Winamp Logo
Gotetsa Cover
Gotetsa Profile

Gotetsa

English, Political, 1 season, 292 episodes, 2 days, 19 hours, 31 minutes
About
Infotainment at its Best. This show is for aspiring young people wanting to be a “somebody”. The show is engaging, exciting and very interactive. The show is fast paced, and yet easy to listen to. It is a mixed pot of career info, new technology, traffic reports, economic news and indicators, analysis of our political landscape, celebrity/entertainment news and loads and loads of laughter, madness, silliness and craziness to make sure the traffic jam doesn’t get the better of you. If music is what keeps you going, GOTETSA MOSHA brings you the best of the best with two young and vibrant presenters. LTK will keep you looking forward to the next weekly 15:00 to 18:00 dose after ever show.
Episode Artwork

DI A BOA - TOWDEE MAC- 25 MARCH 2024

3/28/202422 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - DANNY TONG - 26 MARCH 2024

3/28/202419 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - DJ TIRA AND MAKHAZI - 01 MARCH 2024

3/7/202413 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - BULELANI BALABALA - 27 FEBRUARY 2024

3/7/202416 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - DR THAKGALO THIBELA - 20 FEBRUARY 2024

2/26/20248 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - SOPHIE MOKOENA - 13 FEBRUARY 2024

2/14/202424 minutes
Episode Artwork

TADI E A AMUSA - KHOARAI KHOARAI - 02 NOVEMBER 2023

11/3/202319 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - ZAKES BANTWINI - 13 OCTOBER 2023

10/30/202316 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - TSHEPANG LUCHABA - 10 OCTOBER 2023

10/30/202314 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - BONGANI MOHOSANA - MURDAH BONGZ - 13 OCTOBER 2023

10/30/202316 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - MOTSWAKO MANTAGA - NOTSHI - 02 OCTOBER 2023

10/9/202316 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - TEBOGO AUGUST - 15 AUGUST 2023

8/22/202320 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - BONTLE TSHOLE - 08 AUGUST 2023

8/22/202314 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - LEBO SEKGOBELA - 09 AUGUST 2023

8/22/20238 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - CORNET MAMABOLO - 11 APRIL 2023

4/18/202316 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - THAPELO SISTABOSS PULE - 14 MARCH 2023

3/28/202316 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - KELLY KHUMALO -03 MARCH 2023

Motlhagisi: Thapelo Nkutha. 
3/9/202316 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - LOWKEYS - 03 MARCH 2023

Motlhagisi: Thapelo Nkutha. 
3/9/202310 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - GAGOITSIWE DIKGWELE - 21 FEBRUARY 2023

2/27/202321 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - MINO BLACK - 03 FEBRUARY 2023

2/6/202313 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - SJAVA - 03 FEBRUARY 2023

2/6/202322 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - EWUBE - 03 FEBRUARY 2023

2/6/202314 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - KEDIBONE NDWENI - 24 JANUARY 2023

2/6/202315 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

DI A BOA - SELOKELO MONAMODI - 31 JANUARY 2023

2/6/20239 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Gotetsa SocialSciences AzwifaneleNdou 9March2022

11/29/202227 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Motlhami wa Naomi M Foundation ga mmogo le Kananelo M Trust, Tshegofatso Naomi Mosiane, ke Mmabontle ebile o bone kabo ya Personality award mo kgaisanong ya Mrs Universe Africa

Motlhami wa Naomi M Foundation ga mmogo le Kananelo M Trust, Tshegofatso Naomi Mosiane, ke Mmabontle ebile o bone kabo ya Personality award mo kgaisanong ya Mrs Universe Africa
1/12/202218 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Vice Chancellor of Unisa Professor Puleng LenkaBula o bua le rona ka seabe sa Bishop Tutu re totile dithuto tsa gagwe ga mmogo le seabe sa gagwe ka kakaretso.

Vice Chancellor of Unisa Professor Puleng LenkaBula o bua le rona ka seabe sa Bishop Tutu re totile dithuto tsa gagwe ga mmogo le seabe sa gagwe ka kakaretso.
12/29/202110 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Prof Frank Lekaba ka seabe sa Arch Bishop Desmond Tutu mo tlhabologong ya dikereke, mo tlhabologong ya Aforika Borwa ga mmogo le seabe sa gagwe mo kgololosegong ya naga ya rona

Re buisana ka seabe sa Arch Bishop Desmond Tutu mo tlhabologong ya dikereke, mo tlhabologong ya Aforika Borwa ga mmogo le seabe sa gagwe mo kgololosegong ya naga ya rona. Arch Bishop Desmond Tutu o tlhokafala a le dingwaga di le 90. Ka letsatsi la gagwe la matsalo re ile ra ama seabe sa gagwe re totile tumelo ya gagwe mo go seo se itsegeng jaaka Rainbow nation, e leng bokgoni jwa go kopanya merafe yotlhe go nna seopo sengwe morago ga 1994. Frank Lekaba ke moeng wa rona mme ke motlhatlheledi kwa North West University Vaal Campus.
12/29/202113 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Thabo Malema yo e leng lekawana le letswang kwa Mabopane Block D. Re bua le ene gompieno ka ntlha ya fa a le karolo yaSeries e e tlileng go simolola mo bokhutlong jwa beke mo SABC 1, African Dreams

Re buisana le Thabo Malema yo e leng lekawana le letswang kwa Mabopane Block D. Re bua le ene gompieno ka ntlha ya fa a le karolo yaSeries e e tlileng go simolola mo bokhutlong jwa beke mo SABC 1, African Dreams. Thabo o nale BA Degree in Live performance go tswa kwa AFDA mme osetse a ikagetse leina mo televisioneng jaaka a kile a diragatsa mo di filming tse di akaretsang Kalushi, 1 Detective Agency, A Million colours ga mmogo le White lion.
10/26/202111 minutes
Episode Artwork

Re buisana le Tellaman yo eleng karolo ya Def Jam Africa. Ke seopedi ebile ke mokwadi wa dipina.

Re buisana le Tellaman yo eleng karolo ya Def Jam Africa. Ke seopedi ebile ke mokwadi wa dipina. O tsetswe kwa Durban mme o simolotse go dira mmino semmuso a le dingwaga dile 15. Tshono ya gagwe e tona o e bone ka ngwaga wa 2014 fa a ne a dira le lekgotlhakgatiso la Soul Candy. O kgonne go dira le batlhagisi ba ba itsegeng thaata mo nageng ya rona ga mmogo le kwa dinageng tse di akaretsang Netherlands le UK.
10/22/202112 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Babili Aymos Shili mme nna le wena re mo itse ka stage name sa gagwe sa Aymos

Re buisana le Babili Aymos Shili mme nna le wena re mo itse ka stage name sa gagwe sa Aymos. O simolotse go opela kwa kobamelong ga mmogo le kwa sekolong moo a kgonneng go simolola setlhopa sa gagwe sa mmino gone. Ke lekau le le tsetsweng le go golela kwa Tembisa mme o bone tshono ya go dira mo music industry semmuso morago ga go dira le Mas Musiq “Zaka Zaka”. Ke lentswe leo le opelang dipina di tshwana le Risasekile, jemeni, Bambelela, Iparty yam magareng gat se dingwe. Re bua le ene gompieno ka ntlha ya fa a golotse album ya Yim Lo.
10/22/202110 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Re buisana le Tona ya Lefapha la Communication and Digital Technologies Mme Khumbudzo Ntshavheni ka Analogue Switchoff Awareness campaign

Re buisana le Tona ya Lefapha la Communication and Digital Technologies Mme Khumbudzo Ntshavheni ka Analogue Switchoff Awareness campaign
10/21/20217 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Kgomotso Mokgothu yo o nang le type 2 Bipolar a ntse a bona thuso e maleba go simolola ka ngwaga wa 2015

Re buisana le Kgomotso Mokgothu yo o nang le type 2 Bipolar. O ntse a bona thuso e maleba go simolola ka ngwaga wa 2015, mme ka go dira jalo o kgonne go aga botshelo jwa gagwe sentle morago ga go leka go tsaya botshelo jwa gagwe mo malobeng. Ga jaana ke morotloetsi ebile o tsweletse go tsibosa basha ka botlhokwa jwa go tlhokomela itekanelo ya tlhaloganyo
10/19/202135 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Re buisana le Shimza jaaka a golotse EP ya gagwe e e bidiwang Fight to love

Re buisana le Shimza jaaka a golotse EP ya gagwe e e bidiwang Fight to love. Dingwe tsa dipina tseo di akareditsweng mo EP ya gagwe di dirilwe di remix ke Louie Vega ga mmogo le Floyd Levine. Jaaka re ya re lebile Festive Season, mongwe le mongwe o ntse a bua ka Kunye mme EP eno le yone e tlhagisa bokgoni jwa Shimza go godisa mmino wa Afro Tech mo Aforika Borwa ga mmogo le go ralala lefatshe.
10/18/202117 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Re buisana le KO yo o golotseng pina ya gagwe ya Playback.

Re buisana le KO yo o golotseng pina ya gagwe ya Playback. O golola pina eno morago ga letsatsi la gagwe la matsalo ka laboraro o re tswang kwa go one. Re ntse re itumelela dipina di akaretsa Supa Dupa, Lucky Star ga mmogo le K-Hova go fitlha ga jaana. O ntse a bua ka kgololo ya album ya gagwe pele ngwaga o ya fifing.
10/15/202115 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Re buisana le Rre Onkabetse Mothibi jaaka lefapha la Thuto ya Motheo le ne le keteka boineelo le bokgabane jwa barutabana mo tirong ya bona le mo maemong a re ipitlhelang re le mo go ona a #Covid19.

Lefapha la Thuto ya Motheo le ne le keteka boineelo le bokgbane jwa barutabana mo tirong ya bona le mo maemong a re ipitlhelang re le mo go ona a covid19. Re dira jalo ka go buisana le mofenyi yo o tshwailweng jaaka morutabana yo o gaisang mo serutweng sa dipalo, Rre Onkabetse Mohitlhi.  Dipalo di kaiwa jaaka sengwe sa dirutwa tse di boima le mororo barutwana ba rotloediwa thata go ditlhopa gonne di bula dikgoro di le dints its aditshono
10/13/202120 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Re buisana le Setlhopa sa mmino wa Setswana e leng Dinonyane Cultural Group. Ke setlhopa sa basha ba ba tswang kwa toropong ya Jouberton

Re buisana le Setlhopa sa mmino wa Setswana e leng Dinonyane Cultural Group. Ke setlhopa sa basha ba ba tswang kwa toropong ya Jouberton mme se simolotse ka ngwaga wa 2009. Baopedi ke Lebogagang Lejaba, Zandile Bangani, Moeketsi Shuping, Nomalanga Bangani, Thami Manone, Thandi Monyane, Thandeka Maiketso, Mpho Mothupi ga mmogo le Rethabile Chabeli.
10/11/20219 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Frank Lekaba ka seabe sa Archbishop Desmond Tutu jaaka moeteledipele ga mmogo le molwela ditshwanelo tsa botho

Re buisana le Frank Lekaba ka seabe sa Archbishop Desmond Tutu jaaka moeteledipele ga mmogo le molwela ditshwanelo tsa botho. Karolo ya gagwe ka kakaretso mo ntweng kgatlhanong le puso ya tlhaoleele, ebile re keteka letsatsi la gagwe la matsalo jaaka a le dingwaga dile 90.
10/7/20217 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Dlozi Ukuthwasa Bursary Scheme, mme tiro ya bone ke go tshegetsa basha bao ba nang le pitso ya semowa fa ba tlhoka matlole a go tswelela ka ikatiso ya go nna dingaka tsa setso. Re bua gole gontsi le Gogo Charmaine Mdawo.

ba Dlozi Ukuthwasa Bursary Scheme, mme tiro ya bone ke go tshegetsa basha bao ba nang le pitso ya semowa fa ba tlhoka matlole a go tswelela ka ikatiso ya go nna dingaka tsa setso. Re bua gole gontsi le Gogo Charmaine Mdawo.
9/28/20218 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Carol Bouwer motlhami wa Mbokodo awards tseo di akgolang tiro entle e e diriwang ke basadi mo nageng ya rona.

Re buisana le mongwe wa basadi ba ba tsweletseng pele mo nageng ya rona ya Aforika Borwa. Go tsweng kwa Soweto ga a kitla a leba kwa morago go fitlhela a bona ditoro tsa gagwe di fetoga nnete. Ke motlhami wa Mbokodo awards tseo di akgolang tiro entle e e diriwang ke basadi mo nageng ya rona. O nale Carol Bouwer productions e e tsentseng letsogo mo go tsa television mme o tlhagisitse dithulaganyo di tshwana le Motswako, The A list, Hooked ga mmogo le The final verdict magareng ga tse dingwe. Re bua jaana e le Special Advocate for UNICEF South Africa’s Influential women Forum.
8/19/202120 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Angela Atlang go tswa kwa nageng ya Botswana ka karolo e a tlileng go e tshameka mo Muvhango

Re buisana le Angela Atlang go tswa kwa nageng ya Botswana. Seo se itumedisang ke ntlha ya gore o bone tiro mo Muvhango mme o tlile go tshameka karolo ya Itseng Motsamai yo eleng nnakagwe James Motsamai. Angela o nale Bachelor of Theatre Arts go tswa kwa University of Botswana mme re simolotse go mmona mo Muvhango mabane bosigo. Re bua le ene ka go bona tshono mo Aforika Borwa ga mmogo le leeto la gagwe ka kakaretso.
8/17/202115 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Puisano le Jackie Phamotse ke mokwadi wa dibuka, mmakgwebo ga mmogo le social activist, go akaretsa le go nna seo se re itseng jaaka philanthropist.

Re buisana le mongwe wa makgarebe a a nang le bokgoni jwa go bua dilo jaaka dintse. Jackie Phamotse ke mokwadi wa dibuka, mmakgwebo ga mmogo le social activist, go akaretsa le go nna seo se re itseng jaaka philanthropist.  Ka 2017 ke fa a tlagelela ka magetla ka nako eo a neng a golola novel e e bidiwa Bare: the blessers’s Game e e ileng ya bona kabo ya African Icon Literary Award kwa Nigeria ka ngwaga wa 2018. Mme go tlogeng foo re ile ra bona a golola buka ya Bare: The cradle of the Hockey club. Mo ngwageng o o fitileng Google e ne ya tlhagisa fa Jackie ele mongwe wa batho bao ba tlhagelelang kwa godimo fa re leba di search tsa ngwaga 2020. Mo ngwageng o o fitileng o ile a fenya gape kabo ya Woman of Wonder Award ka ntlha ya go kgaratlhela ditshwanelo tsa basadi a dirisa lentswe le kokwadi jwa gagwe.
8/10/202116 minutes, 1 second
Episode Artwork

Masia Mashapa & Victor Ngcongwana | Godfathers of House Music

Re buisana le Godfather of Deep House, mme nna le wena re ba itse jaaka Deep House Music Gurus. Masia Mashapa ke ene yo o simolotseng Godfada recording label, e e tlhagisang le go tsweletsa mmino wa deep House music mo nageng ya rona. Tsala ya gagwe Victor Ngcongwana ke fa le ene a bona fa gole maleba go dira le  Masia go tsweletsa mmino wa Deep House mo Aforika Borwa ga mmogo le kwa dinageng tse dingwe tse di leng kwantle. Kgwedi nngwe le nngwe re amogela mmino go tswa mo go bone ebile ba neela batlhagisi ga mmogo le diopedi tshono ya go godisa mmino wa bone.
8/6/202113 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Puisano le rrakgwebo Theo Baloyi o simolotseng kgwebo ka 2015 mme ga jaana a na le mabentlele a le 26

Ga gona gore re ka bua ka Katlego ya Borrakgwebo ba ba dirang ditlhako mo nageng ya rona kwantle ga go akaretsa liena la Theo Baloyi. Bontsi jwa basha bo simolotse go tlhagisa ditlhako tse eleng tsa bone morago ga go bona Katlego ya Theo Baloyi yo o ileng a simolola kgwebo ya gagwe ya Bathu.  Theo o simolotse leeto la gagwe ka ngwaga wa 2015 mme ga jaana o nale mafelo a feta 26 a a rekisang ditlhako tsa gagwe. 
7/9/202114 minutes, 38 seconds