Winamp Logo
AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية Cover
AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية Profile

AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية

Tagalog, Health / Medicine, 1 season, 298 episodes, 5 days, 23 hours, 54 minutes
About
Sunday programs in Tagalog about Health, Family & Spiritual life, Voice of Hope is a life changing Bible study series, with family relationship enhancing guides and health topics for better life and in preparation for Christ Jesus soon return Ang Tinig ng Pag-asa ay serye ng mga pag-aaral mula sa Biblia na magbabago ng buhay, kasama ang mga payong magpapatibay ng pagsasama sa pamilya at mga paksang pangkalusugan para mas magandang buhay at paghahanda sa malapit na pagbabalik ni Cristo
Episode Artwork

Paglago sa Buhay Kristiano-Part 2

Paglago sa Buhay Kristiano
3/25/202329 minutes
Episode Artwork

Paglago sa Buhay Kristiano-Part 1

Paglago sa Buhay Kristiano
3/23/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 2

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
3/22/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtatapat-Part 2

Pagtatapat
3/21/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtatapat-Part 1

Pagtatapat
3/20/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Hakbang sa Buhay na Walang Hanggan

Mga Hakbang sa Buhay na Walang Hanggan
3/18/202329 minutes
Episode Artwork

Karanasan ng Kaligtasan

Karanasan ng Kaligtasan
3/16/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 1

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
3/15/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 4

Kagandahang Loob
3/14/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 3

Kagandahang Loob
3/13/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Bagong Pagkapanganak

Ang Bagong Pagkapanganak
3/11/202328 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ang Panganib ng Pagpapaliban

Ang Panganib ng Pagpapaliban
3/9/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 2

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
3/8/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 2

Kagandahang Loob
3/7/202329 minutes
Episode Artwork

Kagandahang Loob-Part 1

Kagandahang Loob
3/6/202329 minutes
Episode Artwork

Bakit Mahalaga ang Bautismo?

Bakit Mahalaga ang Bautismo?
3/4/202329 minutes
Episode Artwork

Ilang pagkabuhay ang binanggit ni Kristo?

Ilang pagkabuhay ang binanggit ni Kristo?
3/2/202328 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 1

Mga Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
3/1/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtitiis-Part 2

Pagtitiis
2/28/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtitiis-Part 1

Pagtitiis
2/27/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Pagkabuhay ng Mga Patay

Ang Pagkabuhay ng Mga Patay
2/25/202329 minutes
Episode Artwork

Saan Naroon ang Patay?

Saan Naroon ang Patay?
2/23/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik
2/22/202329 minutes
Episode Artwork

Paglago sa Pananampalataya

Paglago sa Pananampalataya
2/21/202329 minutes
Episode Artwork

Ano ang Tunay na Pananampalataya?

Ano ang Tunay na Pananampalataya?
2/20/202329 minutes
Episode Artwork

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik

Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik
2/18/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Lunas Dios sa Kasalanan

Ang Lunas Dios sa Kasalanan
2/16/202329 minutes
Episode Artwork

Pitong Dahilan ng Kaniyang Pagbabalik

Pitong Dahilan ng Kaniyang Pagbabalik
2/15/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Karanasan ng Tunay na Alagad

Ang Karanasan ng Tunay na Alagad
2/14/202329 minutes
Episode Artwork

Karanasan ng Bagong Pagkapanganak

Karanasan ng Bagong Pagkapanganak
2/13/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Tagapagtanggol

Ang Diyos na Tagapagtanggol
2/11/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Tagapamagitan

Ang Diyos na Tagapamagitan
2/9/202329 minutes
Episode Artwork

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 2

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo
2/8/202329 minutes
Episode Artwork

Kapanagutan ng Katiwala

Kapanagutan ng Katiwala
2/7/202329 minutes
Episode Artwork

Panganib sa Kasaganaan

Panganib sa Kasaganaan
2/6/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Nagkatawang Tao

Kalooban
2/4/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Tatlong Persona

Ang Diyos na Tatlong Persona
2/2/202329 minutes
Episode Artwork

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 1

Katotohanan tungkol sa Purgatoryo-Part 1
2/1/202329 minutes
Episode Artwork

Panawagan para sa Pagbabago

Panawagan para sa Pagbabago
1/31/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Maniningil ng buwis

Ang Maniningil ng buwis
1/30/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos ay....

Ang Diyos ay....
1/28/202329 minutes
Episode Artwork

Ang nakapagbabagong Salita

Ang nakapagbabagong Salita
1/26/202329 minutes
Episode Artwork

Ang tanging saligan ng pananampalataya

Ang tanging saligan ng pananampalataya
1/25/202329 minutes
Episode Artwork

Kayamanan hanggang sa libingan?

Kayamanan hanggang sa libingan?
1/24/202329 minutes
Episode Artwork

Ano ang Sakripisyo?

Ano ang Sakripisyo?
1/23/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Makapangyarihang Salita

Ang Makapangyarihang Salita
1/21/202329 minutes
Episode Artwork

Kailangan ka ng Iglisya

Kailangan ka ng Iglisya
1/19/202329 minutes
Episode Artwork

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 3

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa
1/18/202329 minutes
Episode Artwork

Una at Pangunahin

Una at Pangunahin
1/17/202329 minutes
Episode Artwork

Masayang Pagbibigay

Masayang Pagbibigay
1/16/202329 minutes
Episode Artwork

Kailangan bang naging kaanib ng Iglesya?

Kailangan bang naging kaanib ng Iglesya?
1/14/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Kaloob ng Propesiya

Ang Kaloob ng Propesiya
1/12/202329 minutes
Episode Artwork

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 2

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa
1/11/202329 minutes
Episode Artwork

Pagtatanim at Pag-aani

Pagtatanim at Pag-aani
1/10/202329 minutes
Episode Artwork

Ano ang layunin ng pagiging katiwala?

Ano ang layunin ng pagiging katiwala?
1/9/202329 minutes
Episode Artwork

Ang nalabing Iglesya

Ang nalabing Iglesya
1/7/202329 minutes
Episode Artwork

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 1

Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa
1/4/202329 minutes
Episode Artwork

Paano ka tutugon sa pag-ibig ng Dios?

Paano ka tutugon sa pag-ibig ng Dios?
1/3/202329 minutes
Episode Artwork

Kwento ng Dalawang Lawa

Kwento ng Dalawang Lawa
1/2/202329 minutes
Episode Artwork

Ang Iglesya sa Propisiya

Ang Iglesya sa Propisiya
12/31/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Magpakailanman

Ang Magpakailanman
12/29/202229 minutes
Episode Artwork

Paano malalaman ang tunay na Pag-ibig?

Paano malalaman ang tunay na Pag-ibig
12/28/202229 minutes
Episode Artwork

Biyaya sa Pagbibigay

Biyaya sa Pagbibigay
12/27/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Iyong Puso at Kayamanan

Ang Iyong Puso at Kayamanan
12/26/202229 minutes
Episode Artwork

Ang parusa sa masasama

Ang parusa sa masasama
12/24/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Dakilang Puting Trono

The Great White Throne
12/22/202229 minutes
Episode Artwork

Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 3

Paano aalamin ang kalooban ng Dios
12/21/202229 minutes
Episode Artwork

Saan naroon ang iyong kayamanan?

Saan naroon ang iyong kayamanan?
12/20/202229 minutes
Episode Artwork

Ang panukala ng Dios para sa iyo

Ang panukala ng Dios para sa iyo
12/19/202228 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Ang Layunin ng Milenyo

Ang Layunin ng Milenyo
12/17/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Milenyo

Ang Milenyo
12/15/202229 minutes
Episode Artwork

Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 2

Paano aalamin ang kalooban ng Dios
12/14/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Sagradong Tungkulin

Ang Sagradong Tungkulin
12/13/202229 minutes
Episode Artwork

Mag-ingat sa kasakiman

Mag-ingat sa kasakiman
12/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik ni Jesus Part 2

Ang Pagbabalik ni Jesus
12/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Lihim na Pag-agaw

Ang Lihim na Pag-agaw
12/8/202229 minutes
Episode Artwork

Ibigay anoman ang nasa iyo

Ibigay anoman ang nasa iyo
12/6/202229 minutes
Episode Artwork

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay-Part 2

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay
12/5/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik ni Jesus

Ang Pagbabalik ni Jesus
12/3/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Paraan ng Diyos

Ang Paraan ng Diyos
12/1/202229 minutes
Episode Artwork

Paano maghanda para sa ikalawang pagdating ni Kristo?

Paano maghanda para sa ikalawang pagdating ni Kristo?
11/30/202229 minutes
Episode Artwork

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay-Part 1

Maging mahirap ay maaaring makapagbigay
11/29/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Diyos na Ako Nga

Ang Diyos na Ako Nga
11/28/202229 minutes
Episode Artwork

Ang mayamang Tao at si Lazarus

Ang mayamang Tao at si Lazarus
11/26/202229 minutes
Episode Artwork

Kasinungalinan ni satanas

Kasinungalinan ni satanas
11/24/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 3

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan
11/23/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Ating Pagbibigay

Ang Ating Pagbibigay
11/22/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang ating tungkulin?

Ano ang ating tungkulin?
11/21/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Hanggang kailan mananatilisa Libingan

Hanggang kailan mananatilisa Libingan
11/19/202229 minutes
Episode Artwork

Saan naroon ang mga Patay

Saan naroon ang mga Patay
11/17/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 2

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan
11/16/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tagapagkaloob

Ang Tagapagkaloob
11/15/202228 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Ang Nagmamay-ari ng lahat

Ang Nagmamay-ari ng lahat
11/14/202229 minutes
Episode Artwork

Sa Kabila ng Libingan

Sa Kabila ng Libingan
11/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pasanin ni Kristo

Ang pasanin ni Kristo
11/10/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan-Part 1

Mga Pamantayan ng Pagkain at Kalusugan
11/9/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Mithiin ng Kaligtasan

Ang Mithiin ng Kaligtasan
11/8/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Magagawa natin ang nagawa ni Hesus

Magagawa natin ang nagawa ni Hesus
11/7/202229 minutes
Episode Artwork

Mapagmalasakit na Kristo

Mapagmalasakit na Kristo
11/5/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus
11/3/202229 minutes
Episode Artwork

Ako at Ang Dios: Limang hakbang sa paglapit

Ako at Ang Dios: Limang hakbang sa paglapit
11/2/202229 minutes
Episode Artwork

Kasuklam-suklam na Kasalanan

Kasuklam-suklam na Kasalanan
11/1/202229 minutes
Episode Artwork

Kapangyarihang mula sa Itaas

Kapangyarihang mula sa Itaas
10/31/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Tukso Kay Cristo

Mga Tukso Kay Cristo
10/29/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kordero sa gitna ng mga Hayop

Ang Kordero sa gitna ng mga Hayop
10/27/202229 minutes
Episode Artwork

Paano makikilala ang Dios-Part 1?

Paano makikilala ang Dios
10/26/202229 minutes
Episode Artwork

May kalamangan ba si Hesus na pagtatagumpay sa mga tukso?

May kalamangan ba si Hesus na pagtatagumpay sa mga tukso?
10/25/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang Likas na Kinuha ni Hesus?

Ano ang Likas na Kinuha ni Hesus?
10/24/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Hindi Binyagang Kristiyano

Hindi Binyagang Kristiyano
10/22/202229 minutes
Episode Artwork

Bautismo ang Paghahanda

Bautismo ang Paghahanda
10/20/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kaharian, Kaluwalhatian at Kapangyarihan

Ang Kaharian, Kaluwalhatian at Kapangyarihan
10/19/202229 minutes
Episode Artwork

Ang kasakdalan ay mapanganib na paksa

Ang kasakdalan ay mapanganib na paksa
10/18/202229 minutes
Episode Artwork

Kasakdalan ng Likas

Kasakdalan ng Likas
10/17/202229 minutes
Episode Artwork

Bautismo Pangangatuwiran

Bautismo Pangangatuwiran
10/15/202228 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Bautismo ang Paglulubog

Bautismo ang Paglulubog
10/13/202229 minutes
Episode Artwork

Pananagumpay sa Tukso

Pananagumpay sa Tukso
10/12/202229 minutes
Episode Artwork

Koro para sa Digmaan

Koro para sa Digmaan
10/11/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pakikibakang Kristiyano

Ang Pakikibakang Kristiyano
10/10/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Bautismo ang Tubig at Dugo

Bautismo ang Tubig at Dugo
10/8/202229 minutes
Episode Artwork

Gawain ng Kautusan

Gawain ng Kautusan
10/6/202229 minutes
Episode Artwork

Totoo bang may kaluluwa?

Totoo bang may kaluluwa?
10/5/202229 minutes
Episode Artwork

Pagtatagumpay

Pagtatagumpay
10/4/202229 minutes
Episode Artwork

Paano tinukso ng demonyo si Jesus?

Paano tinukso ng demonyo si Jesus
10/3/202229 minutes
Episode Artwork

Kautusang Seremonyal

Kautusang Seremonyal
10/1/202229 minutes
Episode Artwork

Tatlong susi sa Pag-unawa

Tatlong susi sa Pag-unawa
9/29/202229 minutes
Episode Artwork

Todos los Santos-Part 2

Todos los Santos
9/28/202229 minutes
Episode Artwork

Kailan nagiging kasalanan ang tukso?

Kailan nagiging kasalanan ang tukso?
9/27/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ano ang tunay sa usapin sa tukso?

Ano ang tunay sa usapin sa tukso?
9/26/202229 minutes
Episode Artwork

Isang Nakalilitong Pilosopiya

Isang Nakalilitong Pilosopiya
9/24/202229 minutes
Episode Artwork

Si Jesus at Ang Kautusan

Si Jesus at Ang Kautusan
9/22/202229 minutes
Episode Artwork

Todos los Santos-Part 1

Ano nga ba ang Tunay na ibig sabihin ng Todos los Santos
9/21/202229 minutes
Episode Artwork

Hindi Tayo Makapagbibigay ng Wala Tayo

Hindi Tayo Makapagbibigay ng Wala Tayo
9/20/202229 minutes
Episode Artwork

Sa Ano Inihahalintulad ang Paglilingkod Kristiyano?

Sa Ano Inihahalintulad ang Paglilingkod Kristiyano
9/19/202229 minutes
Episode Artwork

Ipinaliwanag ang Pag-ibig

Ipinaliwanag ang Pag-ibig
9/17/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Inaatake ng Antikristo

Ang Inaatake ng Antikristo
9/15/202229 minutes
Episode Artwork

Paano lalayo sa tukso?

Paano lalayo sa tukso?
9/14/202229 minutes
Episode Artwork

Sino ang Pinakamasayang Tao?

Sino ang Pinakamasayang Tao?
9/13/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ang Pagnanais na Magbahagi ay Kusang Dumarating

Ang Pagnanais na Magbahagi ay Kusang Dumarating
9/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Antikristo at ang Sabbath

Ang Antikristo at ang Sabbath
9/10/202229 minutes
Episode Artwork

Si Jesus at ang Sabbath

Si Jesus at ang Sabbath
9/8/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Magpatawad ay Lumimot?

Ang Magpatawad ay Lumimot?
9/7/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang Dahilan ng Pagsaksi?

Ano ang Dahilan ng Pagsaksi?
9/6/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Nanantiling Relasyon sa Dios

Ang Nanantiling Relasyon sa Dios
9/5/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Araw ng Sabbath

Ang Araw ng Sabbath
9/3/202229 minutes
Episode Artwork

Pagbabago ng Sabbath

Pagbabago ng Sabbath
9/1/202229 minutes
Episode Artwork

Pagpapatawad at Paghingi ng Patawad

Pagpapatawad at Paghingi ng Patawad
8/31/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Nananatiling Relasyon sa Dios

Ang Nananatiling Relasyon sa Dios
8/30/202229 minutes
Episode Artwork

Kaya ba Tayong Papagkasalain ni Satanas?

Kaya ba Tayong Papagkasalain ni Satanas?
8/29/202229 minutes
Episode Artwork

Emosyonal na Kaayusan | Alin ang Araw ng Panginoon?

Alin ang Araw ng Panginoon?
8/27/202229 minutes
Episode Artwork

Emosyonal na Kaayusan | Unang Araw ng Sanlinggo

Unang Araw ng Sanlinggo
8/25/202229 minutes
Episode Artwork

Tinapay ng Buhay

Tinapay ng Buhay
8/24/202229 minutes
Episode Artwork

Magagawa ang Lahat Kay Kristo

Magagawa ang Lahat Kay Kristo
8/23/202229 minutes
Episode Artwork

Lumalakas sa Pagkadama ng Kahinaan

Lumalakas sa Pagkadama ng Kahinaan
8/22/202229 minutes
Episode Artwork

Matatag na Pagharap | Mahirap na Katanungan

Mahirap na Katanungan
8/20/202229 minutes
Episode Artwork

Kagalakan sa Tahanan Part 2 | Parehong Pananampalataya

Parehong Pananampalataya
8/18/202229 minutes
Episode Artwork

Hindi ka Lumalago sa Pagsisikap na Lumago

Hindi ka Lumalago sa Pagsisikap na Lumago
8/16/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pananampalataya ay Lumalago na Dami

Ang Pananampalataya ay Lumalago na Dami
8/15/202229 minutes
Episode Artwork

Kagalakan sa Tahanan Part 1 | Siyensya at Biblia

Siyensya at Biblia
8/13/202229 minutes
Episode Artwork

Pagtuturo ng Pagsunod -Part 1 | Pagtugon sa Protestante

Pagtugon sa Protestante
8/11/202229 minutes
Episode Artwork

Pagkain sa Araw-araw

Pagkain sa Araw-araw
8/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay Pananampalataya ay Gumagawa

Ang Tunay Pananampalataya ay Gumagawa
8/9/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Layunin ng Mabubuting Gawa

Ang Layunin ng Mabubuting Gawa
8/8/202229 minutes
Episode Artwork

Pagtuturo ng Pagsunod | Isang Positibong ID, -

Isang Positibong pagkakilanlan
8/6/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Epekto ng Mga Gadget sa Bagong Normal | Ang Munting Sungay 4

Ang Munting Sungay ng kalaban
8/4/202229 minutes
Episode Artwork

Maganap ang Iyong Kalooban

Maganap ang Iyong Kalooban
8/3/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Mabubuting gawang Hiwalay kay Kristo hindi Mabubuting Gawa

Ang Mabubuting gawang Hiwalay kay Kristo hindi Mabubuting Gawa
8/2/202229 minutes
Episode Artwork

Si Hesus ang Wakas ng Kautusan para sa Katuwiran

Si Hesus ang Wakas ng Kautusan para sa Katuwiran
8/1/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Epekto ng Mga Gadget sa Bagong Normal | The Little Horn 3

Ang Munting Sungay ng kaaway.
7/30/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Epekto Ng Mga Gadget sa Bagong Normal | Ang maliit na sungay 2

Ang maliit na sungay
7/28/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kaharian

Ang Kaharian
7/27/202229 minutes
Episode Artwork

Walang Kapangyarihan ang Kautusan sa Tunay na Pagsunod

Walang Kapangyarihan ang Kautusan sa Tunay na Pagsunod
7/26/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Legalista

Ang Legalista
7/25/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life | The little Horn

Ang maliit na sungay
7/23/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps To Living Productive Life | Identify the Antichrist

Kilalanin ang Antikristo
7/21/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kaniyang Katangian at Pangalan

Ang Kaniyang Katangian at Pangalan
7/20/202229 minutes
Episode Artwork

Buhay ng Patuloy na Pagtalima

Buhay ng Patuloy na Pagtalima
7/19/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ang Huwad na Pagsunod

Ang Huwad na Pagsunod
7/18/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life | The Antichrist

Ang Antikristo
7/16/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life 6 | The Burden of Christ

Ang Pasanin ni Kristo
7/14/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Panalangin ng Panginoon

Ang Panalangin ng Panginoon
7/13/202229 minutes
Episode Artwork

Ang umaasa sa kapangyarihan ng Dios

Ang umaasa sa kapangyarihan ng Dios
7/12/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay na Pagtalima ay Likas at Katutubo

Ang Tunay na Pagtalima ay Likas at Katutubo
7/11/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life | Caring Christ

Pagmamalasakit kay Kristo
7/9/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps to Living Productive Life 6 | The Passion of Christ

Ang Pasyon ni Kristo
7/7/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kahalagahan ng Pananalangin

Ang Kahalagahan ng Pananalangin sa isang tagasunod
7/6/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay na Pagsunod ay Nagmumula sa Loob

Ang Tunay na Pagsunod ay Nagmumula sa Loob
7/5/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Tunay na Pagsunod

Ang Tunay na Pagsunod ng isang tagasunod
7/4/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps of Living Productive Life 2 | The Life of Jesus

Ang Buhay ni Hesus
7/2/202229 minutes
Episode Artwork

Seven Steps of Living Productive LIfe | The Temptations of Christ

Ang mga Tukso ni Kristo
6/30/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 2

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
6/29/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Isang Legalista

Ang Isang Legalista
6/28/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Paghahanap sa Kalooban ng Dios

Paghahanap sa Kalooban ng Dios
6/27/202229 minutes
Episode Artwork

Ten Commandments for Parent Part 2 | The Lamb Among the Beasts

Sampung Utos para sa Magulang para tumibay ang mga anak.
6/25/202229 minutes
Episode Artwork

Ten Commandments for Parent Part 1 | An Unbaptized Christian?

Sampung Utos para sa Magulang
6/23/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala-Part 1

Mga Katangian ng Mabuting Katiwala
6/22/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pangunahing Layunin ng Pag-aaral ng Biblia

Ang Pangunahing Layunin ng Pag-aaral ng Biblia
6/21/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ang Pangunahing Layunin ng Panalangin

Ang Pangunahing Layunin ng Panalangin
6/20/202229 minutes
Episode Artwork

Prayer in Parenting | Preparation for Baptism

Paghahanda para sa Binyag
6/18/202229 minutes
Episode Artwork

Caring for Children | Perils of Rationalization

Mga Panganib ng Rasyonalisasyon
6/16/202229 minutes
Episode Artwork

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 2

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
6/15/202229 minutes
Episode Artwork

Pagpapatatag ng Relasyon sa Dios

Pagpapatatag ng Relasyon sa Dios
6/14/202229 minutes
Episode Artwork

Kung Walang Pag-aaral ng Biblia Mamamatay Tayo sa Espiritu

Kung Walang Pag-aaral ng Biblia Mamamatay Tayo sa Espiritu
6/13/202229 minutes
Episode Artwork

Spoiling the Child | Immersion

Ang paglulubog ay isang sagradong ginagawa ng isang Banal na nanampalataya sa Panginoon..
6/11/202229 minutes
Episode Artwork

Child Lives from What He Learned | The Water and the Blood

Ang Tubig at ang Dugo
6/9/202229 minutes
Episode Artwork

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 1

Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala
6/8/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Taimtim na Buhay Kristiyano ay Hindi Maaaring Ipagwalangbahala

Ang Taimtim na Buhay Kristiyano ay Hindi Maaaring Ipagwalangbahala
6/7/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Katuwiran sa Pamamagitan ng Pananampalataya ay isang Karanasan

Ang Katuwiran sa Pamamagitan ng Pananampalataya ay isang Karanasan
6/6/202229 minutes
Episode Artwork

A Heritage from God | The Function of the Law

Ang Tungkulin ng Batas ng Panginoon
6/4/202229 minutes
Episode Artwork

Physical Touch | The Ceremonial Law

Ang Ceremonial ng Batas
6/2/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala-Part 2

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala
6/1/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Isang Dahilan na Patuloy Tayong Nagkakasala

Ang Isang Dahilan na Patuloy Tayong Nagkakasala
5/31/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kapayapaan ay Hindi Nagmumula sa Pagtatagumpay

Ang Kapayapaan ay Hindi Nagmumula sa Pagtatagumpay
5/30/202229 minutes
Episode Artwork

Acts of Service | Three Keys for Understanding Paul

Tatlong Susi para sa Pag-unawa kay Paul
5/28/202229 minutes
Episode Artwork

Receiving of Gifts | A Confusing Philosophy

Isang Nakalilitong Pilosopiya
5/26/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala-Part 1

Mga Simulain ng Pagiging Katiwala
5/25/202229 minutes
Episode Artwork

Minsang Iniligtas ay Laging Ligtas

Minsang Iniligtas ay Laging Ligtas
5/24/202229 minutes
Episode Artwork

Ano ang Dapat Malaman ng mga Kristiyano tungkol sa Kaligtasan

Ano ang Dapat Malaman ng mga Kristiyano tungkol sa Kaligtasan
5/23/202229 minutes
Episode Artwork

Quality Time | Jesus and the Law

Si Jesus at Ang mga Utos
5/21/202229 minutes
Episode Artwork

Words of Affirmation | Love Defined

Mga Salita ng Pagpapatibay
5/19/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa:Droga, Bisyo at Bilangguan-Part 2

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
5/18/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Katiyakan ng Kaligtasan ay Nagpapatuloy...

Ang Katiyakan ng Kaligtasan ay Nagpapatuloy
5/17/202229 minutes
Episode Artwork

Pananatili kay Jesus

Pananatili kay Jesus
5/16/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 3 | The Birth of A Nation

Ang Kapanganakan ng Isang Bansa
5/14/202229 minutes
Episode Artwork

Words that Building Up | The Antichrist and the Sabbath

Ang Antikristo at ang Sabbath
5/12/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa:Droga, Bisyo at Bilangguan-Part 1

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
5/11/202229 minutes
Episode Artwork

Wala Tayong Maidaragdag sa Ginawa ni Cristo

Wala Tayong Maidaragdag sa Ginawa ni Cristo
5/10/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Kamatayan ni Cristo ay Kailangan para sa Kapatawaran

Ang Kamatayan ni Cristo ay Kailangan para sa Kapatawaran
5/9/202229 minutes
Episode Artwork

Stress Management | Change of Sabbath

Ang pagpapalit ng araw ng Pangilin
5/7/202229 minutes
Episode Artwork

Emotional Wellness Part 6 | When is the Lord's Day?

Ano nga po ba ang araw ng Panginoon
5/5/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Biktima ng Panghahalay-Part 2

Mga Kasaysayan ng Pag-asa:
5/4/202229 minutes
Episode Artwork

Maging Makatarungan at Makapagpatawad

Maging Makatarungan at Makapagpatawad
5/3/202229 minutes
Episode Artwork

Si Cristo ay Namatay para sa Ating mga Kasalanan

Si Cristo ay Namatay para sa Ating mga Kasalanan
5/2/202229 minutes
Episode Artwork

Emotional Wellness Part 5 | The First Day of the Week

Ang unang araw ng sanglinggo
4/30/202229 minutes
Episode Artwork

Emotional Wellness Part 4 | Jesus and the Sabbath

Ang Panginoon at ang araw ng pangilin
4/28/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Biktima ng Panghahalay-Part 1

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
4/27/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Dios ay Nagpapatawad ng mga Makasalanan hindi ng Kasalanan

Ang Dios ay Nagpapatawad ng mga Makasalanan hindi ng Kasalanan
4/26/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ang Kapatawaran ay Walang Bayad

Ano nga ba ang ibig sabihin ng kapatawan na walaang bayad
4/25/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220423_7

4/23/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220421_5

4/21/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220420_4

4/20/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220419_3

4/19/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220418_2

4/18/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220416_7

4/16/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220414_5

4/14/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220413_4

4/13/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220412_3

4/12/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220411_2

4/11/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220409_7

4/9/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220407_5

4/7/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220406_4

4/6/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220405_3

4/5/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220404_2

4/4/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220402_7

4/2/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220331_5

3/31/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220330_4

3/30/202229 minutes
Episode Artwork

TGLMA_VOHx_20220329_3

3/29/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan

Ang Pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan
3/28/202229 minutes
Episode Artwork

Teaching Obedience Part 1 | Israel and the Church

Israel at ang Simbahan
3/26/202229 minutes
Episode Artwork

Trust Part 2 | The Fulfillment of the Promise

Ang Katuparan ng Pangako
3/24/202229 minutes
Episode Artwork

Hope Stories: Coping with Depression

Mga Kwento ng Pag-asa
3/23/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik loob at Pagsisisi ay Patuloy na Karanasan

Ang Pagbabalik loob at Pagsisisi ay Patuloy na Karanasan
3/22/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik loob ay tungo sa pagbabagong buhay

Ang Pagbabalik loob ay tungo sa pagbabagong buhay
3/21/202229 minutes
Episode Artwork

Trust | Israel's Choice

Ang Pinili ng Israel
3/19/202229 minutes
Episode Artwork

Burn Out | God's Purpose for Israel

Ano nga ba ang panukala ng Panginoon sa mga taga Israel?
3/17/202229 minutes
Episode Artwork

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?
3/16/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagbabalik loob ay gawain ng Banal na Espiritu

Ang Pagbabalik loob ay gawain ng Banal na Espiritu
3/15/202229 minutes
Episode Artwork

Paulit-ulit na Pagsuko

Paulit-ulit na Pagsuko
3/14/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 3 | The Birth of A Nation

Ang pagkabuhay ng buong sanlibutan
3/12/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 2 | The Jew

Ang mga Judio
3/10/202229 minutes
Episode Artwork

Pag-alaala ng Paglilingkod

Pag-alaala ng Paglilingkod
3/9/202229 minutes
Episode Artwork

Sinasadyang Paghanap sa Dios

Sinasadyang Paghanap sa Dios
3/8/202229 minutes
Episode Artwork

Ang Pagsuko ng kalooban

Ang Pagsuko ng kalooban
3/7/202229 minutes
Episode Artwork

Rest Part 1 | Why God Allows Bad Things to Happen

Bakit nga ba pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng kasamaan?
3/5/202229 minutes
Episode Artwork

Air | God's Options

Ano nga ba ang pinag pipilian ng Panginoon?
3/3/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Kagalingan mula sa Matitinding Karamdaman

Mga Kasaysayan ng Pag-asa
3/2/202229 minutes
Episode Artwork

Tayo ba ay Pinamamahalaan ng Dios o ni Satanas?

Tayo ba ay Pinamamahalaan ng Dios o ni Satanas?
3/1/202229 minutes
Episode Artwork

Walang sinoman ang maipapako ang kaniyang sarili

Walang sinoman ang maipapako ang kaniyang sarili
2/28/202229 minutes
Episode Artwork

Temperance Part 2 | Love Requires Choice

Ang Pag ibig ay nangangailangan ng Pag pili..
2/26/202229 minutes
Episode Artwork

Temperance Part 1 | God's Law of Love

Ang batas ng Panginoon sa Pag-ibig
2/24/202229 minutes
Episode Artwork

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Pagbangon mula sa Depresyon

Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Pagbangon mula sa Depresyon
2/23/202229 minutes
Episode Artwork

Ang paggawa upang ipaubaya ang ating mga kasalanan ay pipigil sa ating ipaubaya ang ating sarili

Ang paggawa upang ipaubaya ang ating mga kasalanan ay pipigil sa ating ipaubaya ang ating sarili
2/22/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pagsuko ay pagpapaubaya ng ating sarili at hindi pagpapaubaya ng ating mga kasalanan

Ang pagsuko ay pagpapaubaya ng ating sarili at hindi pagpapaubaya ng ating mga kasalanan
2/21/202229 minutes
Episode Artwork

Sunlight | God's Circle of love

Ang Pag ibig ng Panginoon sa atin Lahat..
2/19/202228 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Water for Covid 19 | War and Heaven

Ano nga ba ang ibig sabihin ng labanan sa Langit
2/17/202229 minutes
Episode Artwork

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?

Bakit ipinangingilin pa ang sabbath?
2/16/202229 minutes
Episode Artwork

Ang positibong pag-iisip ay hindi lumilikha ng tunay na pananampalataya

Ang positibong pag-iisip ay hindi lumilikha ng tunay na pananampalataya
2/15/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pananampalataya ay bunga ng Espiritu

Ang pananampalataya ay bunga ng Espiritu
2/14/202229 minutes
Episode Artwork

Good Hydration | The Woman

Ang Babae
2/12/202229 minutes
Episode Artwork

Water | The Male Child

Ang ating Kalusugan aay dapat nating ingatan.
2/10/202229 minutes
Episode Artwork

Pag-alaala ng Paglilingkod

Pag-alaala ng Paglilingkod ng Ating Dios
2/9/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pagkakilala sa Dios ay nagbubunga ng pagtitiwala sa Kaniya

Ang pagkakilala sa Dios ay nagbubunga ng pagtitiwala sa Kaniya
2/8/202229 minutes
Episode Artwork

Ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay pagtitiwala

Ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay pagtitiwala
2/7/202229 minutes
Episode Artwork

Exercise Part 3 | The Dragon and the Woman

Ano nga ba ang ibig sabihin ng The Dragon and the Woman?
2/5/202229 minutes
Episode Artwork

Exercise Part 2 | Preparation for Spiritual Warfare

Ang paghahanda ng digmaan ng mga nanamampalataya
2/3/202229 minutes
Episode Artwork

Patotoo ng Pagtubos ng Dios

Ano ano nga po ba ang patotoo ng pagtubos ni Hesus
2/2/202229 minutes
Episode Artwork

Sinumang nabubuhay hiwalay sa Dios ay nabubuhay sa kasalanan

Sinumang nabubuhay hiwalay sa Dios ay nabubuhay sa kasalanan
2/1/202229 minutes
Episode Artwork

Ang pamumuhay na hiwalay sa Dios ay nagdadala sa mga kasalanan

Ang pamumuhay na hiwalay sa Dios ay nagdadala sa mga kasalanan
1/31/202229 minutes
Episode Artwork

Exercise Part 1 | Spirit Communion

Ang ating pakikisama sa banal na espiritu
1/29/202229 minutes