Winamp Logo
Шинэ Товчоон Cover
Шинэ Товчоон Profile

Шинэ Товчоон

Mongolian, Education, 1 seasons, 36 episodes, 7 hours 38 minutes
About
ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн, МУ-ын ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна.
Episode Artwork

Шинэ товчоон №36 – Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ.
05/06/202315 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №35 - Иргэний шилжилт хөдөлгөөн

Энэ удаагийн дугаараар  Иргэний Улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан иргэний шилжилт хөдөлгөөний талаар бэлтгэлээ.
11/05/20238 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №34 – Нийгмийн халамжийн тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар  Нийгмийн халамжийн тухай тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Энэ хуулийн зорилт нь нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төрөл, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн халамжийн сан бүрдүүлэх, угсангийн хөрөнгийг зарцуулах, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
26/04/202316 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №33 – Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, хөндөгдсөн хүний хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, төрөөс хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэх хүрээ, тогтолцоо, зохион байгуулалт, эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.
06/04/202311 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №32 – Ахмад настны тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Ахмад настны тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Энэ хуулийн зорилго нь ахмад настны эрхийг хангах, амьжиргаа, хөгжил, оролцоог дэмжих, нийгмийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.
11/03/202311 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №31 Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль талаар бэлтгэлээ. Хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад уг хуулийн зорилго оршино.
17/01/202319 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №30 – Биеийн тамир спортын тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Энэ хуулиар биеийн тамир, спортын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
07/12/202210 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №29 – Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Энэ удаагийн дугаараар Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн талаар бэлтгэлээ. Төрийн албаны тухай хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
12/11/20229 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №28 – Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ.
16/10/202220 minutes 39 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №27 – Төрийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл

Энэ удаагийн дугаараар төрийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөө мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа болон хууль тогтоомж зөрчихөд хүлээлгэх хариуцлагын талаар бэлтгэлээ.
20/09/202214 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №26 – Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга II хэсэг

Энэ удаагийн дугаараар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (II хэсэг)-ийг бэлтгэн хүргэж байна.
24/08/202217 minutes 1 second
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №25 – Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)

Энэ удаагийн дугаараар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)-ийг бэлтгэн хүргэж байна.
11/08/202215 minutes 2 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №24 – Захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журам

Энэ удаагийн дугаараар Захиргааны ерөнхий хуульд заасан “захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журмын талаар бэлтгэн хүргэж байна.
21/06/202211 minutes
Episode Artwork

Шинэ товчоон №23 – Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн бэлтгэн хүргэж байна.
30/05/202213 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №22 – Монгол хэлний тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар Монгол хэлний тухай хуулийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
12/05/202213 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №21 – Ашиг сонирхолыг зохицуулах тухай

Энэ удаагийн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
27/04/202214 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №20 – Иргэний хууль дахь гэрээ хэлцэл

Энэ удаагийн дугаараар Иргэний хууль дахь “гэрээ, хэлцэл, хөөн хэлэлцэх хугацаа, төлөөлөл, эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө, хүчин төгөлдөр бус гэрээ, хугацаа хэтрүүлснээс үүсэх үр дагавар”-ын талаар бэлтгэн хүргэж байна.
17/03/202212 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №19 – Иргэний хууль дахь түрээсийн гэрээ

Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь “Түрээсийн гэрээ”-ний талаар бэлтгэн хүргэж байна.
09/02/202214 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №18 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
08/12/202110 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №17 – Шилэн дансны тухай хууль

Шинэ товчоон №17 – “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
31/10/20219 minutes 44 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №16 –Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.
05/10/20219 minutes 20 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №15 – Газар өмчлөх тухай

Энэ удаагийн дугаараар “Газар өмчлөх тухай” сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2002 онд батлагдан гарсан. Уг хууль 2003 оны 05 сарын 01-ээс хэрэгжиж эхэлснээр Монгол Улсын иргэний газар өмчлөх эрх бодитоор хэрэгжих боломжтой болсон. Газар  өмчлөх эрх нь зөвхөн Монгол Улсын иргэнд хамааралтай бөгөөд гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн газрыг тусгай нөхцөл, болзолын дагуу зөвхөн ашиглах эрх эдэлдэг.
09/09/202110 minutes 36 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №14 – Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ

Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ”-ний талаар ярилцах болно.
23/08/202114 minutes 16 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №13 – Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх

Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөө зөрчсөн талаар Монгол Улсын иргэн дангаар, эсхүл хамтарч гомдол, мэдээлэл гаргах эрхтэй.
03/08/202112 minutes 42 seconds
Episode Artwork

#Шинэ товчоон №12 - Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө”-ний талаар Та бүхэнд хүргэж байна.
21/06/202112 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Шинэ товчоон №11 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

Энэ удаагийн дугаараар “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар: · Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгч гэж хэн бэ?; ·Аж ахуйн нэгжийн албан татвар ногдох орлого болон татвараас чөлөөлөх орлого; ·Татварын хувь, хэмжээ; ·Татвараас чөлөөлөх орлого, хөнгөлөлтийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
27/05/202111 minutes 33 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №10 – Хувь хүний орлогын албан татвар

“Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар: ·Албан татвар төлөгч гэж хэн бэ; ·Албан татвар ногдох орлого; ·Албан татварын хувь, хэмжээ; ·Албан татварын чөлөөлөх орлого, хөнгөлөлтийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
29/04/202112 minutes 28 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №09 – Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, тэтгэлэг төлөлт

Энэ удаагийн дугаараар Гэр бүлийн тухай хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааснаар: · Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэх гаргах; · Хүүхдийн тэтгэлэгийн хэмжээ, ямар хугацаанд тэтгэлэг авах, нэмэлт тэтгэлэг гаргуулах, тэтгэлэг нөхөн төлүүлэх; · Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох нэхэмжлэлийн агуулга, шүүхийн харьяалал; · Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгосон шүүхийн шийдвэрийг хэрхэн биелүүлэх, тэтгэлэг төлөлтийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
01/04/20219 minutes 20 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №08 - Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ

Энэ удаагийн дугаараар “Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ”-ний талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
05/03/202110 minutes 56 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №07 – Өмгөөллийн тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар “Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн талаар: · Өмгөөлөгчийн эрх, үүрэг; · Өмгөөлөгч хэрхэн авах; · Өмгөөллийн хөлсний талаарх ойлголт; · Өмгөөллийн үйл ажиллагааны арга хэлбэр; · Өмгөөллийн нууц, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны, байгууллагын, хувь хүний нууцыг задруулахгүй байх; · Үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, ёс зүйн дүрмийг баримтлах; · Өмгөөллийн үйлчилгээний гэрээ байгуулах; · Төлбөрийн чадваргүй хүнд хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаа зэрэг асуудлынталаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
29/01/202110 minutes 27 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №06 – Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн талаар: · Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх; · Өнөө болон ирээдүйн үеийнхний ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах; · Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялагийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх; · Байгаль орчинд үзүүлэх хортой аюултай нөлөөллийг багасгах дэвшилт арга, хоргүй, аюулгүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй технологи нэврүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах; · Байгаль орчныг хамгаалах талаархи иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг; · Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох асуудлын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
03/12/202010 minutes 49 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №05 - Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

Энэ удаагийн дугаараар “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
09/11/202015 minutes 24 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №04 - Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар

Энэ удаагийн дугаараар Эрүүгийн хуульд заасан “хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт” ногдуулах хариуцлагын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв. Та бүхэн энэхүү дугаараар: ·Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт оногдуулах хорих ялын төрөл, хэмжээ; ·Хорих ялыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл, хорих ялаас чөлөөлөх; ·Хорих ялын хугацаа; ·Хорих ялыг тэнсэх; ·Төлбөрийн чадваргүй иргэн өмгөөллийн үйлчилгээ авах эрх зүйн зохицуулалт; ·Өмгөөлөгч авах, өмгөөллийн үйлчилгээ авах гэрээний талаар мэдээлэх авах боломжтой.
12/10/202012 minutes 11 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №03 - Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар

Энэ удаагийн дугаараар 2019 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
21/09/202013 minutes 21 seconds
Episode Artwork

#ШинэТовчоон №02 - Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар

ШинэТовчоон №02 - Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
08/09/202011 minutes 12 seconds
Episode Artwork

ШинэТовчоон №01 - Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх талаар

№01 #ШинэТовчоон- Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.
24/08/202011 minutes 5 seconds