Winamp Logo
Şevahid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) Cover
Şevahid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) Profile

Şevahid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri)

Turkish, Islam, 1 season, 84 episodes
About
Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır: 1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır. 2) Birinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan evvel, Peygamberliğine delîl olan alâmetler hakkındadır. 3) İkinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan bi’setine [Peygamberliği bildirildiği vakte] kadar, meydâna gelen alâmetler hakkındadır. 4) Üçüncü bölüm: Bi’setden hicrete kadar meydâna gelen mu’cizelerin beyânı hakkındadır. 5) Dördüncü bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretinden vefâtına kadar olan mu’cizeleri hakkındadır. 6) Beşinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” vefâtından sonra meydâna gelen ve ayrıca zemânı kesin belli olmıyan veyâ bir vakte mahsûs olmıyan alâmetler hakkındadır. 7) Altıncı bölüm: Eshâb-ı kirâmdan ve Ehl-i beytden [oniki imâmdan] meydâna gelen kerâmetler anlatılmakdadır. 8) Yedinci bölüm: Tâbi’în, tebe-i tâbi’în ve sofiyyeden sâdır olan kerâmetler hakkındadır. 9) Hâtime: Din düşmanlarının gördüğü cezâ ve belâlardan bahs edilmekdedir.
Episode Artwork

84 Son Kapak İçi

6/19/20110
Episode Artwork

83 Hâtime (Son Bölüm)

6/19/20110
Episode Artwork

82 7.Bölüm Tevhîd Düâsı

6/19/20110
Episode Artwork

81 7.Bölüm Ebû Muâviye el-Esved

6/19/20110
Episode Artwork

80 7.Bölüm Abdüllah bin Mubârek

6/19/20110
Episode Artwork

79 7.Bölüm Şeybân-ı Râî

6/19/20110
Episode Artwork

05 Şevâhid-ün Nübüvve

0
Episode Artwork

78 7.Bölüm Süfyân bin Saîd es-Sevrî

6/19/20110
Episode Artwork

77 7.Bölüm Habîb bin Îsâ Acemî

6/19/20110
Episode Artwork

76 7.Bölüm Mûrık el-Aclî

6/19/20110
Episode Artwork

75 7.Bölüm Gürz bin Vebre el-Âbid-i Kûfî

6/19/20110
Episode Artwork

74 7.Bölüm Abdüllah bin Mutır

6/19/20110
Episode Artwork

73 7.Bölüm Tâvus bin Keysân

6/19/20110
Episode Artwork

72 7.Bölüm Hasen-i Basrî

6/19/20110
Episode Artwork

71 7.Bölüm Ebû Halîm Habîb bin Sâlim Râî

6/19/20110
Episode Artwork

70 7.Bölüm Sâlim Benânî

6/19/20110
Episode Artwork

69 7.Bölüm Eyyûb Sahtiyânî

6/19/20110
Episode Artwork

68 7.Bölüm Abdüllah bin Ebî Cafer

6/19/20110
Episode Artwork

67 7.Bölüm Muhammed bin Münkedir

6/19/20110
Episode Artwork

66 7.Bölüm Mutraf bin Abdüllah Şebhîz

6/19/20110
Episode Artwork

65 7.Bölüm Amr bin Utbe

6/19/20110
Episode Artwork

64 7.Bölüm Ömer bin Abdülazîz

6/19/20110
Episode Artwork

63 7.Bölüm Herem bin Hayyân

6/19/20110
Episode Artwork

62 7.Bölüm Sılatübn-ü Üşeym

6/19/20110
Episode Artwork

61 7.Bölüm Meymûn bin Şeyb

6/19/20110
Episode Artwork

60 7.Bölüm Üveys-i Karnî

6/19/20110
Episode Artwork

59 7.Bölüm Saîd bin Cübeyr

6/19/20110
Episode Artwork

58 7.Bölüm Saîd bin Müseyyib

6/19/20110
Episode Artwork

57 7.Bölüm Zerâre bin Ûfî

6/19/20110
Episode Artwork

56 7.Bölüm Zâdân-ı Kindî

6/19/20110
Episode Artwork

55 7.Bölüm Âmir bin Abd-i Kays

6/19/20110
Episode Artwork

54 7.Bölüm Ebû Müslim Havlânî

6/19/20110
Episode Artwork

53 7.Bölüm Rebî ve Rebi bin Harrâş

6/19/20110
Episode Artwork

52 6.Bölüm Ensârdan Bir Kadın Sahâbî

6/19/20110
Episode Artwork

51 6.Bölüm Câriye Zâide

6/19/20110
Episode Artwork

50 6.Bölüm Zeyd bin Hârice

6/19/20110
Episode Artwork

49 6.Bölüm Temîm-i Dârî

6/19/20110
Episode Artwork

48 6.Bölüm Sâbit bin Kays

6/19/20110
Episode Artwork

47 6.Bölüm Enes bin Mâlik Ensârî

6/19/20110
Episode Artwork

46 6.Bölüm Ebû Kursâfe

6/19/20110
Episode Artwork

45 6.Bölüm İhbân

6/19/20110
Episode Artwork

44 6.Bölüm Amr bin Mürretil-Cühenî

6/19/20110
Episode Artwork

43 6.Bölüm Hassân bin Sâbit

6/19/20110
Episode Artwork

42 6.Bölüm Sefîne

6/19/20110
Episode Artwork

41 6.Bölüm Tufeyl bin Amr Dûsî

6/19/20110
Episode Artwork

40 6.Bölüm Selmân-ı Fârisî

6/19/20110
Episode Artwork

39 6.Bölüm Hamzâ bin Amr Eslemî

6/19/20110
Episode Artwork

38 6.Bölüm İmrân bin Hasîn

6/19/20110
Episode Artwork

37 6.Bölüm Abdüllah İbni Abbâs

6/19/20110
Episode Artwork

36 6.Bölüm Abdullah bin Omer bin Hattab

6/19/20110
Episode Artwork

35 6.Bolum Halid bin Velid

6/19/20110
Episode Artwork

34 6.Bolum Ebu Emame Bahili

6/19/20110
Episode Artwork

33 6.Bolum Ala bin Hadremi

6/19/20110
Episode Artwork

32 6.Bölüm Ammâr bin Yâser

6/19/20110
Episode Artwork

31 6.Bolum Abbâd bin Beşîr ve Useyd bin Hudayr

6/19/20110
Episode Artwork

30 6.Bölüm Saîd bin Zeyd

6/19/20110
Episode Artwork

29 6.Bölüm İmâm-ı Huccet Muhammed

6/19/20110
Episode Artwork

28 6.Bölüm İmâm-ı Askerî Hasen

6/19/20110
Episode Artwork

27 6.Bölüm İmâm-ı Hâdî

6/19/20110
Episode Artwork

26 6.Bölüm İmâm-ı Muhammed Takî

6/19/20110
Episode Artwork

25 6.Bölüm İmâm-ı Alî Rızâ

6/19/20110
Episode Artwork

24 6.Bölüm İmâm-ı Mûsâ Kâzım

6/19/20110
Episode Artwork

23 6.Bölüm İmâm-ı Cafer-i Sâdık

6/19/20110
Episode Artwork

22 6.Bölüm İmâm-ı Muhammed Bâkır

6/19/20110
Episode Artwork

21 6.Bölüm İmâm-ı Zeynelâbidîn

6/19/20110
Episode Artwork

20 6.Bölüm İmâm-ı Hüseyn bin Alî

6/19/20110
Episode Artwork

19 6.Bölüm İmâm-ı Hasen bin Alî

6/19/20110
Episode Artwork

18 6.Bölüm Hz.Alî bin Ebî Tâlib

6/19/20110
Episode Artwork

17 6.Bölüm Hz.Osman bin Affan

6/19/20110
Episode Artwork

16 6.Bölüm Hz.Ömer bin Hattâb

6/19/20110
Episode Artwork

15 6.Bölüm Hz.Ebû Bekr Sıddık

6/19/20110
Episode Artwork

14 6.Bölüm

6/19/20110
Episode Artwork

13 5.Bölüm 2.Kısım

6/19/20110
Episode Artwork

12 5.Bölüm 1.Kısım

6/19/20110
Episode Artwork

11 4.Bölüm 2.Kısım

6/19/20110
Episode Artwork

10 4.Bölüm 1.Kısım

6/19/20110
Episode Artwork

09 3.Bölüm

6/19/20110
Episode Artwork

08 2.Bölüm

6/19/20110
Episode Artwork

07 1.Bölüm

6/19/20110
Episode Artwork

06 Mukaddime

6/19/20110
Episode Artwork

04 Tenbih

6/17/20110
Episode Artwork

03 Önsöz

6/17/20110
Episode Artwork

02 Şevâhid-ün Nübüvve

6/17/20110
Episode Artwork

01 Ön Kapak İçi

6/17/20110