Winamp Logo
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต Cover
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต Profile

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

Thai, Buddhism, 1 season, 30 episodes, 23 hours
About
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร : เช่น ใจเป็นใหญ่, ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน, ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง, บวชปฏิบัติ, อนันตริยกรรม, คำสั่งของบิดา, การปฏิบัติเบื้องต้น ฯลฯ
Episode Artwork

เรื่อง บัว 4 เหล่า

บัว 4 เหล่า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201628 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง 1

ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง 1 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201659 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คำสั่งของบิดา

คำสั่งของบิดา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201622 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ก้อนธรรม ก้อนกิเลส 1

ก้อนธรรม ก้อนกิเลส 1 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201659 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน 2

ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน 2 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201632 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปลากินปลิงหรือจะคาคอแร้ง

ปลากินปลิงหรือจะคาคอแร้ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201653 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายสอนสัตว์ของพระศาสดา

อุบายสอนสัตว์ของพระศาสดา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/20161 hour, 6 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เจตนาและไตรสิกขาชั้นโลกุตระ

เจตนาและไตรสิกขาชั้นโลกุตระ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/20161 hour, 9 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมวันมาฆบูชา

อบรมวันมาฆบูชา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201656 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อนันตริยกรรม

อนันตริยกรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201648 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อกาลิโก 2

อกาลิโก 2 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201618 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อานาปานสติ

อานาปานสติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201630 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง

ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201628 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บวชปฏิบัติ

บวชปฏิบัติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201647 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ใจเป็นใหญ่ 1

ใจเป็นใหญ่ 1 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201659 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หลวงปู่ฯออกปฏิบัติปีแรก

หลวงปู่ฯออกปฏิบัติปีแรก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201655 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อกาลิโก 1

อกาลิโก 1 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201655 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การปฏิบัติเบื้องต้น

การปฏิบัติเบื้องต้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201657 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง 2

ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง 2 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201634 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เจตนาที่หวังพ้นทุกข์

เจตนาที่หวังพ้นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201645 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อยู่กับหมู่คณะ

อยู่กับหมู่คณะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201629 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ใจไม่ถึงโลกุตระธรรมก็ขาดที่พึ่ง

ใจไม่ถึงโลกุตระธรรมก็ขาดที่พึ่ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/20161 hour, 13 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อวัตรหลวงปู่มั่น

ข้อวัตรหลวงปู่มั่น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201631 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน 1

ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน 1 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/20161 hour, 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มรรควิถี

มรรควิถี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201631 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ลูกไม้ของโลกคือทุกข์เท่านั้น

ลูกไม้ของโลกคือทุกข์เท่านั้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201628 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ใจเป็นใหญ่ 2

ใจเป็นใหญ่ 2 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201631 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมข้อวัตรปฏิบัติ

อบรมข้อวัตรปฏิบัติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/20161 hour, 1 second
Episode Artwork

เรื่อง ก้อนธรรม ก้อนกิเลส 2

ก้อนธรรม ก้อนกิเลส 2 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/201633 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สมาธิ ฌาน

สมาธิ ฌาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
6/6/20161 hour, 10 minutes, 58 seconds