Winamp Logo
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ Cover
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ Profile

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Thai, Buddhism, 1 seasons, 755 episodes, 5 days 14 hours 52 minutes
About
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ
Episode Artwork

เรื่อง ศีลบารมี

ศีลบารมี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความสำรวมจิต

ความสำรวมจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทางแห่งความดี

ทางแห่งความดี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตนี้ต้องฝึก

จิตนี้ต้องฝึก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เตือนสตินักบวช

เตือนสตินักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วิสัยนักปราชญ์

วิสัยนักปราชญ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20169 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การเพ่งพินิจ

การเพ่งพินิจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes
Episode Artwork

เรื่อง วิธีสำรวมจิต

วิธีสำรวมจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201642 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สิ่งจำเป็นต่อชีวิต

สิ่งจำเป็นต่อชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วันคืนล่วงไปๆ

วันคืนล่วงไปๆ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วัฏฏะวน

วัฏฏะวน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เกิดแล้วตาย

เกิดแล้วตาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20164 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความคิดเป็นทานของคน

ความคิดเป็นทานของคน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เวลาแก้ชีวิตบาง

ให้เวลาแก้ชีวิตบาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ปฏิบัติตนคือนักปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติตนคือนักปฏิบัติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง

ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กรรมปางก่อน

กรรมปางก่อน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สุขกับสงบเป็นของคู่กัน

สุขกับสงบเป็นของคู่กัน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โอวาทย่อ

โอวาทย่อ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการกระทำ

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการกระทำ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายคลายอุปทาน

อุบายคลายอุปทาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อิทธิบาทธรรม

อิทธิบาทธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนใจลอยมีแต่คิด

คนใจลอยมีแต่คิด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง

ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โอวาทอบรมพระภิกษุ

โอวาทอบรมพระภิกษุ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201648 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หลงสมบัติติดสุขชั่วคราว

หลงสมบัติติดสุขชั่วคราว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ออกแสวงหาทางพ้นทุกข์

ออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปุถุชนกับชนอริยะ

ปุถุชนกับชนอริยะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201648 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทุกข์หนอๆ

ทุกข์หนอๆ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง

สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201650 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายชำระจิต

อุบายชำระจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201648 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณาธรรมของจริง

พิจารณาธรรมของจริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณาให้เห็นแจ้งในกาย

พิจารณาให้เห็นแจ้งในกาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมจิตภาวนา (ลักษณะของขันธ์ 5)

อบรมจิตภาวนา (ลักษณะของขันธ์ 5) : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes
Episode Artwork

เรื่อง เกิดมาสร้างบารมี

เกิดมาสร้างบารมี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201635 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เครื่องต้านทานกิเลส

เครื่องต้านทานกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201645 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ศึกษาให้รู้จริง

ศึกษาให้รู้จริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 47 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โทษแห่งโทสะ

โทษแห่งโทสะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตัณหาเหตุแห่งทุกข์

ตัณหาเหตุแห่งทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เหตุปัจจัยแห่งสังขารร่างกาย

เหตุปัจจัยแห่งสังขารร่างกาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201646 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วินัยของพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา

วินัยของพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมพระเณร

อบรมพระเณร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 3 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมพระเณร

อบรมพระเณร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201635 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมื่อไม่พิจารณาก็พาเราหลง

เมื่อไม่พิจารณาก็พาเราหลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนเกลียดคร้าน เอาแต่นอน อรัชชี กิเลส

คนเกลียดคร้าน เอาแต่นอน อรัชชี กิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ

ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รูปขันธ์

รูปขันธ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ที่พึ่งของชาวพุทธ

ที่พึ่งของชาวพุทธ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกจิตพิจารณากาย

ฝึกจิตพิจารณากาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว

ผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จริต 6 อย่าง

จริต 6 อย่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 2 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้เห็นทุกข์ต้องลุกขึ้นภาวนา

ผู้เห็นทุกข์ต้องลุกขึ้นภาวนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทุกข์สมุทัย

ทุกข์สมุทัย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201613 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โอวาทอบรมภิกษุ

โอวาทอบรมภิกษุ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มนุษย์แสวงหาอะไร

มนุษย์แสวงหาอะไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หลักของพุทธศาสนา

หลักของพุทธศาสนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 47 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก

คนสามบ้าน บุคคลหาได้ยาก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง งานอันบุคคลทำได้ยาก

งานอันบุคคลทำได้ยาก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201642 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โทษของความรักความชัง

โทษของความรักความชัง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ประพฤติให้ตรงต่อธรรมต่อวินัย

ประพฤติให้ตรงต่อธรรมต่อวินัย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติกั้นกระแสจิตอย่าติดข้องของไม่เที่ยง

สติกั้นกระแสจิตอย่าติดข้องของไม่เที่ยง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201642 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ไปดีไม่มีบาป

ไปดีไม่มีบาป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทำความพอให้เป็น

ทำความพอให้เป็น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หนอนในหลุมคูต

หนอนในหลุมคูต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การส่งจิตไปยึดสมบัติภายนอกเป็นทุกข์

การส่งจิตไปยึดสมบัติภายนอกเป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชี้ทางถูก ทางผิด

ชี้ทางถูก ทางผิด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201642 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา

อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูก

ละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง

อุบายแห่งการฝึกจิตเพื่อรู้ยิ่ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราควรฝึกฝน

เราควรฝึกฝน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เป็นลาภอันยิ่งแล้วที่ได้มาบวช

เป็นลาภอันยิ่งแล้วที่ได้มาบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เคารพศีล วินัย เสียสละ

ให้เคารพศีล วินัย เสียสละ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 2 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล

เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 42 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ภัยร้ายในตัณหา

ภัยร้ายในตัณหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชี้คุณชี้โทษของขันธ์ห้า

ชี้คุณชี้โทษของขันธ์ห้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทวนกระแสจิตไม่หลงติดสมมุติ

ทวนกระแสจิตไม่หลงติดสมมุติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกจิตพิจารณาขันธ์ 28 กย 33

ฝึกจิตพิจารณาขันธ์ 28 กย 33 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง

สอนให้รู้จักทำใจให้เป็นกลาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายกำจัดกิเลสออกจากใจ

อุบายกำจัดกิเลสออกจากใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จุดมุ่งหมายของการฝึกจิตภาวนา

จุดมุ่งหมายของการฝึกจิตภาวนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 2 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมื่อตัณหาครอบงำแล้วย่อมข้องอยู่

เมื่อตัณหาครอบงำแล้วย่อมข้องอยู่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 35 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมยื้อแย่งกัน

ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมยื้อแย่งกัน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความจริงเป็นสิ่งสมมุติ

ความจริงเป็นสิ่งสมมุติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ดับไฟเผาวิญญาณ

ดับไฟเผาวิญญาณ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์

ผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes
Episode Artwork

เรื่อง อุปนิสัยสืบต่อ

อุปนิสัยสืบต่อ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขันธ์ 5 อุปาทาน

ขันธ์ 5 อุปาทาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ควรพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น

ควรพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม

การละกิเลสไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตจะพ้นภัยถ้าอาศัยธรรมนำทาง

ชีวิตจะพ้นภัยถ้าอาศัยธรรมนำทาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง งานของนักบวช

งานของนักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เห็นทุกข์ในชาติความเกิด

ให้เห็นทุกข์ในชาติความเกิด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนประมาทเปรียบเหมือนคนตายแล้ว

คนประมาทเปรียบเหมือนคนตายแล้ว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมพระเณร

อบรมพระเณร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 2 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายฝึกจิต

อุบายฝึกจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เกิดมาสร้างความดี

เกิดมาสร้างความดี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพียรทางใจ

เพียรทางใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หน้าที่สำคัญของชีวิต

หน้าที่สำคัญของชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน

สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม

การอดทนเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201611 minutes 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายถอนตนออกจากวัฏฏะ

อุบายถอนตนออกจากวัฏฏะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201614 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกใจอย่าให้น้อมใจไปในบาป

ฝึกใจอย่าให้น้อมใจไปในบาป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณากายในกาย

พิจารณากายในกาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สุขทุกข์อยู่ที่จิตดวงเดียว

สุขทุกข์อยู่ที่จิตดวงเดียว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ละความยึดมั่นถือมั่น

ละความยึดมั่นถือมั่น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สุขทุกข์อยู่กับเหตุ

สุขทุกข์อยู่กับเหตุ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง

รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 25 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติวินัยเป็นหลักใจของนักปฏิบัติ

สติวินัยเป็นหลักใจของนักปฏิบัติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณาให้เห็นไตรลักษณญาน

พิจารณาให้เห็นไตรลักษณญาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เดินสายกลางเพียรจ้องมองตน

เดินสายกลางเพียรจ้องมองตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เอาความดีเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจ000000

เอาความดีเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทางใจ000000 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกจิตให้พิจารณาตน

ฝึกจิตให้พิจารณาตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 25 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมมาตุคาม การเรี่ยไร

อบรมมาตุคาม การเรี่ยไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201646 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รู้เท่าหาย

รู้เท่าหาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง

ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกกรรมฐานทำจิตให้ว่าง

ฝึกกรรมฐานทำจิตให้ว่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง งานของอริยะคือเพรียรละกิเลส

งานของอริยะคือเพรียรละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฏิบัติในศาสนา

ข้อปฏิบัติในศาสนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตนี้เป็นของฝึกยาก

จิตนี้เป็นของฝึกยาก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 14 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้พึ่งตนเอง

ให้พึ่งตนเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขันติธรรม

ขันติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201623 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วิถีของบุคลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

วิถีของบุคลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201650 minutes 28 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หัดปลงหัดวาง

หัดปลงหัดวาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมเทศนาตอนเช้า

ธรรมเทศนาตอนเช้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรบจิตเจริญปัญญา

อบรบจิตเจริญปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เหตุปัจจัยของชีวิต

เหตุปัจจัยของชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 2 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เอาสติดัดนิสัย

เอาสติดัดนิสัย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปัญญาสอนจิต

ปัญญาสอนจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน

พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

จิตสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อิทธิบาทธรรมทั้งสี่

อิทธิบาทธรรมทั้งสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สว่างมาอย่ามืดไป

สว่างมาอย่ามืดไป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201637 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อิทธิบาทสี่

อิทธิบาทสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราควรมุ่งขจัดภัยของจิต

เราควรมุ่งขจัดภัยของจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201614 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตามรอยพระศาสดา

ตามรอยพระศาสดา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201619 minutes 1 second
Episode Artwork

เรื่อง ผู้มีปัญญาพาชีวิตรอด

ผู้มีปัญญาพาชีวิตรอด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201637 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติ กาย จิต

สติ กาย จิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คุณธรรมบรรเทากิเลส

คุณธรรมบรรเทากิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สาราณิยธรรม 6 อย่าง

สาราณิยธรรม 6 อย่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มุ่งความสงบลบอุปาทาน 15 มิย 34

มุ่งความสงบลบอุปาทาน 15 มิย 34 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม

ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส

ข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายแก้ปัญหาชีวิต

อุบายแก้ปัญหาชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้มีปัญญาก็สามารถพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้

ผู้มีปัญญาก็สามารถพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201652 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง แสวงหาสุขในความวุ่นวาย

แสวงหาสุขในความวุ่นวาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฎิบัติไม่ผิด 3 อย่าง

ข้อปฎิบัติไม่ผิด 3 อย่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความสุขที่ดวรแสวงหา

ความสุขที่ดวรแสวงหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทางดำเนินของผู้มีปัญญา

ทางดำเนินของผู้มีปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกตนให้ตื่นอยู่เสมอ

ฝึกตนให้ตื่นอยู่เสมอ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไร

จะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 28 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201618 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โลกถูกความอยากผูกเอาไว้

โลกถูกความอยากผูกเอาไว้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตมีความทุกข์

ชีวิตมีความทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น

ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เอาธรรมนำชีวิต

เอาธรรมนำชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กิเลสมาร

กิเลสมาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพียรเผากิเลสบาปธรรม

เพียรเผากิเลสบาปธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง แก่เจ็บตายไม่รู้สึกตน

แก่เจ็บตายไม่รู้สึกตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 25 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชาติความเกิดเป็นทุกข์

ชาติความเกิดเป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ละความยึดมั่น

ละความยึดมั่น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อย่าถือมงคลตื่นข่าว

อย่าถือมงคลตื่นข่าว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201650 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สอนให้ละความเห็นผิด

สอนให้ละความเห็นผิด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ร้อนด้วยอะไร

ร้อนด้วยอะไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201615 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 16 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ดับไฟ

ดับไฟ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201621 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บวชหนีสงสาร

บวชหนีสงสาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทางสองสาย

ทางสองสาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง นักบวชต้องเป็นนักเสียสละ

นักบวชต้องเป็นนักเสียสละ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เกิดแล้วดับ

เกิดแล้วดับ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนบุญ

คนบุญ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธ

ข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตันหาพาก่อทุกข์

ตันหาพาก่อทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง

ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รู้แจ้งในกาย

รู้แจ้งในกาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตในวัฏฏวน

ชีวิตในวัฏฏวน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พัฒนาจิตพิชิตความหลง

พัฒนาจิตพิชิตความหลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201648 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บุคคลไม่ฝึกจิต ย่อมอยู่เป็นทุกข์

บุคคลไม่ฝึกจิต ย่อมอยู่เป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 2 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพราะหลงเหยื่อล่อจึงไม่เบื่อทุกข์

เพราะหลงเหยื่อล่อจึงไม่เบื่อทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตนั้นผ่องใสแต่กิเลสทำให้เศร้าหมอง

จิตนั้นผ่องใสแต่กิเลสทำให้เศร้าหมอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201652 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อิตถีมายากับเนกขัมมะบารมี

อิตถีมายากับเนกขัมมะบารมี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201650 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้รู้ผู้หลง

ผู้รู้ผู้หลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201635 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โลกหมุนวน

โลกหมุนวน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ยารักษาใจต้องรักษาด้วยธรรม

ยารักษาใจต้องรักษาด้วยธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ในพุทธศาสนานี้มุ่งสันติสุขให้แก่ชีวิต

ในพุทธศาสนานี้มุ่งสันติสุขให้แก่ชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มัวเพลินไปทำไม ความตายอยู่ข้างหน้า

มัวเพลินไปทำไม ความตายอยู่ข้างหน้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง งานฝึกจิตพิชิตมาร

งานฝึกจิตพิชิตมาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 2 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขี้ไถทองคำ ศิล สมาธิ ปัญญา

ขี้ไถทองคำ ศิล สมาธิ ปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บำเพ็ญประโยชน์สอนตัวเอง

บำเพ็ญประโยชน์สอนตัวเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณากายคลายอุปาทาน

พิจารณากายคลายอุปาทาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201619 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โอวาทอบรมภิกษุ

โอวาทอบรมภิกษุ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ควรสำรวมจิต วางแล้วสบาย

ควรสำรวมจิต วางแล้วสบาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขึ้นชื่อว่าบาปแม้แต่น้อยก็มีทุกข์เป็นผล

ขึ้นชื่อว่าบาปแม้แต่น้อยก็มีทุกข์เป็นผล : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes 47 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201614 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ติดสูบบุหรี่ชั่วคราว

ติดสูบบุหรี่ชั่วคราว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201643 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณาทุกข์ในธาตุขันธ์

พิจารณาทุกข์ในธาตุขันธ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ก่อนตาย

ก่อนตาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 47 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้มีศีลย่อมไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว

ผู้มีศีลย่อมไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตกแต่งเรือนใจ

ตกแต่งเรือนใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การฝึกฝนอบรบจิตให้เป็นหน้าที่ของเรา

การฝึกฝนอบรบจิตให้เป็นหน้าที่ของเรา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 16 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความเพียรของมหาบุรุษ

ความเพียรของมหาบุรุษ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์

ธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติตรง

ปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติตรง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพียรเห็นทุกข์ภัยในกามทั้งหลาย

เพียรเห็นทุกข์ภัยในกามทั้งหลาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปาริสุทธิศิลสี่

ปาริสุทธิศิลสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201635 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนจะประเสริฐได้ก็เพราะมาละกิเลส

คนจะประเสริฐได้ก็เพราะมาละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 42 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข่าวจากยมบาล

ข่าวจากยมบาล : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พระอยู่ที่ไหน

พระอยู่ที่ไหน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมบรรยายวันอุโบสถ

ธรรมบรรยายวันอุโบสถ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติปัฐานธรรม

สติปัฐานธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 1 second
Episode Artwork

เรื่อง การสั่งสมบุญกุศลนำไปซึ่งความสุข

การสั่งสมบุญกุศลนำไปซึ่งความสุข : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201617 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ที่พึงอันประเสริฐของผู้รักตน

ที่พึงอันประเสริฐของผู้รักตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติกำหนดระวังใจ

สติกำหนดระวังใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทวนกระแสเข้าภายใน

ทวนกระแสเข้าภายใน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สัตว์หลงไม่รู้ความ

สัตว์หลงไม่รู้ความ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราบวชแล้วต้องเพรียรละกิเลส

เราบวชแล้วต้องเพรียรละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คุณเคยพิจารณาอย่างนี้ไหม

คุณเคยพิจารณาอย่างนี้ไหม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 42 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มักน้อยสันโดษเป็นปัจจัย ๔ เสียสละเป็นสมณะที่ดี 16

มักน้อยสันโดษเป็นปัจจัย ๔ เสียสละเป็นสมณะที่ดี 16 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต

กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ต้องการอิสระก็ต้องละกิเลส

ต้องการอิสระก็ต้องละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมพระ

อบรมพระ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รักษาจิตให้ดีอย่าให้มีอคติสี่

รักษาจิตให้ดีอย่าให้มีอคติสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201621 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมะเป็นเครื่องขจัดกิเลส

ธรรมะเป็นเครื่องขจัดกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ใคร่ครวญในธรรมเป็นผู้เจริญ

ผู้ใคร่ครวญในธรรมเป็นผู้เจริญ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201650 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราบวชแล้วต้องดำเนินให้ถูกทาง

เราบวชแล้วต้องดำเนินให้ถูกทาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รั้วกั้นความคะนองของจิต

รั้วกั้นความคะนองของจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมะ คารวะ

ธรรมะ คารวะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมภิกษุสามเณร

อบรมภิกษุสามเณร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตมีน้อยอย่าปล่อยให้สูญเปล่า

ชีวิตมีน้อยอย่าปล่อยให้สูญเปล่า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บำเพ็ญอภัยทาน

บำเพ็ญอภัยทาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เหตุปัจจัยในวัฏฏวน

เหตุปัจจัยในวัฏฏวน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20168 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เปิดโลกธาตุให้จิตดู

เปิดโลกธาตุให้จิตดู : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนเขลาข้องอยู่

คนเขลาข้องอยู่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จงรักษาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส

จงรักษาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี

สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วัฏฏะวนคนมีปัญญาย่อมไม่หลง

วัฏฏะวนคนมีปัญญาย่อมไม่หลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จุดหมายปลายทาง

จุดหมายปลายทาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201652 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความเสื่อมของนักบวช

ความเสื่อมของนักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร

เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตนี้ไม่นานหนอ

ชีวิตนี้ไม่นานหนอ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กำลังในการละกิเลส

กำลังในการละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด

คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กิเลสเผาวิญญาณ

กิเลสเผาวิญญาณ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201645 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก

จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตามรอยพุทธกันเถอะ

ตามรอยพุทธกันเถอะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เหตุและผล

เหตุและผล : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตจะดีได้ต้องอาศัยปัญญาอบรม

จิตจะดีได้ต้องอาศัยปัญญาอบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201612 minutes 35 seconds
Episode Artwork

เรื่อง แนวทางอริยะ

แนวทางอริยะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201650 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เครื่องขัดเกลากิเลส

เครื่องขัดเกลากิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้รู้ผู้แนะนำ

ผู้รู้ผู้แนะนำ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201648 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต

นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โทษของการไม่ฝึกจิต

โทษของการไม่ฝึกจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาแต่ทางที่ชอบ

ผู้มีปัญญาย่อมแสวงหาแต่ทางที่ชอบ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม

พิจารณารูปธรรม นามธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายถอนตนออกจากหล่มในวัฏฏสงสาร

อุบายถอนตนออกจากหล่มในวัฏฏสงสาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บุญใดก็ไม่สู้ความสงบ

บุญใดก็ไม่สู้ความสงบ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง งานทำบุญฉลองอายุครบ 76 ปี

งานทำบุญฉลองอายุครบ 76 ปี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง นั่งภาวนาสอนจิต

นั่งภาวนาสอนจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รักษาสัจจะความจริงใจ

รักษาสัจจะความจริงใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติควบคุมจิต

สติควบคุมจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา

ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทาสของตัณหา

ทาสของตัณหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี

ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขันติเป็นกำลังของนักพรต

ขันติเป็นกำลังของนักพรต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพียรฆ่ากิเลส หมดเหตุเกิดตาย

เพียรฆ่ากิเลส หมดเหตุเกิดตาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายฝึกจิตไม่ให้ข้องในโลกนี้

อุบายฝึกจิตไม่ให้ข้องในโลกนี้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพราะไม่รู้ธรรมของจริงจึงเที่ยวทุกข์ในสงสาร

เพราะไม่รู้ธรรมของจริงจึงเที่ยวทุกข์ในสงสาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การปล่อยใจเป็นภัยของจิต

การปล่อยใจเป็นภัยของจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณากาย

พิจารณากาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การสำรวจให้ติดต่อกันไป

การสำรวจให้ติดต่อกันไป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จงตั่งใจทำความเพียร

จงตั่งใจทำความเพียร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เกิดมาเพื่อะไร

เกิดมาเพื่อะไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201617 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติปัฏฐานธรรม

สติปัฏฐานธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อปริหานิยธรรม 7 อย่าง

อปริหานิยธรรม 7 อย่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes
Episode Artwork

เรื่อง ให้เห็นเป็นสภาวะธาตุ สภาวะธรรม

ให้เห็นเป็นสภาวะธาตุ สภาวะธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ไม่ละย่อมไม่สิ้นสุด

ไม่ละย่อมไม่สิ้นสุด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมพรมวิหาร

อบรมพรมวิหาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 30 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความสุขทุกคนต่างแสวงหา

ความสุขทุกคนต่างแสวงหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 2 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายคลายความเร้าร้อนของจิต

อุบายคลายความเร้าร้อนของจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201621 minutes 35 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกละกิเลส

ฝึกละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เรื่องจิตใจเราต้องปรับปรุงจึงดี

เรื่องจิตใจเราต้องปรับปรุงจึงดี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes
Episode Artwork

เรื่อง ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต

ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา

จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ดับธาตุ 4 หนีสงสาร

ดับธาตุ 4 หนีสงสาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เหตุแห่งสุข เหตุแห่งทุกข์

เหตุแห่งสุข เหตุแห่งทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย

สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายคลายจริต

อุบายคลายจริต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201646 minutes
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201618 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ยืมเขามาอย่าทำเล่น

ยืมเขามาอย่าทำเล่น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมศีลสามเณร

อบรมศีลสามเณร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตนี้ฝึกยากแต่ต้องฝึกจึงดีได้

จิตนี้ฝึกยากแต่ต้องฝึกจึงดีได้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 16 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เตื่อนตนสอนจิตชีวิตใกล้ตาย

เตื่อนตนสอนจิตชีวิตใกล้ตาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อย่าเป็นเหยื่อของตัณหา

อย่าเป็นเหยื่อของตัณหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หมู่สัตว์มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นโทษ

หมู่สัตว์มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นโทษ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201652 minutes 35 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วิธีฝึกตน

วิธีฝึกตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมนาวา

ธรรมนาวา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สัจธรรม

สัจธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ขันติธรรมเป็นเครื่องเผากิเลส

ขันติธรรมเป็นเครื่องเผากิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 14 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปัญหาต่างๆของชีวิตเกิดจากกิเลส

ปัญหาต่างๆของชีวิตเกิดจากกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทำความเห็นให้ถูกก่อนตาย

ทำความเห็นให้ถูกก่อนตาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง

เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หยุดความคิดจิตสบาย

หยุดความคิดจิตสบาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ไม่ยอมละ

ไม่ยอมละ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กรรมดี กรรมชั่ว

กรรมดี กรรมชั่ว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชี้ทางบรรเทาทุกข์

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บาปบุญเกิดที่ใจ

บาปบุญเกิดที่ใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้คิดพึงตนเอง

ให้คิดพึงตนเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตสร้างจิตหลง

จิตสร้างจิตหลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201637 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้อิ่มในธรรมย่อมไม่หวั่นไหว

ผู้อิ่มในธรรมย่อมไม่หวั่นไหว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทุกข์เป็นภัยของสัตว์โลก

ทุกข์เป็นภัยของสัตว์โลก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เทศน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201616 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้รู้เท่าอารมณ์กระทบจิต

ให้รู้เท่าอารมณ์กระทบจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้น

ยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201642 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์

อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201643 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พลังห้า

พลังห้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กำหนดรู้

กำหนดรู้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักบวช

ข้อปฏิบัติของนักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น

ว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201652 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สรีระยนต์

สรีระยนต์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมื่อจิตสงบย่อมพบความจริง

เมื่อจิตสงบย่อมพบความจริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กรรมชั่วตามเผาผลาง

กรรมชั่วตามเผาผลาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อนุภาพแห่งศีล

อนุภาพแห่งศีล : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อคติธรรม 4 ประการ

อคติธรรม 4 ประการ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมเป็นคู่ปรับกับกิเลส

ธรรมเป็นคู่ปรับกับกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกจิตอย่าให้หลงให้เมา

ฝึกจิตอย่าให้หลงให้เมา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201637 minutes
Episode Artwork

เรื่อง ไม่เห็นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร

ไม่เห็นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มุ่งความสงบ

มุ่งความสงบ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 2 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เชื้อกรรมและผลของกรรม

ให้เชื้อกรรมและผลของกรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201619 minutes 30 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ยุ่งเพราะยึด

ยุ่งเพราะยึด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปล่อยวางวิญญาณหก

ปล่อยวางวิญญาณหก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตกับที่พึง

ชีวิตกับที่พึง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มันคือกิเลส

มันคือกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมียน้อย เมียหลวง

เมียน้อย เมียหลวง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้รู้จักบุญคุณแล้วตอบแทน

ให้รู้จักบุญคุณแล้วตอบแทน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตรวจดูกายดูใจตนเอง

ตรวจดูกายดูใจตนเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชี้ผิดชี้ถูก

ชี้ผิดชี้ถูก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201638 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 1 second
Episode Artwork

เรื่อง บารมีสิบ

บารมีสิบ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201652 minutes 14 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การสำรวมตน

การสำรวมตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บริวารของความตาย

บริวารของความตาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201621 minutes 25 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โอวาทว่าด้วยการคบ คิด ฝึก

โอวาทว่าด้วยการคบ คิด ฝึก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 18 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนพ้นโลก

คนพ้นโลก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201614 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตนเอง

จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตนเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตันหาเป็นเหตุ

ตันหาเป็นเหตุ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติกับจิตเป็นของมีกำลัง

สติกับจิตเป็นของมีกำลัง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เอาความหลงแก้ความหลงไม่ได้

เอาความหลงแก้ความหลงไม่ได้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมกระทบจิตผู้รู้ย่อมไม่หวั่นไหว

ธรรมกระทบจิตผู้รู้ย่อมไม่หวั่นไหว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า

การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมเทศนา

ธรรมเทศนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณาจึงเห็นได้

พิจารณาจึงเห็นได้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 40 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201618 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา

ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โลภโกรธหลง

โลภโกรธหลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201621 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เหตุปัจจุบันของชีวิต

เหตุปัจจุบันของชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชำแหละกายรักษาจิต

ชำแหละกายรักษาจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ

ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ภาวนารู้เท่า

ภาวนารู้เท่า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อาศัยตัณหาละตัณหา

อาศัยตัณหาละตัณหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์

ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สร้างธรรมละกิเลส

สร้างธรรมละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมจิตตภาวนา

อบรมจิตตภาวนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เครื่องกำจัดโณคของจิต

เครื่องกำจัดโณคของจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 32 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เครื่องอยู่ของใจ

เครื่องอยู่ของใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เอาบุญละกิเลส

เอาบุญละกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มีทุกข์อยู่ไม่รู้จักทุกข์

มีทุกข์อยู่ไม่รู้จักทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กิเลสตัณหาพาท่องทุกข์

กิเลสตัณหาพาท่องทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตคือการต่อสู้

ชีวิตคือการต่อสู้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พหรมวิหารสี่

พหรมวิหารสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 36 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธาตุสี่

ธาตุสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมที่ควรพิจารณา เนื่องๆ

ธรรมที่ควรพิจารณา เนื่องๆ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก

ผู้ล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว

ธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ค่าของคนคือคนทำงาน

ค่าของคนคือคนทำงาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201643 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราปฏิบัติธรรมเพื่อชำระล้างกิเลส

เราปฏิบัติธรรมเพื่อชำระล้างกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพราะความไม่รู้

เพราะความไม่รู้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตามรอย

ตามรอย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201621 minutes 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ราคะตัณหาพาท่องทุกข์

ราคะตัณหาพาท่องทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 39 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โยคีบุคคลผู้บำเพ็ญตะบะธรรม

โยคีบุคคลผู้บำเพ็ญตะบะธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 4 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สังขารธรรมสมบัติโลก

สังขารธรรมสมบัติโลก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา

ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนประมาทเหมือนคนหลงทาง

คนประมาทเหมือนคนหลงทาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201637 minutes 14 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง

ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่

ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายต่อสู้เพื่ออยู่ในพรหมจรรย์

อุบายต่อสู้เพื่ออยู่ในพรหมจรรย์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201642 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การแสวงหาประโยชน์และความสุข

การแสวงหาประโยชน์และความสุข : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตไม่ยอมอยู่กับทุกข์

จิตไม่ยอมอยู่กับทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201655 minutes 47 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมะบรรยาย

ธรรมะบรรยาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 2 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 15 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อนุบุพพิกถา

อนุบุพพิกถา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กิเลสทำให้จิตเร้าร้อน

กิเลสทำให้จิตเร้าร้อน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201645 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง แก่นแห่งชีวิต

แก่นแห่งชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 3 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สะสมบุญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

สะสมบุญด้วยศีล สมาธิ ปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201633 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายบังคับจิต

อุบายบังคับจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พระธรรมทำใจให้บริสุทธิ์

พระธรรมทำใจให้บริสุทธิ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ภัยทั้งหลายเกิดจากใจของตนเอง

ภัยทั้งหลายเกิดจากใจของตนเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมพระ เณร

อบรมพระ เณร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรมเตือนสติพระ

อบรมเตือนสติพระ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โลกหมุน

โลกหมุน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 54 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พิจารณาทุกข์ของชีวิต

พิจารณาทุกข์ของชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พึงตนเอง

พึงตนเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 42 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เนื้อนาบุญ

เนื้อนาบุญ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes
Episode Artwork

เรื่อง จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยฝึกจิต

จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยฝึกจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 2 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กรรมตบแต่ง

กรรมตบแต่ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน

ธรรมของจริงกับของไม่จริงเป็นของคู่กัน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 46 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธรรมทำให้ใกล้พระนิพาน

ธรรมทำให้ใกล้พระนิพาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มุ่งฝึกตนให้สงบ

มุ่งฝึกตนให้สงบ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ธาตุสี่ ขันข์ห้า

ธาตุสี่ ขันข์ห้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้รู้หาข้องไม่

ผู้รู้หาข้องไม่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 42 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชาวพุทธควรมีปัญญา

ชาวพุทธควรมีปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201643 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จับให้มั่น คั้นให้ตาย สบายเอย

จับให้มั่น คั้นให้ตาย สบายเอย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201637 minutes 5 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้อ่อนแอย่อมแพ้ขันธ์ห้า

ผู้อ่อนแอย่อมแพ้ขันธ์ห้า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 27 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักบวช

ข้อปฏิบัติของนักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกจิตให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่

ฝึกจิตให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พัฒนาจิตชีวิตจะดีขึ้น

พัฒนาจิตชีวิตจะดีขึ้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมื่อศีลบริสุทธิ์

เมื่อศีลบริสุทธิ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความเหนียวแน่นของกิเลส

ความเหนียวแน่นของกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 35 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อบรบบมอินทรีย์

อบรบบมอินทรีย์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201656 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะ

ให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201654 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้รู้ธรรมของจริง

ให้รู้ธรรมของจริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 30 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ต่างทำต่างไป

ต่างทำต่างไป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201643 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โทษแห่งความรัก

โทษแห่งความรัก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผีที่แท้จริง

ผีที่แท้จริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 13 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกจิตให้ฉลาด

ฝึกจิตให้ฉลาด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย

ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หอมด้วยศีลงามด้วยธรรม

หอมด้วยศีลงามด้วยธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201644 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนใจเลื่อนลอยย่อมตกเป็นทาสของกิเลส

คนใจเลื่อนลอยย่อมตกเป็นทาสของกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 58 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผลของกุศลธรรมและอกุศลธรรม

ผลของกุศลธรรมและอกุศลธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 31 seconds
Episode Artwork

เรื่อง วิธีพักจิต

วิธีพักจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทางอันบริสุทธิ์

ทางอันบริสุทธิ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้มีความละอายต่อบาป

ให้มีความละอายต่อบาป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 8 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สภาพเหมือนกันแห่งสังขารทั้งหลาย

สภาพเหมือนกันแห่งสังขารทั้งหลาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เมื่อจิตไม่ดี ชีวิตก็เสียเปล่า

เมื่อจิตไม่ดี ชีวิตก็เสียเปล่า : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 26 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 44 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพื่อเตรียมตัวตายไว้เสมอ

เพื่อเตรียมตัวตายไว้เสมอ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201624 minutes 16 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความอ่อนน้อมเป็นคุณธรรมของนักบวช

ความอ่อนน้อมเป็นคุณธรรมของนักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง มุ่งความสงบ

มุ่งความสงบ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 1 second
Episode Artwork

เรื่อง เอาชนะตนให้ได้

เอาชนะตนให้ได้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กิเลสภัยของจิต

กิเลสภัยของจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 49 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สติใคร่ครวญเสียก่อนจึงค่อยพูด

สติใคร่ครวญเสียก่อนจึงค่อยพูด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201647 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ

ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ฝึกปล่อยฝึกวาง

ฝึกปล่อยฝึกวาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 51 seconds
Episode Artwork

เรื่อง แดนเกิดแห่งทุกข์

แดนเกิดแห่งทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ควรทำความรู้แจ้งในกรรมและผลของกรรม

ควรทำความรู้แจ้งในกรรมและผลของกรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201646 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความสงบทางใจ

ความสงบทางใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 57 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จงทำที่พึ่งให้แก่ตน

จงทำที่พึ่งให้แก่ตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา

หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สร้างฐานของชีวิต

สร้างฐานของชีวิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201636 minutes 10 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายการเจริญวิปัสนา

อุบายการเจริญวิปัสนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 28 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้รู้เท่าทันขันธมาร

ให้รู้เท่าทันขันธมาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ไม่ให้ส่งจิตไปออกข้างนอก

ไม่ให้ส่งจิตไปออกข้างนอก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 23 seconds
Episode Artwork

เรื่อง จิตดูจิต

จิตดูจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง แสวงโลกแสวงธรรม

แสวงโลกแสวงธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 11 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กำลังใจเพื่อการเดินทาง

กำลังใจเพื่อการเดินทาง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 19 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สร้างสติคุ้มครองจิต

สร้างสติคุ้มครองจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201653 minutes 53 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 21 seconds
Episode Artwork

เรื่อง งานฝึกจิตเป็นกิจของผู้รู้ทั้งหลาย

งานฝึกจิตเป็นกิจของผู้รู้ทั้งหลาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้ฝึกดีแล้วย่อมสมควรแก่การงาน

ผู้ฝึกดีแล้วย่อมสมควรแก่การงาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201622 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆ

ให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง โทษของตันหา

โทษของตันหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บวชแล้วทำอะไร

บวชแล้วทำอะไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201649 minutes 48 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บุญให้มา

บุญให้มา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง พืช 2 ชนิดในจิตใจ

พืช 2 ชนิดในจิตใจ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง หลวงปู่บุญหนัก

หลวงปู่บุญหนัก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปลงธรรมสังเวช

ปลงธรรมสังเวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เห็นเองเป็นเอง

เห็นเองเป็นเอง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น

อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 30 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปิดประตูอบาย

ปิดประตูอบาย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201635 minutes 9 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เกิดมาเพื่ออะไร

เกิดมาเพื่ออะไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 43 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เอาทุกข์เป็นทุนเอาบุญเป็นกำไร

เอาทุกข์เป็นทุนเอาบุญเป็นกำไร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201632 minutes 29 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สอนให้ละชั่วทำความดี

สอนให้ละชั่วทำความดี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201627 minutes 37 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บริหารขันธ์

บริหารขันธ์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201620 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทำไมต้องสำรวมจิต

ทำไมต้องสำรวมจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201651 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 14 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เราปฏิบัติธรรมเพื่อละความยึดมั่นถือมั่น000000

เราปฏิบัติธรรมเพื่อละความยึดมั่นถือมั่น000000 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ควรถอนตนออกจากทุกข์

ควรถอนตนออกจากทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes
Episode Artwork

เรื่อง โทษของตัณหา

โทษของตัณหา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง กิเลสเผาวิญญาณ

กิเลสเผาวิญญาณ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ให้รักษาความสงบเครพในธรรม

ให้รักษาความสงบเครพในธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes
Episode Artwork

เรื่อง เพียรปล่อยวางของว่าง

เพียรปล่อยวางของว่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201639 minutes 17 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ปลงขันธ์ห้าภาระอันหนัก

ปลงขันธ์ห้าภาระอันหนัก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 12 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สำรวจกิเลสในใจตนแล้วละเสีย

สำรวจกิเลสในใจตนแล้วละเสีย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201648 minutes 22 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ข้อวัตรตัดกิเลส

ข้อวัตรตัดกิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 16 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ทุกข์สิ่งเสื่อมและดับไป

ทุกข์สิ่งเสื่อมและดับไป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 24 seconds
Episode Artwork

เรื่อง สละชีวิตเพื่อรักษาศิล

สละชีวิตเพื่อรักษาศิล : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 38 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เพียรสร้างความดี

เพียรสร้างความดี : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201645 minutes 20 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะความไม่รู้

คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะความไม่รู้ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201658 minutes 30 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ

คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201634 minutes 47 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การใช้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนา

การใช้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/20161 hour 1 minute 59 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ผู้รู้หาข้องไม่

ผู้รู้หาข้องไม่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201626 minutes 55 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คณะธรรมทานทัวร์

คณะธรรมทานทัวร์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201640 minutes 1 second
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตมีน้อยอย่าปล่อยใจให้ไร้ที่พึ่ง

ชีวิตมีน้อยอย่าปล่อยใจให้ไร้ที่พึ่ง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201629 minutes 34 seconds
Episode Artwork

เรื่อง คนเกียจคร้านเป็นมลทินของสังคม

คนเกียจคร้านเป็นมลทินของสังคม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201630 minutes 33 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตันหาพาท่องทุกข์

ตันหาพาท่องทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201659 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำ

ชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201657 minutes 18 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความสิ้นกิเลสเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ

ความสิ้นกิเลสเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201641 minutes 50 seconds
Episode Artwork

เรื่อง การฝึกจิตเพื่อชีวิตที่สูงขึ้น

การฝึกจิตเพื่อชีวิตที่สูงขึ้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201625 minutes 52 seconds
Episode Artwork

เรื่อง รักษาใจอย่าให้ลำเอี้ยง 4 อย่าง

รักษาใจอย่าให้ลำเอี้ยง 4 อย่าง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201628 minutes 56 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ตัณหาพาท่องทุกข์

ตัณหาพาท่องทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201638 minutes 41 seconds
Episode Artwork

เรื่อง ความดีคนดีทำง่าย

ความดีคนดีทำง่าย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201631 minutes 6 seconds
Episode Artwork

เรื่อง เทศน์อบรม

เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
06/06/201613 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เรื่อง บำเพ็ญทรัพย์ภายใน