Winamp Logo
AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية Cover
AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية Profile

AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية

Tagalog, Health / Medicine, 1 seasons, 298 episodes, 5 days 23 hours 54 minutes
About
Sunday programs in Tagalog about Health, Family & Spiritual life, Voice of Hope is a life changing Bible study series, with family relationship enhancing guides and health topics for better life and in preparation for Christ Jesus soon return Ang Tinig ng Pag-asa ay serye ng mga pag-aaral mula sa Biblia na magbabago ng buhay, kasama ang mga payong magpapatibay ng pagsasama sa pamilya at mga paksang pangkalusugan para mas magandang buhay at paghahanda sa malapit na pagbabalik ni Cristo
Episode Artwork

Paglago sa Buhay Kristiano-Part 2

Paglago sa Buhay Kristiano
25/03/202329 minutes
Episode Artwork

Paglago sa Buhay Kristiano-Part 1

Paglago sa Buhay Kristiano
23/03/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 2

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
22/03/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtatapat-Part 2

Pagtatapat
21/03/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtatapat-Part 1

Pagtatapat
20/03/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Hakbang sa Buhay na Walang Hanggan

Mga Hakbang sa Buhay na Walang Hanggan
18/03/202329 minutes
Episode Artwork

Karanasan ng Kaligtasan

Karanasan ng Kaligtasan
16/03/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 1

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
15/03/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 4

Kagandahang Loob
14/03/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 3

Kagandahang Loob
13/03/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Bagong Pagkapanganak

Ang Bagong Pagkapanganak
11/03/202328 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ang Panganib ng Pagpapaliban

Ang Panganib ng Pagpapaliban
09/03/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 2

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
08/03/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 2

Kagandahang Loob
07/03/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 1

Kagandahang Loob
06/03/202329 minutes
Episode Artwork

Bakit Mahalaga ang Bautismo?

Bakit Mahalaga ang Bautismo?
04/03/202329 minutes
Episode Artwork

Ilang pagkabuhay ang binanggit ni Kristo?

Ilang pagkabuhay ang binanggit ni Kristo?
02/03/202328 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 1

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
01/03/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtitiis-Part 2

Pagtitiis
28/02/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtitiis-Part 1

Pagtitiis
27/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Pagkabuhay ng Mga Patay

Ang Pagkabuhay ng Mga Patay
25/02/202329 minutes
Episode Artwork

Saan Naroon ang Patay?

Saan Naroon ang Patay?
23/02/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik
22/02/202329 minutes
Episode Artwork

Paglago sa Pananampalataya

Paglago sa Pananampalataya
21/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ano ang Tunay na Pananampalataya?

Ano ang Tunay na Pananampalataya?
20/02/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik
18/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Lunas Dios sa Kasalanan

Ang Lunas Dios sa Kasalanan
16/02/202329 minutes
Episode Artwork

Pitong Dahilan ng Kaniyang Pagbabalik

Pitong Dahilan ng Kaniyang Pagbabalik
15/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Karanasan ng Tunay na Alagad

Ang Karanasan ng Tunay na Alagad
14/02/202329 minutes
Episode Artwork

Karanasan ng Bagong Pagkapanganak

Karanasan ng Bagong Pagkapanganak
13/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Tagapagtanggol

Ang Diyos na Tagapagtanggol
11/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Tagapamagitan

Ang Diyos na Tagapamagitan
09/02/202329 minutes
Episode Artwork

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 2

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo
08/02/202329 minutes
Episode Artwork

Kapanagutan ng Katiwala

Kapanagutan ng Katiwala
07/02/202329 minutes
Episode Artwork

Panganib sa Kasaganaan

Panganib sa Kasaganaan
06/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Nagkatawang Tao

Kalooban
04/02/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Tatlong Persona

Ang Diyos na Tatlong Persona
02/02/202329 minutes
Episode Artwork

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 1

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 1
01/02/202329 minutes
Episode Artwork

Panawagan para sa Pagbabago

Panawagan para sa Pagbabago
31/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Maniningil ng buwis

Ang Maniningil ng buwis
30/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos ay....

Ang Diyos ay....
28/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang nakapagbabagong Salita

Ang nakapagbabagong Salita
26/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang tanging saligan ng pananampalataya

Ang tanging saligan ng pananampalataya
25/01/202329 minutes
Episode Artwork

Kayamanan hanggang sa libingan?

Kayamanan hanggang sa libingan?
24/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ano ang Sakripisyo?

Ano ang Sakripisyo?
23/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Makapangyarihang Salita

Ang Makapangyarihang Salita
21/01/202329 minutes
Episode Artwork

Kailangan ka ng Iglisya

Kailangan ka ng Iglisya
19/01/202329 minutes
Episode Artwork

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 3

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa
18/01/202329 minutes
Episode Artwork

Una at Pangunahin

Una at Pangunahin
17/01/202329 minutes
Episode Artwork

Masayang Pagbibigay

Masayang Pagbibigay
16/01/202329 minutes
Episode Artwork

Kailangan bang naging kaanib ng Iglesya?

Kailangan bang naging kaanib ng Iglesya?
14/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Kaloob ng Propesiya

Ang Kaloob ng Propesiya
12/01/202329 minutes
Episode Artwork

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 2

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa
11/01/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtatanim at Pag-aani

Pagtatanim at Pag-aani
10/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ano ang layunin ng pagiging katiwala?

Ano ang layunin ng pagiging katiwala?
09/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang nalabing Iglesya

Ang nalabing Iglesya
07/01/202329 minutes
Episode Artwork

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 1

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa
04/01/202329 minutes
Episode Artwork

Paano ka tutugon sa pag-ibig ng Dios?

Paano ka tutugon sa pag-ibig ng Dios?
03/01/202329 minutes
Episode Artwork

Kwento ng Dalawang Lawa

Kwento ng Dalawang Lawa
02/01/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Iglesya sa Propisiya

Ang Iglesya sa Propisiya
31/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Magpakailanman

Ang Magpakailanman
29/12/202229 minutes
Episode Artwork

Paano malalaman ang tunay na Pag-ibig?

Paano malalaman ang tunay na Pag-ibig
28/12/202229 minutes
Episode Artwork

Biyaya sa Pagbibigay

Biyaya sa Pagbibigay
27/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Iyong Puso at Kayamanan

Ang Iyong Puso at Kayamanan
26/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang parusa sa masasama

Ang parusa sa masasama
24/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Dakilang Puting Trono

The Great White Throne
22/12/202229 minutes
Episode Artwork

Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 3

Paano aalamin ang kalooban ng Dios
21/12/202229 minutes
Episode Artwork

Saan naroon ang iyong kayamanan?

Saan naroon ang iyong kayamanan?
20/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang panukala ng Dios para sa iyo

Ang panukala ng Dios para sa iyo
19/12/202228 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Ang Layunin ng Milenyo

Ang Layunin ng Milenyo
17/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Milenyo

Ang Milenyo
15/12/202229 minutes
Episode Artwork

Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 2

Paano aalamin ang kalooban ng Dios
14/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Sagradong Tungkulin

Ang Sagradong Tungkulin
13/12/202229 minutes
Episode Artwork

Mag-ingat sa kasakiman

Mag-ingat sa kasakiman
12/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik ni Jesus Part 2

Ang Pagbabalik ni Jesus
10/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Lihim na Pag-agaw

Ang Lihim na Pag-agaw
08/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ibigay anoman ang nasa iyo

Ibigay anoman ang nasa iyo
06/12/202229 minutes
Episode Artwork

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay-Part 2

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay
05/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik ni Jesus

Ang Pagbabalik ni Jesus
03/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Paraan ng Diyos

Ang Paraan ng Diyos
01/12/202229 minutes
Episode Artwork

Paano maghanda para sa ikalawang pagdating ni Kristo?

Paano maghanda para sa ikalawang pagdating ni Kristo?
30/11/202229 minutes
Episode Artwork

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay-Part 1

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay
29/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Ako Nga

Ang Diyos na Ako Nga
28/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang mayamang Tao at si Lazarus

Ang mayamang Tao at si Lazarus
26/11/202229 minutes
Episode Artwork

Kasinungalinan ni satanas

Kasinungalinan ni satanas
24/11/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 3

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan
23/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Ating Pagbibigay

Ang Ating Pagbibigay
22/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang ating tungkulin?

Ano ang ating tungkulin?
21/11/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Hanggang kailan mananatilisa Libingan

Hanggang kailan mananatilisa Libingan
19/11/202229 minutes
Episode Artwork

Saan naroon ang mga Patay

Saan naroon ang mga Patay
17/11/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 2

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan
16/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tagapagkaloob

Ang Tagapagkaloob
15/11/202228 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Ang Nagmamay-ari ng lahat

Ang Nagmamay-ari ng lahat
14/11/202229 minutes
Episode Artwork

Sa Kabila ng Libingan

Sa Kabila ng Libingan
12/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pasanin ni Kristo

Ang pasanin ni Kristo
10/11/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 1

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan
09/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Mithiin ng Kaligtasan

Ang Mithiin ng Kaligtasan
08/11/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Magagawa natin ang nagawa ni Hesus

Magagawa natin ang nagawa ni Hesus
07/11/202229 minutes
Episode Artwork

Mapagmalasakit na Kristo

Mapagmalasakit na Kristo
05/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus
03/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ako at Ang Dios: Limang hakbang sa paglapit

Ako at Ang Dios: Limang hakbang sa paglapit
02/11/202229 minutes
Episode Artwork

Kasuklam-suklam na Kasalanan

Kasuklam-suklam na Kasalanan
01/11/202229 minutes
Episode Artwork

Kapangyarihang mula sa Itaas

Kapangyarihang mula sa Itaas
31/10/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Tukso Kay Cristo

Mga Tukso Kay Cristo
29/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kordero sa gitna ng mga Hayop

Ang Kordero sa gitna ng mga Hayop
27/10/202229 minutes
Episode Artwork

Paano makikilala ang Dios-Part 1?

Paano makikilala ang Dios
26/10/202229 minutes
Episode Artwork

May kalamangan ba si Hesus na pagtatagumpay sa mga tukso?

May kalamangan ba si Hesus na pagtatagumpay sa mga tukso?
25/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang Likas na Kinuha ni Hesus?

Ano ang Likas na Kinuha ni Hesus?
24/10/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Hindi Binyagang Kristiyano

Hindi Binyagang Kristiyano
22/10/202229 minutes
Episode Artwork

Bautismo ang Paghahanda

Bautismo ang Paghahanda
20/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kaharian, Kaluwalhatian at Kapangyarihan

Ang Kaharian, Kaluwalhatian at Kapangyarihan
19/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang kasakdalan ay mapanganib na paksa

Ang kasakdalan ay mapanganib na paksa
18/10/202229 minutes
Episode Artwork

Kasakdalan ng Likas

Kasakdalan ng Likas
17/10/202229 minutes
Episode Artwork

Bautismo Pangangatuwiran

Bautismo Pangangatuwiran
15/10/202228 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Bautismo ang Paglulubog

Bautismo ang Paglulubog
13/10/202229 minutes
Episode Artwork

Pananagumpay sa Tukso

Pananagumpay sa Tukso
12/10/202229 minutes
Episode Artwork

Koro para sa Digmaan

Koro para sa Digmaan
11/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pakikibakang Kristiyano

Ang Pakikibakang Kristiyano
10/10/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Bautismo ang Tubig at Dugo

Bautismo ang Tubig at Dugo
08/10/202229 minutes
Episode Artwork

Gawain ng Kautusan

Gawain ng Kautusan
06/10/202229 minutes
Episode Artwork

Totoo bang may kaluluwa?

Totoo bang may kaluluwa?
05/10/202229 minutes
Episode Artwork

Pagtatagumpay

Pagtatagumpay
04/10/202229 minutes
Episode Artwork

Paano tinukso ng demonyo si Jesus?

Paano tinukso ng demonyo si Jesus
03/10/202229 minutes
Episode Artwork

Kautusang Seremonyal

Kautusang Seremonyal
01/10/202229 minutes
Episode Artwork

Tatlong susi sa Pag-unawa

Tatlong susi sa Pag-unawa
29/09/202229 minutes
Episode Artwork

Todos los Santos-Part 2

Todos los Santos
28/09/202229 minutes
Episode Artwork

Kailan nagiging kasalanan ang tukso?

Kailan nagiging kasalanan ang tukso?
27/09/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ano ang tunay sa usapin sa tukso?

Ano ang tunay sa usapin sa tukso?
26/09/202229 minutes
Episode Artwork

Isang Nakalilitong Pilosopiya

Isang Nakalilitong Pilosopiya
24/09/202229 minutes
Episode Artwork

Si Jesus at Ang Kautusan

Si Jesus at Ang Kautusan
22/09/202229 minutes
Episode Artwork

Todos los Santos-Part 1

Ano nga ba ang Tunay na ibig sabihin ng Todos los Santos
21/09/202229 minutes
Episode Artwork

Hindi Tayo Makapagbibigay ng Wala Tayo

Hindi Tayo Makapagbibigay ng Wala Tayo
20/09/202229 minutes
Episode Artwork

Sa Ano Inihahalintulad ang Paglilingkod Kristiyano?

Sa Ano Inihahalintulad ang Paglilingkod Kristiyano
19/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ipinaliwanag ang Pag-ibig

Ipinaliwanag ang Pag-ibig
17/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Inaatake ng Antikristo

Ang Inaatake ng Antikristo
15/09/202229 minutes
Episode Artwork

Paano lalayo sa tukso?

Paano lalayo sa tukso?
14/09/202229 minutes
Episode Artwork

Sino ang Pinakamasayang Tao?

Sino ang Pinakamasayang Tao?
13/09/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ang Pagnanais na Magbahagi ay Kusang Dumarating

Ang Pagnanais na Magbahagi ay Kusang Dumarating
12/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Antikristo at ang Sabbath

Ang Antikristo at ang Sabbath
10/09/202229 minutes
Episode Artwork

Si Jesus at ang Sabbath

Si Jesus at ang Sabbath
08/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Magpatawad ay Lumimot?

Ang Magpatawad ay Lumimot?
07/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang Dahilan ng Pagsaksi?

Ano ang Dahilan ng Pagsaksi?
06/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Nanantiling Relasyon sa Dios

Ang Nanantiling Relasyon sa Dios
05/09/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Araw ng Sabbath

Ang Araw ng Sabbath
03/09/202229 minutes
Episode Artwork

Pagbabago ng Sabbath

Pagbabago ng Sabbath
01/09/202229 minutes
Episode Artwork

Pagpapatawad at Paghingi ng Patawad

Pagpapatawad at Paghingi ng Patawad
31/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Nananatiling Relasyon sa Dios

Ang Nananatiling Relasyon sa Dios
30/08/202229 minutes
Episode Artwork

Kaya ba Tayong Papagkasalain ni Satanas?

Kaya ba Tayong Papagkasalain ni Satanas?
29/08/202229 minutes
Episode Artwork

Emosyonal na Kaayusan | Alin ang Araw ng Panginoon?

Alin ang Araw ng Panginoon?
27/08/202229 minutes
Episode Artwork

Emosyonal na Kaayusan | Unang Araw ng Sanlinggo

Unang Araw ng Sanlinggo
25/08/202229 minutes
Episode Artwork

Tinapay ng Buhay

Tinapay ng Buhay
24/08/202229 minutes
Episode Artwork

Magagawa ang Lahat Kay Kristo

Magagawa ang Lahat Kay Kristo
23/08/202229 minutes
Episode Artwork

Lumalakas sa Pagkadama ng Kahinaan

Lumalakas sa Pagkadama ng Kahinaan
22/08/202229 minutes
Episode Artwork

Matatag na Pagharap | Mahirap na Katanungan

Mahirap na Katanungan
20/08/202229 minutes
Episode Artwork

Kagalakan sa Tahanan Part 2 | Parehong Pananampalataya

Parehong Pananampalataya
18/08/202229 minutes
Episode Artwork

Hindi ka Lumalago sa Pagsisikap na Lumago

Hindi ka Lumalago sa Pagsisikap na Lumago
16/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pananampalataya ay Lumalago na Dami

Ang Pananampalataya ay Lumalago na Dami
15/08/202229 minutes
Episode Artwork

Kagalakan sa Tahanan Part 1 | Siyensya at Biblia

Siyensya at Biblia
13/08/202229 minutes
Episode Artwork

Pagtuturo ng Pagsunod -Part 1 | Pagtugon sa Protestante

Pagtugon sa Protestante
11/08/202229 minutes
Episode Artwork

Pagkain sa Araw-araw

Pagkain sa Araw-araw
10/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay Pananampalataya ay Gumagawa

Ang Tunay Pananampalataya ay Gumagawa
09/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Layunin ng Mabubuting Gawa

Ang Layunin ng Mabubuting Gawa
08/08/202229 minutes
Episode Artwork

Pagtuturo ng Pagsunod | Isang Positibong ID, -

Isang Positibong pagkakilanlan
06/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Epekto ng Mga Gadget sa Bagong Normal | Ang Munting Sungay 4

Ang Munting Sungay ng kalaban
04/08/202229 minutes
Episode Artwork

Maganap ang Iyong Kalooban

Maganap ang Iyong Kalooban
03/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Mabubuting gawang Hiwalay kay Kristo hindi Mabubuting Gawa

Ang Mabubuting gawang Hiwalay kay Kristo hindi Mabubuting Gawa
02/08/202229 minutes
Episode Artwork

Si Hesus ang Wakas ng Kautusan para sa Katuwiran

Si Hesus ang Wakas ng Kautusan para sa Katuwiran
01/08/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Epekto ng Mga Gadget sa Bagong Normal | The Little Horn 3

Ang Munting Sungay ng kaaway.
30/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Epekto Ng Mga Gadget sa Bagong Normal | Ang maliit na sungay 2

Ang maliit na sungay
28/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kaharian

Ang Kaharian
27/07/202229 minutes
Episode Artwork

Walang Kapangyarihan ang Kautusan sa Tunay na Pagsunod

Walang Kapangyarihan ang Kautusan sa Tunay na Pagsunod
26/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Legalista

Ang Legalista
25/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life | The little Horn

Ang maliit na sungay
23/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps To Living Productive Life | Identify the Antichrist

Kilalanin ang Antikristo
21/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kaniyang Katangian at Pangalan

Ang Kaniyang Katangian at Pangalan
20/07/202229 minutes
Episode Artwork

Buhay ng Patuloy na Pagtalima

Buhay ng Patuloy na Pagtalima
19/07/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ang Huwad na Pagsunod

Ang Huwad na Pagsunod
18/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life | The Antichrist

Ang Antikristo
16/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life 6 | The Burden of Christ

Ang Pasanin ni Kristo
14/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Panalangin ng Panginoon

Ang Panalangin ng Panginoon
13/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang umaasa sa kapangyarihan ng Dios

Ang umaasa sa kapangyarihan ng Dios
12/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay na Pagtalima ay Likas at Katutubo

Ang Tunay na Pagtalima ay Likas at Katutubo
11/07/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life | Caring Christ

Pagmamalasakit kay Kristo
09/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life 6 | The Passion of Christ

Ang Pasyon ni Kristo
07/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kahalagahan ng Pananalangin

Ang Kahalagahan ng Pananalangin sa isang tagasunod
06/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay na Pagsunod ay Nagmumula sa Loob

Ang Tunay na Pagsunod ay Nagmumula sa Loob
05/07/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay na Pagsunod

Ang Tunay na Pagsunod ng isang tagasunod
04/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps of Living Productive Life 2 | The Life of Jesus

Ang Buhay ni Hesus
02/07/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps of Living Productive LIfe | The Temptations of Christ

Ang mga Tukso ni Kristo
30/06/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 2

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
29/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Isang Legalista

Ang Isang Legalista
28/06/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Paghahanap sa Kalooban ng Dios

Paghahanap sa Kalooban ng Dios
27/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ten Commandments for Parent Part 2 | The Lamb Among the Beasts

Sampung Utos para sa Magulang para tumibay ang mga anak.
25/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ten Commandments for Parent Part 1 | An Unbaptized Christian?

Sampung Utos para sa Magulang
23/06/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 1

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
22/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pangunahing Layunin ng Pag-aaral ng Biblia

Ang Pangunahing Layunin ng Pag-aaral ng Biblia
21/06/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ang Pangunahing Layunin ng Panalangin

Ang Pangunahing Layunin ng Panalangin
20/06/202229 minutes
Episode Artwork

Prayer in Parenting | Preparation for Baptism

Paghahanda para sa Binyag
18/06/202229 minutes
Episode Artwork

Caring for Children | Perils of Rationalization

Mga Panganib ng Rasyonalisasyon
16/06/202229 minutes
Episode Artwork

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 2

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
15/06/202229 minutes
Episode Artwork

Pagpapatatag ng Relasyon sa Dios

Pagpapatatag ng Relasyon sa Dios
14/06/202229 minutes
Episode Artwork

Kung Walang Pag-aaral ng Biblia Mamamatay Tayo sa Espiritu

Kung Walang Pag-aaral ng Biblia Mamamatay Tayo sa Espiritu
13/06/202229 minutes
Episode Artwork

Spoiling the Child | Immersion

Ang paglulubog ay isang sagradong ginagawa ng isang Banal na nanampalataya sa Panginoon..
11/06/202229 minutes
Episode Artwork

Child Lives from What He Learned | The Water and the Blood

Ang Tubig at ang Dugo
09/06/202229 minutes
Episode Artwork

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 1

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
08/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Taimtim na Buhay Kristiyano ay Hindi Maaaring Ipagwalangbahala

Ang Taimtim na Buhay Kristiyano ay Hindi Maaaring Ipagwalangbahala
07/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Katuwiran sa Pamamagitan ng Pananampalataya ay isang Karanasan

Ang Katuwiran sa Pamamagitan ng Pananampalataya ay isang Karanasan
06/06/202229 minutes
Episode Artwork

A Heritage from God | The Function of the Law

Ang Tungkulin ng Batas ng Panginoon
04/06/202229 minutes
Episode Artwork

Physical Touch | The Ceremonial Law

Ang Ceremonial ng Batas
02/06/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala-Part 2

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala
01/06/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Isang Dahilan na Patuloy Tayong Nagkakasala

Ang Isang Dahilan na Patuloy Tayong Nagkakasala
31/05/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kapayapaan ay Hindi Nagmumula sa Pagtatagumpay

Ang Kapayapaan ay Hindi Nagmumula sa Pagtatagumpay
30/05/202229 minutes
Episode Artwork

Acts of Service | Three Keys for Understanding Paul

Tatlong Susi para sa Pag-unawa kay Paul
28/05/202229 minutes
Episode Artwork

Receiving of Gifts | A Confusing Philosophy

Isang Nakalilitong Pilosopiya
26/05/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala-Part 1

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala
25/05/202229 minutes
Episode Artwork

Minsang Iniligtas ay Laging Ligtas

Minsang Iniligtas ay Laging Ligtas
24/05/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang Dapat Malaman ng mga Kristiyano tungkol sa Kaligtasan

Ano ang Dapat Malaman ng mga Kristiyano tungkol sa Kaligtasan
23/05/202229 minutes
Episode Artwork

Quality Time | Jesus and the Law

Si Jesus at Ang mga Utos
21/05/202229 minutes
Episode Artwork

Words of Affirmation | Love Defined

Mga Salita ng Pagpapatibay
19/05/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa:Droga, Bisyo at Bilangguan-Part 2

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
18/05/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Katiyakan ng Kaligtasan ay Nagpapatuloy...

Ang Katiyakan ng Kaligtasan ay Nagpapatuloy
17/05/202229 minutes
Episode Artwork

Pananatili kay Jesus

Pananatili kay Jesus
16/05/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 3 | The Birth of A Nation

Ang Kapanganakan ng Isang Bansa
14/05/202229 minutes
Episode Artwork

Words that Building Up | The Antichrist and the Sabbath

Ang Antikristo at ang Sabbath
12/05/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa:Droga, Bisyo at Bilangguan-Part 1

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
11/05/202229 minutes
Episode Artwork

Wala Tayong Maidaragdag sa Ginawa ni Cristo

Wala Tayong Maidaragdag sa Ginawa ni Cristo
10/05/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kamatayan ni Cristo ay Kailangan para sa Kapatawaran

Ang Kamatayan ni Cristo ay Kailangan para sa Kapatawaran
09/05/202229 minutes
Episode Artwork

Stress Management | Change of Sabbath

Ang pagpapalit ng araw ng Pangilin
07/05/202229 minutes
Episode Artwork

Emotional Wellness Part 6 | When is the Lord's Day?

Ano nga po ba ang araw ng Panginoon
05/05/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Biktima ng Panghahalay-Part 2

Mga Kasaysayan ng Pag-asa:
04/05/202229 minutes
Episode Artwork

Maging Makatarungan at Makapagpatawad

Maging Makatarungan at Makapagpatawad
03/05/202229 minutes
Episode Artwork

Si Cristo ay Namatay para sa Ating mga Kasalanan

Si Cristo ay Namatay para sa Ating mga Kasalanan
02/05/202229 minutes
Episode Artwork

Emotional Wellness Part 5 | The First Day of the Week

Ang unang araw ng sanglinggo
30/04/202229 minutes
Episode Artwork

Emotional Wellness Part 4 | Jesus and the Sabbath

Ang Panginoon at ang araw ng pangilin
28/04/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Biktima ng Panghahalay-Part 1

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
27/04/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Dios ay Nagpapatawad ng mga Makasalanan hindi ng Kasalanan

Ang Dios ay Nagpapatawad ng mga Makasalanan hindi ng Kasalanan
26/04/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Ang Kapatawaran ay Walang Bayad

Ano nga ba ang ibig sabihin ng kapatawan na walaang bayad
25/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220423_7

23/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220421_5

21/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220420_4

20/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220419_3

19/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220418_2

18/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220416_7

16/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220414_5

14/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220413_4

13/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220412_3

12/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220411_2

11/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220409_7

09/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220407_5

07/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220406_4

06/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220405_3

05/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220404_2

04/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220402_7

02/04/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220331_5

31/03/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220330_4

30/03/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220329_3

29/03/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan

Ang Pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan
28/03/202229 minutes
Episode Artwork

Teaching Obedience Part 1 | Israel and the Church

Israel at ang Simbahan
26/03/202229 minutes
Episode Artwork

Trust Part 2 | The Fulfillment of the Promise

Ang Katuparan ng Pangako
24/03/202229 minutes
Episode Artwork

Hope Stories: Coping with Depression

Mga Kwento ng Pag-asa
23/03/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik loob at Pagsisisi ay Patuloy na Karanasan

Ang Pagbabalik loob at Pagsisisi ay Patuloy na Karanasan
22/03/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik loob ay tungo sa pagbabagong buhay

Ang Pagbabalik loob ay tungo sa pagbabagong buhay
21/03/202229 minutes
Episode Artwork

Trust | Israel's Choice

Ang Pinili ng Israel
19/03/202229 minutes
Episode Artwork

Burn Out | God's Purpose for Israel

Ano nga ba ang panukala ng Panginoon sa mga taga Israel?
17/03/202229 minutes
Episode Artwork

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?
16/03/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik loob ay gawain ng Banal na Espiritu

Ang Pagbabalik loob ay gawain ng Banal na Espiritu
15/03/202229 minutes
Episode Artwork

Paulit-ulit na Pagsuko

Paulit-ulit na Pagsuko
14/03/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 3 | The Birth of A Nation

Ang pagkabuhay ng buong sanlibutan
12/03/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 2 | The Jew

Ang mga Judio
10/03/202229 minutes
Episode Artwork

Pag-alaala ng Paglilingkod

Pag-alaala ng Paglilingkod
09/03/202229 minutes
Episode Artwork

Sinasadyang Paghanap sa Dios

Sinasadyang Paghanap sa Dios
08/03/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagsuko ng kalooban

Ang Pagsuko ng kalooban
07/03/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 1 | Why God Allows Bad Things to Happen

Bakit nga ba pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng kasamaan?
05/03/202229 minutes
Episode Artwork

Air | God's Options

Ano nga ba ang pinag pipilian ng Panginoon?
03/03/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Kagalingan mula sa Matitinding Karamdaman

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
02/03/202229 minutes
Episode Artwork

Tayo ba ay Pinamamahalaan ng Dios o ni Satanas?

Tayo ba ay Pinamamahalaan ng Dios o ni Satanas?
01/03/202229 minutes
Episode Artwork

Walang sinoman ang maipapako ang kaniyang sarili

Walang sinoman ang maipapako ang kaniyang sarili
28/02/202229 minutes
Episode Artwork

Temperance Part 2 | Love Requires Choice

Ang Pag ibig ay nangangailangan ng Pag pili..
26/02/202229 minutes
Episode Artwork

Temperance Part 1 | God's Law of Love

Ang batas ng Panginoon sa Pag-ibig
24/02/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Pagbangon mula sa Depresyon

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Pagbangon mula sa Depresyon
23/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang paggawa upang ipaubaya ang ating mga kasalanan ay pipigil sa ating ipaubaya ang ating sarili

Ang paggawa upang ipaubaya ang ating mga kasalanan ay pipigil sa ating ipaubaya ang ating sarili
22/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pagsuko ay pagpapaubaya ng ating sarili at hindi pagpapaubaya ng ating mga kasalanan

Ang pagsuko ay pagpapaubaya ng ating sarili at hindi pagpapaubaya ng ating mga kasalanan
21/02/202229 minutes
Episode Artwork

Sunlight | God's Circle of love

Ang Pag ibig ng Panginoon sa atin Lahat..
19/02/202228 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Water for Covid 19 | War and Heaven

Ano nga ba ang ibig sabihin ng labanan sa Langit
17/02/202229 minutes
Episode Artwork

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?
16/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang positibong pag-iisip ay hindi lumilikha ng tunay na pananampalataya

Ang positibong pag-iisip ay hindi lumilikha ng tunay na pananampalataya
15/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pananampalataya ay bunga ng Espiritu

Ang pananampalataya ay bunga ng Espiritu
14/02/202229 minutes
Episode Artwork

Good Hydration | The Woman

Ang Babae
12/02/202229 minutes
Episode Artwork

Water | The Male Child

Ang ating Kalusugan aay dapat nating ingatan.
10/02/202229 minutes
Episode Artwork

Pag-alaala ng Paglilingkod

Pag-alaala ng Paglilingkod ng Ating Dios
09/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pagkakilala sa Dios ay nagbubunga ng pagtitiwala sa Kaniya

Ang pagkakilala sa Dios ay nagbubunga ng pagtitiwala sa Kaniya
08/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay pagtitiwala

Ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay pagtitiwala
07/02/202229 minutes
Episode Artwork

Exercise Part 3 | The Dragon and the Woman

Ano nga ba ang ibig sabihin ng The Dragon and the Woman?
05/02/202229 minutes
Episode Artwork

Exercise Part 2 | Preparation for Spiritual Warfare

Ang paghahanda ng digmaan ng mga nanamampalataya
03/02/202229 minutes
Episode Artwork

Patotoo ng Pagtubos ng Dios

Ano ano nga po ba ang patotoo ng pagtubos ni Hesus
02/02/202229 minutes
Episode Artwork

Sinumang nabubuhay hiwalay sa Dios ay nabubuhay sa kasalanan

Sinumang nabubuhay hiwalay sa Dios ay nabubuhay sa kasalanan
01/02/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pamumuhay na hiwalay sa Dios ay nagdadala sa mga kasalanan

Ang pamumuhay na hiwalay sa Dios ay nagdadala sa mga kasalanan
31/01/202229 minutes
Episode Artwork

Exercise Part 1 | Spirit Communion

Ang ating pakikisama sa banal na espiritu
29/01/202229 minutes