Winamp Logo
Mahlakung Cover
Mahlakung Profile

Mahlakung

English, Chat, 3320 seasons, 1985 episodes, 2 hours, 6 minutes
About
Follows the lives of the residents of Mahlakung as they go through family conflicts, relationships, love affairs and daily trials. Mahlakung will never been the same again.
Episode Artwork

Episode 3486

Mampane o lora ka Ravaza a mo roma go tshabisa Motshitshi. Naa Mampane o a amega mo tabeng tse goba lebaka la gore a lore ke lefe?
9/11/202314 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Episode 3177

#Mahlakung –Brandon o jelwe ke byelele gomme Jonjon o botša Konstabel Mpedi gore a ye go swara Sophia? Naa Brandon o ile kae? Romela WhatsApp Voice Note go 015 297 6159. Kgatha tema go twitter@thobelafmyaka goba Matlakala a rena a Facebok, Thobela Fm Mahlakung le Thobela Fm Yaka 
7/5/202215 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Episodde 2992

#Mahlakung-Alfios o gana go iša mpya ngakeng.Mmalo! Naa go tla sa bjang? Romela WhatsApp Voice Note go 015 297 6159. Theeletša Mahlakung mo bekeng ka 19h45 go www.thobelafm.co.za. I Dstv Channel 815
10/19/202114 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Episode 2983

#Mahlakung-Mmabatho o tshwenyegile moyeng o nagana gore ke yena a hlolelago Jonjon mathata, e bile o nale dipelaelo le dikgono tša gore lenyalo la bonna le tla tšwela pele.Naa dikgopolo tše di hlatha dinnete goba e noba letšhogo fela?
10/6/202114 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Episode 2979

#Mahlakung –Alfios o ile go Moporofeta Jamara yoo a mmoditšego tša bophelo bja gagwe kamoka bjalo o ile gae go ya go tšea tšhelete kamoka yeo a nago le yon aka akhaonteng ya gagwe le ya Monicca gore a ye go dira gore e oketšege.Monica o mo gana ka karata ya panka.Naa ke gona ge tšhelete ya Alfios e ile le meši ya dikwekwele?
9/30/202115 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Episode 2978

#Mahlakung-Joo! Phetola Lethebe o keteka tahlegelo ya mašeleng ya Titi gmme re kwa mmotša gore badimo ba ga Lethebe ga ba raloke ba sa tlile go šoma ka yena a šala a hloka le go feta.Naa ke tshwanelo go keteka go fenywa le go wa ga lenaba la gago bjalo ka ge Phetola a dira,goba ke go ipakela madimabe?
9/29/202114 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Episode 2939

#Mahlakung-Jonjon o botša Mabatho gore ba swanetše go potlakiša taba ya lenyalo la bona gore bana ba bona ba belegelwe ka gare  ga lenyalo.Naa se se hlatha eng ka kamano ya Jonjon le Mabatho?Naa e kaba se ke taetšo ya gore ba šetše ba thomile go tsenela tša thobalano pele ga lenyalo?
8/5/202114 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Mahlakung (Eps 2924

#Mahlakung-Le mo tagile lerato la Hassan Titi, e bile o itokišetša go ya go yena go la Morocco go se go ye kae.Re kwa a bolela mantšu a gore “ke gona ge bophelo bja nnete bo thomile, the beginning of good life” Naa o tla ntheng Titi Mabona Machaka ka lerato le leswa la Morocco?
7/15/202114 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Episode 2917

#Mahlakung-Titi Mabona Machaka o botša Rethabile gore ditaola tša Malehu ga di bone Hassan ka ge e le motho mošweu.Rethabile o mmotša gore di ka se mmone ka gore le yena Titi le ba lapa ga ba mo tsebe ka fao le badimo ba ka se mo tsebe.Naa ditaola di bona fela batho bao re ba tsebago goba ba mmala o rileng?
7/6/202115 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Episode 2916

#Mahlakung-Jonjon o botšiša Sergeant Mampane gore ke ka lebaka la eng bona maphodisa a Mahlakung ba  lesitše ba Zakes Associates ba šomiša dithunya bošaedi lehung la Zakes ka gore go be go nale kgonagalo ya gore ba gobatše ba ba bangwe ba batho bao ba bego ba tlile lehung le gore ga go tsebege ge e kaba dithunya tšeo di molaong naa.Mampane o mo fetola ka gore ga go na seo bona ba bego ba ka se dira ka gore ke setšo sa bona sa go boloko motho wa bona.Naa Jonjon o nneteng goba o a di gagatla?  
7/5/202114 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Episode 2915

#Mahlakung-Ba Zakes Associates ba ile polokong ya Zakes Shabangu ,e  rile ge ba fiwa sebaka sa go mo laela bjalo ka bašomimmogo le yena , ba letša dithunya le go rathaganya lepokisi la gagwe ka tšona bjalo ka taelano le yena.Naa ye ke yona taelano ya nnete ya go bontšha bošomimmogo?
7/2/202114 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Episode 2914

7/1/202115 minutes, 2 seconds