaol a tha air àire Joy Dunlop, Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain ann an SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Là, mìos no bliadhna nam pòg, take your pick! Cho fad ‘s gu bheil an gaol air a sgaoileadh, ‘s e sin a tha a’ cunntadh! If you’ve been scrabbling around looking for all sorts of ways to profess your love and affection, Joy, Calum and Iain have you covered! Tha farsaingeachd de bhriathrachas aca dhuibhse a tha airson cairt dhìomhair a chur dhan phost. Cuideachd, dèanaibh cinnteach feuchainn air an fharpais-cheist. Dè seòrsa eòlas a th’ agaibhse air filmichean romansach?
2/15/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 6: Co-fhaireachdainn | Sympathy

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
2/12/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Hoolie

‘S iad Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop a th’ aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. With the stormy weather that has been whipping about, they thought sharing vocabulary for all manner of breezes, gales and hoolies would be useful! Agus ‘s e cruinn-eòlas fòcas an fharpais-cheist. An urrainn dhuibhse a’ chùis a dhèanamh air Joy is Calum?
2/8/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 5: Bàiltean Mòra | Cities

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
2/5/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Horò-gheallaidh

Deireadh na ciad mhìos den bhliadhna ùir, tha sin ceart tha sinn fhathast anns an Fhaoilleach! ‘S math gu bheil Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain an seo gus ur togail agus ur mìsneachadh le podcast ùr SpeakGaelic Extra. It’s been a wild and wintery start to the year, so Joy and Calum thought it would be beneficial to share some words and phrases you could use to talk about snow. Agus, abair gun robh iad air an dòigh feuchainn air Megamix eile. Cia mheud òran a dh’aithnich sibhse?!
2/1/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 4: Sòisealtas | Society

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/29/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Feel Good Factor

‘S ann trang ag obair an fhearainn a tha Iain Urchardan is Joy Dunlop air podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Agriculture is the theme of this week’s programme, but even if you’re not a farmer or a crofter, you’ll learn plenty of useful new words and phrases. Bidh taic aca dhuibhse a bhios ’s dòcha a’ strì le gnìomhairean neo-riaghailteach no ‘irregular verbs.’ And who will get the upper hand in the quiz?! Dèanaibh cinnteach gum bi sibh ag èisteachd gus faighinn a-mach!
1/25/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 3: Àiteachas | Farming

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/22/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Morair nam Fàinneachan

Dèan cinnteach gum bi sibh nur deann-ruith gus èisteachd ri podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo ann an cuideachd Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain. Are the short days of winter leaving you searching for some summer sun? Uill, cluinnidh sibh mu chuid de na h-àitichean a bhios a’ tàladh Joy is Calum agus mar a mhiannaicheadh iadsan an làithean-saora a chur seachad. Agus cuimhnich, chan e an ro chabhag as fheàrr! Take your time ingesting their words of wisdom. Tha sgioba SpeakGaelic an-còmhnaidh ro dheònach ur cuideachadh!
1/18/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 2: Turasachd | Tourism

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/15/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Mo Chreach Is Mo Handbag!

Mo chreach 's a thàinig, bliadhna ùr agus sreath ùr de SpeakGaelic Extra! Joy Dunlop and Calum Maclean have been gently easing themselves into the new year ach na gabhaibh dragh, tha iad air an dòigh a bhith air ais nur cuideachd. Cha bhi iad idir leisg ann a bhith a’ toirt comhairle agus taic dhuibh, ach saoil a bheil piseach air tighinn air an cuid eòlais?!
1/11/202420 minutes
Episode Artwork

B2 Episode 1: Foghlam | Education

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha aig ìre adhartach agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan.Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmar cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain.Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.Are you a Gaelic learner aiming to take the final step towards fluency? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B2 of the SpeakGaelic podcast is aimed at advanced learners.John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situations as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he welcomes a diverse range of guests who all share one thing in common; their love of the Gaelic language.These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/8/202430 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | An Toil Leat Mo Ghlagan Binn?

‘S e fear nam puns Calum MacIlleathain agus tè a’ ghràmair Joy Dunlop a tha a’ toirt thugaibh am podcast mu dheireadh den t-sreath seo de SpeakGaelic Extra. With Christmas just around the corner, it’s all the festive food and drink that have their attention. Mulled wine versus Eggnog; dè a b’ fheàrr leibhse? Agus, dè cho math is a tha ur n-eòlas air filmichean agus ceòl na Nollaige? Nach feuch sibh air a' mhegamix! How many can you pick out?
12/14/202326 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Fada Cus Fiosrachaidh

NGD – Na gabh dragh! Tha laoich SpeakGaelic Extra Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop an seo gus taic a thoirt dhuibh le ceist sam bith a dh’fhaodadh a bhith agaibh mun Ghàidhlig. Dithis a bhios gu tric a’ dol aig peilear am beatha; does the cold dark of winter slow them down?Agus, OMC – Oh mo chreach; will today’s dastardly quiz on duos have them stumped? Am bi sibhse DGM – a’ dèanamh gàire mòr - when listening to their attempts? Could you do any better?!
12/7/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | An Rud As Miosa A Chaidh A Chraoladh?!

Tha a h-uile latha na latha sgoile!Is abair gu bheil Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain èasgaidh ann am podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo! Tha iad a’ feuchainn ri ceistean mu eachdraidh na h-Alba a fhreagairt; would you fare any better in remembering some key Scottish history dates?!Togaidh iad air Seachdain Nàiseanta nan Craobh and how trees represent the Gaelic alphabet. Agus, dè mu dheidhinn iomairt gus sgioba SpeakGaelic Extra òran Nollaige a thoirt a-mach?!
11/30/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Panic! At The Farpais-Cheist

In this week’s SpeakGaelic Extra, John Urquhart and Joy Dunlop chat about their hopes and dreams. They’ll also have some tips on how you can talk about your own aspirations. Am bu mhiann leibhse coinneachadh ri ar sàr phreasantairean? Am bu mhath leibh ùine a chur seachad leotha gus an ceasneachadh mu nithean gràmair? And will pride come before a fall? No, an tig an dithis còmhla gus a' chùis a dhèanamh air an fharpais-cheist?
11/23/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | A’ Gabhail Na Grèine

Mar is àbhaist tha sop às gach seid - a little bit of everything - aig Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain dhuibh air SpeakGaelic Extra na seachdain-sa. Bidh iad a’ deasbad mu bhith a’ deasbad! Calum has his dancing shoes on once more and Joy relishes in assisting with some grammar queries. Agus ciamar a chaidh dhaibh anns an fharpais-cheist - an canadh sibh gun robh iad uabhasach math… neo dìreach uabhasach?!
11/16/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Cognitive Dissonance

Dithis air leth ealanta ann an iomadh diofar dhòighean a tha a’ toirt thugaibh fichead mionaid de dh’fhiosrachadh feumail agus slabaid de spòrs. Sin agaibh Calum MacIlleathain agus Iain Urchardan. With both having a pretty strong creative streak, they are very well placed to help you talk about some of the artsy pastimes you might have. Ach, a bheil an ùidh a th’ aca ann an ealain na chuideachadh anns an fharpais-cheist?
11/9/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Suas Leis Na Nerds!

A bheil sibhse a’ faireachdainn an dorchadais a’ gabhail grèim is na gleocan a-nis air atharrachadh? Ma tha, na gabhaibh dragh! Oir tha Iain Urchardan is Joy Dunlop an seo gus gleans a chur air an latha le pod-chraoladh SpeakGaelic Extra ùr dhuibh. They’ll have words of encouragement for your learning journey; look upon it as a marathon and not a sprint! Is dè cho math is a tha eòlas cruinn-eòlais Joy is Iain; an robh beachd an luchd-èisteachd - gun soirbhicheadh le Joy - ceart?
11/2/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Bileagach

Ged a tha i gruamach a-muigh chan fheum sibhse a bhith gruamach a-staigh oir thèid ur spiorad a thogail is craic gu leòr a’ dol aig Joy Dunlop is Calum MacIlleathain. They’ll have some style tips for different occasions. Brògan dannsaidh no bòtainnean dìonach, dè thaghadh sibhse? They’ll also lend a helping hand in tackling some of your queries. Cuideachd, a bheil an t-eòlas ciùil agaibhse treun? Feuch an dèan sibhse an gnothach air Joy is Calum anns an fharpais-cheist!
10/26/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | World Domination

Dithis ann an deagh shunnd, Iain Urchardan is Joy Dunlop a tha aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Ach, tha iad air leth taingeil airson nan cothroman conaltraidh a tha teicneòlas a’ toirt dhaibh! Though it’s technology that brings them together to record the podcasts neither proclaim to be a gadget whizz. How tech savvy are you? Do you think that you could beat them in the quiz?
10/19/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Diridh-Ochain

Tha plòigh is fealla-dhà gu leòr a’ dol eadar Calum MacIlleathain agus Iain Urchardan ann am podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Calum finds a fair few opportunities to drop in some swimming references, is abair gun robh an luchd-èisteachd èasgaidh! Plenty in the bucket list of places to visit in the Highlands; bho thuath gu deas, no mar a chanar ‘bho Hiort gu Peairt!’
10/12/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Bu tu an gèadh…

'S iad Joy Dunlop agus Iain Urchardan a tha a’ toirt thugaibh SpeakGaelic Extra na seachdain seo is h-abair gun robh an dithis aoibhneil a bhith an cuideachd a chèile! They’ll tell us about their holiday packing essentials; ach dè bhios agaibhse, poca no puicean? Agus an e cnap-starra a bhios an dìth eòlais aca air miotas - will they be bamboozled by mythology?
10/5/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Fàilte is Furan

'S iad Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain a th’ aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Cluinnidh sinn sgeulachdan siubhail Joy agus na miannan siubhail aig Calum. They’ll also pass on their wild swimming recommendations and give some good vocabulary options for a day out in the hills. Agus, gheibh sibhse an cothrom feuchainn air an fharpais-cheist. Am faigh sibh làmh an uachdair air na preasantairean?
9/28/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Co-dhiù no Co-dheth

Mar a sheinn Thin Lizzy, The Boys Are Back In Town. Sin agaibh balaich SpeakGaelic Extra, Calum MacIlleathain is Iain Urchardan is iad air ais le tuilleadh puns is searmonan air bòidhchead na Hearadh. We’ll find out what some of our lovely listeners have been up to over the summer months, and we’ll be sharing grammar pointers, too. Gheibh sinn cuideachd blasad de na h-àitean air do thadhail Calum ’san t-sreath seo de SpeakGaelic. Also, we’ll find out their level of soap expertise. An dèan iad càl no brochan dhen fharpais-cheist?
9/21/202320 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 26: Dualchas | Culture

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 25: So-sheasmhachd | Sustainability

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 24: Eachdraidh | History

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 23: Miannan | Desires

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 22: Alba Nuadh | Nova Scotia

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 21: Ealain | Art

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 20: Na h-Eileanan | The Islands

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 19: Fasan | Fashion

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 18: Teicneòlas | Technology

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 17: A’ Ghàidhealtachd | The Highlands

Podcast do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ceangailte ris an t-sreath SpeakGaelic air BBC ALBA. Weekly podcast for Gaelic learners, accompanying the BBC ALBA series SpeakGaelic.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 16: Creideamh | Belief

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 15: Siubhal | Travel

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 14: Nàbaidhean | Neighbours

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
9/18/202330 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Wordsworth no Donaidh Dòtaman?

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean.
4/6/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Maighstir Motivator

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Joy Dunlop agus Iain Urchardan. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Joy Dunlop and John Urquhart.
3/30/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Gun Fheum

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Joy Dunlop and Calum Maclean.
3/23/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Snashters

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean.
3/16/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Custard Air M' Aodann

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop.
3/9/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Sgoinneil, Sònraichte, Gasta

Cò am ‘favourite’ an-diugh? Uill, 's e Calum MacIlleathain a th’ ann an cuideachd Iain Urchardain, so place your bets on who receives that accolade this time! ‘S ann a-muigh a’ ruith nam beanntan a bhios Calum; however, it was indoors in the boxing ring that John’s family excelled. Calum and John also help with some sports lingo that you requested. Plus, how clued up are they on classic sports programmes? An dèanadh sibhse na b’ fheàrr ann a bhith gan tomhais? Dèanaibh cinnteach gum bi sibh ag èisteachd!
3/2/202327 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Bliadhna Nam Pòg

An ‘dream team’ de Joy Dunlop agus Iain Urchardan a th’ aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. Tha comhairle aca dhuibhse a th’ air ur slighe do dh’fhileantas that will give your confidence a boost. Joy attempts to dig herself out of a hole by insinuating that Iain is the ‘Tosgaire (Aosta)’ dha Seachdain na Gàidhlig, agus cluinnidh sinn mu ‘Bliadhna nam Pòg’ aig na Hearaich. We’ll also find out how good their entrepreneurial knowledge is!
2/23/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Tha Mi Claoidhte!

Dè an seòrsa triom a th’ air Joy Dunlop is Calum MacIlleathain ann am podcast SpeakGaelic Extra na seachdain seo? They give us a selection of useful examples on how to use colours to emphasise our feelings. Cluinnidh sinn mu làithean buidhe a h-òige; with Joy reminiscing about Parkour in Connel. Herself and Calum also show us how teamwork makes the dream work whilst tackling your questions. Agus, an dèan sibhse an gnothach air am megamix?
2/16/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | 'Sandwiches Always Taste Better When...'

Na gaisgich Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain a th’ aig stiùir SpeakGaelic Extra na seachdain seo. They chat about their morning routines - or lack thereof! They explain the difference between dual-chainnt – dialect, and blas – accent. Tha ceist aca, “Cò as a thàinig am facal “ceapaire”?", agus tha cothrom ann ur briathrachas mu thaigheadas a leudachadh!
2/9/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | 'Fuar Fuar, Òrdagan is Corragan'

Dè ur beò? Mìos ùr agus podcast ùr SpeakGaelic Extra! ‘S iad Joy Dunlop is Calum MacIlleathain a tha a’ toirt thugaibh podcast na seachdain seo with tales of proposals as well as new vocabulary to add to your stash. Agus, thathar air dùbhlan a chur romhaibh, ar luchd-èisteachd èasgaidh. Can you name the songs and body parts that appear in our music mix? Siuthadaibh - feuch air!
2/2/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | You Can't Beat A Diphthong

A bheil sibh gu sprogail, sunndach? Ready for another jam-packed twenty minutes with Joy Dunlop and John Urquhart? Gheibhear còmhairle mun thuiseal ginideach agus diofar dhòighean gus ‘uair dhen t-saoghal’ a ràdh. The joy of a diphthong and a handy hint to help nail some of those tricky Gaelic vowel sounds. Bidh cothrom agaibh cuideachd feuchainn air a’ cheisteachan - will you have more success than our presenters' in decoding the clues?
1/26/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Most Excellent!

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean.
1/19/202320 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Honking

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop.
1/12/202320 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 13: Cuirmean Mòra | Big Occasions

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 12: Slàinte is Sunnd | Health and Wellbeing

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 11: Naidheachdan | News

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 10: A' Ghalltachd | The Lowlands

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 9: Còcaireachd | Cooking

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 8: Spòrs | Sports

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202335 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 7: Gnothachas | Business

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202335 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 6: Faireachdainn | Feelings

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202335 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 5: Taigheadas | Housing

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202335 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 4: A' Bhodhaig | The Body

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202335 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 3: Àrainneachd | Environment

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 2: Còmhdhail | Transport

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan gràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

B1 Episode 1: Ionnsachadh | Learning

A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath B1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air adhartas a dhèanamh anns a’ chànan agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Le Iain gur treòireachadh, ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean ùra co-cheangailte ri diofar chuspairean agus beagan mu ghràmair cuideachd. Cuideachd anns gach podcast, gheibh sibh blasad de chultar agus dualchas nan Gàidheal agus bidh aoigh sònraichte a’ seanchas ri Iain. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot. Have you been learning Gaelic for a year or longer? If so, this podcast is for you. Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series B1 of the SpeakGaelic podcast is aimed at intermediate learners. John will share vocabulary and phrases that you can use in all types of situation as well as helping you to get to grips with some of the rules of the language. You’ll get the chance to learn more about Gaelic’s rich culture, past and present, and to join John as he chats to a diverse range of guests about their own journey to fluency. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot.
1/9/202330 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Tiodhlac na Nollaige

A bheil sibh air a bhith ag ionndrainn Iain, Joy is Calum agus an cuid spòrs? Uill seo an triùir còmhla a-rithist gus blasad de na bhios a’ dol anns an t-sreath ùr de SpeakGaelic Extra a thoirt dhuibh, mar thiodhlac beag na Nollaige! Have you missed John, Joy and Calum? Well, here’s a wee festive taster of what might be in store in the next series.
12/21/202211 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Leig air falbh e! Leig air falbh e!

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
6/9/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | En-dolphins

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
6/2/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Beul Gun Phutan

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
5/26/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | The SpeakGaelic Dance Crew

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum Maclean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathainn agus Joy Dunlop.
5/19/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Pineapple Is A Topping

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum MacLean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
5/12/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Grease (Not The Place Beside Turkey)

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
5/5/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Dè chanas na caoraich?

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart, Calum MacLean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan, Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
4/28/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Big Purple Giant Human

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum Maclean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
4/21/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Who Lives In A House Like This?

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum MacLean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
4/14/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Dè do chor? Kor-ma!

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum MacLean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
4/7/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Long Short Long Short Long

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
3/31/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Big Fat Monkey Paws

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
3/24/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Have You Missed Us Terribly?

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
3/17/202220 minutes
Episode Artwork

A2 Episode 13: Nàdar | Nature

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202237 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 12: Sgilean Dhaoine | People's Skills

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202233 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 11: Conaltradh | Communication

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202233 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 10: Anns a' Bhaile | In the Town

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202241 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 9: Air Splaoid | Out and About

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202236 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 8: Cur-seachadan | Hobbies

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202239 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 7: An t-Àite-obrach | The Workplace

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202239 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 6: Planaichean | Plans

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202239 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 5: Aig an Taigh | At the House

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202237 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 4: Daoine agus Dàimhean | People and Relationships

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202239 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 3: Ràithean | Seasons

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
3/14/202238 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 2: Air Feadh an t-Saoghail | Around the World

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair is eile bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot
3/14/202239 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

A2 Episode 1: Càirdeas | Friendship

Have you recently started learning Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series two of the SpeakGaelic podcast is aimed at foundation learners who are making progress with the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 2 de phodcast SpeakGaelic ag amas air daoine a tha air tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn ghoirid agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhisean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot
3/14/202238 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | ’S e Babe a th’ annam

Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum MacLean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòigh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
1/27/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Calum Calum Bu Tu Am Balach!

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast! Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum MacLean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòigh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
1/20/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Joy Joy Abair Plòigh!

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast! Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòigh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Joy Dunlop.
1/13/202220 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Pàrtaidh na Nollaige!

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by all three SpeakGaelic presenters - John Urquhart, Calum Maclean and Joy Dunlop! A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le preasantairean SpeakGaelic uile gu lèir – Iain Urchardan, Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop!
12/23/202128 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Fìon Muileach

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum Maclean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
12/16/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Orienteering le Rod Stewart

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
12/9/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Murt! She Wrote

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Joy Dunlop and John Urquhart. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Joy Dunlop agus Iain Urchardan.
12/2/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Dolly Partan

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum Maclean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
11/25/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Anann-sach

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
11/18/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | What Does Iain Really, Really Want?

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to reinforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Joy Dunlop and John Urquhart. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Joy Dunlop agus Iain Urchardan.
11/12/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Mac An Èisg

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Calum Maclean and Joy Dunlop. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Calum MacIlleathain agus Joy Dunlop.
11/4/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra | Guga

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by John Urquhart and Calum Maclean. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Iain Urchardan agus Calum MacIlleathain.
10/28/202120 minutes
Episode Artwork

SpeakGaelic Extra Episode 1

Have you recently started learning Gaelic with SpeakGaelic on BBC ALBA? If so, make sure you don’t miss this additional podcast. Join SpeakGaelic’s presenters each week as they take a sideways look at some of what we’ve learned in the latest episode of the TV series. They’ll help to re-enforce some of what we learned in this week’s programme and do their best to answer your Gaelic-related questions – along with plenty of banter and a bit of nonsense! This week's podcast is presented by Joy Dunlop and John Urquhart. A bheil sibhse ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh a’ leantainn na sreath SpeakGaelic air BBC ALBA, air a lìbhrigeadh le Joy Dunlop? Ma tha feuch nach caill sibh am podcast seo! Gach Diardaoin bidh preasantairean SpeakGaelic a’ tighinn còmhla airson fichead mionaid de phlòidh is dibhearsan – agus beagan ionnsachaidh cuideachd! Cuidichidh iad gus na dh’ionnsaich sibh ann am prògram na seachdain-sa a dhaingneachadh agus ma tha ceistean cànain agaibh nì iad an dìcheall iad sin a fhreagairt! Tha podcast na seachdain-sa air a thoirt thugaibh le Joy Dunlop agus Iain Urchardan.
10/22/202120 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 13: Peataichean | Pets

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202135 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

A1 Episode 12: Coltas Dhaoine | Describing People

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202139 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

A1 Episode 11: Latha gu Latha | Day to Day

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202137 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

A1 Episode 10: Ceannachd | Shopping

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202139 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

A1 Episode 9: Biadh & Deoch | Food & Drink

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202135 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

A1 Episode 8: Tìde Dheth | Time Off

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202136 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

A1 Episode 7: Obair | Work

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 6: Tìde | Time

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 5: Dachaigh | Home

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 4: Teaghlach | Family

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 3: An Aimsir | The Weather

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 2: Àitichean | Places

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

A1 Episode 1: Caraidean Ùra | New Friends

Do you want to learn Gaelic? If so, this is the podcast for you! Presented by popular broadcaster and writer John Urquhart, series one of the SpeakGaelic podcast is aimed at those who are new to the language. John will be your guide through each episode as you add to your store of phrases and vocabulary, and we’ll also help you to get to grips with some of the basic rules of the language. These podcasts are designed to complement the other SpeakGaelic resources, including the television series on BBC ALBA. Additional learning materials can be found on www.speakgaelic.scot. A bheil sibhse ag iarraidh Gàidhlig ionnsachadh? Ma tha, is ann dhuibhse a tha am podcast seo! Tha sreath 1 de phodcast SpeakGaelic ag amas air luchd-tòiseachaidh agus tha e air a thoirt thugainn leis a’ chraoladair agus sgrìobhaiche Iain Urchardan. Ionnsachaidh sibh faclan agus abairtean cumanta còmhla ri Iain agus gheibhear comhairle fheumail air gràmair agus fuaimneachadh bho eòlaichean SpeakGaelic cuideachd. Gabhaidh na podcastan seo a chleachdadh nan aonar air neo an cois na sreath telebhìsean SpeakGaelic air BBC ALBA agus tha goireasan ionnsachaidh ceangailte riutha rim faotainn air www.speakgaelic.scot.
10/15/202130 minutes
Episode Artwork

Welcome to SpeakGaelic

John Urquhart introduces you to SpeakGaelic. A specifically curated podcast created to accompany Gaelic learners and lapsed speakers from the beginning of their journey onwards.
10/7/20211 minute, 39 seconds