Winamp Logo
Bwletin Amaeth Podcast Cover
Bwletin Amaeth Podcast Profile

Bwletin Amaeth Podcast

Welsh, Agriculture, 1 seasons, 158 episodes, 12 hours 53 minutes
About
Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.
Episode Artwork

Cyhoeddi enw Pencampwr Da Byw yr NFU

Rhodri Davies sy'n siarad â'r enillydd, Mark Davies o Eglwyswrw, Sir Benfro.
30/11/20234 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Edrych yn nôl ar ddiwrnod ola'r Ffair Aeaf

Megan Williams sy'n edrych yn nôl ar rai o ganlyniadau diwrnod ola'r Ffair yn Llanelwedd.
29/11/20235 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Edrych nôl ar ddydd Llun y Ffair Aeaf

Adroddiad gan Megan Williams o ddiwrnod cynta'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd.
28/11/20235 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at y Ffair Aeaf

Ar fore cynta'r Ffair Aeaf, Megan Williams sy'n holi Wynne Jones o Gymdeithas y Sioe.
27/11/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Digwyddiadau Diogelwch Fferm yn y Ffair Aeaf

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Siân Tandy, Pennaeth Cyfathrebu Cyswllt Ffermio.
24/11/20234 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Cwmni llaeth o Sir Benfro yn ehangu

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Dylan Thomas o gwmni Totally Welsh yn Hwlffordd.
23/11/20235 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Cynnydd mewn achosion o ddwyn yng nghefn gwlad Cymru

Rhodri Davies sy'n trafod gyda Gwion James, Uwch Weithredwr Gwasanaethau Yswiriant UAC.
22/11/20234 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Y diweddara o fart Llanymddyfri

Megan Williams sy'n trafod y diwydiant cig coch gyda'r arwerthwr, Derfel Harries.
21/11/20234 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Treialu system fwydo newydd ar fferm ym Mhowys

Megan Williams sy'n clywed mwy gan Elin Haf Williams, Swyddog Datblygu Cyswllt Ffermio.
20/11/20234 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Ymgyrch NFU Cymru i brynu twrciod yn lleol

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am yr ymgyrch gan Dafydd Jarrett, Swyddog Polisi yr undeb.
17/11/20235 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Atal drudwy o siediau ffermydd

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am yr hyn gellir ei wneud gyda Grisial Pugh Jones.
16/11/20234 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Sioe ac Arwerthiant Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig

Rhodri Davies sy'n clywed adroddiad o'r digwyddiad gan yr ysgrifenyddes, Lynfa Jones.
15/11/20234 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Feirws y Tafod Glas ar fferm yng Nghaint

Megan Williams sy'n clywed cyngor y milfeddyg o'r Gŵyr, Ifan Lloyd, i ddelio â'r feirws.
14/11/20234 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Bŵtcamp Busnes Cyswllt Ffermio

Megan Williams sy'n clywed mwy am y cwrs deuddydd gan Eiry Williams o Gyswllt Ffermio.
13/11/20234 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Menter Ŵyn CFFI Cymru

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Angharad Thomas o Is-Bwyllgor Materion Gwledig CFFI.
10/11/20234 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Rheolau newydd i gynhyrchwyr da byw o 13 Rhagfyr

Rhodri Davies sy'n holi Cadeirydd Cymru y Gymdeithas Arwerthwyr Da Byw, Simon Jones.
09/11/20234 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Cynllun Cynefin Llywodraeth Cymru

Rhodri Davies sy'n clywed ymateb y diwydiant i'r cynllun gan Anwen Hughes o UAC.
08/11/20234 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Canlyniadau Cynllun Hyrddod Mynydd Hybu Cig Cymru

Rhodri Davies sy'n trafod y canlyniadau gyda John Richards o Hybu Cig Cymru.
07/11/20234 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Y farchnad anifeiliaid ar hyn o bryd

Rhodri Davies sy'n trafod y martiau gyda Bedwyr Williams, cwmni Morgan Evans, Gaerwen.
06/11/20234 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Ffair Aeaf Môn

Rhodri Davies sy'n trafod y sioe gyda Cain Owen, Swyddog Datblygu Sioe Môn.
03/11/20234 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Cynhadledd NFU Cymru

Rhodri Davies sy'n holi Llywydd NFU Cymru, Aled Jones, ar fore'r gynhadledd.
02/11/20235 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Rhybudd am lifogydd

Rhodri Davies sy'n clywed cyngor gan Wyn Davies o Gyfoeth Naturiol Cymru.
01/11/20234 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Lleihad mewn cyflenwad cig oen wedi rhoi hwb i'r diwydiant

Rhodri Davies sy'n trafod mwy gyda Glesni Phillips, Dadansoddydd Data Hybu Cig Cymru
31/10/20234 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Angen cymryd gofal wrth drefnu noson tân gwyllt

Rhodri Davies sy'n clywed pryderon Rachel Evans o'r Gynghrair Cefn Gwlad yng Nghymru.
27/10/20234 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Gwobrau Bwyd a Ffermio y BBC

Rhodri Davies sydd ag adroddiad o Wobrau Bwyd a Ffermio y BBC gynhaliwyd yng Nghasnewydd.
26/10/20235 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Adroddiad o Sioe Laeth Cymru 2024

Rhodri Davies sy'n crynhoi'r holl newyddion o Sioe Laeth Cymru yng Nghaerfyrddin.
25/10/20235 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sioe Laeth Cymru

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Aled Rees o Fwrdd Llaeth NFU Cymru ar drothwy'r sioe.
24/10/20234 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sioe Aeaf Môn

Non Gwyn sy'n clywed mwy gan Gareth Thomas, Llysgennad Sioe Môn
23/10/20234 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Arwerthiant Hydref Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig

Rhodri Davies sy'n edrych ymlaen at y digwyddiad gyda Llywydd y Gymdeithas, Dewi Evans.
20/10/20234 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Arwerthiant hyrddod Cymdeithas Defaid Mynydd Meirion

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y sêl gan Dafydd Davies o Farmers Marts, Dolgellau.
19/10/20234 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Enwi Ysgolheigion Ffermio Nuffield 2024

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag un o'r ysgolheigion eleni, Gwion Parry o Ben Llŷn.
18/10/20235 minutes 1 second
Episode Artwork

Undeb Amaethwyr Cymru yn gofyn am newid deddfwriaeth ymosodiadau cŵn

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y cyhoeddiad gan Anwen Hughes o Undeb Amaethwyr Cymru.
17/10/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Paratoadau Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Non Gwyn sy'n sgwrsio am y trefniadau gyda Will Hughes, Cadeirydd CFFI Ynys Môn.
16/10/20234 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Diwrnod Ŵy y Byd

Rhodri Davies sy'n trafod y diwydiantgyda Meryl Edkins sy'n cadw ieir yng Ngheredigion.
13/10/20234 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Dull Rheoli Maethynnau Uwch

Rhodri Davies sy'n clywed y diweddaraf gan Aled Jones o NFU Cymru a Dai Miles o UAC.
12/10/20234 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Pwysigrwydd cynllunio olyniaeth ar ffermydd

Rhodri Davies sy'n trafod yr arolwg gan NFU Mutual gyda'r cyfreithiwr, Rhys Evans.
11/10/20234 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Wythnos Iechyd Meddwl Ffermwyr

Non Gwyn sy'n clywed am hyfforddiant sydd ar gael gan Kate Miles o Sefydliad y DPJ.
10/10/20235 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Gwobr Buches y Flwyddyn i deulu o Sir Benfro

Rhodri Davies sy'n llongyfarch Non Thorne o fuches Studdolph Herefords ar ei llwyddiant.
09/10/20234 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Effaith y tywydd gwlyb ar dyfwyr pwmpenni

Rhodri Davies sy'n trafod mwy gyda Tom Evans o Bwmpenni Pendre ger Aberystwyth.
06/10/20234 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Sioe deithiol sy'n hybu cig oen o Gymru yn Ffrainc

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am y daith gydag Elwen Roberts, Swyddog Defnyddwyr HCC.
05/10/20234 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Buddion defnyddio meillion coch ar ffermydd

Rhodri Davies sy'n clywed profiadau'r ffermwr Dafydd Parry Jones o Fachynlleth.
04/10/20234 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Arwerthiant Bridiau Prin Mart Bryncir

Non Gwyn sy'n trafod yr arwerthiant gyda Iolo Ellis o farchnad Bryncir yng Ngwynedd.
03/10/20234 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Arolwg trosedd cefn gwlad y Gynghrair Cefn Gwlad

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am yr arolwg gan Gyfarwyddwr Cymru, Rachel Evans.
02/10/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Gwaharddiad ar y defnydd o faglau yng Nghymru

Rhodri Davies sy'n cael ymateb Meurig Rees o BASC Cymru i'r gwaharddiad.
29/09/20234 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Cynhadledd Ffermio Cynaliadwy NFU Cymru

Rhodri Davies sy'n holi Aled Jones, Llywydd NFU Cymru ar ddiwrnod y gynhadledd ym Mynytho
28/09/20234 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Diwrnod Agored Cymdeithas Defaid Mynydd Cymreig

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y diwrnod gan Elain Gwilym, ysgrifennydd y Gymdeithas.
27/09/20235 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Ymateb i gynllun newydd Cynefin Cymru

Non Gwyn sy'n cael ymateb Hedd Pughe o NFU Cymru ac Anwen Hughes o Undeb Amaethwyr Cymru.
26/09/20235 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Cyngor ar gyflwr Ysgyfaint y Ffermwr

Rhodri Davies sy'n trafod y cyflwr gyda'r meddyg teulu o Ben Llŷn, Dr Eilir Hughes.
25/09/20235 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio

Rhodri Davies sydd ag adroddiad o'r digwyddiad ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.
22/09/20234 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Effaith y tywydd garw ar ffermwyr

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am effaith y tywydd gyda Iestyn Pritchard o NFU Cymru.
21/09/20235 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Tywydd braf mis Medi yn golygu mwy o alw am gig

Rhodri Davies sy'n trafod arolwg diweddar gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru.
20/09/20234 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Adroddiad o Arwerthiant Hyrddod NSA Cymru

Non Gwyn sy'n trafod yr arwerthiant gyda Gwynne Davies, aelod o'r pwyllgor trefnu.
19/09/20234 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Undeb Amaethwyr Cymru yn chwilio am hoelion wyth y byd amaeth

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Ann Davies, Cadeirydd yr undeb yn Sir Gaerfyrddin.
18/09/20235 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Gwartheg Hynafol Cymru

Rhodri Davies sy'n edrych ymlaen at y digwyddiad gyda Gareth Ioan, Cadeirydd y Gymdeithas
15/09/20235 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Cymro yn beirniadu yn Sioe UK Dairy Day yn Telford

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda Gwyndaf James o Geredigion am ei brofiad o feirniadu yno.
14/09/20234 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Ceisiadau yn agor ar gyfer cystadlu yn y Ffair Aeaf

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Brif Weithredwr Cymdeithas y Sioe, Aled Rhys Jones.
13/09/20235 minutes 1 second
Episode Artwork

Wythnos Caru Cig Oen Cymru

Rhodri Davies sy'n trafod pwysigrwydd yr wythnos yng nghwmni'r ffermwraig Emily Jones.
01/09/20234 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Euryn Jones yn ymddeol o'r HSBC

Rhodri Davies sy'n holi'r arbenigwr ariannol wrth iddo ymddeol o'i waith gyda banc HSBC.
31/08/20235 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Raffl Fawr Tir Dewi i ennill tractor

Rhodri Davies sy'n trafod pwysigrwydd yr elusen gyda Ffion Jones o gwmni T Alun Jones.
30/08/20234 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Enwebiadau'n agor ar gyfer Stocmon y Flwyddyn NFU Cymru

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda chyn-enillydd y wobr, Siôn Roberts o Fodorgan, Ynys Môn.
29/08/20234 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Clybiau Ffermwyr y Gogledd

Non Gwyn sy'n trafod pwysigrwydd cymdeithasu yng nghefn gwlad gyda Ceinwen Parry.
28/08/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Allforion cig oen i'r Undeb Ewropeaidd o'r DU wedi cynyddu

Rhodri Davies sy'n trafod gyda Glesni Phillips, Dadansoddydd Data Hybu Cig Cymru.
25/08/20235 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Ffurflenni Rheoliadau Dŵr yn rhy gymhleth, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y cymhlethdodau gan Dai Miles, Is-Lywydd yr Undeb.
24/08/20234 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sioe Meirion

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am y diwrnod gydag Ysgrifennydd y Sioe, Douglas Powell.
23/08/20234 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Arolwg gan yr NFU yn dangos dyfodol ansicr i'r diwydiant godro

Aled Jones, Llywydd NFU Cymru sy'n trafod canlyniadau'r arolwg gyda Rhodri Davies.
22/08/20235 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Cyngor ar sut i wneud y mwyaf o ffonau symudol

Non Gwyn sy'n clywed cyngor Glyn Davies, Cadeirydd NFU Cymru yng Ngheredigion.
21/08/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Lansio gwasanaeth Tir Dewi yn ardal Dinbych, Fflint a Wrecsam

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Llinos Owen, Rheolwr Rhanbarthol Gogledd Cymru Tir Dewi
18/08/20234 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Sioe Dinbych a Fflint 2023

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda Chadeirydd y Sioe, Clwyd Spencer, ar ddiwrnod y sioe.
17/08/20234 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Cyrsiau e-ddysgu gorfodol newydd Cyswllt Ffermio

Non Gwyn sy'n clywed mwy am y cyrsiau gan Einir Haf Davies o Gyswllt Ffermio.
16/08/20234 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sioe Sir Benfro

Non Gwyn sy'n sgwrsio am y sioe gyda Delme Harries, un o ymddiriedolwyr Sioe Sir Benfro.
15/08/20235 minutes
Episode Artwork

Gwaith Hybu Cig Cymru gydag ysgolion

Non Gwyn sy'n clywed mwy am y gwaith gan Laura Howells o Hybu Cig Cymru.
14/08/20235 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn apelio am wirfoddolwyr

Non Gwyn sy'n sgwrsio gydag un o drefnwyr Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri, Ella Peel.
09/08/20234 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Llywydd Sioe Môn 2023

Non Gwyn sy'n sgwrsio â Llywydd Sioe Môn, Wyn Williams, wrth iddo edrych ymlaen at y Sioe
08/08/20234 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Rhwydwaith 'Ein Ffermydd' Cyswllt Ffermio

Non Gwyn sy'n clywed am y cynllun gan Siwan Howatson, Pennaeth Technegol Cyswllt Ffermio.
07/08/20234 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru 2023

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag un o'r ysgolorion eleni, sef Dan Jones o Landudno.
04/08/20234 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Cynnydd mewn troseddau cefn gwlad

Non Gwyn sy'n trafod y cynnydd gyda'r Rhingyll Peter Evans o Heddlu Gogledd Cymru.
03/08/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Prisiau llaeth yn aros yr un fath

Non Gwyn sy'n trafod prisiau llaeth ar hyn o bryd gyda'r arbenigwr llaeth, Richard Davies
02/08/20235 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Diogelwch plant ar ffermydd

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda Glyn Davies, Llysgennad Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru.
01/08/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Gwarchodaeth Ewropeaidd i Gig Oen Morfa Heli Gŵyr

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Wil Pritchard o gwmni Gower Salt Marsh Lamb.
31/07/20234 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Edrych nôl ar wythnos y Sioe Fawr

Rhodri Davies sy'n crynhoi holl newyddion diwrnod ola'r Sioe yn Llanelwedd.
28/07/20235 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Diwrnod ola'r Sioe Fawr yn Llanelwedd

Rhodri Davies sydd ag adroddiad o'r Sioe Fawr yn Llanelwedd ar y diwrnod olaf o gystadlu.
27/07/20236 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Dydd Mercher Sioe Fawr 2023

Y diweddaraf o Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yng nghwmni Rhodri Davies.
26/07/20236 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Ail ddiwrnod Sioe Fawr 2023

Holl newyddion y Sioe Fawr gyda Rhodri Davies o'r maes yn Llanelwedd.
25/07/20235 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Diwrnod cyntaf Sioe Fawr 2023

Rhodri Davies sydd ag adroddiad o ddiwrnod cynta'r Sioe Fawr yn Llanelwedd.
24/07/20236 minutes 27 seconds
Episode Artwork

CFfI Sir Benfro yn ennill cystadleuaeth diogelwch fferm

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag aelod o'r tîm buddugol, Caryl Bevan o CFFI Llys-y-Frân.
21/07/20234 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Peryglon sepsis yn y byd amaeth

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru.
20/07/20234 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Pryder parhaus ffermwyr am blannu coed ar eu tir

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan sgwrsio gyda Llywydd NFU Cymru, Aled Jones.
19/07/20235 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Adnodd realiti artiffisial i addysgu myfyrwyr o ddiogelwch y fferm

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y cyfan gan Lisa O'Connor o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
18/07/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Wythnos i fynd tan y Sioe Fawr

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda Phrif Weithredwr Cymdeithas y Sioe Fawr, Aled Rhys Jones.
17/07/20235 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Wythnos Diogelwch Fferm

Elen Mair sy'n trafod pwysigrwydd yr wythnos gydag Aled Jones, Llywydd NFU Cymru.
14/07/20235 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Cynnydd mewn cofrestriadau tractorau newydd

Rhodri Davies sy'n trafod y cynnydd gyda Gwynedd Evans o gwmni Emyr Evans, Ynys Môn.
13/07/20234 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Llywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru

Elen Mair sy'n sgwrsio gyda Llywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru, Ian Rickman.
12/07/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Bwriad newid rheolau ar berchnogaeth gwn

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Meurig Rees, Swyddog Gwlad gyda chymdeithas BASC.
11/07/20234 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Cymru yn arwain ym maes bridio genomig mewn defaid

Non Gwyn sy'n clywed mwy gan John Richards o Hybu Cig Cymru.
10/07/20235 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Dai Lewis yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus

Elen Mair sy'n sgwrsio a llongyfarch Dai Lewis ar dderbyn ei anrhydedd yr wythnos hon.
07/07/20235 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Ffermwyr o Gymru ar restr fer Gwobrau'r Farmers Weekly

Elen Mair sy'n clywed mwy gan Siân Jones o Fferm Moelogan Fawr, Llanrwst am y gwobrau.
06/07/20234 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Agor ceisiadau ar gyfer Llysgennad newydd Sioe Sir Benfro

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Betsan Williams, Llysgenhades eleni.
05/07/20234 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Cyngor storio bêls gwair yn ystod tywydd sych

Rhodri Davies sy'n clywed cyngor Aled Griffiths o'r Gwasanaeth Tan ac Achub.
04/07/20234 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Effaith TB mewn gwartheg ar ffermydd

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda'r Cynghorydd Wyn Evans o Gyngor Sir Ceredigion am y mater.
03/07/20235 minutes
Episode Artwork

Cost trwydded gwaredu dip defaid yn codi

Rhodri Davies sy'n trafod effaith cost y drwydded o £3700 gyda Hedd Pugh o NFU Cymru.
30/06/20234 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Sefyllfa’r sector foch yng Nghymru

Elen Mair sy'n trafod gyda Rhodri Owen, Rheolwr Fferm Coleg Glynllifon yng Ngwynedd.
29/06/20235 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Lansiad swyddogol y Sioe Frenhinol yn y Senedd

Elen Mair sy'n clywed mwy am y lansiad gan Brif Weithredwr CAFC, Aled Rhys Jones.
28/06/20234 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Camau olaf Bil Amaethyddiaeth Cymru

Elen Mair sy'n trafod camau ola'r bil gyda Glyn Roberts, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru.
27/06/20234 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Gwahardd defnyddio chwynladdwr i ddifa rhedyn yng Nghymru

Non Gwyn sy'n clywed barn y ffermwr Gareth Wyn Jones ar wahardd Asulox fel chwynladdwr.
26/06/20234 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Rasys Tractor Sioe'r Cardis 2024

Elen Mair sy'n sgwrsio am y digwyddiad codi arian gyda Dafydd James, aelod o'r pwyllgor.
23/06/20235 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Nifer y ffermwyr llaeth yng Nghymru wedi syrthio

Elen Mair sy'n trafod y sefyllfa gyda Dai Gravell, Is-Gadeirydd Bwrdd Llaeth NFU Cymru.
22/06/20235 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Lansio adroddiad blaenoriaethau polisi ar gyfer ffermwyr ifanc

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am yr adroddiad gan Llywydd NFU Cymru, Aled Jones.
21/06/20234 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Cyswllt Ffermio yn chwilio am aelodau i'w grŵpiau trafod

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am y cynllun gydag Einir Williams o Gyswllt Ffermio.
20/06/20234 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ceisiadau ar agor ar gyfer Gwobr Goffa Idris Davies

Non Gwyn sy'n clywed mwy gan Peter Howells, Swyddog Sirol NFU Cymru yn Sir Benfro.
19/06/20234 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Ymgynghoriad Saethu Ffesantod Llywodraeth Cymru

Rhodri Davies ac Elen Mair sy'n clywed barn Rachel Evans o Gynghrair Cefn Gwlad Cymru.
16/06/20235 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Dyddiad cau Gwobrau Bwyd a Ffermio'r BBC yn agosau

Elen Mair sy'n sgwrsio gydag un o gyn-enillwyr y gwobrau, Illtud Llŷr Dunsford.
15/06/20234 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Arddangosiad o ddulliau ail-hadu yn Nhrawsgoed

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Wyn Evans, Cadeirydd Pwyllgor Tir Glas 2024.
14/06/20234 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Cynhadledd Da Byw 2023

Rhodri Davies sy'n edrych ymlaen at y digwyddiad gyda Rhys Williams o fferm Coed Coch.
13/06/20235 minutes
Episode Artwork

Apêl gwirfoddolwyr i Sioe Llanrwst

Non Gwyn sy'n clywed am yr apêl gan Nia Clwyd Owen o Sioe Wledig Llanrwst.
12/06/20234 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Cynhadledd Dysgu Trwy Natur

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda Hazel Thomas, Cydlynydd Canolfan Tir Glas yn Llanbed.
07/06/20235 minutes
Episode Artwork

Ymgyrch codi arian unigryw ar gyfer Sefydliad y DPJ

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda Jennifer Jones o Fynytho, Pen Llŷn am ei hymgyrch.
06/06/20234 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Cyngor i ffermwyr yn y tywydd poeth

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda'r Dr Harri Pritchard am beryglon cancr y croen yn yr haul.
05/06/20234 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Cwmniau rhyngwladol mawr yn prynu tir amaethyddol Cymru

Elen Mair sy'n trafod gyda Rachel Evans, Cyfarwyddwr Cynghrair Cefn Gwlad Cymru.
02/06/20235 minutes 1 second
Episode Artwork

IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

Elen Mair sy'n sgwrsio gyda Judith Thornton, Rheolwr Carbon Isel Canolfan IBERS.
01/06/20234 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Digwyddiad codi arian 'Concro'r Cnu'

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am y digwyddiad gan Catrin Owen, Cadeirydd CFFI Meirionnydd.
31/05/20234 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Dydd Sul Fferm Agored LEAF

Non Gwyn sy'n trafod y dyddiadu agored gydag Aled Jones, Llywydd NFU Cymru.
30/05/20234 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Troseddau twyll a seiber yn y byd amaethyddol

Non Gwyn sy'n cael cyngor gan y Ditectif Arolygydd Iolo Edwards o Heddlu Gogledd Cymru.
29/05/20234 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Rali CFFI Sir Benfro

Elen Mair sy'n trafod pwysigrwydd y rali gyda'r Frenhines, Megan Phillips o CFFI Hermon.
26/05/20234 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sioe Pontargothi

Elen Mair sy'n sgwrsio gyda Mathew Jones, Cadeirydd y Sioe sy'n digwydd ddydd Sadwrn.
25/05/20235 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Ffrydio gwersi amaeth byw i ysgolion cynradd

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y gwersi gan un o'r tiwtoriaid, Sioned Davies.
24/05/20234 minutes 56 seconds
Episode Artwork

£5,000 ar gael i ffermwyr wireddu syniadau

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y cynllun gan Menna Williams o raglen Cyswllt Ffermio.
23/05/20234 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Prisiau siomedig gwlân eleni

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda Gareth Jones, Pennaeth Cyfathrebu Gwlân Prydain.
22/05/20234 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Diwrnod Agored Fferm Treclyn Isaf, Eglwyswrw

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Aled Rees, enillydd cystadleuaeth y Gymdeithas Tir Glas.
19/05/20234 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Bil Amaeth Cymru yn mynd trwy’r cam olaf

Elen Mair sy'n cael ymateb Aled Jones o NFU Cymru, a Glyn Roberts, Undeb Amaethwyr Cymru.
18/05/20235 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl

Elen Mair sy'n trafod yr wythnos gyda Wyn Thomas o elusen cefn gwlad Tir Dewi.
17/05/20234 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Digwyddiad NSA Cymru 2023

Caryl Hughes o NSA Cymru sy'n sôn mwy wrth Rhodri Davies am y digwyddiad ger y Drenewydd.
16/05/20234 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Creu bwyd anifeiliad wrth eplesu manwl

Elen Mair sy'n clywed mwy am y cynllun gan Dr Irfan Rais, ymghynghorydd ymchwil Lafan.
12/05/20235 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Cyfle i ffermwyr gynyddu proffidioldeb wrth weithio gyda natur

Elen Mair sy'n clywed mwy am ffermio a'r byd natur gan Gadeirydd NFFN Cymru, Hywel Morgan
11/05/20235 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Rhaglen Geneteg Defaid newydd Cyswllt Ffermio

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y rhaglen gan Gwawr Williams o Fenter a Busnes.
10/05/20234 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Cydweithio rhwng Cymru a'r Wcrain i gynhyrchu mêl

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Arweinydd Clwstwr Mêl Cymru, Haf Wyn Hughes.
09/05/20234 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Ceisiadau i gystadlu yn y Sioe Fawr yn addawol

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda Phrif Weithredwr y Sioe Fawr, Aled Rhys Jones am y sioe eleni.
08/05/20234 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Cynllun gwaredu'r Clafr yn cael ei lansio

Elen Mair sy'n clywed mwy am y cynllun gan John Griffiths, Rheolwr y Prosiect.
05/05/20235 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Pryder ffermwyr am storfeydd slyri

Elen Mair sy'n sgwrsio gydag Aled Davies, Ymgynghorydd Sirol NFU Cymru am ofid ffermwyr.
04/05/20235 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Agor Academi Amaeth Cyswllt Ffermio eto

Rhodri Davies sy'n holi Einir Davies, Pennaeth Sgiliau Cyswllt Ffermio am yr academi.
03/05/20234 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Defnyddio gwlân i greu llwybrau cerdded

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Elen Parry, Rheolwr Prosiect Gwnaed â Gwlân am y fenter.
02/05/20235 minutes
Episode Artwork

Ail achos o'r Ffliw Adar ym Mhowys

Non Gwyn sy'n clywed ymateb y ffermwr ieir o Lanfihangel Glyn Myfyr, Llŷr Jones.
01/05/20234 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Gohirio rheol newydd y Parthau Perygl Nitradau

Elen Mair sy'n trafod mwy gyda Gareth Parry o Undeb Amaethwyr Cymru.
28/04/20234 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Cig Oen yn y Coroni

Rhodri Davies sy'n trafod bwydlen y Brenin Charles gydag Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru.
27/04/20234 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sadwrn Barlys Aberteifi

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y digwyddiad gan Alfor Evans, Cadeirydd Sadwrn Barlys.
26/04/20234 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Cyfle - interniaeth newydd Menter a Busnes

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Eirwen Williams o Fenter a Busnes.
25/04/20234 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Diogelu eiddo ar ffermydd ac yn y sioeau

Non Gwyn sy'n clywed cyngor Sgt Peter Evans o Adran Troseddu Cefn Gwlad Heddlu'r Gogledd.
24/04/20234 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Ceisiadau'n agor ar gyfer Ysgoloriaeth Gareth Raw Rees

Elen Mair sy'n holi Peter Howells o NFU Cymru a'r cyn-enillydd, Sioned Davies.
21/04/20235 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Sioe Feirch Llanbedr-Pont-Steffan

Elen Mair sy'n clywed am baratoadau'r sioe gan Hannah Parr, ysgrifenyddes y sioe.
20/04/20234 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Cyrraedd targed sero net mewn ffordd deg

Rhodri Davies sy'n trafod gyda Teleri Fielden, Swyddog Polisi Undeb Amaethwyr Cymru.
19/04/20234 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Agor ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Alison Harvey, Cadeirydd Bwrdd Ysgoloriaethau HCC.
18/04/20234 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Paratoadau Sioe Nefyn

Non Gwyn sy'n holi Eirian Lloyd Hughes, Ysgrifenyddes Cyffredinol sioe gynta'r tymor.
17/04/20234 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Dileu adran Garddwriaeth y Sioe Fawr eleni

Non Gwyn sy'n holi Aled Rhys Jones, Prif Weithredwr Cymdeithas y Sioe, am y newidiadau.
14/04/20235 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Edrych ymlaen at Ddiwrnod Maes CFfI Cymru

Elen Mair sy'n clywed mwy am y digwyddiad gan Hefin Evans, Cadeirydd CFfI Cymru.
13/04/20234 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Eifion Huws yn dod yn Aelod Oes o Undeb Amaethwyr Cymru

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Eifion am ei anrhydedd, a Llywydd yr Undeb, Glyn Roberts
12/04/20234 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Llysgennad newydd Sioe Môn

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda Gareth Thomas, Llysgennad newydd Sioe Môn.
11/04/20234 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Addysgu am droseddu yng nghefn gwlad Cymru

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda Llywydd NFU Cymru, Aled Jones.
10/04/20235 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Cais i ymwelwyr barchu cefn gwlad Cymru

Rhodri Davies sy'n holi Is-Gadeirydd Bwrdd Materion Gwledig NFU Cymru, Glyn Davies.
05/04/20234 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Ymgyrch 'Gwlân a Lles' y Farming Community Network

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Linda Jones, Rheolwr Cenedlaethol (Cymru) yr FCN.
04/04/20234 minutes 42 seconds