Winamp Logo
AWR Oromo / Afaan Oromoo / Oromiffa / ኦሮምኛ Cover
AWR Oromo / Afaan Oromoo / Oromiffa / ኦሮምኛ Profile

AWR Oromo / Afaan Oromoo / Oromiffa / ኦሮምኛ

om, Health / Medicine, 1 season, 759 episodes, 1 day, 6 hours, 3 minutes
About
Daily AWR Program in Oromo about Health, Family Life and Spirituality
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/24/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

TAATEE YAMMUU MALLTTOO 7FFAAN BANAMUU. EVENT WHEN THE 7TH SIGN OPEN
7/23/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MAATII WAAQAYYOO ITTI GAMMADU FI SAGALEE WAAQAYYOO. GOD39;S HAPPY FAMILY AND THE WORD OF GOD
7/22/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEEFATTOOTA. LISTENERS CHOISE
7/21/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/20/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

NU39;UUSA 3FFAA BARNOOTA 3: FALMII. 3RD QUARTER LESSON 3: CONTROVERSIES
7/19/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

DARGAGGEESSI MAALIIN KARAA ISAA QAJEELFATAA? FI SAGALEE WAAQAYYOO. WHAT DOES A YOUNG MAN TO GUIDE HIS WAY? AND THE WORD OF GOD
7/18/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/17/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF IILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. COURTESY AND THE WORD OF GOD FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

IYYEESOOTA GARGAARSA HINQABNE KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE HELPLESS POOR PART 2 AND THE WORD OF GOD
7/16/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MAATII KEE OOLFADHU SEENAA YAA39;IKOB FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVE YOUR FAMILY THE STORY OF JACOB AND THE WORD OF GOD
7/15/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEEFATTOOTA. LISTENERS CHOISE
7/14/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/13/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

NU39;UUSA 3FFAA BARUMSA 2: GUYYAA TAJAAJILA YESUS. 3RD QUARTER LESSON 2: A DAY IN THE MINISTRY OF JESUS
7/12/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

WAAYEE BA39;INA FI GOOSA BAAKTERIYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. DISTRIBUTION AND TYPES OF BACTERIA AND THE WORD OF GOD
7/11/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/10/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

KUFAATII URJII SAMII KESSAA KUTAA ITTI FUFINSA QABUU, THE FALL OF THE STARS IN THE SKY
7/9/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MAATII KEE OOLFADHU SEENAA ABRAHAAM FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVE YOUR FAMILY THE STORY OF ABRAHAM AND THE WORD OF GOD
7/8/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO FAARFANNAA DHAGGEFTTOOTA. LISTENERS SONG CHOISE
7/7/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;U FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESSING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUXANNOO JIREENYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. WITTNESSING AND THE WORD OF GOD
7/6/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

NU39;UUSA 3FFAA BARNOOTA 1: JALQABA WANGEELAA. 3RD QUARTER LESSON 1: THE BEGINNING OF THE GOSPEL
7/5/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

DARGAGGOOTA AMANAMOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. FAITHFUL YOUNG MEN AND THE WORD OF GOD
7/4/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT THE BIBLE SAY? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMOO

GAAFFII DHAGGEFATOOTAA IRRAA NUQAQABE. LISTNERS QUEASTIONS AND ANSWER
7/3/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF IILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. COURTESY AND THE WORD OF GOD FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

IYYEESOOTA GARGAARSA HINQABNE KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE HELPLESS POOR PART 1 AND THE WORD OF GOD
7/2/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MAATII KEE OOLFADHU SEENAA NOOH FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVE YOUR FAMILY THE STORY OF NOAH AND THE WORD OF GOD
7/1/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/30/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHAGA BA39;UUMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESSING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUXANNOO JIREENYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. WITTNESSING AND THE WOED OF GOD
6/29/202428 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

NU39;UUSA 2FFAA BARNOOTA 13: INJIFANNOO _JAALALA WAAQAYYOO. QUARTER 2 LESSON 13: TRIUMPH _OF_ GOD’S LOVE
6/28/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

DHUKUBOOTA HAANQINA SOORATAATIN DHUFAN FI SAGALEE WAAQAYYOO. DISEASES CAUSED BY MALNUTRITION AND THE WORD OF GOD
6/27/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/26/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

SABABOOTA ITTIN WAAQAYYOO QORMAATA FI DHIPHINA JIREENYA KEENYA KESSATTI EYYAMUU. REASONS WHY GOD ALLOWS TRIALS AND TRIBULATIONS IN OUR LIVES
6/25/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MAATII KEE OOLFADHU SEENAA IYYOOB FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVE YOUR FAMILY THE STORY OF JOB AND THE WORD OF GOD
6/24/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/23/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
6/22/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA 12FFAA: TAATEEWWAN CUFIINSA LAFAA. LESSON 12: EARTH’S CLOSING EVENTS
6/21/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

YAROO DARGAGGUMMAA KEE UTUU HINDARBIIN UUMAA KEE YADAHU FI SAGALEE WAAQAYYOO. REMEMBER YOUR CREATOR WHILE YOU39;RE YOUNG AND THE WORD OF GOD
6/20/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/19/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GARGAARSA HOJII DHABEEYYII FI MANA HIN QABNE BARUUMSA 12FFAA KUTAA 4FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HELP FOR THE UNEMPLOYED AND THE HOMELESS LESSON 12,PART 4 AND THE WORD OF GOD
6/18/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

YAADAAN GARGAR BA39;UU MAATII KEESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. IDEOLOGICAL SEPARATION IN THE FAMILY AND THE WORD OF GOD
6/17/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/16/202428 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
6/15/202428 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARUMSA 11FFAA: WALDHABDEE DHUFAA JIRU. LESSON 11: THE IMPENDING CONFLICT
6/14/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GOSOOTA NYAATAA CAALMAAN NUFAYYADAN FI SAGALEE WAAQAYYOO. TYPES OF FOODS THAT BENEFIT US MOST AND THE WORD OF GOD
6/13/202428 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/12/202428 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

WAAQAYYOO GAARIIDHA TANAAN MAAF AADDUNYAA KEENYA BADAA TA39;EE? KUTAA 2FFAA. IF GOD IS GOOD, THEN WHY IS OUR WORLD SO BAD? PART 2
6/11/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

ANUUMMAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SELFISHNESS AND THE WORD OF GOD
6/10/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/9/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
6/8/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA 10FFAA: HAFUURAA SAAXILAME.LESSON 10: SPIRITUALISM EXPOSED
6/7/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

UMURII DARGAGGUMMAA AKKAMITTI DABARSUU QABNAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HOW TO USE OUR YOUNG AGE AND THE WORD OF GOD
6/6/202428 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/5/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GARGAARSA HOJII DHABEEYYII FI MANA HIN QABNE BARUUMSA 12FFAA KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HELP FOR THE UNEMPLOYED AND THE HOMELESS LESSON 12,PART 3 AND THE WORD OF GOD
6/4/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GOWWOMSA SEEXANA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE DECEPTION OF THE DEVIL AND THE WORD OF GOD
6/3/202428 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/2/202428 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
6/1/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA 9FFAA: BU’UURA MOOTUMMAA WAAQAYYOO. LESSON 09: THE FOUNDATION OF GOD’S GOVERNMENT
5/31/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

ISPOORTII FI HIRRIBA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SPORT AND SLEEP AND THE WORD OF GOD
5/30/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/29/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

WAAQAYYOO GAARIIDHA TANAAN MAAF AADDUNYAA KEENYA BADAA TA39;EE? KUTAA 1FFAA. IF GOD IS GOOD, THEN WHY IS OUR WORLD SO BAD? PART 1
5/28/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

DUBBII GAA39;ILAAF KUFAATII TA39;U FI SAGALEE WAAQAYYOO. THINGS THAT LEEDS TO A FAILURE OF MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
5/27/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/26/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/25/202428 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA 8FFAA: IFA IDDOO QULQULLUU IRRAA. LESSON 08: LIGHT FROM THE SANCTUARY
5/24/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUURTEE YAROO DARGAGGUMMAA KENYA KESSATTI FUDHANNUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. DECISIONS WE MAKE IN OUR YOUNG AGES AND THE WORD OF GOD
5/23/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/22/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GARGAARSA HOJII DHABEEYYII FI MANA HIN QABNE BARUUMSA 12FFAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HELP FOR THE UNEMPLOYED AND THE HOMELESS LESSON 12,PART 2 AND THE WORD OF GOD
5/21/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

UUFFANNAA AYYAANAA WAAQAYYOO JANNATA KESSATTI TURE FI SAGALEE WAAQAYYOO. GOD39;S GRACE THAT WAS IN PARADISE AND THE WORD OF GOD
5/20/202428 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/19/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/18/202428 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA 7FFAA: AAMANTIIDHAAN KAKAAFAMU. LESSON 07: MOTIVATED BY HOPE
5/17/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

NYAATA FAYYA QABEESSA FAYYAA KEENYAAF TA’U FI SAGALEE WAAQAYYOO. HEALTHY FOODS FOR OUR WELLBEING AND THE WORD OF GOD
5/16/202428 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/15/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

KITAABA BALLEESSU HINDAND39;AAMNE KUTAA 2FFAA. THE INDESTRUCTIBLE BOOK PART 2
5/14/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

ARGAMUUN WAAQAYYOOGAA39;ELA ADDAAMIIFI HEWAAN GIDDUUTTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PRESENCE O GOD BETWEEN ADAM AND EVE39;S MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
5/13/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/12/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/11/202428 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA 6FFAA: DHUGAA BAATOTA LAMAAN. LESSON 06: THE TWO WITNESSES
5/10/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

ITTI GAAFATAMUMMAA UMURII DARGAGGUMMAA KEESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. RESPONSIBILITY IN YOUNG AGE AND THE WORD OF GOD
5/9/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/8/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GARGAARSA HOJII DHABEEYYII FI MANA HIN QABNE BARUUMSA 12FFAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HELP FOR THE UNEMPLOYED AND THE HOMELESS LESSON 12, PART 1 AND THE WORD OF GOD
5/7/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAA39;ILAA FI JANNATA FI SAGALEE WAAQAYYOO. MARRIAGE AND PARADISE AND THE WORD OF GOD
5/6/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/5/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/4/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

BARNOOTA FFAA : AMANTII RAKKOO HUNDAA. LESSON 05: FAITH AGAINST ALL ODDS
5/3/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

AADAA NYAATA KEENYA ILAALUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. LOOKING AT OUR FOOD CULTURE AND THE WORD OF GOD
5/2/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/1/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20240430_3

4/30/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

GA39;EE MAATII GUDDINA IJOOLLEE KESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE ROLE OF THE FAMILY IN CHILDREN39;S LIFE AND THE WORD OF GOD
4/29/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM ADVENTIST WORLD RADIO OROMO

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
4/28/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
4/27/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUUMSA 4FFAA: DHUGAADHAAF DHAABBACHUU. LESSON 4: STANDING FOR THE TRUTH
4/26/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

NAMOOTA BARA DARGAGGUMMAATTII ITTI GAAFATUMMAAN LAATAME FI SAGALEE WAAQAYYOO. PEOPLE GIVEN RESPONSIBILITY IN THEIR YOUTH TIME AND THE WORD OF GOD
4/25/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
4/24/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BOQONNAA 11: KUTAA 3FFAA WARRA OF TO39;ACHUU DADHABANIIF HOOJJECHUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. CHAPTER 11: PART 3 WORKING FOR THE INTEMPERATE AND THE WORD OF GOD
4/23/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

KARAA DOGOGGORA GAA39;ILA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE WRONG WAY OF MARRIAGE AND THE WAORD OF GOD
4/22/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
4/21/202428 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
4/20/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUUMSA 3FFAA: IIFNI DUUKKANA KEESSA IIBSAA. LESSON 3: LIGHT SHINES IN THE DARKNESS
4/19/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FAAYDAA ISPOORTII FI HIRRIBAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. BENEFITS OF SPORTS AND SLEEP AND THE WORD OF GOD
4/18/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
4/17/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

EENYUMMAA HAFUURA QULQULLUU KUTAA 4FFAA. THE IDENTITY OF HOLLY SPIRIT PART 4
4/16/202428 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

NAMA GAMMACHISUUF GAA39;ILATTI SEENU FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE DANGER OF GETTING MARRIED JUST TO PLEASE SOMEONE ELSE AND THE WORD OF GOD
4/15/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
4/14/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
4/13/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUUMSA 2FFAA: KA39;UUMSA LOOLA KANAA JAALALA MOO OF ITTUMMAA?. LESSON 2: THE ORIGIN OF THIS WAR IS LOVE OR SELFISHNESS?
4/12/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALALOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. POEM AND THE WORD OF GOD
4/11/202428 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
4/10/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BOQONNAA 11: KUTAA 2FFAA WARRA OF TO39;ACHUU DADHABANIIF HOOJJECHUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. CHAPTER 11: PART 2 WORKING FOR THE INTEMPERATE AND THE WORD OF GOD
4/9/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA39;ILAAF UMRII FI SAGALEE WAAQAYYOO. AGE FOR MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
4/8/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
4/7/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
4/6/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUUMSA 1FFAA: LOOLA LOOLA HUUNDUMAA CAALUU. LESSON 1: THE GREATEST WAR OF ALL WARS
4/5/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

QOORICHI MAALI? FI SAGALEE WAAQAYYOO. WHAT IS THE CURE? AND THE WORD OF GOD
4/4/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
4/3/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

EENYUMMAA HAFUURA QULQULLUU KUTAA 3FFAA. THE IDENTITY OF HOLLY SPIRIT PART 3
4/2/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO GA39;ILAAF BARBAACHISA TAA39;AN FI SAGALEE WAAQAYYOO. THEY NECESSARY POINTS BEFORE MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
4/1/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
3/31/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
3/30/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 13FFAA: GOOFTAA EEGGADHU. LESSON 13: WAIT ON THE LORD
3/29/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALALOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. POEM AND THE WORD OF GOD
3/28/202428 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
3/27/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BOQONNAA 10: NAMOOTA QORAMAMAN GARGAARUU KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. CHAPTER 10: HELPING THE TEMPTED PART 1 AND THE WORD OF GOD
3/26/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FAKKEENYA KIRISTOOSIIF ABBAA MANAA MAATIIF FI SAGALEE WAAQAYYOO. A HUSBAND TO THE EXAMPLE OF CHRIST TO THE FAMILY AND THE WORD OF GOD
3/25/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
3/24/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
3/23/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 12FFAA: WAAQEFFANNAA DHUMA HIN QABNE. LESSON 12: WORSHIP THAT NEVER ENDS
3/22/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DHUKUBA KALEE FI UJUMMOOTA FINCAANII FI SAGALEE WAAQAYYOO. LIVER AND BLADDER DISEASE AND THE WORD OF GOD
3/21/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
3/20/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

HAAFURRI QULQULLUUN QAAMAA QABAACHUSAA AKKAMITTI BEEKNA?. HOW DO WE KNOW THAT THE HOLY SPIRIT HAS A BODY?
3/19/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA39;ILLI AMANTOOTA LACHUU GIDDUU TA39;UU QABAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. MARRIAGE MUST BE BETWEEN TWO BELIEVERS AND THE WORD OF GOD
3/18/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
3/17/202428 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
3/16/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 11FFAA: TSIYOON KEESSATTI WAAQAYYOON HAWWUU. LESSON 11: LONGING FOR GOD IN ZION
3/15/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

QOORMAATA SANBATA BARATTOOTAA YUNIVARSITII AADVEENTISTII TAA39;AANIIF FI SAGALEE WAAQAYYOO. SABBATH CHALLENGES FOR SITTING ADVENTIST UNIVERSITY STUDENTS AND THE WORD OF GOD
3/14/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
3/13/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARSIISUU FI FAYYISU KUTAA LAMMAAAFRAFFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. TEACHING AND HEALING PART FOUR AND THE WORD OF GOD
3/12/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

AAMALAA SIRREEFFANAA IJOOLLEE MAATII KEESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. ADJUSTMENT OF CHILDREN BEHAVIOR IN THE FAMILY AND THE WORD OF GOD
3/11/202429 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20240310_1

3/10/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
3/9/202428 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARNOOTA 10FFAA: BARNOOTA DARBANIRRAA. LESSON 10: LESSONS OF THE PAST
3/8/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ISPOORTII FI HIRRIBA FAYYINA KEENYAAF FI SAGALEE WAAQATYYO. SPORTS AND SLEEP FOR OUR HEALTH AND THE WORD OF GOD
3/7/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
3/6/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

YAADA DHOKATAA WAAQA QABATAMAA BARBAADU DUUBA JIRU. THE MYSTICAL IDEA BEHIND SEEKING AN ACTUAL GOD
3/5/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

HAATII AKKA BARSIIFTUU MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE MOTHER AS THE FAMILY TEACHER AND THE WORD OF GOD
3/4/202428 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20240303_1

3/3/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
3/2/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARNOOTA 9FFAA: KAN MAQAA GOOFTAAN DHUFU EEBBIFAMAA DHA. LESSON 9: BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD
3/1/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

QOORMAATA DARGAGGOOTA UNIVARSITII KEESSA MUDATUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. CHALLENGES FACED BY YOUNG PEOPLE IN UNIVERSITY AND THE WORD OF GOD
2/29/202428 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
2/28/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARSIISUU FI FAYYISU KUTAA SADAFFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. TEACHING AND HEALING PART THREE AND THE WORD OF GOD
2/27/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

JAALALAAF KUNUNSA GOOCHUU SAGALEE WAAQAYYOO. CARE FOR LOVE AND THE WORD OF GOD
2/26/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
2/25/202428 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
2/24/202428 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARNOOTA 08FFAA: OGUMMAA JIREENYA QAJEELAA. LESSON 08: WISDOM FOR RIGHTEOUS LIVING
2/23/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

IISPOORTII FI HIRRIBA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SPORTS AND SLEEP AND TODAY39;S SERMON
2/22/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
2/21/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

MACAAFA MUL39;ATA YOHAANIS BOQONNAA 3. THE BOOK OF REVELATION CHAPTER 3
2/20/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARBAACHISUMAA MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE IMPORTANCE OF FAMILY AND THE WORD OF GOD
2/19/202428 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
2/18/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
2/17/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 07FFAA: ARAARSUMMAAN KEE HANGA SAMII GA39;A. LESSON 07: YOUR MERCY REACHES UNTO THE HEAVENS
2/16/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

XALYAA YOOSEEF ABBAA ISAATIF BARREESSE KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. A LETTER FROM JOSEPH TO HIS FATHER PART 3 AND THE WORD OF GOD
2/15/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
2/14/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARSIISUU FI FAYYISU KUTAA LAMMAFFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. TEACHING AND HEALING PART TWO AND THE WORD OF GOD
2/13/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

KIRISTOOSIIN AALA GAA39;ILAA IJAARAMEE FI SAGALEE WAAQAYYOO. A MARRIAGE BUILT WITHOUT CHRIST AND THE WORD OF GOD
2/12/202428 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
2/11/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
2/10/202428 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARNOOTA 06FFAA: NI KA39;A. LESSON 06:I WILL ARISE
2/9/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FAYYAA QAAMAAF XIYYEEFFANNOO LAACHUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. PAYING ATTENTION TO PHYSICAL HEALTH AND TH EWORD OF GOD
2/8/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
2/7/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

MACAAFA MUL’ATA BOQONNAA LAMMAFFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE BOOK OF REVELATION CHAPTER TWO AND THE WORD OF GOD
2/6/202428 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BIFA LAMA GAA39;ILLI QABUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. TWO FORMS OF MARRIAGE AND TH EWORD OF GOD
2/5/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
2/4/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
2/3/202428 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARNOOTA: 05FFAA FAARFANNAA GOOFTAA BIYYA ORMAA KEESSATTI FAARFACHUU. LESSON 05: SINGING THE LORD’S SONG IN A STRANGE LAND
2/2/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

XALYAA YOOSEEF ABBAA ISAATIF BARREESSE KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. A LETTER FROM JOSEPH TO HIS FATHER PART 2
2/1/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
1/31/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARSIISUU FI FAYYISU KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. TEACHING AND HEALING PART 1 AND THE WORD OF GOD
1/30/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

HIN EEJJIN FI SAGALEE WAAQAYYOO. WHEN IT SAY DO NOT COMMIT ADULTERY AND THE WORD OF GOD
1/29/202428 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
1/28/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
1/27/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 4FFAA: GOOFTAAN NI DHAGA’A, NI FAYYISA. LESSON 4: THE LORD HEARS AND DELIVERS
1/26/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

NYAATA BU’UURAA SADAN DHALA NAMAAF BARBAACHISAN FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE THREE BASIC FOODS NECESSARY FOR HUMAN BEINGS AND THE WORD OF GOD
1/25/202428 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
1/24/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

XALAYAA WALDAA PHERGAAMOONIF BARREEFAMEE. LETTER TO THE CHURCH IN PERGAMUM
1/23/202428 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAANTA NUF HINKEENNAMNEE FUDHACHUIRRAA OF HAA39;EEGGANNUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. DO NOT TAKE WHAT IS NOT OURS AND THE WORD OF GOD
1/22/202428 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
1/21/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
1/20/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 3FFAA: GOOFTAAN NI MOO39;A. LESSON 3: THE LORD REIGNS
1/19/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

XALAYAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. LETTER AND THE WORD OF GOD
1/18/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
1/17/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

OGEESSI FAYYAA, BARSIISAA KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PHYSICIAN, AN EDUCATOR PART 3 AND THE WORD OF GOD
1/16/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAAQAYYOO ERGAMAA ISAA SIIF NI EERGGA FI SAGALEE WAAQAYYOO. GOD WILL SEND HIS ANGEL TO YOU AND THE WORD OF GOD
1/15/202428 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
1/14/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
1/13/202428 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BARUMSA 2FFAA: KADHANNAA NU BARSIISI. LESSON 2: TEACH US TO PRAY
1/12/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAA39;EE AADAA NYAATA KEENYA FI SAGALEE WAAQAYYOO. ABOUT OUR FOOD CULTUREAND THE WORD OF GOD
1/11/202428 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
1/10/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

WALDAA EFESOONIIF BARREEFAMEE KUTAA 2FFAA. LETTER WRITTEN TO THE CHURCH AT EPHESUS PART 2
1/9/202428 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MAATII IJAARSAAF BU39;UURA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE FOUNDATION FOR BUILDING A FAMILY AND THE WORD OF GOD
1/8/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
1/7/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
1/6/202428 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

AKKAATAA FAARFANNAA DUBBISUU DANDEENYU BARUMSA 1FFAA. HOW TO READ THE PSALMS LESSON 1
1/5/202428 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

HAARKA ERGAMAA ISA SIHAARIFACHISU GAD HINDHISIIN FI SAGALEE WAAQAYYOO. DON39;T LET GO OF THE HAND OF THE ANGEL WHO MAKES YOU RUSH AND THE WORD OF GOD
1/4/202428 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20240103_4

1/3/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

OGEESSI FAYYAA, BARSIISAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PHYSICIAN, AN EDUCATOR PART 2 AND THE WORD OF GOD
1/2/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUMNA FAYYISUU WAAQAYYOO FI SAGALEE WAAQYYOO. THE HEALING POWER OF GOD AND HIS WORD
1/1/202429 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
12/31/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
12/30/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

XUMURA ERGAMA WAAQAYYOO BARUUMSA 13FFAA. THE END OF GOD’S MISSION LESSON 13
12/29/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ITTI FAYYADAMA EERGAA FAYYAA ISA XUMURAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE USE OF THE FINAL HEALTH MESSAGE AND THE WORD OF GOD
12/28/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
12/27/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

YARUSAALEEM ISHEE HAARAA. THE NEW JERUSALEM
12/26/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

QOORMATA TEJAAJILA KEESSATTI AND THE WORD OF GOD. CHALENGES IN SERVICE AND THE WORD OF GOD
12/25/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
12/24/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
12/23/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ASTEER FI MORDEKAAYI BARUUMSA 12FFAA. ESTHER AND MORDECAI LESSON 12
12/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DARGAGGUUMM KEETTII UUMAA KEE YAADADHU FI SAGALEE WAAQAYYOO. REMEMBER NOW THY CREATOR IN THE DAYS OF THY YOUTH AND THE WORD OF GOD
12/21/202328 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
12/20/202328 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

OGEESSI FAYYAA, BARSIISAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PHYSICIAN, AN EDUCATOR AND THE WORD OF GOD
12/19/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA39;ILA DHAALAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. INHERITED MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
12/18/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
12/17/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
12/16/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ERGAMA WARRA HIN GA39;AAMNEEF BARUUMSA 11FFAA KUTAA 2FFAA. MISSION TO THE UNREACHED: PART 2 LESSON 11
12/15/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ITTI FAYYADAMA EERGAA FAYYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE USE OF HEALTH MESSAGES AND THE WORD OF GOD
12/14/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
12/13/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

CUUBBUU. SIN
12/12/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DAA39;IMA QOOFAATTI GUDDISUU KEESSA QORMAATA JIRU FI SAGALEE WAAQAYYOO. CHALLENGES IN RAISING A CHILD ALONE AND THE WORD OF GOD
12/11/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
12/10/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
12/9/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ERGAMA WARRA HIN GA39;AAMNEEF BARUUMSA 10FFAA KUTAA 1FFAA. MISSION TO THE UNREACHED: PART 1 LESSON 10
12/8/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAAQAYYOOTTI BOQACHUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. RESTING IN GOD THE TODAY39;S SERMON.
12/7/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
12/6/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALIWAJJIN HOOJJECHUU WAAQAYYOO FI NAMAA KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE CO-WORKING OF THE DIVINE AND THE HUMAN PART 3RD AND THE WORD OF GOD
12/5/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILTOOTAAF HIIREEN WALDAA MAALII FI SAGALEE WAAQAYYOO. WHAT IS THE FATE OF THE CHURCH FOR THE MINISTERS AND THE WORD OF GOD
12/4/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
12/3/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
12/2/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ERGAMA WARRA HUMNA QABANIIF KUTAA 9FFAA. MISSION TO THE POWERFUL LESSON 9
12/1/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231130_5

11/30/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231129_4

11/29/202328 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231128_3

11/28/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231127_2

11/27/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231126_1

11/26/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231125_7

11/25/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231124_6

11/24/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231123_5

11/23/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231122_4

11/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALIWAJJIN HOOJJECHUU WAAQAYYOO FI NAMAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE CO-WORKING OF THE DIVINE AND THE HUMAN PART 2 AND THE WORD OF GOD
11/21/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231120_2

11/20/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231119_1

11/19/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
11/18/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ERGAMA OLLAA KOOTIIF KUTAA 7FFAA. MISSION TO MY NEIGHBOR LESSON 7
11/17/202328 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ITTI FAYYADAMA EERGAA FAYYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE USE OF HEALTH MESSAGES AND THE WORD OF GOD
11/16/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
11/15/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

GUYYAA MURTEE. THE DAY OF JUDGMENT
11/14/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILA KEESSATTI HIIREEN MATIIN QABUU KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE ROLE OF THE FAMILY IN THE MINISTRY PART 2 AND THE WORD OF GOD
11/13/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
11/12/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
11/11/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

KAKA’UMSAA FI QOPHII ERGAMAAF KUTAA 6FFAA. MOTIVATION AND PREPARATION FOR MISSION LESSON 6
11/10/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UMNII KADHANNAAN HUUBANNAA KEENYAA OLI FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE POWER OF PRAYER IS BEYOND OUR COMPREHENSION AND THE WORD OF GOD
11/9/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
11/8/202328 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALIWAJJIN HOOJJECHUU WAAQAYYOO FI NAMAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE CO-WORKING OF THE DIVINE AND THE HUMAN PART 1 AND THE WORD OF GOD
11/7/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUUDANNOO MAATII TAJAAJILA WAAQAYYOO KEESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. FAMILY EXPERIENCES IN SERVING GOD AND THE WORD OF GOD
11/6/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231105_1

11/5/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231104_7

11/4/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231101_4

11/1/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231031_3

10/31/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231030_2

10/30/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231029_1

10/29/202328 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
10/28/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EERGAMA WAAQAYYOO NAMAAK QOODUU KUTAA 4FFAA. SHARING THE MISSION OF GOD WITH OTHERS LESSON 4
10/27/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SEENEESSA FI SAGALEE WAAQAYYOO. NARRATION AND THE WORD OF GOD
10/26/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
10/25/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILUUF FAYYIFAMUU BOQONNAA 6FFAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVED TO SERVE CHAPTER 6 LESSON 2
10/24/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

RAKKINNI MAATII KEESSA JIRUU AAKKAMITTI HIIKAMAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HOW TO SOLVE FAMILY PROBLEMS AND THE WORD OF GOD
10/23/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
10/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
10/21/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAAQAYYOON EERGAMAAF NU WAAME KUTAA 3FFAA. GOD CALLED US TO MISSIONS LESSON 3
10/20/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EEGUMSA FAYYAA HAAWAASUUMMAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SOCIAL HEALTH CARE AND THE WORD OF GOD
10/19/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
10/18/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

GUYYAA DEEBI39;UU GOOFTAA KEENYA KIRISTOOS. THE DAY OF THE RETURN OF OUR LORD JESUS CHRIST
10/17/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ILAALCHA WAAQAYYOO MAATII IRRATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. GOD39;S VIEW OF THE FAMILY AND THE WORD OF GOD
10/16/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
10/15/202328 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA39;UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
10/14/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EERGAMA WAAQAYYOON NUF QABU KUTAA 2FFAA. THE MISSION OF GOD TO US LESSON 2
10/13/202328 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY39;S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SEENEESSOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. NARRATION AND THE WORD OF GOD
10/12/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
10/11/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILUUF FAYYIFAMUU BOQONNAA 6FFAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVED TO SERVE CHAPTER 6 LESSON 1
10/10/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA39;ILA JALAQABAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE FIRST MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
10/9/202328 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20231008_1

10/8/202328 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
10/7/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAAQAYYOO EERGAAM MALII NAAF QABAA KUTAA 1FFAA. WHAT MESSAGE DOES GOD HAVE FOR ME LESSON 1
10/6/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EERGAA FAYYAA FI MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. HEALTH AND FAMILY MESSAGES AND THE WORD OF GOD
10/5/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
10/4/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

NAMOONNII WAAQA MALEE JIRAACHU ISAANII. MEN LIVING WITHOUT GOD
10/3/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

HUUNDEE DHUGAA SANA IRRATTI IJAARAMUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. BUILDING ON THAT FOUNDATION OF TRUTH AND THE WORD OF GOD
10/2/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
10/1/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
9/30/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EFESOON GARAA KEESSATTI KUTAA 14FFAA. EPHESIANS IN THE HEART LESSON 14
9/29/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EERGAA DARGAGGOOTAAF FI SAGALEE WAAQAYYOO. MESSAGES TO YOUNG PEOPLE AND THE WORD OF GOD
9/28/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
9/27/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

LUBBUU FAYYSUU BOQONNAA 5 KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVING LIVES CHAPTER 5 AND LESSON 3 AND THE WORD OF GOD
9/26/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

JIREENYA GAMMACHIISAA GAA'ILA KEESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. A HAPPY LIFE IN MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
9/25/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
9/24/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
9/23/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

NAGAA BUUSSUU KUTAA 13FFAA. WAGING PEACE LESSON 13
9/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

QABIIYYEE BARUUMSA FAYYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. CENTRAL FOCUS OF THIS HEALTH EDUCATION AND THE WORD OF GOD
9/21/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
9/20/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

JIREENYA KIRISTAANOOTAA BARA KANAA. THE LIFE OF CHRISTIANS IN THIS AGE.
9/19/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

CIMINA GAA'ILAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE STRENGTH OF MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
9/18/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
9/17/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
9/16/202328 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DHAABBACHUUF WAAMAMUU KUTAA 12FFAA. THE CALL TO STAND LESSON 12
9/15/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

EERGAA DARGAGGOOTAAF FI SAGALEE WAAQAYYOO. MESSAGES TO YOUNG PEOPLE AND THE WORD OF GOD
9/14/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
9/13/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

LUBBUU FAYYISUU KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVING LIVES PART 2 AND THE WAORD OF GOD.
9/12/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA'ILLI WAADAA BARABARAATI FI SAGALEE WAAQAYYOO. MARRIAGE IS AN ETERNAL PROMISE AND THE WORD OF GOD
9/11/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
9/10/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
9/9/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

KIRISTOOSIIF AMANAMUMMAA OL’AANAA SHAAKALUU KUTAA 11FFAA. PRACTICING SUPREME LOYALTY TO CHRIST LESSON 11
9/8/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FAAYIDAA SOOMAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. BENEFITS OF FASTING AND THE WORD OF GOD
9/7/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
9/6/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

KUUFAATII NAMAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE FALL OF MAN AND THE WORD OF GOD
9/5/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUTUBAA GA'IILAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PILLARS OF MARRIAGE PART 2 AND THE WORD OF GOD.
9/4/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
9/3/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
9/2/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ABBAA MANAA FI HAADHA MANAA: WALIIN FANNOO IRRATTI KUTAA 10FFAA. HUSBANDS AND WIVES: TOGETHER AT THE CROSS LESSON 10
9/1/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SEENAA YOOSEEF FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE STORY OF JOSEPH AND THE WORD OF GOD
8/31/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
8/30/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

LUBBUU FAYYIISUU KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SAVING LIVES PART 1 AND THE WORD OF GOD
8/29/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUTUBAA GA'IILAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PILLARS OF MARRIAGE PART 1 AND THE WORD OF GOD.
8/28/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
8/27/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
8/26/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

OGUMMAADHAAN JIRAACHUU KUTAA 9FFAA. LIVING WISELY LESSON 9
8/25/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GOORSA FAYYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. ADVISE FO HEALTHY LIFE AND THE WORD OF GOD
8/24/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
8/23/202328 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

TAATEEWWAN DHUFAATII KIRISTOOS DURA TAA'AAN. EVENTS OCCURED BEFORE THE COMING OF CHRIST
8/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

JAALALA GAA'ILA KEESSATTI FI SAGALEE WAAQAYYOO. LOVE IN MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
8/21/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
8/20/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
8/19/202328 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

JIREENYA KIRISTOOSIIN BOCAMEE FI DUBBII HAFUURAAN KAKAAFAMEE KUTAA 8FFAA. CHRIST-SHAPED LIVES AND SPIRIT-INSPIRED SPEECH LESSON 8
8/18/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALALOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. POEM AND THE WORD OF GOD
8/17/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
8/16/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILA FAYYISUU BOQONNAA 4FFAA KUTAA 3FFAAFI SAGALEE WAAQAYYOO. MINISTRY OF HEALING CHAPTER 4 PART 3 AND THE WORD OF GOD
8/15/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA'ILA IJAARRACHUUN MAAL JECHUU DHA? FI SAGALEE WAAQAYYOO. WHAT DOES GETTING MARRIED MEAN ? AND THE WORD OF GOD
8/14/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
8/13/202328 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
8/12/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TOKKUMMAA DHAQNA KIRISTOOS KUTAA 7FFAA. THE UNIFIED BODY OF CHRIST LESSON 7
8/11/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BU'AAN NYAATA FI SAGALEE WAAQAYYOO. BENEFITS OF FOOD AND THE WORD OF GOD
8/10/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
8/9/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

KAKUU WAAQAYYOO IJOLLEE ISAATIF FI SAGALEE WAAQAYYOO. GOD'S COVENANT WITH HIS CHILDREN AND THE WORD OF GOD
8/8/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO GAA'ILA KEESSA FI SAGALEE WAAQAYYOO. CHOICES IN MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
8/7/202328 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
8/6/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
8/5/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DHOKSAA WANGEELAA KUTAA 6FFAA. THE MISTRY OF THE GOSPEL LESSON 6
8/4/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DHIMMA DARGAGGUMMAA KENYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE ISSUE OF BEING YOUNG AND THE WORD OF GOD
8/3/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
8/2/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TUQAATII AAMANTII KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE TOUCH OF FAITH PART 2 AND THE WORD OF GOD
8/1/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA'LA JECHUUN MAAL JECHU DHA? FI SAGALEE WAAQAYYOO. WHAT DOES MARRIAGE MEAN ? AND THE WORD OF GOD
7/31/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
7/30/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/29/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FANNOO FI WALDAA WAAQAYYOO KUTAA 5FFAA. THE CROSS AND THE CHURCH LESSON 5
7/28/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FAYYAA FI MOOTUMMAA WAAQAYYOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. HEALTH AND THE KINGDOM OF GOD AND TODAY'S SERMON
7/27/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/26/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

WAADAA WAAQAYYOO IJOLLEE ISAATIF GALE. GOD'S PROMISE TO HIS CHILDREN
7/25/202328 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA'ILA FI SAALA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SEX AND MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
7/24/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
7/23/202328 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

AKKA WAAQAYYO ITTI NU BARAARE KUTAA 4FFAA. HOW GOD RESCUES US LESSON 4
7/21/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DARGAGGOOTAAFI GAA'ILA FI SAGALEE WAAQAYYOO. YOUTH AND MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
7/20/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/19/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TUQAATII AAMANTII KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE TOUCH OF FAITH PART 1 AND THE WORD OF GOD
7/18/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ILAALCHA GAA'ILA FI SAGALEE WAAQAYYO. THE VIEW OF MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
7/17/202328 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
7/16/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/15/202328 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

AANGOO YESUUS ISA OL KAAFAMEE KUTAA 3FFAA. THE POWER OF THE EXALTED JESUS LESSON 3
7/14/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

BU'AAN FAYYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. HEALTH BENEFITS AND THE WORD OF GOD
7/13/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/12/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

ABDII WAAQAYYOO IJOOLLEE ISAATIIF GALEE. GOD'S PROMISE TO HIS CHILDREN
7/11/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

AAKKA YESUUSITTI GUDACHUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. GROWING UP LIKE JESUS AND THE WORD OF GOD
7/10/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
7/9/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/8/202328 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

KAROORA WAAQAYYOO GUDDAA ISA KIRISTOOS GIDDU GALEESSA GODHATE KUTAA 2FFAA. GOD'S GRAND, CHRIST CENTERED PLAN LESSON 2
7/7/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

DARGAGGUUMMAA KENYAA WAAQAYYOODHAAF FI SAGALEE WAQAYYOO. YOUTH FOR GOD AND TODAY'S SERMON
7/6/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
7/5/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUMAMAA FI WAAQAYYOO WAJJIN KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO . WITH NATURE AND GOD PART 1 AND THE WORD OF GOD
7/4/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

IJOOLLEE SAGALEE WAAQAYYOOTTI GUDDISUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. RAISING CHILDREN IN THE WORD OF GOD AND TODAY'S SERMON
7/3/202328 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
7/2/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
7/1/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

PHAAWULOOS FI WARRA EFESOON KTAA 1FFAA, PAUL AND EPHESIANS LESSON 1
6/30/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SIRNA SOORATAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. FASTING AND THE WORD OF GOD
6/29/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/28/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

WAAQAYYOO WAADAA SENEERA. GOD HAS PROMISED
6/27/202328 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAMMACHUU MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. FAMILY HAPPINESS AND THE WORD OF GOD
6/26/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/25/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230624_7

6/24/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ULFINA IFA WAAQAYYOOTIN GUUTAMU KUTAA 13FFAA. ABLAZE WITH GOD'S GLORY LESSON 13
6/23/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUMAMA FI SAGALEE WAAQAYYOO. NATURE AND THE WORD OF GOD
6/22/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/21/202328 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GUYYOOTA TAJAAJILAA KUTAA 3FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. DAYS OF SERVICE PART 3 AND THE WORD OF GOD
6/20/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MAATIIF GAA'ILA FI SAGALEE WAAQAYYOO. MARRIAGE FOR THE FAMILY AND THE WORD OF GOD
6/19/202328 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/18/202328 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SOOMA DOGOGGORAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE WRONG FASTING AND THE WORD OF GOD
6/17/202328 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/16/202328 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

AADEMSA KARAA TSIYOON. THE PROCESSION THROUGH ZION
6/15/202328 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA'ILLI AKKAMITTI JALQABAMEE? FI SAGALEE WAAQAYYOO. HOW DID MARRIAGE GET STARTED? AND THE WORD OF GOD
6/14/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/13/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
6/12/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

CHAAPPAA WAAQAYYOO FI MALLATTOO BINEENSICHAA: KUTAA 11FFAA BARUUMSA 1FFAA. THE SEAL OF GOD AND MARK OF THE BEAST: PART 1 LESSON 11
6/11/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAA'ILA DURA DOGOGORA RAAWATAMUU FI SAGALEE WAAQAYYOO. MISTAKES MADE BEFORE MARRIAGE AND THE WORD OF GOD
6/10/202328 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/9/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GUYYOOTA TAJAAJILAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. DAYS OF SERVICE PART 2 AND THE WORD OF GOD
6/8/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

HUBANNOO WAA'EE GAA'ILAAF MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. UNDERSTANDING ABOUT MARRIAGE AND FAMILY AND THE WORD OF GOD
6/7/202328 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
6/6/202328 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
6/5/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GOWWOOMSAA DHUMAA SEEXANAA KUTAA 10FFAA. SATAN’S FINAL DECEPTIONS LESSON 10
6/4/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

HARESSAA DALLAA KUTAA 6FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. RENOVATOR OF THE WALL PART 6TH AND THE WORD OF GOD
6/3/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
6/2/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

ABDII WAAQAYYOO IJOOLLEE ISAATIF GALE. GOD'S PROMISE TO HIS CHILDREN
6/1/202328 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

OBSOOTA TA'AA FI SAGALEE WAAQAYYOO. BE PATIENT AND THE WORD OF GOD
5/31/202328 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/30/202328 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/29/202328 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MAGAALAA BURJAAJII JEDHAMTU KUTAA 9FFAA. A CITY CALLED CONFUSION LESSON 9
5/28/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUMAMAAF SANBATA FI SAGALEE WAAQAYYOO. SABBATH AND NATURE AND THE WORD OF GOD
5/27/202328 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/26/202328 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GUYYOOTA TAJAAJILAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. DAYS OF SERVICE PART 1 AND THE WORD OF GOD
5/25/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

JABINA MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE STRENGTH OF THE FAMILY AND THE WORD OF GOD
5/24/202328 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/23/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/22/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SANBATAA FI XUMURA KUTAA 8FFAA. THE SABBATH AND THE END LESSON 8
5/21/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FAYYAA FI AAMANTII FI SAGALEE WAAQAYYOO. HEALTH AND RELIGION AND THE WORD OF GOD
5/20/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/19/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

BARICHI GA'ERAA. THE TIME HAS COME
5/18/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUTUBAA GAA'ILAA KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PILLAR OF MARRIAGE PART 2 AND THE WORD OF GOD.
5/17/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/16/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/15/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUMAA WAAQEFFACHUU KUTAA 7FFAA. WORSHIPING THE CREATOR LESSON 7
5/14/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALALOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. POEM AND THE WORD OF GOD
5/13/202328 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/12/202328 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILA FAYY'ISU BOQONNAA TOKKO KUTAA 2FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. MINISTRY OF HEALING CHAPTER ONE PART 2 AND THE WORD OF GOD
5/11/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

UUTUBAA GAA'ILAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. THE PILLAR OF MARRIAGE PART 1 AND THE WORD OF GOD.
5/10/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/9/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/8/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

SA'AA MURTII ISAA KUTAA 6FFAA. THE HOUR OF HIS JUDGMENT LESSON 6
5/7/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAYYAA FI LALLBA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. HEALTH AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GORSA FAYYAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. ADVISE ON OUR HEALTH AND THE WORD OF GOD
5/6/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
5/5/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MALLATTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO.SIGNS OF THE TIME FROM AWR ORORMO THE VOICE OF HOPE

WAGGAA KUMA TOKO . THE THOUSAND YEAR
5/4/202328 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WAL DANDA'UU FI SAGALEE WAAQAYYOO. TOLERANCE TO EACH OTHER AND THE WORD OF GOD
5/3/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
5/2/202328 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA DHUGA BA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WITTNESING AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

MUXANNOO JIREENYYAA FI LALLABA. WITTNESING AND TODAY’S SERMON
5/1/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. THE TRUE LIGHT FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

ODUU GAMMACHIISAA FIRDII KUTAA 5FFAA. THE GOOD NEWS OF THE JUDGMENT LESSON 5.
4/28/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA DARGAGGOOTA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. YOUTH AND TODAY'S SERMON FORM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

WALALOO FI SAGALEE WAAQAYYOO. POEM AND THE WORD OF GOD
4/27/202328 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. WHAT IS THE BIBLE SAYING? FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

GAAAFFIIF DEEBII MACAAFA QULQULLUU. QUESTIONS ANSWERED FROM THE BIBLE
4/26/202328 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

SAGANTAA ILAAF ILAAMEE FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. ILAAF ILAAMEE AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

TAJAAJILA FAYYISUU BOQONNAA 1FFAA KUTAA 1FFAA FI SAGALEE WAAQAYYOO. MINISTRY OF HEALING CHAPTER 1 PART 1 AND THE WORD OF GOD
4/25/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. FAMLLY AND BIBLE FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

IJAARSA MAATII FI SAGALEE WAAQAYYOO. FAMILY BUILDING AND THE WORD OF GOD
4/24/202329 minutes
Episode Artwork

SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO. SONG PROGRAME FROM AWR OROMO THE VOICE OF HOPE

FILANNOO DHAGGEFFATTOTAA. LISTENERS SONG CHOISE
4/23/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230422_7

4/22/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230421_6

4/21/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230420_5

4/20/202328 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230419_4

4/19/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230418_3

4/18/202328 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230417_2

4/17/202328 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230416_1

4/16/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230415_7

4/15/202328 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230414_6

4/14/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230413_5

4/13/202328 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230412_4

4/12/202329 minutes
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230411_3

4/11/202328 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ORMAD_AWRx_20230410_2

4/10/202328 minutes, 54 seconds