Winamp Logo
Kan jumɛn bɛ yɛn? Cover
Kan jumɛn bɛ yɛn? Profile

Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bambara, Cultural, 1 season, 74 episodes, 1 day, 6 hours, 3 minutes
About
Farafinna siifinw ka jɛmukan mandenkan na. Sibiri o sibiri ani kari o kari nɛgɛ kaɲɛ 12 ani nɛgɛ kaɲɛ 17 manden dugu waatiw la.
Episode Artwork

Aw ka jɛmukan "Kan Juman bɛ yen" bɛ talikɛ kɛ sifiw sen donnin kan politiki latigɛw la

Farafina jamanaden fanba ye sifiw dɛ. Nka, joyoro te u bɔlo politiki latigɛw tali la. O ko in bɛ danfaraba don ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw cɛ. Hali ni funankɛninw jɔyɔrɔ ka bon kalata kanɲini janajɛ waati la. Sifinw sen bisɛ ka don politiki latigɛw la cogo min na. An masalara ni Ousmane KABA ye kabo Guinée jamana na. Mandenkan fɔcɔgɔ nɔgɔ aye barɔkɛ ni Adama DAGNO ye, kabo Mali la. Tɔgɔdaw kunkun ani Moussa KOUALY masalara kabɔ Guinée jamana na. Sɛko ni dɔnko kunafoniw, Manou SISSOKO de ye anka mɔgɔ wɛlɛlen ye. Salif SAKHANOKHO
6/15/202423 minutes
Episode Artwork

Ka ɲɔgɔndɔn bɔlɔlɔ sira fɛ, fɔ kana furu ɲɔgɔn ma, o cayara an ka bi tile in na

Mɔgɔ caman yɛrɛ y'a seereya k' u ye u furu ɲɔgɔn dɔn bɔlɔlo dɛ sira fɛ. Aw ka ni dɔgɔkun jɛmuka babu ye odɛ. Anye wɛlɛ bila Mah BOUARE ma kabɔ Mali la, aye cɛ dɔn bɔlɔlɔ sira fɛ.Ani Madame SINKA fana ye barɔ kɛ kabo Burkina, alebɛ ladilikan di furuɲogɔnw ma. Mandenkan fɔcɔgɔ nɔgɔ aye barɔkɛ ni Bassati SIDIBE ye. Tɔgɔdaw kunkun ani Aladji TOURE masalara kabɔ Guinée jamana na. Sɛko ni dɔnko kunafoniw, ani Achille OUATTARA ye barɔ kɛ. 
6/8/202423 minutes
Episode Artwork

A ye barokɛ ni BIFENIX rapu kulu mɔgɔ filaw ye: Yousky ani FayaMan

BIFENIX rapu kulu mɔgɔ filaw, Yousky ani FayaMan u nana Sénégal ka dɔnkilida videyo dɔw ta. Dɔnkiladan tɛmɛninko, sifi fila ninnu bɛ kalan kɛ. An ye baro kɛ u bɛ se ka kalan ni dɔnkilida fara ɲɔgɔn kan cogomin na k’a sɔrɔ farafinna, sifi dɔw bɛ kalan bila dɔnkilida kama. 
6/1/202423 minutes
Episode Artwork

An bɛ kuma hakiliduman dilanin "Intelligence artificielle" ko de kan, ani a nafaw Manden duguw ma

Walasa ka famuya sɔrɔ o la, an ye weele bila Abdoulaye DIARRA na, Mali jamanaden min bɛ Canada. Mankenkan fɔcɔgɔ nɔgɔ, ani Issaka BALLO ye masaala kɛ kɛguɲa kan.Togodaw kunkan, an ye baro kɛ ni Fodé BALLO ye, Sabari FM kunnafonidila, ka bɔ Conakry. Seko ni dɔnkɔ kunnafoniw ra, a ye BIFENIX ka dɔnkili dɔ lamin, olu de ye an ka mɔgɔ weelelenw ye, dɔgɔkun nata.
5/25/202423 minutes
Episode Artwork

Aw ka nin dɔgɔkun jɛmukan bɛ kuma cɛw ni musow ka teriya de kan

Cɛ dɔw bɛ yen, u tɛriw ye musɔw dɔrɔn de ye, i n'a fɔ, musow dɔw fana, u tɛriw ye cɛw dɔrɔn de ye. O de ye aw ka jɛmukan ka jumɛn nɛ yen nin dɔgɔkun in na. O tɛriya sugu bɛ se ka famuya cogo jumɛn? Yala teriya bɛ se ka kɛ cɛ ni muso cɛ wa?  Yala kanuya dogolen don walima kanuya min dɛsɛra wa?An bɛna baro kɛ ni u tɛrimaw dow ye, ni babu ni kan.Mandenkan fɔcɔgo nɔgɔ, aye barokɛ ni Nanfo Ismaila Diaby ye kabo Guine. Tɔgɔdaw kunkan, aye wɛlɛ bila Faros TOURE, kunafɔni dila Adjamé FM, ka sɔrɔ ka masala ni Boukari TARNAGDA ye, sɛko ni dɔnko kunafoniw la.
5/18/202423 minutes
Episode Artwork

Bi jɛmukan bɛ kuma 11 mɛ de kan, Bob Marley ka fatuli san kunbɛn in bɛ ɲanamaya a kanunbaaw fɛ

Nin dɔgɔkun in na, aw ka jɛmukan bɛ bi mɛkalo tile 11, san 43, ni Bob MARLEY fatura. A fatuli ni sisan cɛ, san o san, a kanubgagaw bɛ o ɲaga.  O siritgɛla, an ye weele bila Mahamadou OUEDRAOGO ma, n’o ye dɔnkotigi ye Burkina jamana na, ani Pape Amadou KANOUTE, n’o ye Bob Marley kanubaga ye.Ani u masalara Bob Marley ka donkiliw kan. Sɛko ni donko kunafoniw la, an ye weele bila Alioune Ifran Ndiaye ma, kabo Mali la. An kumana Sɛko ni donko yoro noye Complexe culturel Blonba datuguli kan.
5/11/202423 minutes
Episode Artwork

Aw ka nin dɔgɔkun jɛmukan baabu bɛ farafin musɔw ka kundigi de kan

A bɛ san caman bɔ, manden dugu musow bɛ miliyɔn caman wari bo, kɛ ka mɛchiw, perukiw walima grefasiw minnu bɛ wele ko “cheveu naturel”. Mun na o musow bɛ wari caman bɔ, ka sɔrɔ u yɛrɛ kunsigi cɛkaɲi ?Walasa ka nin ko in faamuya, aɲɛ masala kɛ ni Guiné jamana din, sigida ni hadamadennya dɔnbaga Drissa CONDE ye. Tɔgɔdaw kunkan, aɲɛ barokɛ ni Mahamadou DIAKITE ye, kunnafonidila Bambou FM arajo la Coyah, Guinée. Sɛko ni dɔnko kunafɔkiw la, Senegali dɔnkilidala Noumoucouda CISSOKHO de tun ye an ka mɔgɔ wɛlɛlin ye. An kuma na aka baara n’a ka donkilianw minun bɛ sanga ni watiw la.
5/4/202423 minutes
Episode Artwork

An bɛ bi baro kɛ muso jɔyɔrɔ de kan seko ni dɔnko kɛnɛw kan

Yala musow bɛ yecogo di seko ni dɔnko baaraw la ?Yala musow donnen don bala seko ni dɔnko sira fɛ ?Aw bɛna jabi sɔrɔ nin bɛɛlajɛlen la an n' an ka mɔgɔ weelelenw fɛ, Mme Fatoumata Coulibaly ka bɔ Mali jamana na. Ale ye seko ni dɔnko baarakɛla ye wa fana jaamanabɔla fana don. Mandenkan fɔcogo nɔgɔ, an bɛ o sɔrɔ karamɔgɔ Issaka Balo fɛ, ale fana bɛ bɔ Mali la.Togodaw kunnafoniw na an-ye baro kɛ ni Famakan DEMBELE, Radio Kédougou FM ɲɛmaa ye ka bɔ Sénégal jamana kan. Seko ni dɔnko bɛ taa n'an ye, Côte d’Ivoire jamana na. O yɔrɔ min na seko ni dɔnko lajɛrɛba "festival MASA" bɛ senna wa a bɛ kuncɛ bi yɛrɛ.
4/19/202423 minutes
Episode Artwork

Nin dɔkɔkun in na, babu ye jamuw tariku an'u kɔrɔ

An jamuw sɔrɔla mun fɛ ?  - Walasa k'o jaabi sɔrɔ, ɲinigali nunu bɛɛlajɛlen na, ani Karamɔgɔ Adama DAGNO ye masaala kɛ, kabini Mali la. - Togodaw kunnafoniw na, an ye baro kɛ ni Idriss DIALLO ye, Radio ARC FM FM ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Burkina janama na.- Seko ni lɔnko kunnafoniw na, an ye masaala kɛ ni Senegali dɔnkilidala, BY KEN de ye. 
4/12/202423 minutes
Episode Artwork

Bi baro kɛnɛ kan, an kuma na dɔnkililaba dɔw bi tɔgɔ kirikara min di o yɛrɛ ma, o de kan

An ni jaamaanabɔla Adama TIENDREBEOGO, ni a bi fɔ a ma Salif bobodiouf de ye ɲɔgɔn masaala, ka bɔ Burkina Faso. Mandekan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ  kan, Nanfo Ismaïlla DIABY, Nko kalanfa ye "tɔgɔ" daɲɛn ɲɛnfɔn an ye. Togodaw kunkan na an ye ci sama Moussa CHERIF ma ka bɔ Séguéla, Côte d'Ivoire jamana na, a bi baarakɛ arajo "radio Séguéla, la voix du Worodougou" kɔnɔ.Seko ni lɔnko kunafoniw ra, an ye baro kɛ ni Burkina Faso dɔnkilabagamuso Aïda DAO ye. 
4/5/202423 minutes
Episode Artwork

An bɛ kuma an ka hadamadenya nagasili de kan ni hadamadenw cɛ lɔnikɛla Mouhamadou DIOUARA ye

Mandekan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, PR Mohamed Laimine SANOGO ye adamadenya daɲɛn ɲɛnfɔ lamɛnbagaw ye.Togodaw kunafoniw ra, an ye baro kɛ ni Mamadou KEITA ye, Kaniazik FM aradiodo ɲɛnma ka bɔ Kindia Laguinéejamana na. Seko ni lɔnko kunafoniw ra, an ye masala ra ni Mali bɔlɔlɔ kan ɲɔngɔnlɔn bɔla Kadia KONE ni a bi fɔ a ma Moussokoura ye. 
3/29/202423 minutes
Episode Artwork

Bi baro kɛnɛ kan, an kumana Mande  masirifɛnw tamaserew la

An y'o kɛ ni Mande tariku lɔnnikɛla Adama DAGNO de ye ka bɔ Mali la.  - Adama DAGNO seginna ka tamasiyɛn daɲɛ kɔrɔ fɔ an ye Mandenkan fɔcogonɔgɔn kɛnɛ kan. - Togodaw kunnafoniw na, an ye baro kɛ ni aradioso "lavoix des deux frontières" ɲɛmɔgɔ ye, Sékou OUATTARA n'a bi fɔ a ma CAPUS, ka bɔ Ouangolodougou. - Seko ni lɔnko kunnafoniw la, marsikalo tile 20 tun ye zirinlabagaw ka lon kɛrɛnkɛrɛnnen ye, o hokumu na, an ye baro kɛ ni muso zirinlabaga Kadidia BARRO ye ka bɔ Burkina Faso.
3/22/202423 minutes
Episode Artwork

An bɛ masaala nin dɔgɔkun in na musow ka masiri nafaw de kan

O sababuyara, an ye ci sama musow ni cɛw cɛ lɔnikɛla Mme SINKA Kadidia DRAME ka bɔ Burkina Faso. An masalara o babu lo kan Bi baro kɛnɛ kan. Mandekan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, Adama DAGNO, Nko kalanfa ye "masiri" daɲɛn ɲɛnfɔ lamɛnbagaw ye. Togodaw kunafoniw na, aradioso, Gnêtna FM ɲɛnma, Sékou CONDE, ni a bi fɔ a ma Kankan Sékouba ye aradioso ni ɲɛnfɔ an ye. Seko ni lɔnko ra an tagara Burkina Faso, dɔnkililabaga OSKIMO, ka ɲanaguɛ, festival Oskimo TOUR damininna kabi marskalo tile 2 a bi ban décembrekalo tile 31 nata. An ni a labɛnbaga Youssouf SAWADOGO, ni a bi fɔ a ma OSKIMO bi na masala ni aw ye o ɲanaguɛ lo kan. Maïmouna SANOGO
3/15/202423 minutes
Episode Artwork

Bi baro kɛnɛ kan, an ye kuma di Zeynab COULIBALY ma ka bɔ Burkina Faso ka kuma 08 marsi kan

Burkina Faso musow ka farakantɔnba "coalition nationale des femmes du Burkina" koɲɛnɛbɔla lon. An kuma na, ɲinan ka 08 marsi kan.  - Mandenkan fɔcogonɔgɔn kɛnɛ kan, an ye ci sama DR Issiaka BALLO ka bɔ Mali ra, a ye musoya daɲɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye. - Togodaw kunnafoniw ra, an ye baaro kɛ ni aradioso Kabadougou FM ɲɛmɔgɔ, Namoudou SANGARE ye ka bɔ Odienné, Côte d'Ivoire jamana na.- Seko ni lɔnko kunnafoniw ra, an kumana rap lɔgɔkun lajɛ kan o min labɛnna Soumaïla DOUCOURE fɛ n'a bɛ fɔ a ma Master SOumy ka bɔ Mali ra. 
3/9/202423 minutes
Episode Artwork

An ka bi babu bɛ ko kura bɔlɔlɔ senfɛ binkanni kow de kan

Nin sen in na, an da bɛ se baara in kɛcogoya damadɔw de ma. Ani wale minnu bɛ se ka kɛ walasa a bɛ kɛ Farafinna jamanaw ka ɲɛtaga minan ye. Moussa Dante de b'an ka ɲinigaliw jaabi. Ale ye bɔlɔlɔ dɔniyaw kalan karamɔgɔ ye Paris, Fransi faaba la.
3/2/202423 minutes
Episode Artwork

An bɛ kuma bɔlɔlɔkan binkannikɛlaw de kan n’an k’u ma « Hackeurs »

Kɔsan in na, o mɔgɔ ninnu sera ka manden dugu jamana dɔw jamanaɲɛmaayaso gundonlakunnafoniw suɲɛ ka baara kɛ n’a ye, o ye mɔgɔw dabaliban kɔsɔbɛ, ani ka "hackeuriw" jate siraɲɛfɛn ye. Abdul Aziz wèlgo ye bɔlɔlɔ kan kow dɔnbaga jɔnjɔn ye ka bɔ Burkina, ale de ye bi barokɛla ye anw bolo.A bɛn’a f’anw ye bɔlɔlɔkan binkanni tariku ye min ye manden, ani fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ walasa jamanaw gundonlakunnafoni bɛ kisi u ka ɲangata ma, ani u tɔnɔ ka se ka bɔ jamanaw fɛ diɲɛ yɛlɛma sen kura in kɔnɔ.
2/23/202423 minutes
Episode Artwork

An bɛ kuma bɔlɔlɔkan hakilinandilaw hakilinan bɛ yɛlɛma minnu don an ka jamanaw kɔnɔ, olu de kan

O hakilinan minnu bɛ cari an ka bɔlɔlɔsiraw kan, fɔ ka taa se jamana marabaaw yɛrɛ ma sanfɛ. Jama caman de tugunen don o hakilinandila ninnu kɔ, u ka bɔlɔlɔw kan.Baba SANGARE ne Modibo FOFANE bɛ masaala nin baabu kan, ale bɛ bɔ Mali la, yen bɔlɔlɔkan kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ don.
2/16/202423 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Bi kan jumɛn bɛ yen jɛmunkan kɔnɔ, anw bɛ kuma yɛrɛboɲa fura ta de kan

Mɔgɔ caman bɛ fura ta k’u yɛrɛ boɲɛ, mɔgɔ wɛrɛw ka filɛ cogo ɲɛsiranya de kama. A ko in ka ca musolakaw de fan fɛ. Olu caman b’a kɛ walasa kɛ filɛ cogo ɲuman d’u yɛrɛ ma u jɛ ɲɔgɔn cɛ fɛ.Baba SANGARE n’a ka môgô wele len bè na walawala li d’anw ma o ko la.
2/9/202423 minutes
Episode Artwork

Anw ka bi kan jumɛn bɛ yen baro da bɛ sigi sinankunya de kan

Sinankunya ale min sigi ra sen kan manden mansa fɔlɔw fɛ walasa k’a kɛ bɛn nin hɛrɛ sɛmɛ  jiri ye sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔncɛ.  O wagati fɔ bi, sinankunya ye kɛlɛw caman ban, ka balaw la kow caman silasa.Mun de bɛ se ka kɛ sisan sifinw fɛ walasa k’olu nafaw tɔɔ sinsin ?Baba Sangaré n’a ka mɔgɔ weelelenw, Seku Siraman Jara ka bɔ Mali la, ani Nafo Ismaila Diaby ka bɔ Guinée. Olu bɛna walawalali caman kɛ sinankunya nafaw kan.+
2/3/202418 minutes
Episode Artwork

Bi barɔ bɛ denmisɛnw n'u mamacɛw walima mamamusow cɛ de kan

An ka mɔgɔ weelelenw ye Mohamed KABA n'a bi fɔ a ma KABA Dollars ni a mamamuso Nɛnɛ ye. Mɔgɔ weelelen sabana ye Manden tariku lɔnnikɛla Adama DAGNO ye ka bɔ Mali ra. Ale fana lo ye "tulon" daɲɛn ɲɛnfɔ an ye mandenkan na. Seko ni lɔnko kunnafoniw ra, France jazz dɔnkilidaba Minna AGOSI nana bɔ an ye kumaso ra, a ka tagama dɔ senfɛ. A kuma na a ka alibɔmu bɔlen kura "nolly whales" kan. 
1/26/202423 minutes
Episode Artwork

Bi baro: an baaraɲɔgɔn Oumarou YERO y'a ka application Musokan ɲɛfɔ an ye

A tilara ka "Kan" daɲɛ ɲɛfɔ Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ kɛnɛ kan.  Togodaw kunnafoniw la, Ntassi Karamogo CAMARA ye aradioso Djiké baarakɛla ye, a ye baaro kɛ n'an ye. Seko ni lɔnko kunnafoni la, an kumana "Festival Kayes kunbɛn" kan ni Abdoul Kader FOFANA, DJ BACO ye. 
1/5/202423 minutes
Episode Artwork

Bi baro kɛnɛ kan, an ka mɔgɔ weelelen ye Fanta SAGOUNA ye, Magic Land koɲɛnɛbɔla don

Mandenkan fɔ cogo nɔgɔn kɛnɛ kan, Pr Alou KEITA ye "kɛnɛ" daɲɛn ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye.  Togodaw kunnafoniw la, an ye ci sama aradioso "Alliance FM"  baarakɛla Souleymane KONE ma ka bɔ Bouaké, Côte d'Ivoire jamana na.Seko ni lɔnko kunnafoniw la, an ye baro kɛ ni Burkina Faso dɔnkililabaga muso Saly Z ye ka bɔ Bobo Dioulasso.
12/29/202325 minutes
Episode Artwork

An ka bi baro kɛra musow ka gundolafɛnw kan

An ka mɔgɔ weelelen ye Mme Sinka Kadidia DRAME ye, cɛ ni muso cɛ lɔnikɛla ka bɔ Burkina Faso. An kumana musow ka gundolafɛnw kan.   - Mandenkan fɔ cogo nɔgɔn kɛnɛ kan, Nko kalanfan Sabaati SIDIBE ye "gundo" ɲɛ fɔ. - Togodaw kunnafoniw la, an ye barokɛ ni Sory Ibrahim CISSE ye ka bɔ Kindia, aradioso Baraka FM ɲɛmaa de ye. - Seko ni lɔnko kunnafoniw la, Gadiaba KODJO nana bɔ an ye kumaso kɔnɔ, a ye Festival "Sapologie" labɛn Dakar.
12/22/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baaro, an ka mɔgɔ weelelen ye  dɔnkililabaga, Youssouf SAWADOGO "OSKIMO"

"OSKIMO" bɛ bɔ Burkina Faso, an kumana ɲanaminifɛnw kɔlɔlɔ kan. Mandenkan fɔ cogo nɔgɔn kɛnɛ kan, an ye ɲanaminifɛn ɲɛ fɔ lamɛnbagaw ye ni Mali sanfɛ kalanfa Dr Issiaka BALLO ye ka bɔ Mali la.Togodaw kunnafoniw la, an ye kuma di aradio so "La voix de la NAWA baarakɛla Abdourhame BARRY ma, ka bɔ Soubré, Côte d'Ivoire jamana na.Seko ni dɔnko kunnafoni la, an kumana festival "un vent de liberté kan, n'a labɛnbaga ye dɔnkililaba Freeman TAPILY ye ka bɔ Burkina Faso.
12/16/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro kɛnɛ kan, an kuma na, Mali seko ni dɔnko kɛnɛbaw lahalaw de kan ni Fousséni DIAKITE ye

Mandekan fɔcogo nɔngɔ kɛnɛ kan, an ye seko ni lɔnko ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye ni PR Mohamed Lamine SANOGO ye, julakan lakɔlkaramɔgɔ Burkina Faso sanfɛ kalanso ra. Togodaw kunafoniw ra, an ye aradiso BAMBOU FM ɲɛmaa CISSE Fatoumata wele ka bɔ Coyah Laguinéejamana na.Seko ni lɔnko kunafoniw ra, an ye baro kɛ ni Ismaël NABE ye ka bɔ Laguinée, seko ni lɔnko kunafonidila lo, an kuma na Laguinée dɔnkililabaga Mama DIABATE kan, muso ni fatura tarata décembrekalo tile 05.
12/8/202325 minutes
Episode Artwork

Diɲɛ tabolokuraw ni gɛlɛya minnu bɛ donna olu senkɔrɔ bɛ ka yɛlɛmaw don hadamadenw ka baaraw la

O yɛlɛmaniw bi gɛlɛya damani donna Gaffe sɛbɛlaw ka baara senkɔrɔ. Sɔrɔko gulɛya, bɔlɔlɔ barokɛyɔrɔw ani dɔwɛrɛ kɛra sababuye ka gafe sɛbɛlaw, a kalanbagaw, ani a  feerebagaw  ka baara nagasi. Walasa ka o gulɛyaw ɲɛnkɔrɔtigɛ, Mali ra, sinfinw ye jɛkulu sigi, ko "club des lecteurs du Mali".O ye lajɛ kɛ novembrekalo tile 4 tɛmɛlen walasa ka hakilifalen kɛ o gɛlɛyaw kan, ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ fana.Ani tɔn ni ɲɛman Siaka COULIBALY bi na masaala ni aw ye gaffe sɛbɛlaw ka gulɛyaw lo kan
12/1/202325 minutes
Episode Artwork

Seko ni lɔnko baarakɛlaw bɛ cɛsiri ra kɔsan in na, ka baɲunmakɛciw kɛ

Fondation Alpha Blondy, Tiken ja Fakoly ka "association Tourouni, Fondation Maggic system, Fondation Slamazone", o ka ca seko ni lɔnko baara kɛlaw minnu bi o cɛsiri ra kɔsani na, ka baɲunmakɛciw kɛ. A ka kɛ kalan ko ye, kɛnɛya ko, layiriwali ko ye , o bi wilikalɔw kɛ walasa mɔgɔ minnu kan ti se ka taga jɔrɔ jan, ka kɛ olu ka kumalelaw ye nka o ti o dan o durɔn ma, o fana b'a filɛ cogoyamina o bi se ka marabagaw dɛmɛ jamana layiriwali baaraw ra.Kɛnɛ ni kan, an bi na kuma di Malika la slameuse ma, ka bɔ Burkina Faso, dɔnkilabaga lo nka a ye Fondation Slamazone sigi fana walasa ka dɛmɛ di dɛsɛbagatɔw ma. A tun bi tagama na Sénégal.
11/24/202325 minutes
Episode Artwork

An ni Alassane DABO de bɛ masaa nin dɔgɔkun in na

Bi baro kɛnɛ kan, an bi masaa la ni Alassane DABO ye ka bɔ Dakar Sénégal jamana na, a ye a laɲini ka taga kɔkan, nka a seginna ka na a bi sisɛ bolo kɛ sisan. Mandenkan fɔcogo nɔngɔ kɛnɛ kan, Dioulakan gaffe sɛbɛla Aïssata DAKUO/SANOU ye tungataga ɲɛnfɔ an ye.Tɔgɔdaw kunnafoniw tagara ni an ye Ferkéssedougou, Côte d'Ivoire jamana na, an ye an kan bɔ Radio BINKADI ɲɛnma, Ismaêl DIALLO.Seko ni lɔnko kunnafoniw ra, RFI faransikan ka kunnafonidila Fréderic GARAT masaala ra ni Burkina Faso dɔnkililabaga rapppeur SMARTY ye.
11/17/202325 minutes
Episode Artwork

Nin dɔgɔkun baabu bɛ bɔlɔlɔkan namaraw de kan

Bi baro kɛnɛ kan ni bɔlɔlɔ lakandako lɔnnikɛla Moussa DANTE ye.Mandekan fɔcɔgo nɔgɔ kɛnɛ ni kan an ye kuma di DR Issiaka BALLO ma, ka bɔ Mali, a ye "Namara" ɲɛnfɔ lamɛnbagaw ye. Togodaw kunkan na, an taga Laguinée, Kourémale togoda ra, Sigiri dugu ra, an masaala ra ni Radio Nabaya ɲɛmaa daakan Alsény Philip CONDE ye.Seko ni lɔnko kunnafoni na, Fatou Ghislaine SANOU ye ɲɔngɔnlɔnbɔla siakanfɔlaw ka lajɛ  RITLAMES nata labɛnw ɲɛnfɔ an ye. 
11/10/202325 minutes
Episode Artwork

Bi babu bɛ tali kɛ garisikɛ sifilɛ "Paris sportifs" de kan

- Bi baro kɛnɛ kan, an ye kuma di adamadenw cɛ lɔnnikɛla, DR Drissa CONDE ma ka bɔ la Guinée. - Mandenkan fɔ cogo nɔgɔn kɛnɛ kan, an ye "lotérie" ɲɛfɔ ni lamɛnbagaw ye. - An ye ci sama aradioso kumala Nanfo Ismaïlla DIABY ma ka bɔ la Guinée. - Togodaw kunnafoni na, an ye kuma di Radio Kédougou ɲɛmɔgɔ, Famakan DEMBELE ma. - Seko ni lɔnko kunnafoniw na, an kumana PANAF lajɛ kan, o min be na waleya novembre kalo nata. - An ye baro kɛ ni Mali dɔnkiili labaga Mylmo ye, a be na talikɛ ɲinan ka PANAF la.
10/27/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro la, an kumana furusa de kan

An ye kuma di muso-furusabagatɔ dɔ ma, ale ni adamadenw cɛ ko dɔnnikɛla, Pr Ténin DIABATE ka bɔ Côte d’Ivoire. - Mandekan fɔ cogo nɔgɔ kɛnɛ kan, an ye furusa de ɲɛfɔ ni NKO kalanfa, Adama DAGNO ye ka bɔ Mali la.Aw ka togoda kunnafoniw la, an ye ci sama Aradioso Baguɛ ɲɛmɔgɔ, Adama DEMBELE ma ka bɔ Boundiali, Côte d’Ivoire jamana na.- Seko ni dɔnko kibaruyaw la, an ni dɔnkililabga rappeur KIRI GANG masaala la ka dɔnkili kura, MANGUTU kan ka bɔ Mali.
10/14/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro: kuma bɛ "startup" de kan

Bi baro kɛnɛ kan an ka mɔgɔ weelelen ye Synaly Rachid YANOGO ye , "startup A san" labɛnbaga ka bɔ Burkina Faso. Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ la, sanfɛ lakɔlikaramɔgɔ, Dr Issiaka BALLO ka bɔ Mali la , ale ye mansini ŋɛfɔ an ye. Seko ni lɔnko kunnafoniw la, an ye kuma di Augusta PALENFO ma mɔgɔ layɛlɛbagaw humouriste ka lajɛ FIRHO labɛnbaga ka bɔ Burkina Faso, an kuma ɲinan ka FIRHO labɛn kan. 
10/7/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ kuma Mannequinw de kan

An ka mɔgɔ weelelen ye Mariam Keita de ye la Guinée sifin Mannequin de don. Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ: O bɛ talikɛ nin kumaden de kan “ Saramaya’’ ( Dagno Adama de y'o walawala an ye, Nko karamɔgɔ de don).- Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Elite mɔgɔw de ma ka bɔ Abidjan, Côte d’Ivoire jamana kɔnɔ. Seko ni dɔnko kibarow kɛnɛ : An ye  Mali Rap-kɛla muso Amy Yèrèwolo de bisimila, ka kuma a ka Festival « Le savoir pour dénouer et lier » kan.
9/30/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ kuma Zirin, walima talen de kan manden tariku kɔnɔ

An ka mɔgɔ weelelen ye Lamine Diabaté de ye, ale ye Djeli de ye, ka bɔ Conakry, la Guinée jamana kɔnɔ.  Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ: O bɛ talikɛ nin kumaden de kan “ Zirin, walima Talen’’ ( Konta Mamadou de y'o walawala an ye, Bamanakan donbaga don.- Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Sabari Fm kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Conakry, la Guinée jamana kɔnɔ.Seko ni dɔnko kibaruw kɛnɛ: kuma kɛra France ka latigɛli de kan, k’u ka baaraɲɔgɔnyaw jɔ ni Burkina Faso, Mali ani Niger seko ni dɔnko baarakɛlaw ye (An ka mɔgɔ weelelew ye Mali dɔnkilidala Mylmo, ani Burkina dɔnkilidala Saly Z de ye).
9/23/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ kuma TikTok labara cogo de kan sifinw fɛ

An ka mɔgɔ weelenenw bɛ Mali TikTok kɛbaga Moussa Koita de ye ani Mali dɔnkilidala Esco P.  Mandenkan fɔ cogo nɔgɔ: O bɛ talikɛ nin kumaden de kan “ Bɔlɔlɔ foroba kuma yɔrɔw’’ ( Ismael Nanfo Diaby de ye o walawala an ye, ale ye NKO dɔnbaga de ye.- Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Mont-Bian kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Biankuma, Côte d’Ivoire jamana kɔnɔ.
9/16/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ kuma denmusomaniw ka Rap kɛ ani u ka slam kɛ de kan, an ka jamanaw kɔnɔ

An ka mɔgɔ weelelen ye la Guinée Rap kɛbaga muso, Seline de ye, ani Mali slam kɛ baga muso fila, Kc Slam ani Genérale, u ka jɛkulu tɔgɔ ko Bamabi.  Mandenkan fɔ cogo nɔgɔn: O bɛ talikɛ nin kumaden de kan “ Poyi” ( Dr Issiaka Ballo de y'o walawala an ye, ale ye kanw dɔnbaga de ye, Dr en linguistique).- Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Denguele mɔgɔw de ma ka bɔ Odiene, Côte d’Ivoire jamana kɔnɔ.- Seko ni dɔnko kibaruw kɛnɛ: O bɛ kuma Côte d’Ivoire seko ni dɔnko mɔgɔw ka ɲanajɛba bolodalen de kan "septembre" kalo laban in na, yasa ka laminin lakanali matarafa, l’Art au service de l’environnement.(An ka mɔgɔ weelelen ye ɲanajɛ in ɲɛmɔgɔ dɔ de ye, Mamadou Diomandé).
9/9/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ kuma sifin tunkalatalaw ka lahalaya de kan

An ka mɔgɔ weelelen ye sifin dɔnkilida-jɛkulu DG Gang family de ye ka bɔ Kedougou, Senegal jamana kɔnɔ. Mandenkan fɔ cogo nɔgɔn: O bɛ talikɛ nin kumaden de kan “ Ka dɔgɔkun ka taga tunkan na” (Mme Sanou Aissata Dakuo de ye o walawala an ye, ale ye gafe caman sɛbɛ Mandenkan na).- Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Djoliba FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Siguiri, Guinée jamana kɔnɔ.-Seko ni dɔnko kibaruw kɛnɛ:  O bɛ kuma Mali dɔnkilidala ESCO P ka ɲanajɛba bolodalen de kan Bamako, Septembre kalo tile 9 (an ka mɔgɔ weelelen ye ESCO P de yerɛ ye).
9/2/202325 minutes
Episode Artwork

An bɛ baro kɛ cakɛdatigiw ka gɛlɛyaw de kan

Bi baro bɛ kuma Farafinna kɛnyɛrɛye cakɛdatigiw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ u ka baarabolow kɔnɔna na. An ka dunan ye Cheick Oumar Sow ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ, ale ye APEJ cakɛda ɲɛmɔgɔ dangan ye.  Bi ladilikan : Cheick Oumar Sow de y’a di  Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Kabadougou FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Odienné, Côte D’Ivoire jamana na. 
6/30/202325 minutes
Episode Artwork

An ni Founè Bella de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun hakilinan ɲuman kɛne kan

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: dɔnkilidala Founemousso Traoré de y’a di, nin mɔgɔw b’ale dɔ Founè Bella la.   Bi ladilikan: Founè Bella de y’a di.
6/30/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-ɲuman, Moussa Traoré de y’a di, ale ye korafɔla ye

 -Bi ladilikan: Moussa Traoré de y’a di. 
6/25/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ kuma ladala-dɔnkiliw jɔyɔrɔ de kan Farafinna kɔnɔ

An ka dunan ye Mamadou Coulibaly ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ, bɛɛ b’ale don Madoublen de la, balanidɔnkilidala don.  - Bi ladilikan : Mamadou Coulibaly de y’a di.  - Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Dr Issiaka Ballo de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  - Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Horizon FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Kankan, Guinée jamana na. 
6/23/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: Habi Diallo de y’a di, ale ye Mali Fermier cakɛda ɲɛmɔgɔ ye

Bi ladilikan: Habi Diallo de y’a di An bɛna laseli min lamɛn bɛ kuman lujuratɔw ka furuko gɛlɛya de kan. 
6/16/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ farafinna sifinw ka balokoɲuman de kan

An ka dunan ye Dr Hadiaratou Doumbia ka bɔ Mali jamana kɔnɔ, ale ye dumunikodɔgɔtɔrɔ. Bi ladilikan : Dr Hadiaratou Doumbia de y’a di  Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Mamadou Konta de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  Togodaw kunkan: Kuma dira Radio Satellite FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Korhogo, Côte D’Ivoire jamana na. 
6/16/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma, Oumarou Sidibé, ale ye kunafonnidila ye RFI Mandenkan na, Mɔgɔya Gafe sɛbɛnbaga

- Bi ladilikan: Oumarou Sidibé de y’a di. Oumarou Sidibé, kunafonnidila RFI Mandenkan na, Mɔgɔya Gafe sɛbɛnbaga ni Zie KONE jaw.
6/10/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ Farafinna finiw de kan, kɔrɔ jumɛn de b'u la, u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Farafinna sigidaw kɔnɔ

An ka dunan ye Sakandé Djelia Konaté ye ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ, ale ye Cofatex finigilan yɔrɔ  ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bobo-dioulasso, Burkina jamana na.  - Bi ladilikan : Sakandé Djelia Konaté de y’a di.  -Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Moussa Balandou Diallo de y’a di ka bɔ Guinée jamana kɔnɔ.  - Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Fouladou FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Sénégal, jamana na. 
6/10/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma, Cissé Alima Diarra de y’a di Denadia jɛkulu ɲɛmɔgɔ

-Bi ladilikan: Cissé Alima Diarra de y’a di.An bɛna laseli min lasɔrɔ : O bɛ kuma kɔ sɔni dɔ kan la Guinée jamana kɔnɔ.  
6/4/202325 minutes
Episode Artwork

Fɛɛrɛ jumɛnw de be se ka sɔrɔ ka gɛlɛyaw kunbɛ kalandenw ka kalanbolow sugandili a n’u ka baara ɲɛsɔrɔ sira la

An ka dunan ye Konaté Mahouihan ye ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ, ale be mɔgɔw bilasira baraɲini ko la ani kalanbolow sugandili sira fana fɛ. - Bi ladilikan : Konaté Mahouihan de y’a di.  - Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Youssouf Diarrassouba de y’a di ka bɔ Côte D’Ivoire jamana kɔnɔ.  - Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Fotten Gollen FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Conakry, La Guinée jamana na. 
6/3/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuma: Bachiratou Biao de y’a di

Bachiratou Biao, ale bɛ nɔnɔ bayɛlɛma ka kɛ ‘’mozzarella’’ foromazi ye Mali jamana kɔnɔ.  Bi ladilikan: Bachiratou Biao de y’a di  An bɛna dɔngilidala min lasɔrɔ : tɔgɔ ye Ballo de Pourou ka bɔ Côte D’Ivoire jamana kɔnɔ.
5/12/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ seko ni dɔnko jɔyɔrɔ de kan, jamanadenw ka cɛsiri la ani maaw damakɛɲɛnbaliya kɛlɛli la

An bɛ kuma seko ni dɔnko jɔyɔrɔ kan hadamadenw ni ɲɔngɔn cɛ.  ‘’An ka dunan ye Assetou Koné ye ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ, ale ye seko nin dɔnko baarakɛla ye.  Bi ladilikan : Mamadi Kensa Condé de y’a di, ale ye hadamadenw cɛ dɔnbaga ye.   Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Dr Mamadou Konta de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.   Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Diécké FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Yomou, Guinée jamana kɔnɔ. 
5/12/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakililanan ɲuman: Maïmouna Ndiaye de y’a di

Maïmouna Ndiaye, ale ye seko ni dɔnko baarakɛla ye. Bi ladilikan: Dr Sadio Sissoko de y’a di, ale ye kɛnɛya baarakɛla ye  An bɛna laseli min lasɔrɔ : Bɛ kuman ‘’Ensemble instrumental’’ dɔngilidakulu de kan Lagine jamana kɔnɔ.  
5/5/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ bɔlɔlɔ sira Tik-Tok jɔyɔrɔ de kan siifinw ka diɲɛnatigɛ an'u ka seko ni dɔnko la

‘’An ka dunanw ye Awa Fanny ye ka bɔ Côte D’Ivoire jamana kɔnɔ, ale be yɛlɛko jaw bila Tik Tok sanfɛ ani Dr Drissa Condé, ale ye hadamadenw cɛ dɔnbaga ye ka bɔ Lagine jamana kɔnɔ) . Bi ladilikan : Dr Drissa Condé de y’a di   Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Sanou Aissata Dakuo de y’a di ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ, ale ye .   Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Bagoué FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Boundiali, Côte D’Ivoire jamana na. 
5/5/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: Aliou Maiga de y’a di ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ

Aliou Maiga bɛ kɔgɔbɔ de kɛ ‘’Lac Rose’’ la, Sénégal jamana na.   Bi ladilikan: Aliou Maiga de y’a di  An bɛna laseli min lasɔrɔ : bɛ kuma zirin nafa de kan Lagine jamana kɔnɔ.
4/28/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ farafinna sifinw ka cɛsiri de kan sigida yiriwali baaraw la

An ka dunan ye Traoré Fatoumata Bérété ye, ale ye ‘’ Union des enfants de Nabaya” jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Guinée jamana kɔnɔ.  Bi ladilikan : Rokiatou Traoré de y’a di, ale ye Herou Alliance cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali la.   Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Diaby Nanfo Isma de y’a di ka bɔ Guinée jamana kɔnɔ.   Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Baraka Media FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Kindia, Guinée jamana na. 
4/21/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman Soro Nazonna Karim de y’a di ka bɔ Côte d’Ivoire jamana kɔnɔ

Soro Nazonna Karim, ale ye cakɛda min tɔgɔ ‘’ Innov Invest ɲɛmɔgɔ ye’’.   Bi ladilikan: Soro Nazonna Karim de y’a di. An bɛna dɔngilidala min lasɔrɔ : tɔgɔ ye Tima Maïga ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  
4/21/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ farafinna tungalatakalaw ka lahalaya de kan

An ka dunan ye Ousmane Diarra de ye, ale ye jɛkulu min tɔgɔ ‘’Association malienne des expulsés’’ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali la. Bi ladilikan : Ousmane Diarra de y’a di   Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Karamɔgɔ Youssouf Diarrassouba de y’a di ka bɔ Côte D’Ivoire jamana kɔnɔ.   Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Denguele FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Odienné, Côte D’Ivoire jamana na. 
4/14/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: Awa Drabo ani Adam Drabo de y’a di ka bɔ Mali la

Olu ye 2AD cakɛda ɲɛmɔgɔ ye. An kuma na u ka baarabolo Sutura de kan. Bi ladilikan: Awa Drabo ani Adam Drabo de y’a di. An bɛna laseli min lasɔrɔ : Bɛ kuman yɛlɛman minu be don tobili cogoyaw la sungalo kɔnɔ Sénégal jamana na. 
4/14/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-nyuma, Dao Hadizatou Moussa Touré de y’a di

Ale ye Miankala Sumbala cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  - Bi ladilikan: Dao Hadizatou Moussa Touré de y’a di.  An bɛna laseli min lasɔrɔ : bɛ kuma jiri dɔ nafa de kan Kolda marabolo kɔnɔ, Sénégal jamana na. 
4/8/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ sifinw nin fanga  boɲa de kan

An ka dunanw ye, Sekou Keita, ale ye polisi ye nin wagati la, a be sɛgɛlafiɲɛnbɔ la La Guinée jamana kɔnɔ ani Vali Cissé, sifin-jɛkulu ɲɛmɔgɔ don Bouaké marabolo kɔnɔ, Côte D’Ivoire jamana na. - Bi ladilikan, Sekou Keita de y’a di ka bɔ La Guinée jamana kɔnɔ.  -Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Karamɔgɔ Dr Issiaka Ballo de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.   - Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Espace FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Kankan, La Guinée jamana na. 
4/7/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: Traoré Fatoumata Benne de y’a di

Traoré Fatoumata Benne ye jɛkulu min tɔgɔ M'Balla Sahel tɔnden dɔ ye ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ. Jɛkulu in yɛrɛ bɛ baɲumanya baaraw de kɛ.  Bi ladilikan: Dr Zeynabou Kaba de y’a di, ale ye kɛnɛya baarakɛla ye  An bɛna dɔngilidala min lasɔrɔ : A tɔgɔ ye Adjara Traoré Mali jamanaden don. 
3/31/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ siifinw jɔyɔrɔ de kan lamini lakanali la

An ka dunan ye Oumou Keita ye, ale ye jɛkulu min tɔgɔ Jve ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali la. Bi ladilikan : Oumou Keita de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Karamɔgɔ Adama Dagnon de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.   Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Giggi Sembe FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Saraya, Sénégal jamana na. 
3/31/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: Mariam Mohamed Keita de y’a di

Mariam Mohamed Keita, ye cakɛda min tɔgɔ "Binedou Global Services", ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Lagine jamana kɔnɔ.   Bi ladilikan: Dr Siaka Fomba de y’a di, ale ye kɛnɛya baarakɛla ye  An bɛna dɔngilidala min lasɔrɔ a tɔgɔ ye Amaïchata Salamanta Mali jamanaden do. 
3/24/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ kuma musow ni kɛnyɛrɛye cakɛdaw sigili de kan

An ka dunan ye Braïka Amintata Boré, ale ye jɛkulu min tɔgɔ Ladisô ka bɔ Mali la.   Bi ladilikan : Diabaté Tenin Touré de y’a di ka bɔ Côte D’Ivoire jamana kɔnɔ.  Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Karamɔgɔ Dr Mamadou Konta de y’a di ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. A kumana Dugutigi-yan-wele kan.  Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Jiida FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Bakel marabolo kɔnɔ, Sénégal jamana na. 
3/24/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilinan ɲuman: Fily Keita "Agrowomen" cakɛda ɲɛmɔgɔ de y’a di

Fily Keita bɛ bɛnɛ bayɛlɛma ka kɛ tulu ye.  Bi ladilikan: Fily Keita de y’a di. An bɛna dɔngilidala min lasɔrɔ : a tɔgɔ ye Fousseyni Fakoly Doumbia Mali jamanaden don, nin wagati la a sigilen don Faransi jamana kɔnɔ. 
3/17/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ kuma bɔlɔlɔ forobakumayɔrɔw de kan, yala hadamadenw bɛ se ka ɲɛ u kɔ wa

An ka dunan ye Harouna Drabo de ye, ale ye kunafonidila ye ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ. Bi ladilikan : Harouna Drabo de y’a di.  Mandenkan fɔcogo nɔgɔ: Karamɔgɔ Sanou Aissata Dakouo de y’a di ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ. A kumana patisakana kumaden de kan.  Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Kaniazik FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Kindia marabolo kɔnɔ, ‘’Guinée’’ jamana na. 
3/17/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ kuma Fiara n’o ye lajɛba min ɲɛsilen bɛ sɛnɛko ani baganw ka kow cogoya ma

An ka dunanw ye Mariam Diarra de ye, ale ye "Djama production" ɲɛmɔgɔ ye ani Binta Boly ale fana nana talikɛ Fiara baraw la ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ. Bi ladilikan : Mariam Diarra ani Binta Boly de y’a di.  Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Kédougou FM kumaso mɔgɔw de ma ka bɔ Kédougou marabolo kɔnɔ, Sénégal jamana na. 
3/10/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilian ɲuman dira Abdoulaye Sène ni Teninba Koné de fɛ

Dɔgɔkun hakilian ɲuman: Abdoulaye Sène, "Men Ebe’art" ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ani Teninba Koné, "Magnana Art " ɲɛmɔgɔ. Olu nana Fipa sugufiyɛba kɛnɛ kan.  Bi ladilikan: Abdoulaye Sène ani Teninba Koné de y’a di  An bɛna laseli min lamɛn : bɛ kuman furuw cogoya kan Bouaké marabolo kɔnɔ. 
3/10/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma, Mohamed Diarra de y’a di, ale ye jiribarakɛla ye ka bɔ Mali la

-Bi ladilikan: Mohamed Diarra de y’a di. An bɛna jaabaarakɛla min lasɔrɔ, o tɔgɔ ye Appolinaire Traoré ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ, a ye talikɛ FESPACO ɲɔgɔnkunbɛba la. 
3/4/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ seko nin dɔnko baarakɛlaw jɔyɔrɔ de kan kɛlɛbanw na farafinna kɔnɔ

An ka dunan ye Gnamian Bi Nestor Gole ye, bɛɛ b’a don Marechal Zongo de la. Ale ye yɛlɛkokɛla ye ani dɔngilidala ka bɔ Côte D’Ivoire jamana kɔnɔ. - Bi ladilikan : Mamady Keita de y’a di.  - Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Niandan FM kumaso mɔgɔw ma ka bɔ Kissidougou marabolo kɔnɔ, La Guinée jamana na. 
3/3/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma: Mariam Sissoko de y’a di, ale ye Nana Délice cakɛda ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ

- Bi ladilikan: Mariam Sissoko de y’o fana di. An bɛna dɔnkilidala min lasɔrɔ: ale tɔgɔ ye Siaka Diabaté ye ka bɔ Ottawa, Canada jamana kɔnɔ. A kumana a ka ‘’album’’ filana kan.
2/25/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ hakilidumangilanew (intelligence artificielle) de kan kalanko sira fɛ

An ka dunanw ye Dr Affou Dembélé ye, ale ye sanfɛ karamɔgɔ ye Mali jamana kɔnɔ, ani Bakary Sidibé ka bɔ Fransi. - Bi ladilikan : Dr Affou Dembélé de y’a di.  - Togodaw Kunkan: Kuma dira Radio Gwêkê FM kumaso mɔgɔw ma ka bɔ Bouaké marabolo kɔnɔ, Côte D’Ivoire jamana na. 
2/24/202325 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma : Saran Camara de y’a di, ale ye Kurukanfuga jɛnkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Fransi jamana kɔnɔ

- Bi ladilikan: Saran Camara de y’a di.  An bɛna laseli min lamɛn, o bɛ kuma jirimɔgɔni gilannaw de kan Guinée jamana kɔnɔ.
2/19/202325 minutes
Episode Artwork

Bi Baro bɛ yɛrɛfaga de kan

An ka dunan ye Dr Souleymane Papa Coulibaly de ye, hakilibana dɔgɔtɔrɔ don ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  - Bi ladilikan : Dr Souleymane Papa Coulibaly de y’a di, ale ye hakilibana dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ.  - Togodaw Kunkan : Kuma dira Radio Nabaya FM kumakɛso mɔgɔw ma ka bɔ Kankan marabolo kɔnɔ, Guinée jamana na. 
2/18/202325 minutes
Episode Artwork

Bi baro bɛ kuma Fidak sannin ni feere sugufiyɛba tako bisabana de kan Dakar, Sénégal faaba kɔnɔ

An ka dunan ye Soumahoro Assitan Koné de ye ka bɔ Mali la, ale ye Lakota cakɛda ɲɛmɔgɔ ye. Bi ladilikan: Soumahoro Assitan Koné de y’a di  Togodaw kunkan: kuma dira Yackoi Dolo FM de ma ka bɔ Daloa, Côte-d’Ivoire jamana na. 
12/30/202225 minutes
Episode Artwork

Dɔgɔkun hakililan-ɲuman: Adie Diatta dite Sya de y’a di

Adie Diatta ye cakɛda min tɔgɔ Sya et Toufa productions  ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ.  An bɛna laseli min kɛ bɛ kuma jigiya yiriw de kan, n’an k’a ma ‘’Les arbres de l’espoir’’ baarabolo kan.  
12/30/202225 minutes