Winamp Logo
Ngimi Nawe Cover
Ngimi Nawe Profile

Ngimi Nawe

English, Personal health, 1 season, 365 episodes, 6 days, 10 hours, 58 minutes
About
On weekdays between 09H00-12H00 get to understand the whole meaning of the word ‘variety’. Nigh Nawe, a mid-morning magazine show presented by Bussai caters for everyone. It comprises features such as recipes, health tips, beauty and discussions this show aims to educate, entertain and inform its listeners in an interactive way. Every Tuesday from 10h15 we get in touch with people who have managed to succeed in life, ranging from business people, celebrities, academics from all walks of life. We find out how they got to be where they are, the challenges they faced along the road to success and how they continue to sustain their success. This is to inspire and motivate others to get up and start making things happen.
Episode Artwork

Revival Thursday: Ndumiso Shongwe & Mfundisi Veli Maseko

5/24/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Ziyakha Sithole

5/22/202435 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Kholeka & Mfundisi Thabisile Ntuli

5/16/202437 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Nontsikelelo Hlomela & Pastor Ray Mabhena

5/9/202437 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Mirriam Nomhlekhabo Masango

5/8/202436 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Nawezele ohlekisana naye izinto, uyazithatha nanihlukanako na?

5/8/202424 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Paul K & Pastor Nomvula Masango

4/26/202428 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Thandi Mavata

4/24/202433 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam 17/04/24

4/22/202425 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Luyanda Ramatswi & Bishop Masombuka

4/19/202436 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Busisiwe Mabukung

4/10/202431 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Sbusiso Nzima, Delisile Jeanet Ndala

3/28/202432 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam : Lahli Sambo

3/27/202437 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Majita Monday :Uzokwenzani lokha nawuzizwa sewunemizwa yokuthanda umngani womuntu wakho

3/25/202427 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Mandla Radebe Mahlangu

3/20/202435 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Akhe sithi unelungelo lokuthatha umfazi wesibili? Isilingani sakho sinalo kangangani ilungelo lokwala?

3/19/202423 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Bongani Given Sindana

3/14/202438 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Udade uyakusoma uzokwenzani?

3/13/202425 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Gershom Ntimane & Mfundisi Buthelezi

3/7/202436 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam 06/03/2024

Nangu mfo usithumele isibawo nge poso moya. Utlole wathi:Sawubona mrhashi bengisaqela ungibuzele kubalaleli bomrhasho naludwabala. Ngathanda nomuntu 5yrs back sahlukana loyomuntu ubeyinyanga manje lomuntu usubuyile nje uthi kimi uyaqolisa ngezinto azenzayo kimi. Uthi lomuntu nguye owavala izinto zami ukuze ngingasaphumeleli nobudoda bami bungasabi strong{namandla} manje uthi yena wakwenza loku akwatile ngoba wayengilaya. Manje uthi ubawa ngimuxolele sibuyelane sithandane cz ufuna ukutjhaphulula izinto zami kodwa masingabuyelana bese ngimuxolele. Ngirarekile manje angazi ngenzeni ngimuxolele noma ngenzeni ngibawa abalaleli bangirhelebhe ngizaku Lalela emrhaswheni ngimi uhloga igama.Iphelela lapho. Sibawa umsize enzeni umfo lo.
3/6/202427 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ummakho uthanda intombi owahlukana nayo, uqalana njani nalokho?

3/6/202423 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Lebo Sekgobela & Mfundisi iGagadu

2/29/202433 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Phakamani Sibiya

2/28/202432 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Wabona ini yakwenza wasola ingathi udlisiwe ebudlelwaneni bakho?/ What made you suspect you are under love potion spell in a relationship?

2/27/202420 minutes, 1 second
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Dr Nothembi Mkhwebane

2/21/202436 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Abentwana bakhuluma ilimi lakanina, okungasilo lakho ikuhlalela njani?/ Children speak their mother’s language, how do you feel about it?

2/19/202418 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Sophie Ndaba

2/15/202432 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Omega and Lebo Khunou

2/14/202430 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Nqobile Ngoma

2/14/202435 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Uyamtjela na umma nawubona ukuthi ubaba kunomunte umma abonana naye ngemsitheleni?

2/6/202424 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Bheki Jali

2/1/202429 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Boyzee Mkhwanazi

2/1/202424 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ungakhamba nentombakho nawunomraro ofuna uDorhodere namkha Inyanga?

Presenter: Sbu Kurnarha 
1/29/202427 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Dr Winnie Mashaba & Mfundisi Hlumbani

1/25/202436 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Fortunate Zungu Ludaka

1/24/202424 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Wenzani nawuthola ukuthi umuntu ohlala naye wakufihlela ukuthi unomntwana?

1/22/202426 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Mfundisi Bongi Mangena & Jonas Masotla

1/18/202436 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Ofentse K

1/17/202428 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Umbuyisa njani umntwana owaba naye endaweni ekude lapha wawusebenza khona?

1/15/202426 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: General Stimela

1/11/202432 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Joseph Vusumuzi Sithole

1/10/202429 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ukukhupha umsebenzi ngokuthi umuntu akwendlalele, ayenzelani amadoda?

1/9/202416 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ubulungisa njani ubujamo bomkakho ongafunwako ekhenu?

11/27/202324 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Ntokozo Mbambo

11/23/202336 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ubaba wasitjhiya sibancani sakhuliswa ngumma ayedwa, samakhela. Ubaba ufuna ukubuya ekhaya?

11/20/202322 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Canaan Nyathi & Pastor Nomvula Masango

11/16/202325 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Ms Matshidiso Maseko -Psychologist

11/15/202330 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Wahlala nomuntu wathola ukuthi unephunga elingakuphathi kuhle. Wenzani ukumsiza namkha uyamtjhiya?

11/14/202325 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Rethabile Khumalo

11/8/202330 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Majita Monday 06/11/23

11/6/202323 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Zanelisiwe Msiza

11/2/202329 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Uqalana njani nobujamo bokuthi kunomntwana ongambelethiko ethandweni lakho /How do you deal with a step child situation in your relationship?

10/30/202319 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Ms Zanele Mbokazi

10/25/202334 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ungaba naye umuntu osizana naye ngezomseme ninganabo ubudlelwano bokuthandana? Friends with benefits?

10/25/202323 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Mfundisi PS Masimula

10/18/202314 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ungakghona njani ukuletha ukuthula emndenini ngemva kokuthola ukuthi umntwana omkhulisileko akusuye wakho?

10/16/202324 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Busi Sibiya & Mfundisi Jabulani Skhosana

10/16/202328 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Nomcebo Zikode

10/11/202330 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: UKuqothela abantu bengubo, ngokubathengela utjwala,uqale bona ukhamba naye emalalweni.

10/10/202327 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Pastor Veli Maseko & Taki Ndou

10/6/202326 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Belinah Shabangu unaSibanyoni

10/4/202332 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Kwakhe kwafika lapha ubona ukuthi umthetho awukujameli njengendoda? / Have you ever felt failed by the law as a man?

10/2/202327 minutes
Episode Artwork

Revival Thursday: Omega Khunou

9/29/202347 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Zaza Mokhethi

9/1/202340 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Kubayini ungambathi idzilamnwana yakho yomtjhado?

8/29/202323 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Khuyini ekufanele yenzeke ukuthi ningasazondani nonina lomntwanakho?

8/22/202318 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Celebrity Fridays: Azana

8/18/202329 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Khuyini ekubhalelisa ukondla umntwanakho?

8/14/202326 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Bucy Radebe

8/11/202336 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Khuyini eyona ubudlelwano bakho nomma okubelethako?

8/7/202319 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday 27/07/23

7/28/202320 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Gigi Lamayne

7/28/202323 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Lebo Sekgobela and Pastor Lu Mashiane

7/21/202333 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Ungasithatha nakunjani isiqunto sokuivala imbeleko njengobaba ( i-vasectomy)?

7/13/202322 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Sylvia Milosevic

7/6/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Craig Nobela

6/15/202333 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Bianca Coster

6/9/202326 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngikuphi okuhle okwenziwa lilutjha lanamhlanje okuzakulandelwa lilutjha lakusasa?

6/9/202323 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Xoli Mncwango

6/9/202334 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Dr Mpho Phalatse

5/31/202331 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Njenge ndoda esele ukhululile ngeminyaka umbatha ngokuya kweminyaka yakho na?

5/30/202315 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Thembi Monametsi

5/25/202331 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Abathandwa

5/25/202347 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: How were you impacted by not being raised by biological father and why are you unable to raise your child?

5/22/202326 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Celebrity Fridays: Cici

Love. Life. Fashion. Music.
5/19/202331 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Revival Thursday: Sbu Banda

5/18/202326 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Kuba yini ungafuni umlingani wakho abe nomgani oyindoda ?

5/17/202320 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Brenda Mtambo

5/17/202332 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Celebrity Fridays: Mzukisi Mbane- Fashion designer

5/12/202327 minutes
Episode Artwork

Revival Thursday: Betusile Mcinga

5/11/20238 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Lorna Mlonzi

5/10/202330 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Celebrity Fridays: Nosipho

5/5/202325 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Leah Mabuza-Nkangala District Executive Mayor

5/3/202333 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Majita Monday: Njenge ndoda engasebenziko namkha elahlekelwe msebenzi,ithinteke njani ipilo yakho?

5/3/202319 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Celebrity Fridays: Ziyanda Zwane

5/2/202327 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Majita Monday

Topic: Kubayini ukhethela umlingani wakho abangani nabantu abaphilisana nabo?
4/26/202321 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Celebrity Fridays: Phuti Khomo

4/21/202329 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Hustlers Corner: PD Jokes

4/20/202313 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Tshidi Monkoe

4/20/202333 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Majita Monday

#MajitaMonday: Bathi indoda ayilili, ifela ngaphakathi. Ayilili nakwenze njani?Guest: Bongani Luvalo
4/20/202330 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Gospel Interview: Dr. Excel Makhwiting

4/20/202337 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Midnight Uzo

4/20/202328 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Majita Monday

#MajitaMonday: Ipumelelo ikhuthazwa ngophila nabo, Ukuba ngubhayi (iintombi ezinengi) kuyithinthe njani ipumelelo yakho?
4/20/202320 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#IkhamboLepiloyam: Mthandazo Gatya

4/20/202333 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Majita Monday

#MajitaMonday: Angi sebenzi ngino mngani osebenzako, umganami lo nakarholileko uyangithatha angise endaweni zobumnandi, Kodwana nangidinga isizo lamambala  nje ngokufaka iimbawo zomsebenzi uthi akana lutho, ngibo ubungani lobu, begodu bulungiswa njani ubungani obunje?
4/20/202321 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Celebrity Friday: ThandoNje

4/19/202335 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Emthonjeni: Revival Thursday

#RevivalThursday
4/17/202340 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Indoda ephila nokugula kweswigiri. Akhe sizwe ukuthi uthintheke njani epilweni yakho? Abobaba bangasizana njan ebujameni obubangwa kugulokhu?
3/15/202311 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Ubaba unabantwana ngaphandle. Abantwana abasemtjhadweni beze nomma. Siyaba njani ipahla kababa nomma nabangasekho? 
3/15/202323 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ngonjani ongekhe wahlala naye: Uqala izenzo namkha ijamo?
3/13/202318 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic' Isikhathi somndeni sokufika ngekhaya kubayini singabambi ubaba angafuni ukubuzwa bona ubuyaphi?
3/9/202321 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kuba yini ilunga lomndeni elisondlako sindeni, singakghoni ukulikhalima nalitjhaphako?
3/9/202332 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic:  I-Relationship yakho iphephe kangangani ebanganini bakho?
3/9/202323 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic:  Khuyini okufanele ukuyelele nawutjhada nomuntu owakhe watjhada, wena ungakhange khewutjhade?
3/1/202323 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kubayini umndeni ukhetha ukuzikulungisela umraro olicala kungafakwa umthetho?
2/28/202334 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Umtwana uvumeleke ukuzingena nini iindaba zikanina zamathando? 
2/27/202313 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Lucia Jaken

2/24/202336 minutes, 1 second
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kungakuphatha njani ukubona unakwakho alilela uyise lomntwanakhe obhubhileko agade ahlala naye ngaphambi kokuhlangana nawe?
2/24/202320 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Baqakatheke kangangani abomakhelwani emndenini?
2/21/202329 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: isithandwa sakho nasikuthengele isipho ongasithandiko wenzani?
2/20/202322 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Zaza Mokhethi

2/17/202334 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Uyindoda uyayihlela iValentin’es yakwakho namkha uyahlelelwa qho!
2/17/202315 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Usola umntwana wangekhaya bona akusuye wakho.Kufanele niyiphathe njani indaba le njengomndeni ningalimazani bekuimale nomntwana? 
2/15/202330 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Khuyini eyakwenza ukuthi uzisole msinyana ngemva ngokungena ethandweni nomuntu? 
2/15/202315 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Indoda ithinteka njani unakwayo nakasidisi? Kufanele iziphathe njani?
2/8/202312 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Umndeni Uhlangene - Sitjhaphuluke kangangani ukukhuluma ngokufa simndeni? 
2/7/202332 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Khuyini ongakwenziko kodwana ungakwenza ngebanga lethando?
2/6/20238 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Umtjela njani umlingani wakho weminyaka ukuthi awusazizwa njengekuthomeni ngaye? 
2/3/202318 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Khuyini okwenziwe ngebebukhweni namkha bekhakwakho ongeze wayilibala? 
1/31/202331 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Umlingani wakho ukhe wanyamalala isikhatjhana, mhlazana abuyako wamkholwa ukuthi ubuyaphi?
1/31/202315 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Thapelo Matseke

1/31/202335 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuliqiniso ukuthi amadoda akakhethi ukuthi angahlekisana nomuntu onjani(ngokwe -type)?
1/31/202314 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Ukhe wakhuluma amala emndenini wakho, waba yini umphumela, wayilungisa njani?
1/31/202324 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Boitumelo Makobe

1/20/202339 minutes, 1 second
Episode Artwork

Family Meeting

Topic:  Umndeni wakho wakuphatha kumbi nawungasebenziko, uzokwenzani nasele usebenza?
1/17/202330 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Umlingani ka Mgani wakho nakangeza kuwe akutjele bona ufuna nikhukhuthe ungavuma namkha ungatjela umuntu wakho? 
1/17/202322 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Njenge ndoda esesemutjha ubona ngisiphi isikhathi esilungileko bona ungene emtjhadweni? 
1/17/202321 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kubayini kubudisi bona umndeni wamukele abantwana abenda nonina emtjhadweni? Guest: Joseph Mahlangu 
1/11/202330 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: : Umuntu otshwenywa sibongo ubabakhe weengazi angafuni ukumenzela angasizeka njani emndenini? 
12/20/202226 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Khuyini engakwenza uzikhuphele ilobolo ungudade. Ulisokana ungamalela ukuthi akusize ukumlobola?
12/20/202219 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Uzisola kangangani ngokuthlorisa umlingani wakho, watjhugululwa yini ukuthi uzibone iphoso?
12/20/202225 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kubangelwa yini ukulwa kwababelethi ngeempahla zikaKresimusi, kwaba njani nawuhlangabezana nobujamo obunje? 
12/20/202234 minutes, 1 second
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Isilingani sakho sazi umakhwapheni wakho, kwenzeka njani?
12/12/202221 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Uzizwa njani abodade nabathi abawafuni amasokana wamaNdebele?
12/12/202224 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Njengoba sesikunguNobayeni khuyini ongakuthandiko ngeemvakatjhi? 
12/12/202231 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Dating Sites- Ukhe wazisebenzisa iinkundla zokuhlanganisa iinthandani, zakusebenzela? 
12/5/202218 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic:  Kufanele kukuthathe isikhathi esingangani ukudlulela phambili urage nepilo ngemva kokulahlekelwa mlingani namkha umkakho?
12/1/202215 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Vane sekonakele kuphi ukuthi nakwenzeka bona umtwana alwe noyise ongasuye weengazi. Wadlula njani ebujameni lobu? 
11/29/202230 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ukwabelana ethandweni- Ukhe waya enyangeni nomlingani wakho, kwanisiza ngani lokhu? 
11/28/202214 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Mpho Chuma

11/25/202238 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Uzwisisa kangangani ukuthi kulicala ukwabelana amabhayi nelunga lomndeni nalokha nivumelene? 
11/23/202226 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Waphuma ekhaya ngeenzathu ezithile, yini isizathu sokuthi ungayi ekhaya emalangeni ezako wamahodeyi? 
11/22/202238 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Waphandlululwa yini bewabona ukuthi umlingani wakho akakuthandi?
11/21/202218 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Incwadi yomlaleli.  Kanengi nakukhulunywa ngokuthloriswa sicabanga okuqaliswe kibomma. Vane kwenzekani nasithi ubaba uyatlhoriswa? Nakhe wathloriswa, wadlula njani?
11/16/202221 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Into owayenzako obawa bona ilunga lomndeni namkha umndeni wakho   ukulibalele ngayo?
11/15/202234 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ukwabelana emjolweni: Ukhe waya kudorhodere nomuntu wakho?
11/14/202215 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Mihle Dini

11/14/202238 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Ngiyiphi indlela elungileko yokubika nakunelunga lomndeni elitlhoriswako?
11/8/202234 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: : Akhe sicoce, ngiziphi Izinto ezingakuthabisiko ethandweni, ufuna kwenzekeni?
11/7/202220 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Themba Lukhele

11/4/202239 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuba yini amasokana afuna abodade abanganabantwana ikhibe yena unabo?
11/4/202224 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Yini isizathu esenza umdeni wakho bona uku bambele u-meeting?
11/1/202234 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ngemva koku ngena ebudlelwaneni obutjha, wathola ngemva kwesikathi esingangani ukuthi akusuwe umaqondana ?
11/1/202215 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuba yini amadoda abasaba abodade abazijameleko epilweni?
10/26/202226 minutes, 1 second
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Vane sekonakele kuphi ebudlelwaneni  nawuletha umuntu wesithathu emndenini? Guest: Joseph Mahlangu
10/26/202236 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Khuyini eyakwenza ukuthi ubuyele ku ex yakho?
10/26/202224 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Thembi Monametsi

10/26/202241 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Nawungena ethandweni elitjha kubayini  ungatjho ihloso yakho kwekuthomeni?
10/19/202223 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Usamukela njani isiqunto somlingani wakho sokuthi akafuni ukuba nabentwana? Guest: Apostle Peter Jones
10/19/202239 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Forgive & Forget- Yini engakucolisa umgani nakakuthathele isithandwa sakho?
10/17/202225 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Khuyini ongakwenza njengomuntu  wembaji ukuze abentazana bahlale bavikelekile emphakathi wangekhenu?
10/13/202227 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Khuyini ithando emtjhadweni? Guest: Joseph Mahlangu- Marriage Councilor
10/11/202237 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Kunesililo sokuthi kunendlala yebhidi(umendo awukho).Kungaba yini isisombululo?
10/10/202217 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila

Listener Interaction: Mlaleli sitjela ngesimo nofana ubujamo obubuhlungu owadlula kibo begodu usihlathululele nokuthi wadlula njani. 
10/7/202216 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kubayini ungakghoni ukwamukela ithando nesele liphelile? 
10/6/202225 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Ukateleleke kangangani bona unikele amalunga womndeni isitifikedi bona bayokukleyima nakunomunye welunga lomndeni ohlongakeleko? Guest: Mafutha Kheswa
10/4/202238 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Wakwenzani namkha wakwenzelani umuntu ohlalisana naye ongeze wayilibala? 
10/3/202217 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Mlungisi Zondi

9/30/202213 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuthiwa abo baba ngibo abatjhayeli benkoloyi abanetjhejo Kuliqiniso kangangani lokhu? 
9/28/202226 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Umtwana uligagula nini abize  umbelethi wakhe ngebizo? 
9/27/202235 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ukuthi khenijame niphumulane naninemiraro ethandweni kuyasiza namkha kuthuwelelisa umraro ukuya phambili?
9/26/202220 minutes, 1 second
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Innocent Masuku

9/23/202240 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuliqiniso kangangani ukuthi abobaba abakghoni ukuhlala bangangabi sebudlelwaneni isikhathi eside? 
9/21/202217 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kuqakatheke kangangani ukuthi umntwana afunde ukukhuluma amalimi ahlukahlukeneko? Guest: Aaron Moloisi
9/20/202227 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Activist Nikiwe Mbatha

9/16/202233 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Njenge ndoda nakungakuvelela ukukhulisa umtwana ongasi ngewakho weengazi uzomphatha njani?
9/14/202226 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kuqakatheke kangangani kuwe bona ube ne-will ezokwabela abaseleko ilifa lakho nawungasekho ephasini?
9/14/202225 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ngithandana nomuntu osela khulu kodwana ikinga yami kukuthi akanasikhathi sami, ngenzeni?
9/13/202220 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kubaluleke kangangani bona umtwana womsana osakhulako abenomuntu wembaji ozomupha iinluleko zepilo?
9/7/202216 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kuqakatheke kangangani kuwe bona umndeni uphume ndawonye nawuzikhuphao uya eendaweni zokuvakatjha? Guest: Mfundisi Joseph Mahlangu
9/6/202221 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Relationship Zone: Umuntu ohlala naye uyakudlisa ukobana ithando lenu lingapheli?
9/6/202221 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kukusiza kangangani ukutjelana ninomkakho ukuthi omunye urhola malini?
8/31/202220 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Ikhona kangangani into yokukhombana komndeni ngokuthi kunosebenzisa iinhlahla zesintu alelesele umntwana ongakabelethwa emndenini?
8/30/202233 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Nawungathola ukuthi umuntu ohlala naye uthandana nobulili obufana nebakhe(bisexual), ungafuna ukuthi akutjele njani ukuthi  umumuntu onjalo?
8/29/202215 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Pastor Thobile Nkosi

8/26/202229 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Khuyini baba engakwenza utjhiye umuntu osidisi othwele umntwanakho ?
8/24/202214 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Njengombelethi ohlala nomntanakhe kodwana awuhlali nonina namkha uyise, umazisa njani begodu nini nasele kunomuntu ohlekisana naye?  
8/23/202237 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Umuntu wakho wamthola njani bona uyakhukhutha? 
8/23/202224 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila

Listener Interaction
8/19/202224 minutes, 1 second
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuqakatheke kangangani ukuthi indoda iyalwe nayingena emtjhadweni begodu kuyasebenza ukuyala na?
8/17/202218 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Vane kwenzekeni abodade bemindenini ehlobanako nabadoselana phasi. Umndeni kufanele ubalamule njani? Guest: Dr William Ngomezulu 
8/16/202236 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Kuthiwa kunabodade abathenga ithando ngemali ukuthi isokana lakhe lingamtjhiyi? Ungakwenza namkha angekhe wakwenza lokho?
8/15/202222 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Morwesi Theledi

8/12/202240 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Ubudoda nemali: Singakhuluma ngokuba ngubaba singafaki indaba yemali?  Guest: Johannes Masilela 
8/10/202224 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Nasele kufike lapha Ilunga lomndeni lazisa umndeni woke ukuthi ithando liphelile kufanele uyithathe njani umndeni? Uzokuthi akahlale emtjhadweni umuntu loyo namkha kufanele wamukele umndeni umkhulule? Guest: Pastor Joseph Mahlangu 
8/10/202244 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic:  Kuqakatheke ngani unande uqinisiseka umuntu wakho ukuthi uyamthanda, ungakwenza njani lokho? / Why is it important to give reassure on a relationship, how can you do it?
8/8/202222 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Khulekani Chili

8/5/202243 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Nawufuna ukuthatha umfazi wesibili uyoyiveza njani indaba enjalo kumkakho (kunobentabakho)?
8/5/202223 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Kubayini abomma abadala  bagandelela abomma abatjha (umakoti/umntazana) ukuthi amunyise isana lakhe ibele njengoba sekuphilwa ngokuzikhethela nje? Guest: Mamsy Masilela 
8/5/202231 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Wangena njani ethandweni waba ngumakhwapheni, kwaba njani? 
8/5/202210 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Nawuyindoda ekhanjelwe mkayo usesemutjha udlula njani ebujameni lobo begodu Ukghona njani ukuragela phambili nepilo ngemva kokuzila?
8/5/202219 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic:  Abantu abakhulu /abadala kufanele benzeni ukutjengisa ukuthi bayabahlonipha abancani nelutjha?
8/5/202227 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Ukuphi umraro ukuthi umlingani wakho namkha isingani sakho sibe nomngani wobulili obuhlukileko?
8/5/202221 minutes, 1 second
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Njengombana isibalo sabantu (population) sikhula ngengomuntu wembaji ungayivala imbeleko yakho ngokwena i-vasectomy ukukhandela bona ungabi nabantwana?
8/5/202225 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Isibalo sabantu (population) siyakhula ephasini sekukhona iinkulumo ezithi kuzokufika isikhathi sokhethelwa bona umuntu munye angaba nabentwana abangaki. Ukubona kulungile namkha ubona sekusikhathi sokuthi sinciphise ukuba mndeni mkhulu? Guest: 
8/5/202238 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Relationship Zone

Topic: Umuntu  ungenelani ebudlelwaneni nomuntu amaziko bonyana unomuntu wakhe?
8/5/202220 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Men's Conference

Topic: Kuliqiniso kangangani ukuthi abantu bembaji baqinisa ithando ngemali namkha izinto ezithengwako?
8/5/202219 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Family Meeting

Topic: Uvumeleka nini umntwana ukuthi ukhulile begodu simndeni singamukela ukuthi sekakhamba ebusuku uya ebumnandini namkha emaphathini? Guest: Sylvia Monakane 
8/5/202238 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Cedric Moepya

8/1/202239 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Zanele Thubela

7/25/202234 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Israel Matseke

7/8/202243 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Nthabiseng Ngoepe

7/4/202237 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Gugu Mofokeng

7/4/202234 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Jerry Mofokeng

6/10/202240 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Thembi Maphanga

6/3/202237 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila :Sophie Ndaba

6/3/202220 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Phumeza Mdabe

6/3/202229 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila: Qaphela Gobodo

5/16/202236 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila : Nonku Williams

5/11/202232 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Ngidlulile Ngaphila : Sibahle Mpisane

Guest: Sibahle Mpisane
5/4/202232 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Investment with Michael Miguel Masombuka

Guest: Michael Miguel Masombuka
1/25/202215 minutes
Episode Artwork

Ezomthetho: Isibongo Somntwana

Rejoice Mashiane
10/12/202113 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Lima Mlimi Cooperative

Guest: Themba Mahlangu
10/7/202117 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

uMjolo With Azola

Guests: Azola Mlota Zinhle
10/1/202117 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

NKANGALA DISTRICT MUNICIPAL IDP 17092021

Guest: Cllr Eva Makhabane (Acting Mayor Nkangala District) Cllr Diphala Motsepe (Steve Tshwete Local municipal Mayor)
9/28/20211 hour, 35 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

NKANGALA DISTRICT MUNICIPAL IDP 10092021

Guests: Cllr Lesetja Dikgale (Acting Mayor Nkangala District) Cllr Rosinah Nkoane (Acting Mayor Dr JS Moroka)
9/28/20211 hour, 31 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

NKANGALA DISTRICT MUNICIPAL IDP 09092021

Guests: Cllr Tailor Pookgodi (Acting Mayor) Nomsa Mtsweni (Thembisile Hani Mayor)
9/27/20211 hour, 36 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

NKANGALA DISTRICT MUNICIPAL IDP 16092021

Guests:  Cllr Tiny Mthimunye (Acting Mayor Nkangala District) Cllr Vusi Bhuda (Victor Khanye Local Municipal Mayor) 
9/27/20211 hour, 43 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Rights Protecting Tenant and Landlord

Guest: Jabulani Mkwanazi
9/6/202118 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Sibongile Mahlangu - Air Craft Engineer

Guest: Sibongile Mahlangu (Air Craft Engineer)
8/3/202114 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Fitness with Reggie Skosana-Mnisi

Guest: Reggie Skosana Mnisi
7/30/202116 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Relationship Advice no Hloni Mokoena

Guest: Hloni Mokoena (from Power of Mind)
7/30/202110 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

What happens when parents compare siblings? no Cebi Zungu

Guest: Cebi Zungu
7/26/202117 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Law with Jabubulani Mkhwanazi

Guest: Jabulani MkhwanaziTopic: Custody and access to a child
7/26/202115 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Depression in Men with Dr Mbuli

Guest: Dr. Mbuli
7/20/202110 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Law no Jabulani Mkhwanazi

Guest: Jabulani Mkhwanazi Topic: Unlawful Pregnancy and Wrongful Birth
7/19/202114 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Family Curses no Cebi Zungu

Guest: Cebi Zungu
7/19/202119 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Zoey Mkhabela of Volumicious

Guest: Zoey Mkabela
7/13/202117 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Talking Beauty with Jabulile Mkhwanazi

Guest: Jabulile Mkhwanazi
7/9/202115 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Short Sermon and Prayer with Apostle Lu Mahsiane

7/8/202112 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Gospel Artist interview with Tina Bodigelo

Guest: Tina Bodigelo
7/8/202113 minutes, 35 seconds