Winamp Logo
ไฟล์ล่าสุด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย Cover
ไฟล์ล่าสุด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย Profile

ไฟล์ล่าสุด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Thai, Religion, 1 season, 4487 episodes, 6 days, 15 hours, 37 minutes
About
ไฟล์ล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
Episode Artwork

230412B1-3 พบใจพบธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202335 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

230416A1-3 เพียรรู้เห็นความจริงในปัจจุบัน ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202323 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

230414B1-3 พิจารณาตามธรรมที่ได้ฟัง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202325 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

230422B1-3 เริ่มเดินทางที่ถูกต้อง ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202329 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

230414B1-4 เหตุในปัจจุบันขณะ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202337 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

230414B1-2 ปฏิบัติแบบหนีความจริง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202350 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

230422A2-1 ปุจฉาวิสัชชนา สติคืออะไร (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202314 minutes
Episode Artwork

230417A2-1 สติกำกับจิตในการรู้ ไม่ติดไม่ยึด (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202331 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

230422B1-2 เริ่มเดินทางที่ถูกต้อง ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202332 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230415A1-2 ปฏิบัติด้วยอวิชชา

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202341 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

230419A2-1 ดำเนินชีวิตไม่มีผู้ยึดถือ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202323 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

230424A2-1 ความเข้าใจผิดเรื่องสมาธิ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202313 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

230423A2-1 สติ สมาธิ ปัญญา สู่สักแต่ว่ารู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202329 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

230412B1-2 สมถะสู่วิปัสสนากรรมฐาน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202330 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

230415A1-1 พอใจ เท่ากับ ไม่พอใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202321 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

230416A1-2 เพียรรู้เห็นความจริงในปัจจุบัน ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202332 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

230416A1-4 พระสัจธรรมแท้กับสัทธรรมปฏิรูป (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202332 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

230415A1-3 ไม่มีนิพพานข้างหน้า

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202345 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

230421B1-1 หลงสังขารบังใจบริสุทธิ์ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202328 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

230414B1-1 เห็นด้วยใจ รู้ด้วยใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202319 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

230421B1-2 หลงสังขารบังใจบริสุทธิ์ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202334 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230422B1-1 ธรรมเกิดตายบังธรรมไม่เกิดไม่ตาย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202335 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230412B1-1 ละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาป (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202323 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230416A1-1 เพียรรู้เห็นความจริงในปัจจุบัน ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/26/202332 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

230414A1-5 ฟังธรรมเข้าใจแต่ทำไมไม่สิ้นยึด (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202324 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

230410A1-2 สิ้นยึดถือผู้รู้ในปัจจุบันขณะ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202332 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230414A1-2 อารมณ์กับจิตผู้รู้อารมณ์ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202339 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

230414A1-4 แผนที่ทางพ้นทุกข์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202340 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

230415A2-1 นิพพาน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202354 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

230409A1-4 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่10 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202340 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

230413A1-2 ติดในรูปแบบ ขาดการพิจารณา

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202317 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

230409A1-3 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่9 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202325 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

230414A1-1 อารมณ์กับจิตผู้รู้อารมณ์ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202334 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230410A1-1 สิ้นยึดถือผู้รู้ในปัจจุบันขณะ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202327 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

230410A1-3 สิ้นยึดถือผู้รู้ในปัจจุบันขณะ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202331 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

230414A1-3 อารมณ์เฉยว่างไม่ใช่นิพพาน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202325 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230413A1-1 สังขารเหมือนเมฆบังใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/19/202320 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

230409A1-1 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่7 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202343 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

230407A1-6 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202345 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

230407A1-3 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202346 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230407A1-4 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202339 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

230407A1-5 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202322 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

230409A1-2 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่8 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202340 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230407A1-1 รายงานผล workshop (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202327 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230407A1-2 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202331 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

230407A1-7 มุ่งสู่พระนิพพาน ตอนที่6 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
4/12/202347 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230317A1-1 ปัญหาการปฏิบัติ ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202321 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

230317A1-3 ความจริง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202319 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230327A2-1 วิมุตติญาณทัสสนะ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202319 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

230326A2-1 ใจพ้นจากความปรุงแต่ง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/20239 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230318A1-2 เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202326 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

230316B1-3 ไขปัญหาการพิจารณากาย ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202335 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

230318A1-3 เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202316 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

230317A1-4 ภาวนาพุทโธ-สวดมนต์ทุกวัน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202334 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230218A1-3 พบผู้รู้ข้ามผู้รู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202336 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

230316B1-2 ไขปัญหาการพิจารณากาย ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202316 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230318A1-5 จิตไม่เที่ยง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202324 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

230318A1-4 มีตัณหาอยากให้เรานิพพาน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202334 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

230328A2-1 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ในขณะจิตเดียว (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202315 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

230318A1-1 เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202331 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230317A1-2 ปัญหาการปฏิบัติ ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202324 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

230316B1-1 สติปัญญาต่อเนื่องเดินอยู่ในโพชฌงค์ 7 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/29/202311 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

230304B1-3 พิจารณาร่างกายจิตใจเพื่อให้เห็นสัจธร

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202330 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230219A1-1 เป็นไปตามธรรม ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202319 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230306A1-3 ปัจจุบันธรรม ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202318 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

230219A1-2 เป็นไปตามธรรม ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202325 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

230225A1-2 รู้เท่าทันตัณหา ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202329 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230219A1-3 ไม่มีผู้เสวยอาการ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202335 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230304B1-2 ไม่รู้เส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202327 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230304B1-1 ลืมสัจธรรมความจริง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202337 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

230305A1-1 กระบวนการของชีวิต (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202327 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

230306A1-1 แยกกาย เวทนา จิต ธรรม ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202341 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

230306A2-1 อะไรๆ ก็ไม่พอใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202322 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

230308A1-1 ทางแห่งทุกข์ หรือ ทางพ้นทุกข์

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202316 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

230225A1-1 กิเลสตัณหาเกิดดับที่ใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202329 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

230303A1-5 ธรรมชาติกระทบแล้วกระเทือน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202319 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

230303A1-4 ผู้สังเกตแฝงความคาดหวัง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202320 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230306A1-4 ปัจจุบันธรรม ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202335 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230303A1-2 อย่างไรเรียกว่านักปฏิบัติ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202319 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

230225A1-3 รู้เท่าทันตัณหา ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202330 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230225A1-4 โลกไร้สาระแก่นสาร (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202334 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230303A1-3 พุทโธ พุทธะ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202321 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230306A1-2 แยกกาย เวทนา จิต ธรรม ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/22/202347 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

230222A1-2 ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ เดินจงกรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202336 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

230226A1-1 หลงสังขารอยากได้นิพพาน ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202335 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

230304A1-5 หมายว่างเพราะความเข้าใจผิด ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202319 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

230305B1-3 ตัวเราเป็นเพียงสรรพนาม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202330 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

230304A1-4 หมายว่างเพราะความเข้าใจผิด ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202332 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

230304A1-2 อุคคหนิมิต-ปฏิภาคนิมิต ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202338 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

230306B1-1 ปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่น (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202349 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

230226A1-2 หลงสังขารอยากได้นิพพาน ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202337 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

230305B1-2 ตถตา ธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเอง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202312 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

230224A1-2 สงบใจเพื่อให้เห็นความคิด

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/20238 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

230226A1-3 จบที่ใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202348 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

230224A1-4 ไม่เห็นตัวเอง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202310 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

230222A1-1 ความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นแค่ปรากฏการณ์

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202330 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

230305B1-4 ธาตุรู้ เป็นธรรมชาติของธาตุ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202339 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

230224A1-3 จับใจสบาย

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202311 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

230306B1-2 ไม่ฟังธรรมปัจจุบัน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202339 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230224A1-1 สิ้นกิเลสตัณหา

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202329 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

230304A1-3 อุคคหนิมิต-ปฏิภาคนิมิต ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202327 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

230305B1-1 นิพพานอยู่ที่ใจ ไม่เกี่ยวกับใคร

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/15/202324 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230220B1-2 เพราะหยุดจึงสงบ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202332 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

230220B1-1 ธรรมะมีแต่ปัจจุบัน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202338 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230223A1-2 สังขารไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202339 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

230223A1-3 สังขารไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202323 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

230225B1-4 เพียรเห็นสัจธรรมความจริงจากใจ ตอนที่6 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202335 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230225B1-2 เพียรเห็นสัจธรรมความจริงจากใจ ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202334 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

230223A1-1 ต้องอยู่ด้วยปัญญา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202345 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

230220A1-4 จิตบริสุทธิ์เพราะสิ้นหลงสังขาร

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202331 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

230219B1-1 สิ้นยึดจิตเป็นเรา ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202334 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230220A1-3 กฏแห่งกรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202318 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

230219B1-2 สิ้นยึดจิตเป็นเรา ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202328 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

230224B1-1 สังขารกับใจ เงากับกระจก (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202337 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

230225B1-1 เพียรเห็นสัจธรรมความจริงจากใจ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202329 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

230220A1-5 รู้ซื่อซื่อ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202323 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

230225B1-3 เพียรเห็นสัจธรรมความจริงจากใจ ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/8/202342 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230216B1-1 พิจารณาธรรมไปเพื่ออะไร (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202324 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230218B1-1 ทวนกระแสกิเลสเข้าหาใจ ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202334 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

230217B1-2 ธรรมกับการดำเนินชีวิต (Dhamma in Daily Life) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202332 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

230217A1-2 เพียรเห็นสัจธรรมความจริงจากใจ (Comtemplating on the Ultimate Truth in Life) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202349 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230217A1-3 เพียรเห็นสัจธรรมความจริงจากใจ (Comtemplating on the Ultimate Truth in Life) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202333 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

230218A1-4 หมายเป็นใจที่ไม่สังขาร

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202333 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230218B1-2 ทวนกระแสกิเลสเข้าหาใจ ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202335 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

230218A1-1 ทางอริยมรรค-อริยผล ต้องแม่นยำ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202338 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230222B1-1 รู้ต้นจิต ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202321 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

230222B1-2 รู้ต้นจิต ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202343 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

230218A1-2 ประสบการณ์ตรงฝ่ายทุกข์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202320 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

230216B1-2 บททดสอบ (A Challenge) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202347 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

230220A1-1 ใจสงบท่ามกลางความปรุงแต่ง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202331 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

230220A1-2 นิพพานเพราะสิ้นอุปาทานขันธ์ 5

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202330 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

230217B1-1 ธรรมกับการดำเนินชีวิต (Dhamma in Daily Life) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202323 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

230216B1-3 บททดสอบ (A Challenge) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
3/1/202340 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

230213A1-1 นิวรณ์ 5 และ พรหมวิหาร 4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202337 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230214B1-1 Reflecting wisely on the truth ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202324 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

230214B1-6 Reflecting wisely on the truth ตอนที่6 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202311 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

230214B1-3 Reflecting wisely on the truth ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202324 minutes, 1 second
Episode Artwork

230213A1-5 ธรรมชาติสังขารกับใจ ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202330 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230205A1-2 หักทิฐิมานะ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202325 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

230213A1-4 ธรรมชาติสังขารกับใจ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202335 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

230213A1-3 ธรรมชาติสังขารกับใจ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202325 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

230213A1-6 ธรรมชาติสังขารกับใจ ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202339 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230212A1-2 ยถาภูตญาณทัสสนะ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202334 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

230213A1-2 ธรรมชาติสังขารกับใจ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202336 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

230205A1-1 เมตตาอัปปมัญญา

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202328 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

230214B1-2 Reflecting wisely on the truth ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202325 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

230212A1-1 ยถาภูตญาณทัสสนะ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202334 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

230214B1-4 Reflecting wisely on the truth ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202321 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

230213A1-7 ธรรมชาติสังขารกับใจ ตอนที่6 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202335 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

230214B1-5 Reflecting wisely on the truth ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/22/202329 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

230204A1-2 ฝึกอย่างไรให้เห็นตัวเรา ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202334 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230204A1-6 บรรทัดฐานในการสอนธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202331 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230207A1-3 จากปริยัติ ปฏิบัติ สู่ปฏิเวธ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202323 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

230211B1-2 Law of Nature ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202326 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230211A1-1 สังขารเป็นสังขาร ใจเป็นใจ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202346 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

230129A1-4 อาการมีอยู่ ผู้ยึดถืออาการไม่มี

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202342 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230204A1-3 ปฏิบัติคือเรียนรู้ความจริง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202341 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

230204A1-5 คลื่นพลังงานอัดตัวเรา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/20236 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

230206B1-2 รู้เท่าทันจิตส่งออกนอก ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202340 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230211A1-5 สังขารเป็นสังขาร ใจเป็นใจ ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202337 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230206B1-3 รู้เท่าทันจิตส่งออกนอก ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202329 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230206B1-1 สังขารทำหน้าที่ต่อกัน แต่ใจเป็นใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202325 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

230207A1-5 จากปริยัติ ปฏิบัติ สู่ปฏิเวธ ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202340 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

230204A1-1 ฝึกอย่างไรให้เห็นตัวเรา ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202339 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

230211A1-4 สังขารเป็นสังขาร ใจเป็นใจ ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202329 minutes
Episode Artwork

230211A1-3 สังขารเป็นสังขาร ใจเป็นใจ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202323 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

230204A1-4 เลยความเชื่อคือความจริง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202327 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

230207A1-2 จากปริยัติ ปฏิบัติ สู่ปฏิเวธ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202345 minutes, 1 second
Episode Artwork

230211B1-3 Law of Nature ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202345 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

230211A1-2 สังขารเป็นสังขาร ใจเป็นใจ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202336 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230129A1-3 ขันธ์ห้าปรุงแต่ง แต่ใจสงบ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202317 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230207A1-4 จากปริยัติ ปฏิบัติ สู่ปฏิเวธ ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202331 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

230207A1-1 จากปริยัติ ปฏิบัติ สู่ปฏิเวธ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202335 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

230211B1-1 Law of Nature ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/15/202345 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

230128A1-3 ยึดใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202328 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

230128A1-1 เอา พระ ไว้ที่ใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202319 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

230128A1-2 รู้ให้เร็ว ละให้เร็ว

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202316 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230123A1-1 ธรรมจากใจคุณเจย์(ก่อนกลับอเมริกา)(แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202316 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

230123A1-2 มีสติรู้เท่าทันความคิด ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202332 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

230128A1-4 ของคู่ธรรมชาติ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202316 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

230128A1-6 สังขารเป็นทุกข์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202330 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

230128A1-5 สาวหาผู้บงการ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202336 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

230123A1-3 มีสติรู้เท่าทันความคิด ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202325 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

230128A1-7 โลกคือมายา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202329 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

230123A1-6 อ่านใจตัวเองให้ขาด (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202323 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

230123A1-5 ทวนกระแสกิเลส (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202319 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

230123A1-4 ธรรมโอสถ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202331 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

230127B1-3 ปัญญาสาวหาเหตุ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202342 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

230129A1-2 เหตุใดจึงไม่พบพระนิพพาน ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202340 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230129A1-1 เหตุใดจึงไม่พบพระนิพพาน ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202333 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

230127B1-2 ปัญญาสาวหาเหตุ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202330 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230127B1-1 กายป่วยจากจิตเพราะติดสบาย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/8/202345 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

230114A1-4 เหตุปัจจัยพร้อม อาจารย์แท้จริงก็ปรากฏ (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202317 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

230120A1-2 ข้ามผู้รู้ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202329 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

230113B1-4 ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบัน (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202331 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230121A1-2 ยึดจิตเป็นเรา ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202330 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

230120A1-6 สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202321 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

230120A1-3 ข้ามผู้รู้ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202327 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

230114A1-5 อริยมรรคมีอยู่ ผู้เดินทางไม่มี ตอนที่1 (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202329 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

230114A1-6 อริยมรรคมีอยู่ ผู้เดินทางไม่มี ตอนที่2 (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202319 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

230120A1-1 ข้ามผู้รู้ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202330 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

230120A1-4 มีอยาก มียึด มีตัวตน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202320 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

230121A1-3 ยึดจิตเป็นเรา ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202317 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

230113B1-1 อนัตตา (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202340 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230120A1-5 สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202318 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230121A1-1 ยึดจิตเป็นเรา ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202333 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230113B1-2 อยู่กับปัจจุบันขณะ (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202339 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

230113B1-3 พูดธรรมออกจากใจ (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
2/1/202331 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

230110A1-2 สมถะกับวิปัสสนา ตอนที่2 (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202337 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

230111A1-4 ทางเดินธรรมสำหรับคนมีครอบครัว (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202325 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230121A1-5 ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202328 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

221231B1-2 ผู้รู้ซ้อนผู้รู้ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202338 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

230110A1-6 นิพพานคือสิ้นหลงสังขาร (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202322 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

230121A1-4 เส้นทางต้องชัดเจน (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202318 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

230111A1-1 ทุกสรรพสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไป (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202335 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

230110A1-5 เพียรเพื่อให้สิ้นยึดมั่นถือมั่น (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202314 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

230110A1-3 การพิจารณาธรรม (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202323 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

230112A1-2 โทษของการเสพอารมณ์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202311 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

230112A1-1 อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202336 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

230111A1-2 ทิฐิมานะบังธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202322 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

230101B1-2 สัจธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202337 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

230101B1-3 ธรรมจากใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202320 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

230111A1-3 ธรรมวิจยะ สัมโพชฌงค์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202330 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

230110A1-4 ทำไมต้องปฏิบัติธรรม (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202327 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

221231B1-1 ผู้รู้ซ้อนผู้รู้ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202340 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

230110A1-1 สมถะกับวิปัสสนา ตอนที่1 (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202331 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

230116A1-2 สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202326 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

230112A1-3 อวิชชาอาสวะคือผู้บงการ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202331 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

230116A1-1 สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมสมาธิ ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/25/202337 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

230110B1-2 ทุกกิริยาอาการล้วนเป็นสังขาร

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202331 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

230113A1-4 เหตุของความสงบ ตอนที่2 (แปลอังกฤษ) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202319 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

230110B1-3 ศรัทธาทำให้เป็นธรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202324 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230110B1-1 พิจารณาเหตุให้เกิดทุกข์

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202326 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

230113A1-3 เหตุของความสงบ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202317 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

221230B1-2 ใจสงบเมื่อสิ้นความปรุงแต่ง ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202333 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

230108A1-3 รู้เท่าทันตัวเราผู้รับผลประโยชน์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202341 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

221230A1-4 ลักษณะของจิตติดแช่ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202323 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

221229A1-1 เตรียมตัวก่อนตาย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202336 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

230108A1-5 อารมณ์ฌานหรือเสพอารมณ์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202325 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

221230A1-6 ปล่อยวางผู้รู้ทุกปัจจุบัน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202336 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

221230B1-3 ใจสงบเมื่อสิ้นความปรุงแต่ง ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202328 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

230113A1-1 ละครใกล้อวสาน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202328 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

230108A1-2 ไม่มีเรา ไม่มีเขา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202329 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

221230A1-5 ลักษณะของจิตติดแช่ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202328 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

221230B1-1 ใจสงบเมื่อสิ้นความปรุงแต่ง ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202328 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

230113A1-2 น้อมเป็นภาพ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202316 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

230108A1-4 ศรัทธาไม่พร่อง นิวรณ์ห้าไม่ครอบงำ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202324 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

230108A1-1 พิจารณากายเพื่อให้สิ้นสมมติ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202340 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

221230B1-5 ประสบการณ์ปล่อยวางตัวตน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202336 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

221230B1-4 เปลี่ยนความเข้าใจให้ถูกต้อง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202320 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

230108A1-6 เกิดมาทำไม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/18/202332 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

221228B1-5 สัจธรรมของชีวิต ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202327 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

221231A1-3 สมถะ-วิปัสสนา สู่อริยสัจแห่งจิต ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202349 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

221231A1-1 สมถะ-วิปัสสนา สู่อริยสัจแห่งจิต ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202333 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

230105B1-2 ตัวตนที่ตั้งรอด้วยรักและชัง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202327 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

221230A1-3 เอาตัวเราไปรู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202329 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

230105B1-3 สงบแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผล (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202339 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

230102A1-2 ประสบการณ์สมาธิและฌาน ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202331 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

221228B1-1 สัจธรรมของชีวิต ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202336 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

221228B1-3 สัจธรรมของชีวิต ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202333 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

221231A1-4 ไม่มีตัวตนผู้รับผล ผู้ทุกข์ไม่มี (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202332 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

230101A1-3 ถาม-ตอบ ปฏิบัติโดยมีเครื่องล่อ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202355 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

221229B1-3 เจาะประเด็นเรื่องจับว่าง ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202332 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

221230A1-1 ความทุกข์บีบคั้นให้เห็นธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202325 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

221230A1-2 ยึดผู้รู้ปรุงแต่ง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202316 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

230102A1-1 ประสบการณ์สมาธิและฌาน ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202336 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

221229B1-4 เจาะประเด็นเรื่องจับว่าง ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202326 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

230101A1-2 ถาม-ตอบ ปฏิบัติโดยมีเครื่องล่อ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202335 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

230105B1-1 โลกียฌาน โลกียญาณ โลกุตระฌาน โลกุตระญาณ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202318 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

230101A1-1 ถาม-ตอบ ปฏิบัติโดยมีเครื่องล่อ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202341 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

221228B1-2 สัจธรรมของชีวิต ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202327 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

221231A1-2 สมถะ-วิปัสสนา สู่อริยสัจแห่งจิต ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202325 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221228B1-4 สัจธรรมของชีวิต ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/11/202324 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

221227B1-1 ตอบข้อสงสัยการพิจารณากายและความตาย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202323 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

221118A1-3 ทำหน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202322 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

221118A1-4 เป็นทางผ่านของพระสัทธรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202323 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

221226B1-1 ต้องแม่นในสัจธรรมความจริง ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202323 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

221226B1-2 ต้องแม่นในสัจธรรมความจริง ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202343 minutes
Episode Artwork

221212A1-5 เกื้อกูลกัน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202323 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

221118A1-5 คลื่นแปรปรวน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/20235 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

221229B1-2 เจาะประเด็นเรื่องจับว่าง ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202335 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

221118A1-2 เพิ่มบารมี

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202342 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

221212A1-6 ตัดขาดที่ใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202313 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

221226B1-3 ต้องแม่นในสัจธรรมความจริง ตอนที่3

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202330 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

221229B1-1 เจาะประเด็นเรื่องจับว่าง ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202341 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

221212A1-4 รักสบายทำให้ไม่พ้นทุกข์

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202327 minutes, 1 second
Episode Artwork

221227B1-2 ผู้รู้ ผู้เข้าใจ เป็นคลื่นพลังงาน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
1/1/202319 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

221210B1-5 พุทธะในใจตน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202217 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221215A1-1 ธรรมชาติของสังขาร

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202231 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

221215B1-2 สังขารเป็นสังขาร ใจเป็นใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202220 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

221209A1-4 พุทธคือใจเดิมแท้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202225 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

221209A1-2 รู้เราไม่ใช่เรารู้ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202237 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

221212A1-2 พูดธรรมออกจากใจ ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202226 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

221215B1-4 นั่งสมาธิเรียนรู้สติปัฏฐาน4 ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202236 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

221216A1-4 จักรวาลภายใน ภายนอก 31 ภพภูมิ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202227 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

221215A1-2 วิธีนั่งสมาธิ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202238 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

221215B1-3 นั่งสมาธิเรียนรู้สติปัฏฐาน4 ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202242 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

221216A1-5 จักรวาลภายใน ภายนอก 31 ภพภูมิ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202242 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

221224A1-1 ความรู้สึกเป็นเราที่นอนเนื่องในใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202210 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

221214B1-1 สงบโดยไม่ทำให้สงบ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202223 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

221209A1-5 ไม่มีเรา ตัวเรา ของเรา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202223 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

221210B1-1 ทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มี (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202222 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

221216A1-3 จักรวาลภายใน ภายนอก 31 ภพภูมิ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202227 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

221215A1-3 ปฏิบัติหนีความจริง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202242 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

221214B1-3 วิเคราะห์วิจัยในธรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202210 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

221214B1-2 เห็นทุกข์เห็นธรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202211 minutes
Episode Artwork

221210B1-2 ปล่อยวางผู้รู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202234 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

221212A1-3 พูดธรรมออกจากใจ ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202220 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

221209A1-3 รู้เราไม่ใช่เรารู้ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202226 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

221210B1-4 ธรรมชาติของใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202233 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

221216A1-2 ธรรมะกับชีวิตจริง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202223 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

221216A1-1 ใจเป็นพระ (แม่มุ้ย) (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202220 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

221210B1-3 ไม่เห็นตัวเอง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202230 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

221215B1-1 ลองดูแล้วจะรู้เอง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202230 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

221212A1-1 ปล่อยวางผู้รู้ความคิด

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202217 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

221213A1-2 ธรรมคือใจสงบ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202228 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

221213A1-3 นิพพานคือสิ้นยึด

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202237 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

221213A1-1 อย่าเพียรด้วยอัตตา

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/28/202222 minutes, 1 second
Episode Artwork

221107A1-1 จิตเป็นหนึ่ง

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202229 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

221108A1-4 การน้อมพิจารณาไม่ใช่การคิด ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202230 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

221214A1-1 นิพพานคือสิ้นปรารถนา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202220 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

221209A1-1 สิ้นผู้เสวย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202226 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

221211A1-4 ศึกษาแผนที่ก่อนเริ่มปฏิบัติ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202242 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

221108A1-3 การน้อมพิจารณาไม่ใช่การคิด ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202227 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

221107A1-5 รักษาตัวเราไม่ให้หลง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202216 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

221208A1-3 หัวใจพระพุทธศาสนา (Dr.Kul and Mr.Ranjeed from INDIA) ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202240 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221107A1-7 ธาตุรู้ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202226 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

221211A1-3 การปฏิบัติในรูปแบบ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202238 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

221211A1-1 กลไกล้างความเห็นผิด ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202239 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

221208A1-1 หัวใจพระพุทธศาสนา (Dr.Kul and Mr.Ranjeed from INDIA) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202239 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

221108A1-1 ไม่รู้จักตัวเอง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202246 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

221108A1-2 รู้เราหรือเอาเราไปรู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202221 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

221107A1-4 การเริ่มต้นพิจารณาสัจธรรม

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202220 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

221107A1-3 มีตัวเรามุ่งจะไปเอา

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202215 minutes
Episode Artwork

221211A1-2 กลไกล้างความเห็นผิด ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202234 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

221107A1-2 มีตัวเรายึดถือความเงียบ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202218 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

221121A2-1 ศรัทธาไม่เท่ากัน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202222 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

221208A1-2 หัวใจพระพุทธศาสนา (Dr.Kul and Mr.Ranjeed from INDIA) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202229 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

221107A1-6 เรียนรู้ 18 มงกุฎ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202228 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

221107A1-8 ธาตุรู้ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/18/202241 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

221205B1-2 ปรุงแต่งมาจากวิมุตติหรือสมมติ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202235 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

221107B1-2 รู้เท่าทันความอยาก

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202225 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

221205A1-5 ความรู้ของพุทธะ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202240 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

221205A1-1 จิตผู้รู้ไม่มีตัวตน (อาม่านารี) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202233 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

221205A1-3 ปล่อยวางผู้ปล่อยวาง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202222 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

221208B1-3 เอาตัวเราไปรู้ ไม่รู้ตัวเรา ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202223 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

221204A1-2 จิตวางจิต (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202233 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

221204A1-3 เพราะหยุดจึงสงบ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202249 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

221115A1-2 ความสงบใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202231 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

221205A1-4 ว่างเปล่าจากผู้รู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202233 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

221115A1-1 ปฏิบัติผิดตัว

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202229 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221107B1-1 สิ้นโลกธรรม8

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202233 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

221107B1-3 เรียนรู้ความอยากในใจ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202217 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

221208B1-1 แท้จริงธรรมชาติไม่มีตัวเรา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202215 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221204A1-1 ผู้สิ้นอาลัย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202226 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

221208B1-2 เอาตัวเราไปรู้ ไม่รู้ตัวเรา ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202243 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

221209B1-1 สงบเพราะสิ้นตัณหา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202234 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

221205B1-1 ปรุงแต่งมาจากวิมุตติหรือสมมติ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202250 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

221205A1-2 จิตผู้รู้ไม่มีตัวตน (อาม่านารี) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/11/202226 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

221125B1-3 ฟังธรรมเข้าใจ ทำไมปฏิบัติผิด ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202231 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

221126A1-2 พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ (จากศรีลังกา) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202227 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

221203A1-1 เส้นทางอริยมรรค อริยผล (รู้เรา-เรารู้) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202232 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

221125B1-4 ฟังธรรมเข้าใจ ทำไมปฏิบัติผิด ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202253 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

221125A1-1 คิดเอาไม่เกิดปัญญา (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202229 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

221129B1-5 โยนิโสมนสิการพระสัทธรรมแท้ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202218 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

221129B1-4 โยนิโสมนสิการพระสัทธรรมแท้ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202226 minutes
Episode Artwork

221203A1-4 เส้นทางอริยมรรค อริยผล (รู้เรา-เรารู้) ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202235 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

221126A1-1 พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ (จากศรีลังกา) ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202226 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

221129B1-1 ปฏิบัติหนีความจริง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202226 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

221127B1-3 จากมีเครื่องล่อจนถึงนิพพาน ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202222 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

221125A1-5 ต้องเห็นความจริงจากใจ ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202214 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

221127B1-5 จากมีเครื่องล่อจนถึงนิพพาน ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202223 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

221203A1-3 เส้นทางอริยมรรค อริยผล (รู้เรา-เรารู้) ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202226 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

221203A1-2 เส้นทางอริยมรรค อริยผล (รู้เรา-เรารู้) ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202221 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

221127B1-6 จากมีเครื่องล่อจนถึงนิพพาน ตอนที่6 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202233 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

221125B1-2 ฟังธรรมเข้าใจ ทำไมปฏิบัติผิด ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202238 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

221125A1-2 รู้ทุกข์ ละสมุทัย (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202226 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

221127B1-4 จากมีเครื่องล่อจนถึงนิพพาน ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202230 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

221127B1-2 จากมีเครื่องล่อจนถึงนิพพาน ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202223 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221127B1-1 จากมีเครื่องล่อจนถึงนิพพาน ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202229 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

221125A1-3 ต้องเห็นความจริงจากใจ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202227 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221129B1-2 พิจารณาความตายให้ลงแก่ใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202238 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

221127B1-7 ชี้แนะธรรมในปัจจุบันขณะ

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202238 minutes, 1 second
Episode Artwork

221125B1-1 เกิดมาพร้อมความไม่รู้ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202243 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

221125A1-6 สิ้นปรารถนาทั้งสุขและทุกข์ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202236 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

221125A1-4 ต้องเห็นความจริงจากใจ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202230 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

221129B1-3 พบใจพบธรรม ถึงใจถึงพระนิพพาน

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
12/4/202237 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

221117B1-2 อย่าถือสาไอ้บ้า (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202211 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

221116A1-1 สติปัฏฐาน 4 กับประสบการณ์ตรง ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202236 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

221120A1-1 หัวใจอริยสัจ 4 ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202235 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

221118B1-2 ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ ตอนที่1 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202226 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

221118B1-3 ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202216 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

221118B1-1 เห็นทุกข์ เห็นธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202234 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

221116A1-4 สติปัฏฐาน 4 กับประสบการณ์ตรง ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202247 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221117B1-5 ใช้ชีวิตอยู่กับธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202252 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

221120A1-4 หัวใจอริยสัจ 4 ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202234 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

221120A1-3 หัวใจอริยสัจ 4 ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202236 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

221117B1-4 ไม่มีผู้เข้าไปติดอยู่ในความพอใจไม่พอใจ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202220 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

221122A1-2 เห็นผิดจากพระสัทธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202237 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

221120A1-6 หัวใจอริยสัจ 4 ตอนที่6 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202218 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

221112B1-2 สิ้นยึดถือไอ้บ้าอีบ้า ตอนที่2

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202221 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221117B1-1 รู้ไอ้บ้าในปัจจุบันขณะ (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202232 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

221120A1-2 หัวใจอริยสัจ 4 ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202228 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

221120A1-5 หัวใจอริยสัจ 4 ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202237 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

221122A1-1 เรียนรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริง (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202230 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

221122A1-4 กัดติดจดจ่อเพื่อเห็นสัจธรรม (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202223 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

221122A1-3 ใจเป็นใจ สังขารเป็นสังขาร (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202220 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

221116A1-2 สติปัฏฐาน 4 กับประสบการณ์ตรง ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202230 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

221117B1-3 อดทน อย่าละความเพียร (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202243 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

221112B1-1 สิ้นยึดถือไอ้บ้าอีบ้า ตอนที่1

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202235 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

221116A1-3 สติปัฏฐาน 4 กับประสบการณ์ตรง ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/27/202230 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

221112B1-4 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่20 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202232 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

221110A1-3 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่7 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202227 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

221112B1-3 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่19 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202229 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

221112A1-3 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่17 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202227 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

221113A1-2 ธรรมจากใจ คุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่24 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/20221 hour, 3 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

221113A1-1 ธรรมจากใจ คุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่23 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202244 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

221111B1-1 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่13 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202228 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

221118A2-1 ธรรมชาติไม่เป็นไปตามใจอยาก (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202217 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

221112A1-4 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่18 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202219 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

221112B1-6 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่22 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202220 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

221112A1-2 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่16 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202233 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

221111A1-1 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่9 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202231 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

221111A1-2 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่10 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202240 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

221112A1-1 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่15 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202242 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

221111B1-2 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่14 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202247 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

221110A1-4 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่8 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202233 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

221111A1-3 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่11 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202219 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

221112B1-5 ธรรมจากใจคุณเจย์ (จากอเมริกา) ตอนที่21 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202226 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

221111A1-4 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่12 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/20/202240 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

220929A1-4 เหตุแห่งความหยุด (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/13/202232 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

220929A1-3 ไม่มีตัวตนไปยึด ตอนที่2 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/13/202219 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

221109B1-4 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่4 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/13/202233 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

221109B1-3 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่3 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/13/202237 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

221113A2-1 สติปัฏฐานสี่สู่พระนิพพาน (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/13/202237 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

221110A1-1 ธรรมจากใจคุณเจย์(จากอเมริกา) ตอนที่5 (แนะนำ)

ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
11/13/202236 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

221003B1-1 รู้ที่ปร