Winamp Logo
Akuttjournalen Cover

Akuttjournalen

Norwegian, Fitness / Keep-fit, 3 seasons, 17 episodes, 9 hours, 6 minutes
About
En fagpodkast for den profesjonelle redningskjeden.Når akutt skade og sykdom oppstår, er det avgjørende at pasienten får rask og riktig hjelp. I over 40 år har Stiftelsen Norsk Luftambulanse fremmet avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten i tett samarbeid med hele den profesjonelle redningstjenesten. Økt kunnskap og riktig kompetanse er viktig i alle ledd. I denne podkasten snakker fagfolk til fagfolk med ett felles mål: Sammen skal vi bli enda bedre, og redde enda flere liv. Velkommen til Akuttjournalen.
Episode Artwork

Videoløsning hos nødsentralene

Episodebeskrivelse:I tre år har 83 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler over hele landet brukt video i møte med innringer. Hva har de vel 160 000 videosamtalene fått å si for kvaliteten på samtalene og arbeidet til operatørene? I denne episoden besøker vi AMK-sentralen i Bergen. Dette er en av de travleste nødmeldesentralene i Norge, med 200 akuttsamtaler hver dag. Dette er også den første nødmeldesentralen som tok i bruk video i samtale med pasienter. Videoløsningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) og Helsedirektoratet. Gjester:AMK-operatørene Shamini Murugesh og Brita Berg forteller i denne episoden om hvordan de bruker løsningen i det daglige, om utfordringer og etiske dilemmaer de daglig står i. Vi snakker også med Steinar Olsen i Helsedirektoratet om behovet i tjenesten for en slik løsning og hvordan ny teknologi vil få mer og mer innpass i helsevesenet.Du møter også prosjektleder Stine Ness som forteller om hvorfor Stiftelsen Norsk Luftambulanse gikk i spissen for å utvikle en videoløsning for redningstjenesten.Episodefordeling: (00:37) - Å være AMK-operatør (04:32) - Det å ta i bruk ny teknologi (07:55) - Når skal man bruke videoløsningen (14:37) - SNLA bak en av videoløsningene (18:37) - En fellesdugnad var starten (22:46) - Utfordringer til medtitt-funksjonen (26:17) - Operatørenes bruk av medtitt (32:30) - Etiske utfordringer (34:33) - Oppsummering
7/20/202337 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

PreMeFen-studien og smertebehandling i ambulanse

Episodebeskrivelse:Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? I PreMeFen-studien skal forskerne prøve å finne svar på dette. Det siste halvannet året har mer enn 270 pasienter blitt inkludert i PreMeFen-studien. Her ser forskerne på smertebehandling i ambulansen. I ambulansetjenesten er det vanlig å behandle sterke smerter ved å gi morfin intravenøst. Dette er god behandling, men i noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring. Det finnes også andre måter å gi smertelindring på. I PreMeFen-studien ønsker forskerne å undersøke om fentanyl som nesespray og metoxyfluran som pustes inn med en pipe gir like god smertelindring i ambulansen som å gi morfin intravenøst hos pasienter over 18 år. Det er ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet som er med.Forskningsprosjektet er et samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Universitetet i Oslo og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Gjester:Fridtjof Heyerdahl er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han leder denne studien, og forsker sammen med Randi Simensen, som er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Sykehuset Innlandet, samt paramedic ved Oslo universitetssykehus.  Du møter også ambulansearbeider Lise-Sophie Hansen og paramedic Joakim Kolstad, begge fra Sykehuset Innlandet.  Episodefordeling: (00:00) - Introduction (00:56) - Hvorfor er smertelindring viktig? (03:49) - Bakgrunn for prosjektet (08:20) - Hva har vært utfordringene? (16:33) - Forskningsarbeidet ute i ambulansen (23:03) - Hvorfor forsker på noe som brukes i utlandet? (25:23) - I hvilke settinger kan medikamentene brukes? (29:37) - En titt inn i glasskula
7/6/202333 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Akutthjelperne - redningstjenestens forlengede arm

Dagens tema:Når ambulansen ikke rekker frem, sendes en helt spesiell gruppe mennesker ut for å hjelpe. Akutthjelperne er den profesjonelle helsetjenestens forlengede arm og finnes ved 320 brannstasjoner over hele landet.Grunntanken til Akutthjelper-ordningen, som Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet og er ansvarlig for, er at det er viktig at flere enn helsepersonell i den profesjonelle redningstjenesten har kunnskap om hva de skal gjøre når de kommer til et skadested. Akutthjelperne er ikke et alternativ til ambulanse og luftambulanse, men et viktig supplement.Hva er det de kan som gjør de så unike?I denne episoden er vi med på en kurssamling i Kirkenes. For første gang deltar operatører og koordinatorer fra alle de tre nødsentralene, for å lære mer om ordningen og bedre forstå hvilken kunnskap akutthjelperne faktisk besitter og hvilken ressurs de utgjør.Gjester:Instruktørene Bjørn Bjerkan og Geir Ingebrigtsen, ressurskoordinator AMK Finnmark, Lasse Sørhus Hansen og alarmoperatør på 110 sentralen i Finnmark, Maiken Iversen.Episodeinndeling: (01:33) - Hva øver vi på (05:36) - Hvilke utfordringer møter en akutthjelper (08:56) - Bli med på øvelse (13:51) - Hvordan brukes akutthjelperne (18:04) - LA-lege Helge Haugland om samarbeidet (24:39) - Geir Ingebrigtsen om Akutthjelpersekken (27:50) - Trygghet i lokalsamfunnet (31:49) - Oppsummering Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!
6/22/202334 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

MOA-Medisinsk operativ arbeidsflyt hos 330 skvadronen

Dagens episode:Når prehospital legebemannet ressurs ankommer en ulykke forventer folk på mange måter at den beste kompetansen er på plass. Men hvordan jobber man mest mulig effektivt når man er ute på et oppdrag?Hos 330 skvadronen på Rygge flystasjon har man i flere år jobbet med en ustrukturell forbedringsprosess for å prøve å finne en arbeidsform som gjør at de løser oppdragene så effektivt som mulig. Over tusen timer med trening er filmet og analysert, og svaret kaller de for Medisinsk operativ arbeidsflyt (MOA). I denne episoden forteller anestesilegene Sven Christjar Skaiaa og Per Olav Berve at det handler mye om å tenke team, om å bygge en høyprestasjonskultur og å plassere seg smartere rundt pasienten. (01:34) - Hvilke utfordringer utløste behovet for MOA (07:52) - Filmet flere tusen treningstimer (18:18) - Hvorfor har vi innført MOA (22:55) - Økt effektivitet (26:34) - Hva får MOA å si for resten av tjenesten Meld deg på nyhetsbrevet vårt her.
6/8/202330 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Anestesibemannet legebil

Dagens tema:Den kalles for en luftambulanse på hjul og er spesialtilpasset for å gi nødvendig spisskompetanse og legefaglig besluttningsstøtte. Hvilke områder i den prehospitale tjenesten er det legebilen fyller, som luftambulansen og ambulansene ikke tar hånd om?I dag er det legebiler på alle luftambulansebasene og på 330-basene. I tillegg har flere av helseforetakene egne biler, plassert  i Drammen, Skien, Innlandet, Haugesund og Tønsberg. I denne episoden besøker vi legebilen i Vestre Viken. 12 timer i døgnet, hver dag - hele året, er bilen på veien for å bistå ambulansetjenesten med tidlig diagnostikk, avanserte behandlingstiltak og fagutvikling for øvrige ambulanseressurser. Episodeinndeling: (00:40) - Hvordan bidrar legebilen (04:57) - Se til Drammen (07:21) - Et urbant rullende helikopter (09:19) - Slik er bilen rigget (13:14) - Hvor stort er behovet (17:17) - Koordineringen av legebilen som ressurs (21:37) - Hvordan dyrker man samarbeidet mellom kolleger (25:16) - Oppsummering Gjestene våre:I denne episoden møter du anestesilege Magnus Varlid Lauritzen og paramedic og fartøysjef Geir Støckert.Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!
5/25/202327 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Traume hos eldre

Bare 70 prosent av eldre med en alvorlig skade møtes av et traumeteam på akuttmottaket, mens for yngre pasienter er tallet 90 prosent. Hvorfor skal man tenke traume i møte med eldre alvorlig skadde pasienter?Hos eldre pasienter er alt litt mer komplekst. Mange faktorer kan påvirke vurderingen, som endret medikamentbruk, sykdommer og endret fysiologi. Det er viktig å forstå at eldre kan bli alvorlig skadd av lavenergi traume, og har sin plass i traumesystemet. Man må tenke traume når man kommer til en pasient som har et komplisert klinisk bilde. Det man gjør med en vanlig ung traumepasient, det skal man også gjøre hos eldre.Episodeinndeling: (00:00) - Introduksjon (00:38) - Et viktig tema (02:08) - Tenk traume (06:45) - Olav Røise om Traumeregisteret (11:44) - Hvilke utfordringer må håndteres (16:39) - Viktig for den prehospitale tjenesten (17:53) - Nils Oddvar Skaga om traumehåndtering på akuttmottaket (22:35) - Gode løsninger (27:42) - Oppsummering Stiftelsen Norsk Luftambulanse sitt forskningsprosjekt «Traume hos eldre» har som mål å undersøke pasientsikkerhet til eldre traumepasienter i Norge.Gjestene våre:I denne episoden møter du doktorgradsstipendiat og lege Mathias Cuevas-Østrem som forsker på traume hos eldre. Vi snakker også med Olav Røise, medisinsk leder for det nasjonale traumeregisteret i Norge og Nils Oddvar Skaga, overlege anestesi og fagansvarlig for traumatologi på anestesiavdelingen Oslo universitetssykehus Ullevål.Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!https://norskluftambulanse.no/akuttjournalen/podkast/Foto: Thomas KleivenCreators & Guests Per Håkon Solberg - Host
5/11/202330 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Hvordan skal vi varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus?

Dagens tema:Hypotermi er en farlig tilstand, og hvis det oppstår i kombinasjon med alvorlig skade kan hypotermi også være dødelig. Hvordan skal vi på best mulig måte varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus? I denne episoden er vi med på et forskningsprosjekt der laboratoriet er en gedigen snøhule på Fausko i Hemsedal, og hvor 16 forsøkspersoner skal bli kalde og varmes opp igjen. Vi snakker også om hvordan man forsker på og jobber med fjellmedisin i Norge og arbeidet som gjøres i det som kalles Mountain Lab. Episodeinndeling:Gjester:Du møter Sigurd Mydske, lege og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han forsker på aktiv oppvarming og hvordan vi best mulig kan varme opp nedkjølte pasienter utenfor sykehus. Vi snakker også med Øyvind Thomassen, som er overlege ved Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og leder for Fjellmedisinsk forskningsklynge i Bergen. Han har i en årrekke forsket på og jobbet med fjellmedisin både i Norge og internasjonalt, med spesielt fokus på nedkjøling, snøskred og akuttmedisin utenfor sykehus.Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!Creators & Guests Vibeke Buan - Host
4/27/202334 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Trailer for Akuttjournalen

27. april lanserte Stiftelsen Norsk Luftambulanse en rykende fersk fagpodkast for hele den profesjonelle redningskjeden. Husk å abonner på podkasten så blir du faglig oppdatert, rett i øret.Vil du har mer faglig innputt melder du deg på nyhetsbrevet vårt!https://norskluftambulanse.no/akuttjournalen/podkast/Creators & Guests Per Håkon Solberg - Host
4/21/20232 minutes, 8 seconds