Winamp Logo
พุทธวจน Cover
พุทธวจน Profile

พุทธวจน

Thai, Buddhism, 1 season, 1446 episodes, 2 days, 1 hour, 3 minutes
About
Podcast by พุทธวจน
Episode Artwork

ภูมิคนแก่และภูมิเด็ก

ภูมิคนแก่และภูมิเด็ก
7/10/20244 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

ภิกขุอาชาไนยและภิกขุกระจอก

ภิกขุอาชาไนยและภิกขุกระจอก
7/10/20248 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

พินัยกรรมของพระสังฆบิดา

พินัยกรรมของพระสังฆบิดา
7/10/20241 minute, 48 seconds
Episode Artwork

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์
7/10/20243 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
7/10/20243 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี

ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี
7/10/20242 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น

ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น
7/10/20243 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

ผู้ชี้โทษ

ผู้ชี้โทษ
7/10/20241 minute, 21 seconds
Episode Artwork

ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
7/10/20242 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ผู้ให้โภชนะย่อมได้อานิสงส์

ผู้ให้โภชนะย่อมได้อานิสงส์
7/10/20243 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

ผลของความไม่ประมาทในผัสสะทั้ง ๖

ผลของความไม่ประมาทในผัสสะทั้ง ๖
7/10/20245 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

ผลของความไม่ประมาท

ผลของความไม่ประมาท
7/10/20245 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

ผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ

ผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ
7/10/20246 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ผลของการต้อนรับบรรพชิตที่ต่างกัน

ผลของการต้อนรับบรรพชิตที่ต่างกัน
7/10/202410 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา

ผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลา
7/10/20243 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

ผลของการให้ทานแบบต่างๆ

ผลของการให้ทานแบบต่างๆ
7/10/20244 minutes
Episode Artwork

ประโยชน์เกื้อกูลของสัตบุรุษ

ประโยชน์เกื้อกูลของสัตบุรุษ
7/10/20244 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

ปฐมฌาณเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร

ปฐมฌาณเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร
7/10/20242 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ปฏิปทาที่สมควรแก่คฤหัสถ์

ปฏิปทาที่สมควรแก่คฤหัสถ์
7/10/20243 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนทั่วไป

ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนทั่วไป
7/10/20246 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร

บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร
7/10/20243 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์

นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์
7/10/20245 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

ธรรมสีหนาททำเทวโลกให้สั่นสะเทือน

ธรรมสีหนาททำเทวโลกให้สั่นสะเทือน
7/10/20245 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

ธรรมวินัยคือศาสดาแทนอรหันตสัมมาสัมพุทธ

ธรรมวินัยคือศาสดาแทนอรหันตสัมมาสัมพุทธ
7/10/20242 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

ธรรมที่ควรกำหนดรู้ควรละ

ธรรมที่ควรกำหนดรู้ควรละ
7/10/20243 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก

ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
7/10/20248 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

ธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้า

ธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้า
7/10/20242 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

ความพอใจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20241 minute, 25 seconds
Episode Artwork

ความหมายแห่งอินทรีย์

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20241 minute, 37 seconds
Episode Artwork

คฤหัสถ์และบรรพชิตอาศัยซึ่งกันและกัน

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20242 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรม

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20241 minute, 50 seconds
Episode Artwork

การปรินิพพานในปัจจุบัน

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20243 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

การตามเห็นในธรรม ๒ ประการ

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20242 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

การตามบรรลุซึ่งความจริง

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20242 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

คุณธรรมโสดาบัน

ชุดธรรมบรรยาย เพื่อการสิ้นกรรม
7/7/20242 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

17วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่

17วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่ by พุทธวจน
7/4/20244 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

16สมาธิภาวนา ๔ ประเภท

16สมาธิภาวนา ๔ ประเภท by พุทธวจน
7/4/20247 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

18วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือทำร้ายร่างกาย

18วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือทำร้ายร่างกาย by พุทธวจน
7/4/20242 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

20 อาจริยวัตร3

20 อาจริยวัตร3 by พุทธวจน
7/4/20241 hour, 6 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

19อาจริยวัตร2

19อาจริยวัตร2 by พุทธวจน
7/4/20241 hour, 40 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

อธิบายผังสกทาคามี

อธิบายผังสกทาคามี
6/23/20241 hour, 26 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

อารมณ์อันวิจิตร ไม่ใช่กาม

อารมณ์อันวิจิตร-ไม่ใช่กาม
6/23/20241 hour, 4 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

ยาถ่ายอันเป็นอริยะ

ยาถ่ายอันเป็นอริยะ
6/23/20246 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

วิธีดับกรรม

วิธีดับกรรม
6/23/20241 minute, 41 seconds
Episode Artwork

ระวังตายคาประตูนิพพาน

ระวังตายคาประตูนิพพาน
6/23/20247 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

วิญญาณาหารอาหารของวิญญาณ

วิญญาณาหารอาหารของวิญญาณ
6/23/20245 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

187 วิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดดับ

วิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดดับ
6/23/20245 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

วาจาของสะใภ้ใหม่และวาจาที่ไม่มีโทษ

วาจาของสะใภ้ใหม่และวาจาที่ไม่มีโทษ
6/23/20244 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจัง

ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจัง
6/23/20243 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล

ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล
6/23/20243 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส

ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส
6/23/20241 minute, 40 seconds
Episode Artwork

ลักษณะของผู้เกียจคร้านและผู้มีความเพียร

ลักษณะของผู้เกียจคร้านและผู้มีความเพียร
6/23/20243 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ลักษณะการพูดของตถาคต

ลักษณะการพูดของตถาคต
6/23/20243 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา

ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
6/23/202413 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

มืดมา สว่างไป สว่างมา ก็ยังคงสว่างไป

มืดมา สว่างไป สว่างมา ก็ยังคงสว่างไป
6/23/20245 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

เกิดมาจนเพราะกรรมใช่ไหม

เกิดมาจนเพราะกรรมใช่ไหม
6/16/20241 hour, 3 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

เข้าใจนิวรณ์ห้า

เข้าใจนิวรณ์ห้า
6/16/20243 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

เป็นอนาคามีได้เมื่อใดและกามที่แท้จริงคืออะไร

เป็นอนาคามีได้เมื่อใดและกามที่แท้จริงคืออะไร
6/16/20246 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

เหตุที่พระผัดคุณะผิวพรรณผ่องใสหลังทำกาละ

เหตุที่พระผัดคุณะผิวพรรณผ่องใสหลังทำกาละ
6/16/202411 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

โสดาบัน กับ สกทาคามี

โสดาบัน กับ สกทาคามี
6/16/202432 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

โอกาสที่จะสามารถบรรลุธรรมได้เร็ว ควรฟังคำตถาคตในช่วงใด

โอกาสที่จะสามารถบรรลุธรรมได้เร็ว ควรฟังคำตถาคตในช่วงใด
6/16/20244 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

ให้ทานอย่างไรถึงได้เป็นอริยะ

ให้ทานอย่างไรถึงได้เป็นอริยะ
6/16/20248 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

การใคร่ครวญธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยอะไร

การใคร่ครวญธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยอะไร
6/16/20244 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

ความเข้าใจเรื่อง - ผีอำ

ความเข้าใจเรื่อง - ผีอำ
6/16/202422 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

ตัวอย่างผู้ปฏิบัติ - ตามคำพระพุทธเจ้า

ตัวอย่างผู้ปฏิบัติ - ตามคำพระพุทธเจ้า
6/16/202416 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ปฏิบัติธรรม - สมควรแก่ธรรม - เป็นอย่างไร

ปฏิบัติธรรม - สมควรแก่ธรรม - เป็นอย่างไร
6/16/202446 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ของการเจริญอานาปานสติ

ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ของการเจริญอานาปานสติ
6/16/202419 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

ภพที่สกทาคามี - ไปไม่ได้

ภพที่สกทาคามี - ไปไม่ได้
6/16/202451 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

วิธีดับ - ชรา - มรณะ

วิธีดับ - ชรา - มรณะ
6/16/202451 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

สำรวมอินทรีย์นั้น - เป็นอย่างไร

สำรวมอินทรีย์นั้น - เป็นอย่างไร
6/16/202441 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

อาการแบบใดที่ภิกขุไม่ควรแสดงธรรมให้ฆราวาส

อาการแบบใดที่ภิกขุไม่ควรแสดงธรรมให้ฆราวาส
6/8/20244 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

สำเร็จสมปรารถนาด้วยธรรม 5 ประการ

สำเร็จสมปรารถนาด้วยธรรม 5 ประการ
6/8/20247 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

สมาธิที่ถูกต้องตามที่พระศาสดาบัญญัติ

สมาธิที่ถูกต้องตามที่พระศาสดาบัญญัติ
6/8/20245 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

สกทาคามีเกิดภพใด

สกทาคามีเกิดภพใด
6/8/20244 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

วิธีที่จะสิ้นกรรม ดับกรรม แก้กรรมที่ถูกต้องคืออะไร

วิธีที่จะสิ้นกรรม ดับกรรม แก้กรรมที่ถูกต้องคืออะไร
6/8/20244 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

วิธีตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด

วิธีตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
6/8/20241 minute, 44 seconds
Episode Artwork

ลักษณะสีจีวรตามพุทธเจ้าบัญญัติ

ลักษณะสีจีวรตามพุทธเจ้าบัญญัติ
6/8/20242 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

มรรควิธีเพื่อการพ้นทุกข์

มรรควิธีเพื่อการพ้นทุกข์
6/8/20247 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้าฉันอาหารวันละกี่มื้อ

พระพุทธเจ้าฉันอาหารวันละกี่มื้อ
6/8/20243 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ทำไมเราต้องเป็นอริยะให้ได้ในชาตินี้

ทำไมเราต้องเป็นอริยะให้ได้ในชาตินี้
6/8/202411 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

ทานเฉพาะบุคคล ปาฏิบุคลิก 14 ประการ

ทานเฉพาะบุคคล ปาฏิบุคลิก 14 ประการ
6/8/20244 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

การหลุดพ้น แต่ละขั้นตอน

การหลุดพ้น แต่ละขั้นตอน
6/8/202435 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

การทำบุญให้ญาติที่ตายไป

การทำบุญให้ญาติที่ตายไป
6/8/20241 hour, 21 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

การทำกุศลใบแบบอริยะและไม่ใช่อริยะต่างกันอยางไร

การทำกุศลใบแบบอริยะและไม่ใช่อริยะต่างกันอยางไร
6/8/20246 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

การกระทำให้จิตตั้งมั่น

การกระทำให้จิตตั้งมั่น
6/8/202433 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

อาการแบบใดที่ภิกขุไม่ควรแสดงธรรมให้ฆราวาส

อาการแบบใดที่ภิกขุไม่ควรแสดงธรรมให้ฆราวาส
5/31/20244 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

หากต้องการจะดับกรรมจะทำยังไงดี

หากต้องการจะดับกรรมจะทำยังไงดี
5/31/202440 minutes
Episode Artwork

สำเร็จสมปรารถนาด้วยธรรม 5 ประการ

สำเร็จสมปรารถนาด้วยธรรม 5 ประการ
5/31/20247 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

สมาธิที่ถูกต้องตามที่พระศาสดาบัญญัติ

สมาธิที่ถูกต้องตามที่พระศาสดาบัญญัติ
5/31/20245 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

สกทาคามีเกิดภพใด

สกทาคามีเกิดภพใด
5/31/20244 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

วิธีที่จะสิ้นกรรม ดับกรรม แก้กรรมที่ถูกต้องคืออะไร

วิธีที่จะสิ้นกรรม ดับกรรม แก้กรรมที่ถูกต้องคืออะไร
5/31/20244 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

วิธีตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด

วิธีตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
5/31/20241 minute, 44 seconds
Episode Artwork

ลักษณะสีจีวรตามพุทธเจ้าบัญญัติ

ลักษณะสีจีวรตามพุทธเจ้าบัญญัติ
5/31/20242 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

มรรควิธีเพื่อการพ้นทุกข์

มรรควิธีเพื่อการพ้นทุกข์
5/31/20247 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้าฉันอาหารวันละกี่มื้อ

พระพุทธเจ้าฉันอาหารวันละกี่มื้อ
5/31/20243 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้าจำแนกธาตุ ๖

พระพุทธเจ้าจำแนกธาตุ ๖
5/31/20241 hour, 17 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

นั่งหลับตาคือการปฏิบัติธรรมจริงหรือ

นั่งหลับตาคือการปฏิบัติธรรมจริงหรือ
5/31/202435 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

ทำอย่างไรเให้ไปสู่สุคติ

ทำอย่างไรเให้ไปสู่สุคติ
5/31/202432 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

ทำไมเราต้องเป็นอริยะให้ได้ในชาตินี้

ทำไมเราต้องเป็นอริยะให้ได้ในชาตินี้
5/31/202411 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

ทานเฉพาะบุคคล ปาฏิบุคลิก 14 ประการ

ทานเฉพาะบุคคล ปาฏิบุคลิก 14 ประการ
5/31/20244 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

ทางไปของสัตว์โลก 36 ทาง

ทางไปของสัตว์โลก 36 ทาง
5/31/202443 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

ความหมายของคำอนุโมทนาของพระ

ความหมายของคำอนุโมทนาของพระ
5/31/202435 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ความทุกข์ของคนบนโลก

ความทุกข์ของคนบนโลก
5/31/202437 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ความเพียรมีผล

ความเพียรมีผล
5/31/202457 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

กำเนิดโลกมนุษย์ (ง้วนดิน)

กำเนิดโลกมนุษย์ (ง้วนดิน)
5/31/202434 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

อยากมีลูกที่ดีต้องทำอย่างไร

อยากมีลูกที่ดีต้องทำอย่างไร
5/23/20241 minute, 39 seconds
Episode Artwork

หมั่นสังเกตุในการทำสมาธิ

สุขจากการทิ้งความถือตัว
5/23/20244 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

สุขจากการทิ้งความถือตัว

สุขจากการทิ้งความถือตัว
5/23/20243 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

สิ้นนันทิ - สิ้นราคะ

สิ้นนันทิ - สิ้นราคะ
5/23/20241 hour, 28 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

สาราณียธรรม - 6-ประการ

สาราณียธรรม - 6-ประการ
5/23/20241 hour, 55 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

สิ่งเร่งด่วนของชีวิตที่ต้องรู้ คือ อริยสัจ ๔

สิ่งเร่งด่วนของชีวิตที่ต้องรู้ คือ อริยสัจ ๔
5/23/20248 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

สัมมาสติกับการได้สัมมาสมาธิ

สัมมาสติกับการได้สัมมาสมาธิ
5/23/20241 minute, 32 seconds
Episode Artwork

สันติ

สันติ
5/23/20242 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

สร้างเหตุเพื่ออายุยืน

สร้างเหตุเพื่ออายุยืน
5/23/20246 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

สติ สัมปชัญญะ

สติ สัมปชัญญะ
5/23/20241 minute, 40 seconds
Episode Artwork

วิธีทำใจก่อนตาย

วิธีทำใจก่อนตาย
5/23/20241 minute, 48 seconds
Episode Artwork

วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง

วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง
5/23/20241 minute, 34 seconds
Episode Artwork

วิธีใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน

วิธีใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน
5/23/20244 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

วิญญาณฐิติ

ลาภที่ไม่มีใครแย่งเราได้
5/23/20241 hour, 24 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ลาภที่ไม่มีใครแย่งเราได้

ลาภที่ไม่มีใครแย่งเราได้
5/23/20245 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

รู้จัก'กรรม' ช่วยแก้กรรมได้ตรงจุด

รู้จัก'กรรม' ช่วยแก้กรรมได้ตรงจุด
5/23/20248 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

รู้คุณคนเป็นเรื่องสำคัญ

รู้คุณคนเป็นเรื่องสำคัญ
5/23/20243 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

ระดับขั้น ของความโกรธ

ระดับขั้น ของความโกรธ
5/23/20242 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

มีคู่เหมือนมีกรรม จริงไหม

มีคู่เหมือนมีกรรม จริงไหม
5/23/20241 minute, 8 seconds
Episode Artwork

มิตรดี - สหายดี

มิตรดี - สหายดี
5/23/20242 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

มาคัณฑิยะสูตร

มาคัณฑิยะสูตร
5/23/202450 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า ภพใหม่เกิดขึ้น - เมื่ออนุสัยก่อขึ้น

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า ภพใหม่เกิดขึ้น - เมื่ออนุสัยก่อขึ้น
5/23/20241 hour, 28 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า ดีในแบบของพระพุทธเจ้า

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า ดีในแบบของพระพุทธเจ้า
5/23/20241 minute, 59 seconds
Episode Artwork

ที่เที่ยวที่ไม่ไปสู่อบาย

ที่เที่ยวที่ไม่ไปสู่อบาย
5/13/20242 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ที่ที่ควรเที่ยว

ที่ที่ควรเที่ยว
5/13/20242 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

การจองจำที่ทารุณแสบเผ็ด

การจองจำที่ทารุณแสบเผ็ด
5/13/202431 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

นัยผู้ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ

นัยผู้ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ
5/13/202444 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

6 ขั้นตอนสร้างความรัก

6-ขั้นตอนสร้างความรัก
5/13/20245 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ภวตัณหา

ภวตัณหา
5/13/20245 minutes, 1 second
Episode Artwork

ลักษณะของ ผู้ประสานไมตรี

ลักษณะของ ผู้ประสานไมตรี
5/13/20245 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

สาธยายธรรมและปฏิบัติธรรม

สาธยายธรรมและปฏิบัติธรรม
5/13/20244 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

บุคคลผู้มีอุปการะมาก

บุคคลผู้มีอุปการะมาก
5/13/20242 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ปฏิบัติแค่ศีล 5 เพียงพอไหม

ปฏิบัติแค่ศีล 5 เพียงพอไหม
5/13/20249 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ผู้เคยทุศีลหากตั้งใจจริงก็บรรลุธรรมได้

ผู้เคยทุศีลหากตั้งใจจริงก็บรรลุธรรมได้
5/13/20244 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

ผู้ควรแก่การขอ

ผู้ควรแก่การขอ
5/13/20244 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ผู้ผูกเวร ผู้จองเวร

ผู้ผูกเวร ผู้จองเวร
5/13/202420 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

ฝากคนอื่นทำบุญ ได้บุญไหม

ฝากคนอื่นทำบุญ ได้บุญไหม
5/13/20242 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้า สั่งห้ามภิกขุฆ่าตัวตาย

พระพุทธเจ้า สั่งห้ามภิกขุฆ่าตัวตาย
5/13/20243 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

การภาวนา

การภาวนา
5/5/20243 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5
5/5/202437 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

คนเราไม่เท่ากัน

คนเราไม่เท่ากัน
5/5/20242 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

ความพอใจเกิดจากสัมผัส

ความพอใจเกิดจากสัมผัส
5/5/20243 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

ความรู้ทางธรรม - ความรู้ทางโลก

ความรู้ทางธรรม - ความรู้ทางโลก
5/5/20242 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

ความสำคัญอันดับแรกของมนุษย์

ความสำคัญอันดับแรกของมนุษย์
5/5/20243 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

ความสุขในสมาธิ

ความสุขในสมาธิ
5/5/202419 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ ๕ ภิกขุประกอบด้วยธรรม ๕

ช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์ ๕ ภิกขุประกอบด้วยธรรม ๕
5/5/202422 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ถวายทานแบบ - เผดียงสงฆ์

ถวายทานแบบ - เผดียงสงฆ์
5/5/20246 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

ทางออกจากทุกข์

ทางออกจากทุกข์
5/5/20243 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

ทำแท้ง ถือว่า ฆ่าชีวิตไหม

ทำแท้ง ถือว่า ฆ่าชีวิตไหม
5/5/20247 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการทะเลาะกัน

ทำอย่างไรไม่ให้เกิดการทะเลาะกัน
5/5/20244 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

เครื่องมือที่ทำให้หลุดจากสังสารวัฏ

เครื่องมือที่ทำให้หลุดจากสังสารวัฏ
4/27/202427 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทำอย่างไร

เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทำอย่างไร
4/27/202411 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

เพื่อนร่วมงานเบียดเบียนทำอย่างไร

เพื่อนร่วมงานเบียดเบียนทำอย่างไร
4/27/20241 minute, 57 seconds
Episode Artwork

เราจะละ - ความโกรธ

เราจะละ - ความโกรธ
4/27/202412 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ

เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
4/27/20242 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

เหตุใดพระพุทธเจ้า ไม่กราบไหว้พราหมณ์ผู้แก่กว่า

เหตุใดพระพุทธเจ้า ไม่กราบไหว้พราหมณ์ผู้แก่กว่า
4/27/20245 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

เหตุให้เกิดกรรม

เหตุให้เกิดกรรม
4/27/20247 minutes, 1 second
Episode Artwork

แข่งดี - เป็นอย่างไร

แข่งดี - เป็นอย่างไร
4/27/202428 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

แค่คิดกรรมก็เกิด

แค่คิดกรรมก็เกิด
4/27/20243 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ใครบันดาลสุขและทุกข์

ใครบันดาลสุขและทุกข์
4/27/20244 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ไตร่ตรองก่อนทำบุญ

ไตร่ตรองก่อนทำบุญ
4/27/20243 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

กรรมคือเจตนา

กรรมคือเจตนา
4/27/202426 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

กรรมคือธาตุตามธรรมชาติ

กรรมคือธาตุตามธรรมชาติ
4/27/202455 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

กรรมนั้น เป็นเช่นใด

กรรมนั้น เป็นเช่นใด
4/27/202414 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

กลัวขาดสติเวลาตาย ป้องกันอย่างไร

กลัวขาดสติเวลาตาย ป้องกันอย่างไร
4/27/20243 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

สิกขา ๓

สิกขา ๓
4/20/20244 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

ร่าเริงในธรรมกับพระอาจารย์ สุคติของเทวดา

ร่าเริงในธรรมกับพระอาจารย์ สุคติของเทวดา
4/20/20246 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

หน้าที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้ายเบื้องต่ำและเบื้องบน

หน้าที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้ายเบื้องต่ำและเบื้องบน
4/20/20245 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคล ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ

หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคล ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ
4/20/20245 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

หลักในการใช้จ่ายทรัพย์

หลักในการใช้จ่ายทรัพย์
4/20/20245 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

หลักการพิจารณาอาหาร

หลักการพิจารณาอาหาร
4/20/20245 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

อนุสัย ๕

อนุสัย ๕
4/20/20244 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่
4/20/20245 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี

อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี
4/20/20243 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

อาการเกิดดับแห่งเวทนา

อาการเกิดดับแห่งเวทนา
4/20/20242 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

อายุนรก

อายุนรก
4/20/20247 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

อาสวะที่ละได้ด้วยการเห็น

อาสวะที่ละได้ด้วยการเห็น
4/20/20245 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

อินทรีย์ ๕

อินทรีย์ ๕
4/20/20245 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

อินทรียสังวรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ

อินทรียสังวรเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ
4/20/20242 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

อุโบสถศีล

อุโบสถศีล
4/20/20243 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอินทร์

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอินทร์
4/13/202428 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

สำรวมอินทรีย์

สำรวมอินทรีย์
4/13/202425 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

ลำดับบุคคลผู้ควรรับทาน และอานิสงส์ที่จะได้รับ

ลำดับบุคคลผู้ควรรับทาน และอานิสงส์ที่จะได้รับ
4/13/202419 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

ลมหายใจ ในการทำสมาธิ

ลมหายใจ ในการทำสมาธิ
4/13/202424 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

มรรควิธีของ อานาปานสติ

มรรควิธีของ อานาปานสติ
4/13/202420 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

พระสูตรผูกสัตว์หกชนิด

พระสูตรผูกสัตว์หกชนิด
4/13/202426 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

ผู้ชายบวชแล้ว ใครได้บุญบ้าง

ผู้ชายบวชแล้ว ใครได้บุญบ้าง
4/13/202416 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

บุญกิริยาวัตถุ 3 ทาน ศีล ภาวนา

บุญกิริยาวัตถุ 3 ทาน ศีล ภาวนา
4/13/202429 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

นิพพานเป็นอย่างไร

นิพพานเป็นอย่างไร
4/13/202421 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

นิยามของ วิญญาณ

นิยามของ วิญญาณ
4/13/202419 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

ธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้น

ธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้น
4/13/202426 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

ทำสมาธิระงับการ เกลียด

ทำสมาธิระงับการ เกลียด
4/13/202427 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

ดับทุกข์ในทันที

ดับทุกข์ในทันที
4/13/202428 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

ฐานะ 5 ประการที่สตรีพึงได้โดยง่าย เมื่อทำบุญเอาไว้

ฐานะ 5 ประการที่สตรีพึงได้โดยง่าย เมื่อทำบุญเอาไว้
4/13/202420 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

จิตปรุงแต่ง ภูตผี ปีศาจ

จิตปรุงแต่ง ภูตผี ปีศาจ
4/13/202414 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

จิตประภัสสร เป็นแบบไหน

จิตประภัสสร เป็นแบบไหน
4/13/202418 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

จิต เป็นของธรรมชาติ

จิต เป็นของธรรมชาติ
4/13/202422 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

คุณค่าความเป็นคน

คุณค่าความเป็นคน
4/13/202428 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

คำพูด สำคัญมากแค่ไหน

คำพูด สำคัญมากแค่ไหน
4/13/202423 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

คำแนะนำสำหรับ - ผู้เริ่มต้นศึกษาพุทธวจน

คำแนะนำสำหรับ - ผู้เริ่มต้นศึกษาพุทธวจน
4/13/202426 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ความสันโดษ

ความสันโดษ
4/13/202416 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

คนหลงสุข จะแนะนำอย่างไร

คนหลงสุข จะแนะนำอย่างไร
4/13/202415 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

กรรมในอดีต สามารถลบล้างได้ไหม

กรรมในอดีต สามารถลบล้างได้ไหม
4/13/202421 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

หลังจากที่ตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว จะไม่มีผู้ใดเห็นพระองค์อีกเลย

หลังจากที่ตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว จะไม่มีผู้ใดเห็นพระองค์อีกเลย
4/12/202414 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

สรรเสริญ คนที่ทำดี

สรรเสริญ คนที่ทำดี
4/12/20243 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

วิธีเป็นรัตนะ 5

วิธีเป็นรัตนะ 5
4/12/202413 minutes, 1 second
Episode Artwork

มโนกรรมหนักที่สุด

มโนกรรมหนักที่สุด
4/12/20245 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ผลแห่งเดรัจฉานวิชา

ผลแห่งเดรัจฉานวิชา
4/12/20246 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

จิต เป็นคนละตัวกับความคิด

จิต เป็นคนละตัวกับความคิด
4/12/20243 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

กามสังกัปปะ

กามสังกัปปะ
4/12/20247 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

กรรมจากแม่ ส่งต่อลูกได้ไหม

กรรมจากแม่ ส่งต่อลูกได้ไหม
4/12/20245 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

ไม่ควรทนปวดในการทำสมาธิ

ไม่ควรทนปวดในการทำสมาธิ
4/12/20243 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

แสดงธรรมแบบเป็นไปตามลำดับ

แสดงธรรมแบบเป็นไปตามลำดับ
4/12/202413 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

โรคกาย กับ โรคใจ

โรคกาย กับ โรคใจ
4/12/20247 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

เลื่อมใสในสิ่งใด

เลื่อมใสในสิ่งใด
4/12/20242 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

เจอใครบางคนแล้วไม่พอใจ จะทำอย่างไร

เจอใครบางคนแล้วไม่พอใจ จะทำอย่างไร
4/12/202413 minutes, 1 second
Episode Artwork

สัตว์โลกเปรียบดังดอกบัว

สัตว์โลกเปรียบดังดอกบัว
3/31/202426 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

สิ่งที่เทวดา - และ - มนุษย์ - มีเหมือนกัน

สิ่งที่เทวดา - และ - มนุษย์ - มีเหมือนกัน
3/31/20241 hour, 16 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

สิ่งที่จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า

สิ่งที่จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า
3/31/20241 hour, 20 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

สิ่งที่ต้องละวาง

สิ่งที่ต้องละวาง
3/31/20241 hour, 34 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

หลักความเมตตาของครู ต่อ ศิษย์

หลักความเมตตาของครู ต่อ ศิษย์
3/31/202415 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

หลักธรรมเพื่อความสามัคคี

หลักธรรมเพื่อความสามัคคี
3/31/20241 hour, 9 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ห้วงบุญ ห้วงกุศล

ห้วงบุญ ห้วงกุศล
3/31/202444 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

อยู่แต่ผู้เดียว

อยู่แต่ผู้เดียว
3/31/20241 hour, 9 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

ออกจากเรือน - เป็นบรรชิต - เพื่ออไร

ออกจากเรือน - เป็นบรรชิต - เพื่ออไร
3/31/202433 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

อะไรที่รู้ว่าหลุดพ้น

อะไรที่รู้ว่าหลุดพ้น
3/31/202429 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

อานิสงส์ของทานแต่ละรูปแบบ

อานิสงส์ของทานแต่ละรูปแบบ
3/31/202459 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

อุทิศบุญกุศล - ให้สำเร็จประโยชน์

อุทิศบุญกุศล - ให้สำเร็จประโยชน์
3/31/20241 hour, 51 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

การเห็นเกิดดับ

การเห็นเกิดดับ
3/31/20243 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

แข่งดี

แข่งดี
3/31/20247 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

เกิดมาไม่เท่ากัน

เกิดมาไม่เท่ากัน
3/31/20243 minutes
Episode Artwork

วิธีเผยแผ่คำสอน ของพระพุทธเจ้า

วิธีเผยแผ่คำสอน ของพระพุทธเจ้า
3/24/202421 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

วิธีเริ่มศึกษาพุทธวจน

วิธีเริ่มศึกษาพุทธวจน
3/24/20241 hour, 59 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

วิธีแทนคุณ - พ่อ - แม่ - ที่ถูกต้อง

วิธีแทนคุณ - พ่อ - แม่ - ที่ถูกต้อง
3/24/202441 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

วิธีไปสู่สุคติ

วิธีไปสู่สุคติ
3/24/202430 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

วิธีดับกิเลสต้องทำอย่างไร

วิธีดับกิเลสต้องทำอย่างไร
3/24/202423 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

วิธีตัดกรรม

วิธีตัดกรรม
3/24/202448 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

วิธีทำบุญอธิษฐานจิต

วิธีทำบุญอธิษฐานจิต
3/24/20241 hour, 9 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

วิธีปฏิบัติตน - แบบชาวพุทธ

วิธีปฏิบัติตน - แบบชาวพุทธ
3/24/20241 hour, 8 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

วิธีรอดจากนรก

วิธีรอดจากนรก
3/24/202427 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

วิธีละเรื่องโลกๆ

วิธีละเรื่องโลกๆ
3/24/202427 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

วิธีละอกุศล 5 ประการ

วิธีละอกุศล 5 ประการ
3/24/202415 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

ศาสนาพุทธสอนเพื่อเหลุดพ้น

ศาสนาพุทธสอนเพื่อเหลุดพ้น
3/24/202453 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ศีล - สมาธิ - ปัญญา - เป็นอย่างไร

ศีล - สมาธิ - ปัญญา - เป็นอย่างไร
3/24/202428 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

สังขาร และ กรรม

สังขาร และ กรรม
3/24/202416 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

สัตตานัง - คือ - อะไร

สัตตานัง - คือ - อะไร
3/24/20241 hour, 25 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ปัญหา ของ มนุษย์ เทวดา มาร พรหม

ปัญหา ของ มนุษย์ เทวดา มาร พรหม
3/16/202424 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

ผู้ที่มีศีลสมบูรณ์

ผู้ที่มีศีลสมบูรณ์
3/16/202452 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

ผู้ยึดติด

ผู้ยึดติด
3/16/20241 hour, 11 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

พระไม่ให้พรผิดไหม

พระไม่ให้พรผิดไหม
3/16/20241 hour, 20 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
3/16/202422 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

พวกเราควรท่องจำ - ปฏิจจสมุปบาท

พวกเราควรท่องจำ - ปฏิจจสมุปบาท
3/16/202445 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปๆ - บัดนี้เราทำอะไรอยู่

พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปๆ - บัดนี้เราทำอะไรอยู่
3/16/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

ภพนั้น - น่ารังเกียจ

ภพนั้น - น่ารังเกียจ
3/16/202442 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

มาร - กับ - กิเลสตัวเดียวกันไหม

มาร - กับ - กิเลสตัวเดียวกันไหม
3/16/202428 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

ยึดกาย - ดีกว่า - ยึดจิต

ยึดกาย - ดีกว่า - ยึดจิต
3/16/20241 hour, 16 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

ราคะ - โทสะ - โมหะ

ราคะ - โทสะ - โมหะ
3/16/202428 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

รู้ว่ายึดแล้วทุกข์ - แต่จะวางได้อย่างไร

รู้ว่ายึดแล้วทุกข์ - แต่จะวางได้อย่างไร
3/16/20241 hour, 5 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ละนันทิ กับ อุเบกขา ต่างกันไหม

ละนันทิ กับ อุเบกขา ต่างกันไหม
3/16/202419 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ละนิวรณ์ - ๕-ก่อนแผ่เมตตา

ละนิวรณ์ - ๕-ก่อนแผ่เมตตา
3/16/20241 hour, 11 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

วิญญาณไม่ใช่ของเรา

วิญญาณไม่ใช่ของเรา
3/16/202456 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

กรรมไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาล

กรรมไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาล
3/9/202417 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

การได้ตัวตนมีอยู่ 3 อย่าง

การได้ตัวตนมีอยู่ 3 อย่าง
3/9/202437 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

เวลาสำหรับการทำสมาธิ ในแต่ละวัน

เวลาสำหรับการทำสมาธิ ในแต่ละวัน
3/9/202438 minutes, 1 second
Episode Artwork

การทำงานของจิต เกี่ยวกับ กรรมดี กรรมชั่ว

การทำงานของจิต เกี่ยวกับ กรรมดี กรรมชั่ว
3/9/202420 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

การภาวนาไม่จำเป็นต้องยึดติดรูปแบบ

การภาวนาไม่จำเป็นต้องยึดติดรูปแบบ
3/9/202422 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

คนที่บรรลุโสดาบัน จะรู้ได้ด้วยตนเองหรือไม่

คนที่บรรลุโสดาบัน จะรู้ได้ด้วยตนเองหรือไม่
3/9/202418 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

การวางจิตในการให้ทาน และอานิสงส์ที่จะได้

การวางจิตในการให้ทาน และอานิสงส์ที่จะได้
3/9/202415 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

คนกินเหล้า จะมีโอกาสหลุดพ้นไหม

คนกินเหล้า จะมีโอกาสหลุดพ้นไหม
3/9/202411 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ความเป็นเราไม่ได้หมดไป แม้ว่าจะตายไปแล้ว

ความเป็นเราไม่ได้หมดไป แม้ว่าจะตายไปแล้ว
3/9/202428 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ความยากของการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์

ความยากของการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์
3/9/202414 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งธุลี เป็นอย่างไร

ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งธุลี เป็นอย่างไร
3/9/202426 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

ทิ้งสุข ทิ้งอย่างไร

ทิ้งสุข ทิ้งอย่างไร
3/9/202424 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

นั่งสมาธิ หรือ เดินจงกรม ดีกว่ากัน

นั่งสมาธิ หรือ เดินจงกรม ดีกว่ากัน
3/9/202424 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

นิพพาน กับ วิมุตติ ญาณทัสนะ ต่างกันไหม

นิพพาน กับ วิมุตติ ญาณทัสนะ ต่างกันไหม
3/9/202418 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง หรือเข้าคอร์สดีกว่า

ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง หรือเข้าคอร์สดีกว่า
3/9/202426 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

ชาวพุทธ

ชาวพุทธ
3/1/202431 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

ดับในสายปฏิจจสมุปบาท

ทิ้งสุข ทิ้งอย่างไร
3/1/202428 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

ทิ้งสุข ทิ้งอย่างไร

ทิ้งสุข ทิ้งอย่างไร
3/1/202424 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

ที่ไปส่วนมากของสัตว์นรก

ที่ไปส่วนมากของสัตว์นรก
3/1/20241 hour, 13 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

ธรรมะ - กับ - ความรัก

ธรรมะ - กับ - ความรัก
3/1/202452 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ธรรมะสำหรับ - ผู้เฒ่าผู้แก่

ธรรมะสำหรับ - ผู้เฒ่าผู้แก่
3/1/20241 hour, 34 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

นั่งสมาธิ หรือ เดินจงกรม ดีกว่ากัน

นั่งสมาธิ หรือ เดินจงกรม ดีกว่ากัน
3/1/202424 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

นั่งสมาธิถ้าจะคิดให้คิดแค่ - 3-เรื่อง

นั่งสมาธิถ้าจะคิดให้คิดแค่ - 3-เรื่อง
3/1/20241 hour, 34 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

นิพพาน กับ วิมุตติ ญาณทัสนะ ต่างกันไหม

นิพพาน กับ วิมุตติ ญาณทัสนะ ต่างกันไหม
3/1/202418 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ปฏิบัติแค่ศีล - ๕-เพียงพอรึไม่

ปฏิบัติแค่ศีล - ๕-เพียงพอรึไม่
3/1/202444 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง หรือเข้าคอร์สดีกว่า

ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง หรือเข้าคอร์สดีกว่า
3/1/202426 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

ปาฏิหาริย์ - แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า

ปาฏิหาริย์ - แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า
3/1/202457 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

ผี - และ - เทวดา

ผี - และ - เทวดา
3/1/202428 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ผู้ชายเที่ยวผู้หญิง - ผิดไหม

ผู้ชายเที่ยวผู้หญิง - ผิดไหม
3/1/20241 hour, 43 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

ผู้ที่เข้าไปรู้ถึง - วิมุติ

ผู้ที่เข้าไปรู้ถึง - วิมุติ
3/1/20241 hour, 32 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

การได้ตัวตนมีอยู่ 3 อย่าง

การได้ตัวตนมีอยู่ 3 อย่าง
2/23/202437 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

การทำงานของจิต เกี่ยวกับ กรรมดี กรรมชั่ว

การทำงานของจิต เกี่ยวกับ กรรมดี กรรมชั่ว
2/23/202420 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

การภาวนาไม่จำเป็นต้องยึดติดรูปแบบ

การภาวนาไม่จำเป็นต้องยึดติดรูปแบบ
2/23/202422 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

คนกินเหล้า จะมีโอกาสหลุดพ้นไหม

คนกินเหล้า จะมีโอกาสหลุดพ้นไหม
2/23/202411 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

คนที่บรรลุโสดาบัน จะรู้ได้ด้วยตนเองหรือไม่

คนที่บรรลุโสดาบัน จะรู้ได้ด้วยตนเองหรือไม่
2/23/202418 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ความเป็นเราไม่ได้หมดไป แม้ว่าจะตายไปแล้ว

ความเป็นเราไม่ได้หมดไป แม้ว่าจะตายไปแล้ว
2/23/202428 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ความยากของการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์

ความยากของการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์
2/23/202414 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ความสุขที่แท้จริง

ความสุขที่แท้จริง
2/23/20241 hour, 27 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ความหมายของคำว่า - เบียดเบียน

ความหมายของคำว่า - เบียดเบียน
2/23/20241 hour, 15 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ความหมายของอริยสัจสี่

ความหมายของอริยสัจสี่
2/23/20241 hour, 12 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

คำว่า - พุทธวจน

คำว่า - พุทธวจน
2/23/20242 hours, 21 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป็นอย่างไร

ฆราวาสคับแคบ เป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี เป็นอย่างไร
2/23/202426 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

จำกัดความ - อริยบุคคล

จำกัดความ - อริยบุคคล
2/23/202448 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

จิตที่ปราศจากนิวรณ์ - คือจิตที่มีกำลัง

จิตที่ปราศจากนิวรณ์ - คือจิตที่มีกำลัง
2/23/20241 hour, 5 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

จิตหลุดพ้น - ขณะที่ยังไม่ตาย

จิตหลุดพ้น - ขณะที่ยังไม่ตาย
2/23/202425 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

088ส่งท้ายปีเก่า 2566

ส่งท้ายปีเก่า 2566
2/15/20241 hour, 37 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

087อานิสงส์การหลีกเร้น

อานิสงส์การหลีกเร้น
2/15/20241 hour, 1 minute, 53 seconds
Episode Artwork

086อาศัยวาจาไม่ยุยง เพื่อละวาจายุยง

อาศัยวาจาไม่ยุยง เพื่อละวาจายุยง
2/15/20241 hour, 40 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

085วันอาสาฬหบูชา แสดงธรรม “ มชฺฌิมา ปฏิปทา

วันอาสาฬหบูชา แสดงธรรม “ มชฺฌิมา ปฏิปทา
2/15/20241 hour, 6 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

084วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา
2/15/20241 hour, 44 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

083ร่มเงาและแดด

ร่มเงาและแดด
2/15/20242 hours
Episode Artwork

082ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา
2/15/20241 hour, 20 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

081ปฏิปทาดับสักกายะ

ปฏิปทาดับสักกายะ
2/15/20241 hour, 1 minute, 55 seconds
Episode Artwork

080ธรรม 8 ประการเพื่อความเป็นอริยะ

ธรรม 8 ประการเพื่อความเป็นอริยะ
2/15/20241 hour, 19 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

079ตั้งจิตไว้ผิด เสียหายกว่าโจรเห็นโจร

ตั้งจิตไว้ผิด เสียหายกว่าโจรเห็นโจร
2/15/202453 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

078จตฺตาโร เถรกรณา ธมฺมา ธรรมอันกระทำให้เป็นเถระ ๔ ประการ

จตฺตาโร เถรกรณา ธมฺมา ธรรมอันกระทำให้เป็นเถระ ๔ ประการ
2/15/20241 hour, 31 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

077ไม่ควรทำมานะในมารดา บิดา พี่ชาย อาจารย์

ไม่ควรทำมานะในมารดา บิดา พี่ชาย อาจารย์
2/15/20241 hour, 3 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

076ธรรมะวันเข้าพรรษา

ธรรมะวันเข้าพรรษา
2/15/202459 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

075อุปาทานในความเป็นตัวตน

อุปาทานในความเป็นตัวตน
2/15/202426 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

074อุโบสถสุดท้ายช่วงเข้าพรรษา ละนันทิ

อุโบสถสุดท้ายช่วงเข้าพรรษา ละนันทิ
2/15/202458 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

073อะไรคือ แก่น,กระพี้,เปลือก,สะเก็ด,กิ่งและใบ 2

อะไรคือ แก่น,กระพี้,เปลือก,สะเก็ด,กิ่งและใบ 2
2/15/202439 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

072อะไรคือ แก่น,กระพี้,เปลือก,สะเก็ด,กิ่งและใบ

อะไรคือ แก่น,กระพี้,เปลือก,สะเก็ด,กิ่งและใบ
2/15/20241 hour, 8 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

071สมปรารถนา กับ การอ้อนวอน

สมปรารถนา กับ การอ้อนวอน
2/15/202430 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

070มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ

มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
2/4/20241 hour, 9 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

069ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์

ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
2/4/202458 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

068ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 2

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 2
2/4/202456 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

067ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
2/4/202451 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

066ตถตา เป็นเช่นนั้นเอง

ตถตา เป็นเช่นนั้นเอง
2/4/202456 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

065อุปนิสัย

อุปนิสัย
2/4/202426 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

064อารมณ์ - ภพ - ธาตุ

อารมณ์ - ภพ - ธาตุ
2/4/202453 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

063อายุ วรรณะ สุข โภคะ พละ

อายุ วรรณะ สุข โภคะ พละ
2/4/202453 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

062อานิสงส์การหลีกเร้น

อานิสงส์การหลีกเร้น
2/4/202429 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

061อาชีพที่ไม่ควรกระทำ

อาชีพที่ไม่ควรกระทำ
2/4/20241 hour, 6 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

060อัปปเมยยบุคคล ผู้พึงประมาณไม่ได้

อัปปเมยยบุคคล ผู้พึงประมาณไม่ได้
2/4/202454 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

059หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม

หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม
2/4/20241 hour, 20 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

058สุขที่ไม่ควรกลัว

สุขที่ไม่ควรกลัว
2/4/202459 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

057สุกฺโก ธมฺโม (ธรรมขาว)

สุกฺโก ธมฺโม (ธรรมขาว)
2/4/20241 hour, 19 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

056สิ่งที่เกิดแล้ว ไม่ดับไม่มี

สิ่งที่เกิดแล้ว ไม่ดับไม่มี
2/4/20241 hour, 12 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

055สังฆสามัคคี

สังฆสามัคคี
1/27/202443 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

054สระโบกขรณี 2

สระโบกขรณี2
1/27/20241 hour, 26 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

053สระโบกขรณี

สระโบกขรณี
1/27/202448 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

052วิภพ (วิภเวน) ความไม่มีภพ

วิภพ (วิภเวน) ความไม่มีภพ
1/27/20241 hour, 15 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

051วิธีแก้จิตหดหู่

วิธีแก้จิตหดหู่
1/27/20241 hour, 2 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

047มิจฉัตตะ สัมมัตตะ

มิจฉัตตะ สัมมัตตะ
1/27/20241 hour, 35 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

050วิญญาณ

วิญญาณ
1/27/202450 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

049ลาภ สักการะ ชื่อเสียง

ลาภ สักการะ ชื่อเสียง
1/27/20241 hour, 34 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

048รู้อยู่ จึงพูดว่ารู้ เห็นอยู่ จึงพูดว่าเห็น

รู้อยู่ จึงพูดว่ารู้ เห็นอยู่ จึงพูดว่าเห็น
1/27/20241 hour, 17 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

045มโนโสเจยย ความมีใจสะอาด

มโนโสเจยย ความมีใจสะอาด
1/27/20241 hour, 20 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

046มรรควิธีที่ง่าย

มรรควิธีที่ง่าย
1/27/20241 hour, 5 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

044ภูมิสถานที่น่ารื่นรมย์

ภูมิสถานที่น่ารื่นรมย์
1/27/202455 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

043ภัยในอนาคต

ภัยในอนาคต
1/27/20241 hour, 2 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

042ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร

ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร
1/27/20241 hour, 24 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

041พัฒนาจิตใจและอาวาส 2

พัฒนาจิตใจและอาวาส 2
1/27/202436 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

040พัฒนาจิตใจและอาวาส

040พัฒนาจิตใจและอาวาส
1/20/202452 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

039ผู้ฉลาดในสมาธิ

039ผู้ฉลาดในสมาธิ
1/20/202441 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

038ปวิเวการาโม ยินดีในวิเวก

038ปวิเวการาโม ยินดีในวิเวก
1/20/202451 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

037ประโยชน์ของสัปบุรุษ

037ประโยชน์ของสัปบุรุษ
1/20/202455 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

036บุญเป็นอุปการะแก่เทวดา มนุษย์ บรรพชิต

036บุญเป็นอุปการะแก่เทวดา มนุษย์ บรรพชิต
1/20/20241 hour, 6 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

035นิโรธธรรม

035นิโรธธรรม
1/20/20241 hour, 16 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

034นั่นไม่ใช่ของเรา.แล้วอะไรคือเรา

034นั่นไม่ใช่ของเรา.แล้วอะไรคือเรา
1/20/202443 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

033ธรรมผู้เกษียณอายุ

033ธรรมผู้เกษียณอายุ
1/20/20241 hour, 11 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

032ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

032ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
1/20/202437 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

031ธรรมของสัปบุรุษ

031ธรรมของสัปบุรุษ
1/20/202441 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

030ธรรม 10 ประการของผู้เป็นนาบุญและสมณสัญญา 3 ประการ

030ธรรม 10 ประการของผู้เป็นนาบุญและสมณสัญญา 3 ประการ
1/20/20241 hour, 10 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

029ธรรม 10 ประการ ให้อยู่สำราญ

029ธรรม 10 ประการ ให้อยู่สำราญ
1/20/202451 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

028ธรรม ๖ ประการเพื่อความไม่เสื่อม ช่วงที่ 2

028ธรรม ๖ ประการเพื่อความไม่เสื่อม ช่วงที่ 2
1/20/20241 hour, 14 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

027ธรรม ๖ ประการ เพื่อความไม่เสื่อม ช่วงที่ 1

027ธรรม ๖ ประการ เพื่อความไม่เสื่อม ช่วงที่ 1
1/20/20241 hour, 4 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

026ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้น รอบ 3 อาการ 12

026ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้น รอบ 3 อาการ 12
1/20/202434 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

013เหตุทำให้สมาธิเคลื่อน

เหตุทำให้สมาธิเคลื่อน
1/14/202430 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

025ทุกข์มาก ทุกข์น้อย ทุกข์คลายช้า ทุกข์คลายเร็ว

ทุกข์มาก ทุกข์น้อย ทุกข์คลายช้า ทุกข์คลายเร็ว
1/13/20241 hour, 4 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

024ทรัพย์คือ จาคะ

ทรัพย์คือ จาคะ
1/13/20241 hour, 5 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

023อตัมมยตา ช่วงที่ 2

อตัมมยตา ช่วงที่ 2
1/13/202416 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

022อตัมมยตา ช่วงที่ 1

อตัมมยตา ช่วงที่ 1
1/13/202442 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

021ทบทวน สังขตะ อสังขตะ

ทบทวน สังขตะ อสังขตะ
1/13/202452 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

020จิตเป็นอย่างไร

จิตเป็นอย่างไร
1/13/20241 hour, 3 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

019จิตนั้นเป็นของใคร

จิตนั้นเป็นของใคร
1/13/20241 hour, 6 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

018ฆราวาสชั้นเลิศ

ฆราวาสชั้นเลิศ
1/13/202459 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

017ให้ภัย หรือ จะให้อภัย

ให้ภัย หรือ จะให้อภัย
1/13/202454 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

016กรรมนั้นยุติธรรมเสมอ

กรรมนั้นยุติธรรมเสมอ
1/13/20241 hour, 26 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

015กตัญญูกตเวทีบุคคล

กตัญญูกตเวทีบุคคล
1/13/202422 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

014ใช้โภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า

ใช้โภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า
1/13/202435 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

012เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ควรทราบ

เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ควรทราบ
1/13/202439 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

011เทวดาไหว้ใคร 2

เทวดาไหว้ใคร 2
1/13/202448 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

010เทวดาไหว้ใคร

เทวดาไหว้ใคร
1/13/202446 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

009ธรรมะวันวิสาขบูชา 2566

ธรรมะวันวิสาขบูชา 2566
1/13/20241 hour, 28 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

008ทบทวน อตัมมยตา

ทบทวน อตัมมยตา
1/13/20241 hour, 13 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

007อนัตตสัญญาปรากฏ

อนัตตสัญญาปรากฏ
1/13/202453 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

006พวกเราที่ได้มาฟังธรรมนั้นได้ลาภ

พวกเราที่ได้มาฟังธรรมนั้นได้ลาภ
1/13/202454 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

005ธรรมะรับปีใหม่ 2566

ธรรมะรับปีใหม่ 2566
1/13/20241 hour, 15 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

004แสดงธรรม วัดป่าซำปาแฮก เวียงจันทน์

แสดงธรรม วัดป่าซำปาแฮก เวียงจันทน์
1/13/20241 hour, 4 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

003อตัมมยตา วิปริณามธมฺมา

อตัมมยตา วิปริณามธมฺมา
1/13/20241 hour, 21 minutes
Episode Artwork

002อตัมมยตา โน ตมฺมโยติ

อตัมมยตา โน ตมฺมโยติ
1/13/20241 hour, 7 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

001อตัมมยตา อนัตตาสัญญาปรากฏ

อตัมมยตา อนัตตาสัญญาปรากฏ
1/13/202457 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

กตัญญูกตเวทีบุคคล

กตัญญูกตเวทีบุคคล
1/2/202422 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ใช้โภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า

ใช้โภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า
1/2/202435 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

เหตุทำให้สมาธิเคลื่อน

เหตุทำให้สมาธิเคลื่อน
1/2/202430 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ควรทราบ

เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ควรทราบ
1/2/202439 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

11เทวดาไหว้ใคร 2

11เทวดาไหว้ใคร 2
1/2/202448 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

10เทวดาไหว้ใคร

10เทวดาไหว้ใคร
1/2/202446 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

09ธรรมะวันวิสาขบูชา 2566

09ธรรมะวันวิสาขบูชา 2566
1/2/20241 hour, 28 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

08ทบทวน อตัมมยตา

08ทบทวน อตัมมยตา
1/2/20241 hour, 13 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

07อนัตตสัญญาปรากฏ

07อนัตตสัญญาปรากฏ
1/2/202453 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

06พวกเราที่ได้มาฟังธรรมนั้นได้ลาภ

06พวกเราที่ได้มาฟังธรรมนั้นได้ลาภ
1/2/202454 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

05ธรรมะรับปีใหม่ 2566

05ธรรมะรับปีใหม่ 2566
1/2/20241 hour, 15 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

04แสดงธรรม เวียงจันทน์

04แสดงธรรม วัดป่าซำปาแฮก เวียงจันทน์
1/2/20241 hour, 4 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

03อตัมมยตา วิปริณามธมฺมา

03อตัมมยตา วิปริณามธมฺมา
1/2/20241 hour, 21 minutes
Episode Artwork

02อตัมมยตา โน ตมฺมโยติ

02อตัมมยตา โน ตมฺมโยติ
1/2/20241 hour, 7 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

01อตัมมยตา อนัตตาสัญญาปรากฏ

01อตัมมยตา อนัตตาสัญญาปรากฏ
1/2/202457 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

เคล็ดปฏิบัติธรรม

เคล็ดปฏิบัติธรรม
12/25/20231 hour, 27 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

เดินจงกรมให้อายุยืน

เดินจงกรมให้อายุยืน
12/25/20231 hour, 28 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

เครื่องผูกหลวมๆ - แต่มีกำลัง

เครื่องผูกหลวมๆ - แต่มีกำลัง
12/25/202328 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

เป็นมนุษย์หรือเทวดา - สุขกว่ากัน

เป็นมนุษย์หรือเทวดา - สุขกว่ากัน
12/25/20231 hour, 9 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

เตรียมอะไร - ก่อนทำบุญ

เตรียมอะไร - ก่อนทำบุญ
12/25/202330 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

เหตุของ - ความอิจฉา

เหตุของ - ความอิจฉา
12/25/20231 hour, 14 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

การประกาศศาสนาครั้งพุทธกาล

การประกาศศาสนาครั้งพุทธกาล
12/25/20231 hour, 49 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

การบูชายัญ - ที่ไม่มีประโยชน์

การบูชายัญ - ที่ไม่มีประโยชน์
12/25/202327 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ความไม่เที่ยง

ความไม่เที่ยง
12/25/20231 hour, 53 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

กำลังของ - โสดาบัน

กำลังของ - โสดาบัน
12/25/20231 hour, 30 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

การวางจิต - เพื่อหลุดพ้น

การวางจิต - เพื่อหลุดพ้น
12/25/202327 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

คนเราตายแล้วไปไหน

คนเราตายแล้วไปไหน
12/25/202359 minutes
Episode Artwork

คนส่วนมากตายแล้ว - ลงสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์

คนส่วนมากตายแล้ว - ลงสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์
12/25/20231 hour, 13 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

ความต่างโสดาบัน - กับ - สกทาคามี

ความต่างโสดาบัน - กับ - สกทาคามี
12/25/202331 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

ความผ่องใสแห่งจิตในภายใน - เป็นอย่างไร

ความผ่องใสแห่งจิตในภายใน - เป็นอย่างไร
12/25/202334 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ทุกข์เป็นเหตุ ให้เข้าหาธรรมะ

ทุกข์เป็นเหตุ ให้เข้าหาธรรมะ
12/17/202319 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ธรรมะรักษาโรค

ธรรมะรักษาโรค
12/17/202357 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

บริโภคกามอย่างมีปัญญา

บริโภคกามอย่างมีปัญญา
12/17/20231 hour, 3 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

บูชาสรรเสริญพระตถาคตโดยธรรม

บูชาสรรเสริญพระตถาคตโดยธรรม
12/17/202321 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ผู้ที่มีธรรมอันไม่เสื่อม

ผู้ที่มีธรรมอันไม่เสื่อม
12/17/202320 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

ผู้มีอุปนิสัย

ผู้มีอุปนิสัย
12/17/202322 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

ฝึกอยู่กับลมหายใจ

ฝึกอยู่กับลมหายใจ
12/17/202326 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้าบังเกิดมาเพื่อสิ่งนี้

พระพุทธเจ้าบังเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
12/17/202332 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์
12/17/202330 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

มหาบุรุษ

มหาบุรุษ
12/17/202340 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

มองขันธ์ - ๕-ว่าไม่ใช่ของเรา

มองขันธ์ - ๕-ว่าไม่ใช่ของเรา
12/17/202357 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

ม้าพยศ 8 จำพวก

ม้าพยศ 8 จำพวก
12/17/202317 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

มีสติรอคอยการทำกาละ

มีสติรอคอยการทำกาละ
12/17/202343 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

รวมวิธีปฏิบัติธรรม - สำหรับผู้เริ่มศึกษา

รวมวิธีปฏิบัติธรรม - สำหรับผู้เริ่มศึกษา
12/17/20231 hour, 6 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ลักษณะ - บุญ - บาป

ลักษณะ - บุญ - บาป
12/17/202325 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

ลูกศิษย์ตถาคต

ลูกศิษย์ตถาคต
12/17/202345 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

วิญญาญไม่เวียนว่ายตายเกิด

วิญญาญไม่เวียนว่ายตายเกิด
12/17/202325 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

วิธีเดินมรรค

วิธีเดินมรรค
12/17/202354 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

วิธีนั่งครั้งพุทธกาล

วิธีนั่งครั้งพุทธกาล
12/17/202338 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

วิธีสร้างความจำให้ดีขึ้น

วิธีสร้างความจำให้ดีขึ้น
12/17/202316 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

สังขตะ - อสังขตะ

สังขตะ - อสังขตะ
12/17/20231 hour, 19 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

สิ่งที่เรียกว่า กรรม

สิ่งที่เรียกว่า กรรม
12/17/202318 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

สิ่งที่ควรเชื่อ - และทำตาม

สิ่งที่ควรเชื่อ - และทำตาม
12/17/202322 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

หลักฐานทางศาสนาพุทธ

หลักฐานทางศาสนาพุทธ
12/17/202330 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

ห่วงเรื่องความงามอยู่จะละสักกายทิฏฐิได้ไหม

ห่วงเรื่องความงามอยู่จะละสักกายทิฏฐิได้ไหม
12/17/202324 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

หาก - เจอ - ผี - ต้องทำอย่างไร

หาก - เจอ - ผี - ต้องทำอย่างไร
12/17/20231 hour, 1 minute, 25 seconds
Episode Artwork

อนุโมทนาก็เป็นที่มาแห่งบุญ

อนุโมทนาก็เป็นที่มาแห่งบุญ
12/17/202321 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

อิริยาบท - ในการเข้าฌาน

อิริยาบท - ในการเข้าฌาน
12/17/202339 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

โมหะคือ ความหลง ต้องแก้ด้วยอะไร

โมหะคือ ความหลง ต้องแก้ด้วยอะไร
12/5/202320 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

กฏแห่งกรรม

กฏแห่งกรรม
12/5/20231 hour, 21 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

กระทำซึ่งกายสังขารให้รำงับ

กระทำซึ่งกายสังขารให้รำงับ
12/5/202326 minutes, 1 second
Episode Artwork

การเข้าถึงนรกของคนบาป

การเข้าถึงนรกของคนบาป