Winamp Logo
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป Cover
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป Profile

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

Thai, Buddhism, 1 seasons, 236 episodes, 5 days 20 hours 42 minutes
About
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
Episode Artwork

2565.12.21 สุขร่ำไป

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
21/12/202221 minutes 33 seconds
Episode Artwork

2565.12.14 งมงายหลายมิติ

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
14/12/202234 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2565.12.07 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ • วิธีนั่งทำงานให้ได้ต่อเนื่อง • ชีวิตที่เป็นอมตะ • ลังเลใจเมื่อต้องเลือก • ทำไมรู้สึกกังวลใจแล้วง่วงนอน • การพลัดพรากจากคนรัก • แก้อาการกลัวผีให้หายขาด • ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา • ถามถึงงานศพของโยมแม่ • สติปัญญามนุษย์ในการฝึกตน • เมื่อเพื่อนชอบเอาตนเองเป็นที่ตั้ง
09/12/202237 minutes 34 seconds
Episode Artwork

2565.11.30 ผู้คอยสะกิด

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป วันไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
30/11/202228 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2565.11.09 รวมเรื่องนิทาน | English Summary

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
09/11/202233 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2565.08.24 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ • อดีต ปัจจุบัน อนาคต • โสดาบันยังอยากมีลูกอยู่ไหม • ความคิดว่าชายดีกว่าหญิง • อยากหยุดความคิด • ทะเลาะกับครอบครัว • ตักเตือนใครอย่างไรดี • คิดเห็นอย่างไรกับการดูดวง • ทำให้พ่อแม่เสียใจบาปไหม • ถูกกดดันเรื่องการเรียนจนเครียด
24/08/202236 minutes 7 seconds
Episode Artwork

2565.08.16 เท่าทันความจริง

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
16/08/202227 minutes 9 seconds
Episode Artwork

2565.08.03 ไขปัญหาธรรม : พุทธประวัติ

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ • พุทธประวัติมาจากไหน • การประสูติของพระพุทธเจ้า • ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าวหลังประสูติจริงไหม • การเสด็จดับขันธปรินิพพาน • ศึกษาพุทธประวัติเพื่ออะไร • สามารถนำข้อคิดมาปรับใช้อย่างไร • หลักการวิทยาศาสตร์กับการตีความพุทธประวัติ
03/08/202237 minutes 53 seconds
Episode Artwork

2565.07.20 ศาสตร์ดับเพลิงทุกข์ | English Summary

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
20/07/202238 minutes 1 second
Episode Artwork

2565.06.29 ไขปัญหาธรรม : ความดี ความชั่ว

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ • นิยามของความดีและความชั่ว • ความดี-ชั่วในแต่ละศาสนา • หลักการตัดสินมาตรฐานความดี • การตัดสินว่าเป็น ‘คนดี-คนชั่ว’ • ปัจจัยพัฒนาตนให้เป็นคนที่ดีขึ้น • ปลูกฝังความเป็นกัลยาณมิตร • การอยู่ในสังคมที่มีแต่คนไม่ดี • เอกลักษณ์ของกัลยาณมิตร
29/06/202233 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2565.06.01 สามดี | English Summary

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
01/06/202237 minutes 59 seconds
Episode Artwork

2565.05.25 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ • โอกาสการถามคำถาม • พระโดนสัตว์ทำร้าย • พระกับเรื่องอัศจรรย์ • เป้าหมายของความพยายาม • ครอบครัวคิดเห็นไม่ตรงกัน • ความฟุ้งซ่านและหมวดกิเลส • โซเชียลมีเดียกับคนรุ่นใหม่ • คุณค่าชีวิตวัดจากอะไร
25/05/202224 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2565.05.18 รู้ทันอนิจจัง

พระธรรมเทศนา อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18/05/202229 minutes 17 seconds
Episode Artwork

2565.02.23 รู้ใจเจ้าของ

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
23/02/202229 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2565.02.16 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • บริจาคผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง • การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก • จดบันทึกไม่ทันทำอย่างไรดี • ทำอย่างไรให้หลับได้เร็วๆ • พระใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ผิดไหม • อยากก้าวข้าม Comfort Zone • เทคนิควิธีฝึกภาษาให้เก่งขึ้น • การปรับตัวกับสถานะใหม่ • การฆ่าตัวตายบาปจริงไหม • พระเจ้ามีจริงไหม
16/02/202239 minutes 3 seconds
Episode Artwork

2565.02.02 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • วิธีขจัดความง่วง • ความเห็นต่อการทำแท้ง • ชีวิตหลังความตาย • กาลเทศะและมารยาท • การเล่นหุ้นเป็นบาปไหม
02/02/202237 minutes 15 seconds
Episode Artwork

2565.01.12 การเกิดที่สมบูรณ์

โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป งานกตัญญุตา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
12/01/202223 minutes 1 second
Episode Artwork

2564.12.24 เมทริกซ์ของคุณงามความดี

วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
24/12/202118 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2564.12.22 กลัวให้เป็น

วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
24/12/202132 minutes 11 seconds
Episode Artwork

2564.12.23 รู้คุณ รู้ตอบแทน

วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
23/12/202140 minutes
Episode Artwork

2564.12.23 ไขปัญหาธรรม

วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา • การนั่งท่าเทพบุตรและพับเพียบ • ‘เนสัชชิก’ ทำอะไรได้บ้าง • ศีลของภิกษุ-ภิกษุณี • แนะนำหนังสือและหลักการเขียน • เรื่อง รด. และการเกณฑ์ทหาร • นาฬิกาปลุกในร่างกาย • ติดเกาะแล้วนำของไปได้ ๓ อย่าง • ช่วยชีวิตมีชีพจรกลับมาแต่ไม่ฟื้น • ประโยชน์ของการสวดมนต์ • ความเชื่อมั่นพร้อมกับความรู้ • ทำอย่างไรถึงจะหายง่วง • ยอมเพราะไม่อยากเถียง • สมณสัญญาต่อชีวิตนักบวช • มหายาน / เถรวาท / นิกาย • กลัวจะไหว้พระปลอม • ไม่อยากเป็นคนขี้รำคาญ • ทำไมจีวรถึงเป็นสีส้ม • จำกัดเวลาใช้โทรศัพท์ • มารยาทและกาลเทศะ • เตรียมสอบ-เลือกมหาวิทยาลัย
23/12/202157 minutes 24 seconds
Episode Artwork

2564.12.22 ไขปัญหาธรรม

วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา • การทำหมันให้สัตว์ ควรทำไหม? • อ่านหนังสือธรรมะขณะที่เนสัชชิก • หนังสือเล่มโปรดของพระอาจารย์ • เพศภาวะของพระอรหันต์ • ความเห็นต่อการทำแท้ง • การทดลองอยู่กับตัวเอง • นัยยะของหมายเลข ๓ • แอบชอบคนมีเจ้าของ • สถาบันภิกษุณีในเมืองไทย • 'หน้าตาดี' หรือ 'นิสัยน่ารัก' • เอาอคติออกไปจากใจ • การคุยกับอมนุษย์!? • เราพอใจแล้ว แต่คนอื่นว่าไม่พอ • ความกังวลกับเรื่องอนาคต • เสียงปริศนาตอนเที่ยงคืน...
22/12/20211 hour 2 minutes 9 seconds
Episode Artwork

2564.12.22 เรียนทำไม

วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
22/12/202131 minutes 8 seconds
Episode Artwork

2564.12.15 คุณธรรมสัตบุรุษ

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
15/12/202138 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2564.12.01 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ • กลัวผีทำยังไงดี • ขี้น้อยใจแบบไม่มีเหตุผล • มีคนบอกว่าหนูน่ารำคาญ • การใช้เส้นสายในสังคม • How to stay focused • เสียงรบกวนขณะนั่งสมาธิ • เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย • หนูอยากรู้ว่าอยากทำอาชีพอะไร • จดเทศน์ให้ทันและจับใจความได้
01/12/202136 minutes 47 seconds
Episode Artwork

2564.11.24 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ • ศีลกับเจตนา • เขาให้อภัยแล้วแต่ยังรู้สึกผิด • ความมั่นใจในตนเอง • รักยากกว่าเกลียด จริงหรือ? • การศึกษาต่อต่างประเทศ • วิธีเพิ่มความมั่นใจ • จดบันทึกคือวิชา
24/11/202131 minutes 24 seconds
Episode Artwork

2564.11.17 ชีวิตมีที่พึ่ง

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
17/11/202130 minutes 58 seconds
Episode Artwork

2564.11.10 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ • พุทธปัญญา-พุทธศาสนา เหมือนต่างกันอย่างไร • พุทธปัญญากับปัญหาอกหัก • การเผยแผ่ธรรมะในโซเชียลมีเดีย • การศึกษาพุทธปัญญาและภาวนา ๔ • รู้เท่าทันอคติความลำเอียง • ความขัดแย้งแตกสามัคคีในสังคม • หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครู-นักเรียน
10/11/20211 hour 22 minutes 59 seconds
Episode Artwork

2564.10.01 เพียรที่ไหน ชื่นใจที่นั่น

วาระวันชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนปัญญาประทีป
01/10/202111 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2564.09.22 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (ออนไลน์) ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ • แสดงความเห็นแต่ไม่หาความรู้ • 'วินัย' เรื่องใหญ่กว่าที่คิด • ความสัมพันธ์กำแพงเจ็ดชั้น • ธรรมาธิปไตย/ประชาธิปไตย
22/09/202128 minutes 8 seconds
Episode Artwork

2564.09.15 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (ออนไลน์) ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ • การบูลลี่ในโรงเรียนและสังคม • สามัคคีของปราชญ์/สามัคคีของพาล • หลักปฏิบัติผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต่อผู้น้อย • ความเท่าเทียม/ความเป็นธรรม • ความถูกต้องแบบสากล • กตัญญู = การตอบแทน? • ความเป็นกลางของคุณครู
15/09/202140 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2564.09.08 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
08/09/202137 minutes 1 second
Episode Artwork

2564.09.01 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา (ออนไลน์) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ • วางเป้าหมายชีวิตอย่างไรให้สมดุล • การแสดงออกทางอารมณ์ในสังคมปัจจุบัน • รับรู้ข่าวสารอย่างนักปราชญ์ • ศึกษาวิชาชีวิตเมื่อต้องอยู่กับผู้ใหญ่ • หลักฝึกใจให้ไม่ทุกข์เมื่อโกรธ
01/09/202135 minutes 4 seconds
Episode Artwork

2564.08.04 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
04/08/202137 minutes 3 seconds
Episode Artwork

2564.07.21 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
21/07/202128 minutes 21 seconds
Episode Artwork

2564.07.07 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
07/07/202141 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2564.06.16 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
16/06/202142 minutes 43 seconds
Episode Artwork

2564.06.09 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
09/06/202138 minutes 19 seconds
Episode Artwork

2564.03.05 หิ่งห้อย ร้อยเปอร์เซนต์

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป วาระปัจฉิมนิเทศ รุ่น 'หิ่งห้อย'
04/03/202124 minutes 19 seconds
Episode Artwork

2564.02.24 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
23/02/202148 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2564.02.17 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
17/02/202149 minutes 45 seconds
Episode Artwork

2564.02.03 ปัญญาต่างระดับ

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
03/02/202131 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2564.01.27 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๔
27/01/20211 hour 3 minutes 39 seconds
Episode Artwork

2564.01.13 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ • ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพระสงฆ์ • การเรียนออนไลน์ • ความงมงายในระบบ • ความหมายของชื่อพระอาจารย์ • ตั้งครรภ์ในวัยเรียน • เรียนออนไลน์อย่างมีสมาธิ • อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบโดยไม่ทุกข์ • รับฟังกันและกัน • ไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดคนอื่น • ทำไมต้องเคารพครู • ทุกข์จากความสูญเสียจัดการอย่างไร • เป็นโรบินฮู้ดบาปไหม • ไม่รู้ว่าทุกข์ด้วยเรื่องอะไร • โลกโซเชียลฯ • ธรรมดาของโลกมนุษย์
13/01/202150 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2563.12.23 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
23/12/202042 minutes 32 seconds
Episode Artwork

2563.12.16 คิดได้สัดส่วน

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
16/12/202023 minutes 48 seconds
Episode Artwork

2563.12.02 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
02/12/202041 minutes 2 seconds
Episode Artwork

2563.11.11 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
11/11/202036 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2563.11.04 หุ่นเชิดของกิเลส

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
04/11/202023 minutes 27 seconds
Episode Artwork

2563.10.03 เคารพอ่อนน้อมเป็นบุญ

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
03/10/202031 minutes 55 seconds
Episode Artwork

2563.09.30 ไขปัญหาธรรม

ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ • รู้เท่าทันกิเลส • ข่าวปลอม • ทำอย่างไรให้รำคาญน้อยลง • ทำไมต้องปกปิดความจริง • วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย • ศาสนาเป็นเรื่องงมงาย? • ทำไมคนเราจึงรักตัวเอง • การประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิว • ติดอยู่กับความผิดพลาดในอดีต • ตั้งชื่อลูกเป็นภาษาบาลีสันสกฤต • ทำอย่างไรกับความกดดัน
30/09/202046 minutes 19 seconds
Episode Artwork

2563.09.23 ยึดมั่นสี่แบบ

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
23/09/202033 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2563.09.16 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
16/09/202042 minutes 38 seconds
Episode Artwork

2563.09.09 เงินซื้อไม่ได้

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
09/09/202039 minutes 57 seconds
Episode Artwork

2563.09.02 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
02/09/202045 minutes 37 seconds
Episode Artwork

2563.08.19 พุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
19/08/202029 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2563.08.15 ฝึกตน ๓ แดน แล่นไปด้วยกัน

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
15/08/202054 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2563.08.15 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
15/08/20201 hour 2 minutes 36 seconds
Episode Artwork

2563.08.14 งานสำคัญที่สุด

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
14/08/202045 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2563.08.13 ธรรมของผู้ดี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
13/08/202040 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2563.07.31 กัดไม่ปล่อย

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
31/07/202018 minutes 57 seconds
Episode Artwork

2563.07.29 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
29/07/202033 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2563.07.22 โอวาทวันไหว้ครู

ธรรมะโอวาทวาระวันไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
22/07/202024 minutes 58 seconds
Episode Artwork

2563.07.15 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
15/07/202046 minutes 53 seconds
Episode Artwork

2563.07.08 อยู่ฝ่ายแก้ปัญหา

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
08/07/202032 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2563.06.17 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
17/06/202039 minutes 51 seconds
Episode Artwork

2563.05.05 วงกลมกัลยาณมิตร ๒

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
05/05/202049 minutes 19 seconds
Episode Artwork

2563.05.05 วงกลมกัลยาณมิตร ๑

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
05/05/202050 minutes 38 seconds
Episode Artwork

2563.06.10 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
05/05/202030 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2563.02.26 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
26/02/202046 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2563.02.19 ปัญญาทันการ

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
19/02/202034 minutes 21 seconds
Episode Artwork

2563.02.12 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
12/02/202043 minutes 3 seconds
Episode Artwork

2563.02.05 ไขปัญหาธรรม

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๓
05/02/202047 minutes 4 seconds
Episode Artwork

2562.12.18 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
18/12/201944 minutes
Episode Artwork

2562.11.27 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
27/11/201941 minutes 7 seconds
Episode Artwork

2562.11.20 สุขสกปรก สุขผ่องใส (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
20/11/201931 minutes 42 seconds
Episode Artwork

2562.11.13 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
13/11/201942 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2562.11.06 พุทธปัญญานำสมัย (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
06/11/201933 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2562.09.14 ค่าเวลา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
14/09/201921 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2562.09.11 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
11/09/201947 minutes 44 seconds
Episode Artwork

2562.09.04 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
04/09/201927 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2562.08.28 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
28/08/201938 minutes 32 seconds
Episode Artwork

2562.08.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
14/08/201943 minutes 59 seconds
Episode Artwork

2562.08.07 เพราะครู (เสียง)

วาระไหว้ครูโรงเรียนปัญญาประทีป
07/08/201927 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2562.07.24 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
24/07/201943 minutes 10 seconds
Episode Artwork

2562.07.10 เหยื่อเวทนา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
10/07/201936 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2562.06.26 สองนอก สองใน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
26/06/201924 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2562.06.19 สิบปีปัญญาประทีป (เสียง)

วาระครบรอบ ๑๐ ปี โรงเรียนปัญญาประทีป
19/06/201940 minutes 43 seconds
Episode Artwork

2562.05.15 ข้าพเจ้าพร้อม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๒
15/05/201928 minutes 11 seconds
Episode Artwork

2562.03.06 สงฆ์ไทยกับการเมือง Thai Sangha and Politics (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
06/03/201929 minutes 26 seconds
Episode Artwork

2562.02.20 บริบทคุณธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
20/02/201932 minutes 26 seconds
Episode Artwork

2562.02.13 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
13/02/201954 minutes 33 seconds
Episode Artwork

2562.02.06 ยึดมั่น ๔ อย่าง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
06/02/201937 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2562.01.04 ไขปัญหาธรรมสามภาษา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
04/01/201956 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2561.12.19 พลังห้าด้าน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
19/12/201829 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2561.12.12 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
12/12/201842 minutes 30 seconds
Episode Artwork

2561.12.05 ทศพิธราชธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
05/12/201837 minutes 47 seconds
Episode Artwork

2561.11.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
14/11/201837 minutes 49 seconds
Episode Artwork

2561.11.07 ออมอริยทรัพย์ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
07/11/201837 minutes 24 seconds
Episode Artwork

2561.09.12 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
12/09/201832 minutes 58 seconds
Episode Artwork

2561.09.05 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
05/09/201850 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2561.08.29 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
29/08/201848 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2561.08.22 ปราชญ์แปลกปลอม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
22/08/201837 minutes 36 seconds
Episode Artwork

2561.08.15 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
15/08/201848 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2561.08.01 ความสุขศึกษา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
01/08/201840 minutes 9 seconds
Episode Artwork

2561.07.18 ไหว้ครูทุกวัน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
18/07/201829 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2561.07.11 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
11/07/201833 minutes
Episode Artwork

2561.06.20 ไม่ทันแก่ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
20/06/201833 minutes 39 seconds
Episode Artwork

2561.06.13 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
13/06/201843 minutes 38 seconds
Episode Artwork

2561.06.06 วาจาศึกษา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
06/06/201835 minutes 10 seconds
Episode Artwork

2561.05.30 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
30/05/201841 minutes 22 seconds
Episode Artwork

2561.05.23 ทางสายกลาง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
23/05/201832 minutes 30 seconds
Episode Artwork

2561.03.07 เพียรเพื่อพ้นกระแส (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
07/03/201840 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2561.02.28 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
28/02/201836 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2561.02.21 ชัยชนะยิ่งใหญ่ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
21/02/201834 minutes 58 seconds
Episode Artwork

2561.02.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
14/02/201849 minutes 41 seconds
Episode Artwork

2561.02.07 มีสติ มีทางเลือก (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
07/02/201830 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2561.01.24 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
24/01/201832 minutes 46 seconds
Episode Artwork

2561.01.10 ธุดงค์อินเดีย (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๑
10/01/201831 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
13/12/201734 minutes 11 seconds
Episode Artwork

2560.12.06 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
06/12/201715 minutes 46 seconds
Episode Artwork

2560.11.29 ประชาธิปไตย (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
29/11/201738 minutes 8 seconds
Episode Artwork

2560.11.22 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
22/11/201728 minutes 23 seconds
Episode Artwork

2560.11.15 มหาทาน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
15/11/201721 minutes 55 seconds
Episode Artwork

2560.09.13 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
13/09/201741 minutes 49 seconds
Episode Artwork

2560.09.06 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
06/09/201724 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
30/08/201729 minutes 7 seconds
Episode Artwork

2560.08.23 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
23/08/201730 minutes 17 seconds
Episode Artwork

2560.08.16 ขี้ในย่าม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
16/08/201735 minutes 12 seconds
Episode Artwork

2560.08.09 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
09/08/201730 minutes
Episode Artwork

2560.07.19 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
19/07/201745 minutes 44 seconds
Episode Artwork

2560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
05/07/201726 minutes 36 seconds
Episode Artwork

2560.06.28 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
28/06/201744 minutes 55 seconds
Episode Artwork

2560.06.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
14/06/201729 minutes 24 seconds
Episode Artwork

2560.06.07 มหาทาน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
07/06/201734 minutes 47 seconds
Episode Artwork

2560.03.08 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
08/03/201757 minutes 16 seconds
Episode Artwork

2560.03.01 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
01/03/201737 minutes 45 seconds
Episode Artwork

2560.02.22 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
22/02/201725 minutes 12 seconds
Episode Artwork

2560.02.15 พระฝรั่ง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
15/02/201734 minutes 27 seconds
Episode Artwork

2560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
08/02/201729 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
01/02/201727 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2560.01.11 ดูที่เจตนา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๖๐
11/01/201727 minutes 10 seconds
Episode Artwork

2559.12.21 ปัญญาสามระดับ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
21/12/201624 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2559.12.14 รู้แล้ววาง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
14/12/201622 minutes
Episode Artwork

2559.09.14 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
14/09/201650 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2559.09.07 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
07/09/201659 minutes 23 seconds
Episode Artwork

2559.08.31 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
31/08/201644 minutes 51 seconds
Episode Artwork

2559.08.24 ปัญญากำกับ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
24/08/201635 minutes 34 seconds
Episode Artwork

2559.08.17 คิดซึมเศร้า (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
17/08/201638 minutes 57 seconds
Episode Artwork

2559.08.10 ชีวิตอนิจจัง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
10/08/201633 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
03/08/201624 minutes 35 seconds
Episode Artwork

2559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
27/07/201638 minutes 25 seconds
Episode Artwork

2559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
06/07/201635 minutes 6 seconds
Episode Artwork

2559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
29/06/201639 minutes 9 seconds
Episode Artwork

2559.06.21 พัฒนาจิต ตอน ๑ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
21/06/201638 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2559.06.15 พัฒนาศีล (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
15/06/201634 minutes 38 seconds
Episode Artwork

2559.06.08 พัฒนากาย (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
08/06/201631 minutes 54 seconds
Episode Artwork

2559.06.02 สัปปุริสธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
02/06/201640 minutes 2 seconds
Episode Artwork

2559.05.25 ฐานชีวิต (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
25/05/201630 minutes 14 seconds
Episode Artwork

2559.03.02 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

02/03/201654 minutes 39 seconds
Episode Artwork

2559.02.24 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
24/02/201633 minutes 38 seconds
Episode Artwork

2559.02.17 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
17/02/201635 minutes 53 seconds
Episode Artwork

2559.02.10 กำลังใจภายใน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
10/02/201633 minutes 30 seconds
Episode Artwork

2559.02.03 รู้คุณ แทนคุณ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
03/02/201639 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2559.01.06 มี ไม่มีศาสนา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๙
06/01/201633 minutes
Episode Artwork

2558.12.16 นิราศธิเบต (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
16/12/201539 minutes 15 seconds
Episode Artwork

2558.11.18 รู้กลัว (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
18/11/201530 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2558.11.04 ปัญญา ๓ ระดับ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
04/11/201537 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2558.09.16 เพียรชอบ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
16/09/201537 minutes 1 second
Episode Artwork

2558.09.09 สัมมาอาชีพ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
09/09/201536 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2558.09.02 เคยชิน สิ้นปัญญา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
02/09/201536 minutes 45 seconds
Episode Artwork

2558.08.26 วาจาสุภาษิต (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
26/08/201528 minutes 59 seconds
Episode Artwork

2558.08.19 ปัญญาดับทุกข์ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
19/08/201537 minutes 17 seconds
Episode Artwork

2558.08.05 ซูมออก บอกมิติใหม่ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
05/08/201533 minutes 30 seconds
Episode Artwork

2558.07.29 ครูในใจ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
29/07/201534 minutes 36 seconds
Episode Artwork

2558.07.22 อาคันตุกะทางใจ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
22/07/201539 minutes 26 seconds
Episode Artwork

2558.07.08 ทุกข์ใจไม่จำเป็น (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
08/07/201532 minutes 2 seconds
Episode Artwork

2558.07.01 ความจริงอันประเสริฐ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
01/07/201535 minutes 11 seconds
Episode Artwork

2558.06.24 สัญลักษณ์ความดีและปัญญา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
24/06/201528 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2558.03.18 ดื้อยา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
18/03/201535 minutes 44 seconds
Episode Artwork

2558.02.18 ไขปัญหาธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
18/02/20151 hour 8 minutes 15 seconds
Episode Artwork

2558.02.11 ธุดงควัตร (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
11/02/201532 minutes 33 seconds
Episode Artwork

2558.02.04 เจ็บไม่ถึงใจ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๘
04/02/201537 minutes 11 seconds
Episode Artwork

2557.12.24 ซานตาคลอส (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
24/12/201433 minutes 35 seconds
Episode Artwork

2557.12.17 ชุมชนยั่งยืน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
17/12/201434 minutes 16 seconds
Episode Artwork

2557.12.10 อำนาจ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 2557
10/12/201435 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2557.12.03 ส้วมเป็นห้องเรียน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
03/12/201426 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2557.09.27 ชมสวนเพียร (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
27/09/201437 minutes 39 seconds
Episode Artwork

2557.09.17 ความสุขต่างระดับ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
17/09/201434 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2557.09.10 ไม่เบียดเบียนคือปราชญ์ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
10/09/201431 minutes 39 seconds
Episode Artwork

2557.09.03 Tipping Point (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
03/09/201436 minutes 34 seconds
Episode Artwork

2557.08.28 ไม่รับเชิญ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
28/08/201436 minutes 51 seconds
Episode Artwork

2557.08.13 ท่านอาจารย์สุเมโธ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
13/08/201438 minutes 29 seconds
Episode Artwork

2557.07.30 สำนึกไม่สามัญ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
30/07/201433 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2557.07.16 นำนอนสมาธิภาวนา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
16/07/20144 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2557.07.16 อธรรมจักร (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
16/07/201439 minutes 46 seconds
Episode Artwork

2557.07.09 ศิษย์มีครู (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
09/07/201443 minutes 24 seconds
Episode Artwork

2557.07.02 ธรรมของคนดี (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
02/07/201439 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2557.06.26 เป็นที่รัก (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
26/06/201438 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2557.06.18 อาบใจ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
18/06/201437 minutes 53 seconds
Episode Artwork

2557.05.09 ทั้งเก่าทั้งใหม่ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
09/05/201457 minutes 3 seconds
Episode Artwork

2557.03.05 อิสระในคอก (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
05/03/201427 minutes 19 seconds
Episode Artwork

2557.02.26 อิสระภายใน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
26/02/201432 minutes 23 seconds
Episode Artwork

2557.02.12 คิดผิด (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
12/02/201430 minutes 2 seconds
Episode Artwork

2557.02.05 ด่วนปรุง ด่วนสรุป (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
05/02/201432 minutes 23 seconds
Episode Artwork

2557.01.13 ความยุติธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
13/01/201431 minutes 34 seconds
Episode Artwork

2557.01.06 ยากันเมา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗
06/01/201428 minutes 43 seconds
Episode Artwork

2556.12.18 เหตุผลและสติ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
18/12/201335 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2556.12.11 ชุมชนกัลยาณมิตร (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
11/12/201330 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2556.12.04 ราชธรรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
04/12/201331 minutes 34 seconds
Episode Artwork

2556.11.13 ทำดังกว่าพูด (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
13/11/201329 minutes 39 seconds
Episode Artwork

2556.09.18 กิเลสไม่ปิดเทอม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
18/09/201312 minutes 17 seconds
Episode Artwork

2556.09.18 โอวาทก่อนปิดภาคเรียน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
18/09/201312 minutes 31 seconds
Episode Artwork

2556.09.18 นำสมาธิภาวนา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
18/09/20139 minutes 17 seconds
Episode Artwork

2556.09.18 สัมมาสื่อสาร (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
18/09/201335 minutes 52 seconds
Episode Artwork

2556.09.11 รดน้ำชีวิต (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
11/09/201329 minutes 30 seconds
Episode Artwork

2556.09.04 ด่วนสรุป (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
04/09/201320 minutes 24 seconds
Episode Artwork

2556.08.28 ประโยชน์สาม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
28/08/201332 minutes 20 seconds
Episode Artwork

2556.08.21 คิดเปรียบเทียบ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
21/08/201333 minutes 45 seconds
Episode Artwork

2556.08.14 ให้คือรับ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
14/08/201335 minutes 19 seconds
Episode Artwork

2556.07.31 สุภาระ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
31/07/201328 minutes 16 seconds
Episode Artwork

2556.07.17 สัจจานุรักษ์ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
17/07/201336 minutes 4 seconds
Episode Artwork

2556.07.03 ธรรม และ ธรรมะ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
03/07/201325 minutes 7 seconds
Episode Artwork

2556.06.26 สำนวนคือบุคลิก (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
26/06/201334 minutes 18 seconds
Episode Artwork

2556.06.19 สูงเทียบพรม (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
19/06/201326 minutes 3 seconds
Episode Artwork

2556.06.12 เพราะระฆัง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
12/06/201327 minutes 47 seconds
Episode Artwork

2556.06.05 ชมเชย เยาะเย้ย (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
05/06/201332 minutes 23 seconds
Episode Artwork

2556.05.29 กลัว-อาย ด้วยปัญญา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
29/05/201333 minutes 4 seconds
Episode Artwork

2556.05.22 วิชาชีวิต (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
22/05/201331 minutes 56 seconds
Episode Artwork

2556.05.16 แก่ขึ้น แก่ลง (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
16/05/201333 minutes 35 seconds
Episode Artwork

2556.03.06 รู้ตื่นเบิกบาน (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
06/03/201336 minutes 47 seconds
Episode Artwork

2556.02.27 พอดีแก่กายและใจ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
27/02/201331 minutes 59 seconds
Episode Artwork

2556.02.20 ไม่มีเจ้าของ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
20/02/201337 minutes 38 seconds
Episode Artwork

2556.02.13 มองกว้าง คิดไกล ใช้ปัญญา (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
13/02/201338 minutes 10 seconds
Episode Artwork

2556.02.06 ทิฎฐิ มานะ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
06/02/201334 minutes 44 seconds
Episode Artwork

2556.01.10 อดทนใจสู้ (เสียง)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๖
10/01/201331 minutes