Winamp Logo
1 สมการชีวิต Cover
1 สมการชีวิต Profile

1 สมการชีวิต

English, Health / Medicine, 67 seasons, 264 episodes, 3 days, 6 hours, 43 minutes
About
นำ "โจทย์" จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจง, เปิดประเด็นปัญหา ขุดคุ้ยคำตอบที่ซ่อนอยู่ แล้วปรับสมดุลย์ด้วยสัจจะธรรม เพื่อให้เห็นเส้นทางดำเนินต่อไปในชีวิต ในช่วง "สมการชีวิต". New Episode ทุกวันจันทร์ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm
Episode Artwork

เปลี่ยนความเศร้าเป็นความสุข [6613-1u]

ความตายไม่ยกเว้นให้กับใครๆ ทุกคนต้องตายหมด ความตายไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ความตายไม่ต่อรอง อ้อนวอนได้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ ไม่ใช่ความตาย แต่เป็นความอยาก ที่มาเกาะเกี่ยวกับความตาย ดังนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาเปลี่ยนความเศร้าใจเสียใจเป็นความสุข ให้ทำความเข้าใจเรื่องของความตายให้ดี เพื่อที่ความตายนั้นจะมาทำให้เราเกิดความทุกข์ในจิตใจเราไม่ได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/26/202353 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

เติมไฟในการทำงาน [6544-1u]

เจริญในทางโลก หมายถึง ชีวิตครอบครัว การงาน การเงิน สิ่งแวดล้อม เพื่อนฝูง ที่เป็นปัจจุบัน จะดีได้ เราต้องมีธรรมะที่บางคนเรียกว่า “คาถาเศรษฐี/หัวใจเศรษฐี - อุ อา กะ สะ” คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา และสมชีวิตา ซึ่งการงานจะสำเร็จ ไม่คั่งค้าง ไม่หมดไฟ เมื่อมีการเจริญอิทธิบาท 4 ด้วยการที่เอาการงานนั้นๆ เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่ง แล้วมี “ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา” แต่ละข้อๆ เป็นประธานกิจ โดยอาศัยสมาธิ การงานนั้นจะสำเร็จได้ส่วนเจริญในทางธรรม ให้มีธรรม 4 อย่าง “ศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา” ที่เมื่อเรารักษาจิตให้อยู่ในทางธรรมแล้ว พอแก่ตัวไป อินทรีย์มีความแก่กล้ามากขึ้นๆ ในเวลาต่อมาๆ ถ้าตายไปแล้ว มีธรรมะ ก็จะไม่ตกต่ำ มีที่ไปที่สูงที่ดีได้ และการสวดมนต์ ถ้าเรารู้ความหมายของบทสวดก็จะดีกว่า แต่ที่สำคัญ คือ จิตใจต้องสงบเย็นเป็นสมาธิจากการสวดนั้นด้วย Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/30/202252 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ฝึกสติ..สร้างปัญญา เพื่อพลังจิต [6543-1u]

“คนคิดมากคิดน้อยไม่เป็นไร แต่คิดแล้วๆ จะสามารถให้เกิดประโยชน์ ป้องกันโทษที่จะเกิดได้ไหม และจะหาประโยชน์จากความคิดของเราได้หรือไม่” แล้วอะไรคือความคิด ด้วยสภาวะของความเป็นมนุษย์ ระบบสมองจึงมีความซับซ้อน ทำให้คิดอะไรได้ซับซ้อน ซึ่งสมองไม่ใช่จิต สมองเป็นแค่เครื่องมือสำหรับการคิด‘จิต’ มีสภาวะของการสั่งสม แล้วอะไรที่ทำให้เราแยกแยะได้ว่า “อันนี้ควรคิด อันนี้ไม่ควรคิด อารมณ์อะไรที่เราควรเสพ หรือไม่ควรเสพ” นั่นคือ สติ และปัญญา ซึ่งถ้าไม่มีสติ ปัญญา สะสมไว้ จิตของเรา ก็จะไปตามอารมณ์เหมือนสัตว์ป่าที่ฝึกไม่ได้ จะมีสติมีปัญญาได้ ต้องอาศัยสมาธิ มีศีลเป็นพื้นฐาน ประกอบกับความเพียรแล้ว “จิตเราทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์ ฝึกได้แน่นอน” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/23/20221 hour, 3 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

สร้างเหตุดี ๆ ด้วยอิทธิบาท 4 [6542-1u]

สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ ‘เกิด’ คือ อุบัติ ‘ดับ’ คือ นิโรธ เมื่อมีการเกิดอุบัติขึ้น การเกิดก็ดับไป เป็น “ชาติหรือชา-ติ” ถ้าตายคือมรณะ แล้วคิดว่าตายซะ ปัญหาจะจบๆ ไป มันไม่ใช่ แต่ความตายเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ต่างหาก “การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ทำให้ปราณหรือชีวิตหายไป ล่วงไป อันนี้เป็นการผิดศีล ยิ่งทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้น” แต่จะดับการตาย ต้องดับที่การเกิด ด้วยการปฏิบัติตามระบบของมรรค 8ถ้ามีการเจริญอิทธิบาทสี่ จะทำให้อายุสังขารของเรา ในที่นี้หมายถึงแขนขา และระบบสมอง อยู่ได้เต็มขีดจำกัดของเขา และถ้าเรา “เกษียณ” หมายถึง มีโอกาสว่าง นอกจากจะทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ แล้ว ให้ทำที่พึ่งของเราต่อไปและต่อๆ ไป คือ บุญกุศล ให้มาพัฒนาตรงนี้ “ฝึกสมาธิ ฟังธรรม” บุญเกิดได้หลายอย่าง และจิตไม่ได้จะมีหญิง หรือชาย เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ มีสิทธิเท่าเทียมกัน ตรัสรู้ธรรมได้ ทำได้เหมือนกัน Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/16/202255 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

สถาบันครอบครัว [6541-1u]

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ‘ครอบครัว’ คือ เรื่องของคนที่อยู่ในวงในที่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุด วงนี้จึงมีความสำคัญ แล้วถ้าในวงนี้มีเงื่อนไขที่ไม่ลงตัว ปรับตัวแปรไม่ดี มันจะกลายเป็นเงื่อนเป็นปมที่ถ้ามันแน่นเข้าๆ คลี่คลายไม่ออก มันจึงทุกข์ได้ ‘มารดาบิดา’ สองบุคคลที่หาได้ยากในโลก ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เราต้องเลี้ยงท่านตอบ ต่อให้ท่านไม่อยู่หรือไม่ได้เลี้ยงดู เราก็ต้องทำบุญอุทิศให้ เพราะความกตัญญูกตเวทีจะเกิดขึ้นในจิตใจเราทันที และต้องไล่ลำดับความสำคัญให้ถูก พ่อแม่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก รองมาคือพี่น้อง ลูก และสุดท้ายจึงเป็นคู่ครอง “ถ้าปมอยู่ตรงไหน แก้ตรงนั้น แต่ถ้าแก้ไม่ถูก มันจะกลายเป็นเสี้ยนหนามได้ แต่ถ้าแก้ถูกแล้ว ตรงนั้นจะเกิดเป็นมงคลในชีวิตขึ้นมาได้” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/9/20221 hour, 58 seconds
Episode Artwork

บริหารความเสี่ยง ‘ชีวิต’ โดยแยบคาย [6540-1u]

การลงทุนมีความเสี่ยง จะป้องกันการถูกหลอกได้ด้วย ‘โยนิโสมนสิการ’ การใคร่ครวญโดยแยบคาย อย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้ตรวจสอบกับกิเลสในใจตัวเองว่าเป็นความอยากความโลภหรือไม่ และให้มีการบริหารความเสี่ยง แบ่งจ่ายทรัพย์ 4 ส่วน เลี้ยงตน/ลงทุน/บริจาค/สร้างบุญสร้างกุศล ให้ถูกต้อง…จริงๆ ทุกอย่างในชีวิตมีความเสี่ยงทั้งการทำงาน การเดินทาง การพูดคุย ซึ่งเราต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างมาก ที่สามารถฝึกได้เตรียมตัวไว้ก่อนได้‘บุญ’ ไม่ใช่มีแค่จากการให้ทาน แต่ยังมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ฟังธรรมหรือบุญจากการอนุโมทนา ฯ ซึ่งถ้าเรามีเงินน้อย แต่ถ้าแบ่งให้แบ่งใช้ให้ถูกใน 4 หน้าที่ มีการทำบุญ เราไม่ใช่คนจนแต่เป็นร่ำรวยต่างหาก เพราะมีอริยทรัพย์ ไม่ใช่จิตที่ตระหนี่ ดังนั้นเกิดเป็นคนแล้วให้เราทำกิจที่ควรทำให้เต็มที่ในทิศทั้ง 6 เพื่อที่เราจะไม่ร้อนใจในภายหลัง Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/2/202256 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

อยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่ [6539-1u]

ถ้าร่างกายเราแก่ไปๆ จิตใจที่เชื่อมอยู่กับกาย มีสมอง มีแขนขา เราจะรักษาสมองอย่างไรให้มันแก่ไปตามร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ด้วยตัวแปรที่เป็นทวาร 3 อย่าง คือ กาย วาจา ใจปรุงแต่งทางกาย: ด้วยการนอนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย กินพออิ่ม มีการจัดระเบียบในชีวิตปรุงแต่งทางวาจา: ด้วยการฝึกอ่านออกเสียง พูดตามภาพที่คิด ฝึกตั้งคำถาม ฝึกฟังคนอื่นพูด ฝึกชมคนอื่นปรุงแต่งทางใจ: ด้วยการเขียนปรับความคิด ฝึกคิดวางแผน คิดเรื่องสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ฝึกสมาธิ และฟังเทศน์บ้าง“ฝึกสมองให้คม” สมองควบคุมร่างกาย แต่จิตควบคุมสมองอีกที ดังนั้นถ้าฝึกสังเกตโดยไม่ส่งจิตออกนอก แต่รักษาจิตด้วยสมาธิ คอยสังเกตดู จะช่วยพัฒนาสมองได้ เมื่อสมองยังดี  จิตใจที่ดีมีกุศลธรรม ด้วยบุญกุศลที่เราสะสมไว้ กายและใจเราจะให้เกิดเป็นผลดีได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/25/20221 hour, 1 minute, 27 seconds
Episode Artwork

พัฒนาตนตามทาง [6538-1u]

“เวลาฟังข่าวแล้วหรืออ่านตำราหนังสืออะไร ต้องดูว่าเขาสื่อถึงอะไร แล้วเราจะไม่หลุดประเด็น เราก็จะทำความดีได้” ในทีนี้ได้พูดคุยเรื่องข่าวอยู่หลายประเด็น ซึ่งการสำรวจหรือการศึกษามันไปได้ไม่มีที่สุดจบ แต่ถ้าจะจบได้ ต้องศึกษาต้องสำรวจมาในภายใน คือ รู้กายรู้ใจของเรา และการที่จะรู้ได้นั้น ต้องเดินตามทาง ‘เส้นทาง’ ที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง นอกจากนั้น “การตั้งจิตไว้ถูก” องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่าง คือ ‘เป้าหมาย’ ในชีวิตที่เราต้องรู้และต้องมีอิทธิบาท 4 เมื่อมีอิทธิบาท 4 และมาตามทางที่ถูกต้องแล้ว สามารถที่จะบรรลุผล 3 ขั้นตอนทั้งผลเฉพาะหน้า ผลในระยะกลาง และผลที่สุด ได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ในเวลาต่อไปและต่อๆ ไปได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/18/202257 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

ผาสุกแม้เผชิญภัย 5 อย่าง [6537-1u]

เมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั้น เราจะต้องทำอะไรที่ไม่สุดโต่งไปทั้งสองทาง แต่ได้ประโยชน์ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น และทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ไปตามทางสายกลาง ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ มีการพิจารณาใคร่ครวญ เพื่อให้เกิดปัญญา เพราะปัญญา คือ สัมมาทิฏฐินั้นจะเป็นองค์นำหน้าของมรรคแปด ในที่นี้ใช้ 3 นัยยะ คือ 1. ฐานะที่เป็นธรรมดาที่ใครๆ ในโลกไม่พึงได้ คือ ขออย่าให้แก่ เจ็บไข้ ตาย สิ้นไป และฉิบหายไป 2. อนมตัคคปริยาย คือ น้ำตาไม่มีที่สิ้นสุดที่มาจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักตลอดกาลยืดยาวนานของสังสารวัฏ และ 3. กล้าที่จะเผชิญหน้าความจริงว่า “มันก็เป็นแบบนี้แหละ” ในเมื่อธรรมชาติเป็นแบบนี้ แล้วจะไปยึดถือเพื่ออะไร ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เป็นการงานต้องทำ ก็ทำไป ปัญญามันเกิดตรงนี้พิจารณาอยู่เนืองๆ ทำอยู่เป็นประจำ จะทำให้สติมีกำลังเพิ่มขึ้นๆ เราจะมีอาวุธคือปัญญา ที่เราจะอยู่ผาสุกได้ แม้เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจ แม้ในการที่จะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่น่าพอใจได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/11/202259 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

มงคลธรรม [6536-1u]

“ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป” นี่คือ 2 ใน 5 หน้าที่ของมารดาบิดา และครูอาจารย์บางท่านที่ก็ทำหน้าที่แทนพ่อแม่ให้ด้วย แต่ถ้าจะห้ามด้วยการทำบาปเหมือนกัน มันจะไม่ได้ “ทำชั่วก่อน เพื่อจะชักชวนให้คนอื่นเขาทำดี” แต่ “ต้องใช้ดี ในการห้ามความชั่ว” “ใช้เมตตาใช้อุเบกขา ไม่ใช่ใช้อาญชา ใช้ศาสตรา” นี่คือ หลักการในทางคำสอน ให้เรามี “ที่พึ่งที่เกษม” คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ “พึ่งตนพึ่งธรรม” พึ่งตน คือ ให้มีสติ พึ่งธรรมะ คือ ให้มีมรรคแปด ให้มีการตั้งตนไว้ถูกตั้งตนไว้ชอบ นั่นคือ ตั้งจิตนั่นเอง ต้องมีเป้าหมายในชีวิต ซึ่งกระบวนการตรงนี้ คือ ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อตั้งสติ ตั้งด้วยมรรคแปดแล้ว ไปตามทางนี้ ตั้งตนไว้ถูก จะมีความเกษม คือ นิพพานนั่นเอง Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/4/202258 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

เป็นบ้า แก้ได้ [6535-1u]

คนเราถ้ายังมีกิเลสอยู่ มันเหมือนเป็นบ้า ถ้าคุณตามราคะโทสะโมหะนั้นไป อยู่ที่บ้ามากหรือบ้าน้อย อยากได้สิ่งใดบางทีไม่เป็นตัวเอง หรือโกรธไปตามเสียงที่เขาด่าว่า เราจะประสาท เราจะมีปัญหาทันที  ในที่นี้ยกตัวอย่างคนที่ได้ยิน หรือเห็นภาพที่คนอื่นไม่ได้สัมผัสแบบเดียวกัน ดังนั้นต้องเริ่มจากการแยกแยะว่า เป็นความคิดที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิต เราคิดขึ้นเอง หรือเกิดจากสิ่งภายนอก หรือเป็นญาณทัสสนะจริงๆ  เครื่องมือที่จะช่วย คือ ‘ศีล’ ที่จะรักษากาย วาจา และ ‘สติ’ รักษาใจ ทำจิตให้ละเอียดลงไป..3 ช่องทางนี้ และจิต 4 ทิศทาง 4 ตัวแปร ที่สามารถปรับไปมา พอปรับตัวแปรถูก มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง เราจะลดความเป็นบ้าความเพี้ยนในจิตใจของเรา รักษาได้แก้ไขได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/28/20221 hour, 4 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

บุญ ‘ทาน ศีล ภาวนา’ [6534-1u]

“บุญเป็นชื่อของความสุข” แยกได้เป็น ‘ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา’ หรือแบ่งเป็นทางกาย วาจา ใจ  ‘ทาน’ มากหรือน้อยไม่ได้วัดที่ตัวเงิน แต่ปริมาณบุญที่ได้อยู่ที่ศรัทธาของผู้ให้ และราคะ โทสะ โมหะของผู้รับ “ศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจ เป็นไปเพื่อโภคทรัพย์” ที่ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้อง แต่สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้อง และถ้าทำผิดไปแล้ว “เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วกระทำคืนตามธรรม” นี่คือ บัณฑิตเป็นคนฉลาด ‘ภาวนา’ มาจากศัพท์คำว่า ภาวิตา คือ พัฒนา จากที่มีน้อยทำให้มีมากขึ้น จากที่ยังไม่ค่อยดี ทำให้ค่อยๆ ดีขึ้น “ทำสิ่งที่เป็นกุศล ละสิ่งที่เป็นอกุศล” และการปฏิบัติธรรมแตกต่างกับ ‘การหลีกเร้น’ ที่ทำให้สติของเรามีกำลังขึ้นมาได้ พอสติมีกำลัง จิตจะเป็นสมาธิ จิตที่มีสมาธิจะมีปัญญาในการกำจัดรากถอนโคนอวิชชาได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/21/202255 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

รักษาชีวิตคู่ [6533-1u]

‘สามีภรรยา’ ถ้าจะอยู่ด้วยเมถุนธรรมอย่างเดียว มันไม่รอดหรอก แต่จะอยู่ร่วมกันให้ยืดยาวให้อยู่อย่างผาสุกได้ ต้องอยู่แบบเพื่อนกัน ด้วยธรรมะอะไรที่จะต้องมี “ชีวิตเมื่อมีความทุกข์ ต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์ ถ้าไม่ใช่ธรรมะทางออกนั้นไม่เกษมไม่ยั่งยืน เวลาเสียเปล่า” ในที่นี้ยกตัวอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาล และชีวิตคู่ที่มีคนที่สาม ต่อมาเมื่อเขาปรับพฤติกรรมแล้ว เราต้องไม่เอามาเป็นของอ้างในการไม่ไว้ใจกัน ไม่อดทนกัน ถ้ามีความระแวงให้กัน มันอยู่ไม่เป็นสุข หรือเอาความชั่วความไม่ดีของเขา จึงจะทำชั่วบ้างไม่ดีบ้าง อ้างความดีที่จะให้เขากลับตัวเป็นคนดี ด้วยการด่า นั่นก็ไม่ดี ดังนั้นสามีภรรยาต้องรักษาหน้าที่ของกันและกัน ลองคิดดู ถ้าสามีหรือภรรยาประพฤติอะไรๆ ก็ตามที่เป็นที่พอใจของอีกฝ่าย ปัดโธ่!! เป็นสุขแน่นอน Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/14/20221 hour, 1 minute, 41 seconds
Episode Artwork

อยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ [6532-1u]

ความทุกข์อันใดอันหนึ่ง 5 อย่าง “ที่เป็นธรรมดา” ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรหมหรือสมณะองค์ไหนก็ตาม” ที่ขอว่า “อย่าแก่..อย่าเจ็บไข้..อย่าตาย..อย่าสิ้นไป..อย่าฉิบหาย”..เขาจะไม่ได้.. ความทุกข์เมื่อมีมา เมื่อมีความทุกข์ถูกต้องแล้ว รุมเร้าบีบรัด จะมีพฤติกรรมมีการกระทำอันเป็นผลจากความทุกข์อยู่  2 ประการนี้เท่านั้น คือ ร่ำไห้คร่ำครวญ ทุบอกชกตัว ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อ หรือแสวงหาว่า “ที่พึ่งภายนอก ใครหนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้ สักหนึ่งหรือสองวิธี” “ที่พึ่งบางอย่าง ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม” เพราะมันจะวนจะตันจะกลับที่เก่า “ไม่ได้แก้ปัญหานั้นได้อย่างยั่งยืน”“ที่พึ่งอันเกษม คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์” มี “ศีลสมาธิปัญญา” เป็นทางสายกลาง เป็นทางที่จะออกจากปัญหานี้ “ด้วยอะไรที่เราต้องมี ที่ถ้าเราจะต้องทุกข์อยู่อย่างนี้ เราจะอยู่ได้อย่างผาสุก” คำตอบนี้คือ “ต้องมีปัญญาที่จะมอง ปัญญาที่จะเห็น ปัญญาที่จะเข้าใจ ปัญญาที่จะพิจารณา อ๋อ! ทุกข์มันก็เป็นแบบนี้แหละ” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/7/202255 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ผาสุกแม้มีเงินเฟ้อเงินฝืด [6531-1u]

กลยุทธ์ที่จะรับมือกับวิกฤตการเงินที่ใครๆ ก็โดน! ได้ด้วย ‘สมชีวิตา’ ให้รายรับท่วมรายจ่าย แบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเหมาะสมใน 4 หน้าที่ คือ ใช้จ่าย ใช้เก็บ ใช้ลงทุน และใช้สงเคราะห์ผู้อื่นสร้างบุญ “บุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ ถ้าจิตใจฝืดเคืองตระหนี่ จะมีอริยทรัพย์ไม่ได้” เราจะมีอริยทรัพย์ภายในได้ด้วยการทำหน้าที่อย่างนี้ คำถามในที่นี้ คือ จะอยู่อย่างไรที่ถ้าภัยอื่นๆ ในอนาคตที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ โจรกำเริบ สงคราม ข้าวยากหมากแพง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย “จะอยู่อย่างไรให้ผาสุก อะไรที่ต้องรู้ อะไรที่ต้องเห็น อะไรที่ต้องบรรลุ” ด้วยอริยทรัพย์ในจิตใจ “ศีล ศรัทธา ปัญญา จาคะ ฟังธรรม” จะหล่อเลี้ยงให้จิตใจไม่ให้แห้งผาก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชุ่มเย็นร่าเริงในใจ “แม้ทรัพย์ข้างนอกฝืดเคือง แต่ทรัพย์ข้างในให้มี เราจะอยู่ผาสุกได้” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/31/20221 hour, 39 seconds
Episode Artwork

ไม่ใช่แค่กรรมลิขิต [6530-1u]

ไม่ใช่ทั้งหมดที่ความสุขสมหวัง ความผิดหวังในชีวิต จะเกิดจากผู้อื่นบันดาลเป็นพรหมลิขิตหรือกรรมเก่าอย่างเดียว แต่มีเหตุมีปัจจัย และไม่ใช่ว่าเหตุเดียวผลเดียว อาจเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอ หรือเหตุบังเอิญก็เป็นไปได้ และหากรู้สึกรักใคร่ชอบพอก็อาจจะเคยเกื้อกูลกันมาในภพก่อนๆ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ที่เสมอๆ กัน ‘กรรม’ เกิดได้ทางกายวาจาใจ เป็น ‘ราคะ โทสะหรือโมหะ’ ซึ่งกรรมอันใดที่ไม่ได้ทำเพราะโทสะหรือโมหะ นั่นไม่ได้เป็นกรรมที่จะให้เกิดการผิดศีล แต่เพราะมีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันเกิดขึ้น เราจึงรู้สึกไม่ดี เพราะนี่คือโทษของวัฏฏะ โทษของสังสารวัฏ ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนอยู่แล้ว ดังนั้นแม้ใครจะเบียดเบียนเรา แต่ให้มี ‘ธรรมเครื่องขูดเกลา’ ที่เรายังต้องมีความอดทน มีความรักใคร่เอ็นดู มีเมตตาจิตอยู่เสมอ พิจารณาแบบนี้จิตใจเราจะสูง ต่อให้ตาย การตายนั้นเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่า Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/24/202253 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

กฏเกณฑ์ความสุขในชีวิต [6529-1u]

ถ้ามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาก เป็นไปตามกระแสของโลกมาก ความทุกข์ของเราจะมาก ตามกระแสของโลกคือตัณหา มีตัณหามากความทุกข์ก็มาก แทนที่จะความสุขมากตามกฏเกณฑ์ที่มีมาก No! ความทุกข์ยิ่งมาก แต่ถ้ามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อย คือ ไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่ เออ! มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อย ความสุขกลับมาก เป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนา เพราะจิตใจไม่ผูกเป็นปมเป็นเงื่อนไม่ลงตัว กินอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรก็มีความสุขได้ เป็นความสุขเกิดขึ้นจากในภายใน ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของในภายนอก เราต้องรอสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่คาดหวัง ถึงจะมีความสุข ไม่จำเป็น แต่มีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันที ด้วยการตั้งจิตใหม่ให้มาตามทางมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง “ปรับกฎเกณฑ์ใหม่ ให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลก กฎของอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ ถ้าปรับตามนี้แล้ว ชีวิตของเราจะมีความสุขได้ทันที” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/17/20221 hour, 1 minute, 12 seconds
Episode Artwork

ทำที่ไม่ประมาทเพื่อบรรลุธรรม [6528-1u]

ทุกคนในโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ บรรลุถึงธรรมะที่ให้เกิดความดีจะว่าอย่างนั้นก็ยังได้ เพราะความที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่าย ๆ เราบรรลุซึ่งความดีที่ได้ยากแล้ว มีบุญมากพอ ต่อไปอีก คนจะมามืดหรือมาสว่าง แต่ให้ไปสว่าง จึงควรแท้ที่จะไม่ประมาท เพราะที่สูงขึ้นไปยังมีให้เกิดการบรรลุเป็นขั้น ๆ เหมือนการปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับ ธรรมะใช้ให้ถูกจุด เราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติ เริ่มจากศีลธรรมดา ๆ ความเพียร หิริโอตตัปปะ หรือแม้แต่การกินอาหารที่ไม่ได้มัวเมา แต่เพื่อระงับเวทนาฯ .. เมื่อเข้าใจถูกแล้ว ทำเป็นขั้น ๆ “ทำทีละน้อย ๆ ฝนตกทีละเม็ด ๆ เขื่อนเต็มขึ้นมาได้” เหมือน “เราตั้งสติไว้ทีละครั้ง ๆ ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้” นี่หมายถึงระดับขั้นสูงนั่นเลย Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/10/202254 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน [6527-1u]

ถ้าจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังมีอยู่สูง เราต้องมีวิธีละความเครียด “เจริญธรรมะฉันทะ เพื่อละกามฉันทะ” ซึ่งรูปแบบของความเครียดจะมาว่าเราอยากไปดูเฟสบุ๊ค ยูทูป นั่นคือ มีกามฉันทะขึ้นแว๊บนึง หรือมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้ มีความง่วง มีความคิดฟุ้งซ่าน สงสัย เคลือบแคลง คือ มีนิวรณ์ 5 เกิดขึ้น ‘สติ’ จะเป็นตัวแยกแยะว่า เราจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้ แต่ถ้าสติมีกำลังอ่อน ก็ฝึกให้สติมีกำลังมากขึ้น สมาธิก็จะมีกำลังมากขึ้น ด้วยการจดจ่อในการเจริญอิทธิบาท 4 ‘ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา’ อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดสมาธิได้ “ทุกคนมีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องรู้จักเลือกที่จะใช้ในงานที่จะต้องทำ ในเวลาที่เหมาะสม ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/3/202257 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

‘ธรรมะทางลัด’ แก้ทุกข์ จิตเป็นสมาธิ [6526-1u]

“ธรรมะทางตรงธรรมะทางลัด คือ ทางเอก ไม่ใช่ทางอ้อม” เป็นมัชฌิมาปฏิปทา เป็นการแก้ปัญหาโดยตรง ต้องทำตามนี้ ไม่อย่างนั้นต้องวนกลับมาเหมือนเดิม “เกิดในสังสารวัฏ ทุกคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันอยู่แล้ว มีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” ท่านจึงแนะนำว่าอย่าไปอยู่ในสังสารวัฎ มันทุกข์มาก มีปัญหามาก  เมื่อมีผัสสะคุณจะมีเวทนา ถ้ามีเวทนา คุณจะมีความทุกข์ได้” สำคัญคือ มีผัสสะแล้ว มีทุกข์ไหม ถ้าเข้าใจผัสสะได้ถูกต้องว่า “ผัสสะไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นตัวเราหรือเปล่า” นี่คือสัมมาทิฏฐิ…เข้าใจได้เริ่มจากศรัทธา ฟังธรรม จิตเป็นสมาธิ จะมีสัมมาสมาธิได้ ต้องมีสัมมาสติ ซึ่งอานิสงส์ของผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำ จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่าย Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/26/202255 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ปรับพฤติกรรมด้วยสติปัญญา [6525-1U]

จิตที่ไม่มีสติ เสวยอารมณ์ใดๆ จะผลิตสิ่งที่เรียกว่ากิเลส เมื่อสั่งสมมากเข้าๆ จนเป็นอาสวะหรือสิ่งที่ไหลออกจนเป็นพฤติกรรม ‘โมหะ’ อาสวะที่ทำให้กลัว มีโทษมากคลายช้า “เรากลัวสิ่งใด จะละความกลัวได้ ก็ต้องละในสิ่งนั้น” ‘ราคะ’ อาสวะที่ทำให้เกิดความหลง โทษน้อยคลายช้า ส่วน ‘โทสะ’ อาสวะที่ทำให้ขัดเคือง โทษมากคลายเร็ว อาสวะเหล่านี้ จะตัดจะแก้ได้ ต้องใช้ ‘ปัญญา’ เปรียบเหมือนความคมของมีด กำลังของ ‘สมาธิ’ คือมีดเล่มเล็กหรือใหญ่ เล็งลงไปให้ตรง นั่นคือสติ  "อาสวะมันเหนียว ฟันทีเดียวไม่ขาด หรือขาดแล้วต่อใหม่ได้" เพราะเป็นพฤติกรรมที่สั่งสมมานาน จึงต้อง “พิจารณา” ซ้ำๆ ย้ำๆ ถึงกุศลและอกุศล ฟันลงไปฟาดลงไปให้ตรง พิจารณาต่อเนื่อง จะเกิดประโยชน์ขึ้นแน่นอน Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/19/20221 hour, 45 seconds
Episode Artwork

สิ้นกรรม [6524-1u]

“ศาสนานี้คำสอนนี้ เป็นศาสนาของปัญญา” เมื่อ “เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วกระทำคืนตามธรรม” ที่ว่าจำเป็นต้องทำไม่ดี ต้องดูที่เจตนาเปรียบเหมือนรอยกรีดลงบนน้ำ ทรายหรือหิน “กระทำอะไรก็ตาม ต้องได้รับผลมีวิบากของกรรม” ซึ่งการที่เกิดมาเป็นคน มีความดีรักษาเราอยู่แล้ว ฉะนั้นให้เป็นผู้มีตาที่ 1 ในการทำความดี ตาที่ 2 ในการหาทรัพย์ และตาที่ 3 ในการเห็นอริยสัจ 4 ฟังแล้วใคร่ครวญให้เกิดปัญญา ไม่ประมาทในชีวิตทั้ง 3 วัย คุณธรรมอะไรดีๆ เก็บไว้ๆ ไม่เห็นแก่ว่ามันน้อย มันสั้น แต่เก็บไว้ด้วยการตั้งสติให้ดี แทงลงตรงจุดที่เป็นกุศลธรรม แก้กรรมที่ทำไม่ดีมาก่อน อินทรีย์มีความแก่กล้าขึ้น ปล่อยวางจุดนั้นจุดนี้ จิตสุดท้ายทำให้ดี จะทำให้เกิดการสิ้นกรรมขึ้นมาได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/12/202256 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

'ปัญญา' ที่ลึกกว่าตาเห็น [6523-1u]

โลกนี้..หลายๆ อย่างมันเป็นเงื่อนงำ ผูกเป็นปมซ่อนเร้นให้ไม่เห็นว่า ข้างในเป็นอะไร ฉะนั้นเราต้องมองให้ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่เพียงผิวเผิน ใคร่ครวญโดยแยบคาย ที่จะให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะให้ไม่เข้าใจ ให้ไม่พอใจ หรือให้เกิดความลุ่มหลงเป็นอาสวะ 3 แบบกาม ปฏิฆะ และอวิชชา ขึ้นมาได้ “ทำดี” ไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆ แต่เพื่อกำจัดความอยาก เพื่อกำจัดความตระหนี่ “จะดีหรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่น ไม่ได้จะอยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์ จะร่ำรวยหรือยากจน ไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหน แต่อยู่ที่ตัวเรา” เราจึงต้อง “พึ่งตนพึ่งธรรม” ใช้ปัญญา พิจารณาเข้ามาที่ตัวเองในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้น ปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเอง Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/5/20221 hour, 7 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

'บุญ' ทำ 'กรรม' แต่ง [6522-1u]

“ทำไมมีเวทนาบางอย่าง สุขก็มีทุกข์ก็มี” เพราะเหตุ 8 อย่าง หนึ่งในนั้นคือกรรมเก่า แต่หากเชื่อว่า “กรรมเก่าเท่านั้นที่ทำให้เราต้องทุกข์ หรือทำให้เขาหน้าตาดีฐานะดี” ความเข้าใจนั้นผิด เพราะจิตจะน้อมไปที่จะไม่ทำอะไรในตอนนี้ชาตินี้ แต่ถ้าอยู่กับทุกข์ได้ถูกวิธี จิตใจเราจะไม่ทุกข์ หรืออยู่กับสุขโดยไม่ลุ่มหลง   ‘สุขทุกข์เป็นธรรมดา’ นี่เป็นทิฏฐิที่ถูก และ “บุญเป็นชื่อของความสุข” ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดสว่างหรือมืด แต่ให้ไปสว่าง คือ ชีวิตมีกำไร เพราะฉะนั้น ‘ทานศีลภาวนา-ศีลสมาธิปัญญา’ เป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่สามารถสร้างได้ในปัจจุบัน แทงลงตรงจุดที่เป็นกุศลธรรม ไม่ว่าบุญจะให้ผลเวลานี้ ในเวลาต่อมา หรือต่อมาๆ บุญก็ให้ผลเป็นความสุข Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/29/202255 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

'ระเบียบวินัย' ทางแห่งความสำเร็จ [6521-1u]

ระบบและระเบียบ คือ ‘ระเบียบวินัย’ คนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีระบบเสมอ ระบบเป็นสิ่งให้เราสู่ความสำเร็จ สู่อิสรภาพจากสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าต้องการจะสำเร็จเรื่องอะไร มีคนเคยทำสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น ว่าแต่คุณจะมีวินัยทำตามระบบนั้นได้ไหม และจะทำให้ชีวิตเรามีระเบียบวินัยตั้งอยู่ในระบบที่ดีได้อย่างไร   ฟังแล้ว..ให้มีความกล้า ให้มีกำลัง ให้มีความเพียร “ทำทันที” ด้วยวินัย ให้เป็นผู้มีความสันโดษ และไม่สันโดษ “ไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ถอยกลับในการทำความเพียร” ทำตามทัศนคติตามระบบที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง..จี้จ่อลงไป ฝึก/ทำตรงจุดที่ทำไม่ได้นั่นแหละ ทำให้ดีกว่าเดิม ตรงนั้นจะให้ผลตอบแทนสูงสุด Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/22/20221 hour, 3 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

'พลังสมาธิ' บริหารเวลาสร้างสมดุลชีวิต [6520-1u]

โลกนี้สุขทุกข์เป็นธรรมดา มีเหตุให้เกิดก็เกิด มีเหตุให้ดับก็ดับ จะเข้าใจได้ ไม่มี “อคติ 4-ลำเอียงเพราะชอบ ชัง หลง กลัว” จิตต้องมีพลังสติพลังสมาธิ “ใครเขาด่าว่าแดกดันหรือสรรเสริญเยินยอ จิตเราจะไม่แปรปรวนได้” สติเป็นทักษะที่ฝึกได้‘พลัง’ นี้เป็น soft power คือ พละ 5 ที่ไม่ใช่อาชญาไม่ใช้ศาสตรา มีองค์ประกอบ 5 อย่าง “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา” เมื่อทำแล้ว รักษาจิตให้มีพลัง การงานใดที่ยากที่หนัก เวลาที่สัมพัทธ์กับจิต ใจที่สบาย การงานนั้นก็มีประสิทธิภาพ จัดการให้ดีได้ ทั้งเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นและทั้งสองฝ่าย ก็ชื่อว่ารักษาตนและรักษาผู้อื่นด้วย “เกิดมาครั้งนี้ ไม่ต้องเอาทั้งชาติ เอาตั้งแต่เช้าแค่วันเดียว วันนี้เรากำไรหรือขาดทุน?” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/15/202254 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

ปัญญาวุธ [6519-1u]

ปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิต เป็นอาวุธที่ใช้แก้ปัญหา เหมือนกุญแจที่จะปลดล็อคสิ่งต่างๆ ที่เป็นเงื่อนเป็นปม คำถามคือจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในทีนี้ได้ยกไว้ถึง 10 ตัวอย่าง ปัญญา คือ ความคิดจากการคิดอ่านการงานธรรมดานี่แหละ ที่เราสามารถพัฒนาปัญญาให้มากขึ้นๆ ไปในทางที่ดีขึ้นๆ จากที่คิดทำมาหากินอย่างเดียว ไม่คิดคดโกง ไม่คิดเบียดเบียนหรือตระหนี่ แต่ให้คิดที่จะแบ่งปัน คิดในการที่จะหาความสงบในจิตใจ ฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นผู้ที่ไม่อยู่ด้วยความประมาท สร้างอาวุธ คือ ปัญญา สุดท้ายปัญญาในการที่จะกำจัดกิเลส ฆ่ากิเลสที่อยู่ในจิตใจ ให้เราเป็นผู้ที่มีความสงบเย็น มีความพ้นทุกข์ รักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/8/202257 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

ลำดับขั้นของการทำสมาธิ [6518-1u]

เครื่องหมายของสมาธิที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ คือ ความคิดในทางอกุศลต้องดับไป ถ้าคิดเรื่องที่หลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน นั่นคือจิตเป็นสมาธิแล้ว และการรู้ว่าอะไรเป็นความคิดในทางดี นั่นคือสัมมาทิฏฐิ แยกแยะได้แล้วพยายามคิดถึงในสิ่งที่ดี ความพยายามนั้นคือสัมมาวายามะ ความระลึกถึงสิ่งที่ดีได้ นั่นคือสัมมาสติ  บางครั้งรู้ว่าอะไรชั่วอะไรดี แต่กำลังในการที่จะลงมือทำในสิ่งที่ดี ไม่พอ เพราะฉะนั้น 3 อย่างต้องประกอบกัน ความรู้ตรงนี้จะทำให้เกิดการพัฒนา ถ้าเราฝึกอยู่เป็นประจำ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ เพราะสติเป็นเรื่องของจิตใจ ฝึกในรูปแบบตอนเช้าหรือเย็น ระหว่างวันก็ฝึกได้ จะช่วยหนุนกันให้เกิดสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/1/202257 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

วิตกกังวลจนซึมเศร้า [6517-1u]

‘โรคซึมเศร้าที่เกิดจากความวิตกกังวลแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม’ ในที่นี้ได้ยกเคสที่กินยามานานที่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันก็แก้ไขไม่ได้ด้วยเทคนิคต่างๆ ทั้งการระบายความเก็บกดออกมา โดยเราต้องมีผู้รับฟังที่เป็นกัลยาณมิตร มีคุณธรรม คือ พรหมวิหาร 4 พูดคุยกันอย่างเปิดเผย รู้จักเอาความกังวลออกไป มีการฝึกทำสมาธิ มีการพิจารณาให้เห็นทุกข์ เข้าใจทุกข์ด้วยจิตที่สงบ มีปัญญา “ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างแก้ได้ หายจากเชื้อโรคในจิตใจ เอาชนะความวิตกกังวล เมื่อมีความคิดแล้วไม่ตามไป แต่ให้ตั้งสติเอาไว้ มีพรหมวิหาร เริ่มจากแผ่เมตตา กรุณา ให้ตัวเราเอง.” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/24/20221 hour, 2 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

ตอบโต้ด้วยสติ ฝึกเพื่อจิตสุดท้าย [6516-1u]

ทางสายกลางของพระพุทธเจ้า คือ สติ จะนำหลักธรรมมาปรับใช้อย่างไร ในที่นี้มีทั้งผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ก่อนอื่นต้องมีความระงับ รักษาจิตให้มีธรรมะอยู่ในใจ “ตอบโต้ด้วยความอดทน ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู” หรือผัสสะที่น่าพอใจกำหนัดยินดีลุ่มหลง ต้องมีความยับยั้งใจ เตือนตนด้วยตน “เราตริตรึกคิดนึกไปทางไหน จิตจะน้อมไปทางนั้น สิ่งนั้นยิ่งมีพลัง”  การตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เริ่มจากมองว่าเรามีอะไรที่ดีอยู่ เอามาเป็นพื้นฐานเป็นกำลังใจเป็นความมั่นใจในความดีที่เรามีอยู่นั้น แล้วพัฒนาต่อยอดคุณธรรมอื่นให้ดียิ่งขึ้นไป Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/17/202255 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ชนะใจตน [6515-1u]

“เราไม่ควรตั้งความไม่พอใจ ความอาฆาต ความพยาบาทในบุคคลใด แม้แต่บุคคลที่ประพฤติไม่ชอบทั้งทางกาย วาจา ใจ เพราะเราจะไปมืด แต่ให้ตั้งไว้ด้วยเมตตา กรุณา หรืออุเบกขา” เปรียบเหมือนกับการชัก ‘ผ้าบังสุกุล’ ที่เขาทิ้งแล้วมาใช้งาน เพราะส่วนที่ดียังมีอยู่การจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะในครอบครัว ที่ทำงาน หรือในระดับไหนก็ตาม จะมีความผาสุกได้ด้วย ‘การให้ธรรมะ’ ที่ไม่จำเป็นต้องพูดหรือมีสิ่งของอะไรให้ แค่เอามาทำเอามาปฏิบัติ ปรับจิตปรับใจ ‘พัฒนาจิตของเรา’ ตั้งมั่นในธรรม ละสิ่งที่เป็นอุศลทำสิ่งที่เป็นกุศล ที่ไม่ว่าเราจะมามืดหรือสว่าง แต่ให้ไปดีไปสว่าง ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง รักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะนี้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/10/20221 hour, 3 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

แก้เสพผิด อดทนไม่เก็บกด [6514-1u]

การติดโซเชียลมีเดียไม่ต่างกับติดยาเสพติดหรือติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการติดเวทนา คือ ติดความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้น มีตัณหามีความพอใจในเวทนานั้น จะแก้ไขได้ ต้องเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เราจะคลายความยึดถือ คลายความกำหนัดยินดีนั้นได้ ‘นินทา’ จะเอาชนะความเท็จต้องด้วยความจริงเท่านั้น ถ้าคนที่เข้าใจผิดเป็นคนพาล เราไม่จำเป็นต้องกล่าวแก้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ให้เรื่องราวระงับเสียก่อน แต่ถ้าเขาเป็นบัณฑิต เราควรเอาความจริงมาเปิดเผย และในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ความอดทนมีแต่ดีอย่างเดียว “ความอดทน ความสามารถในการละสิ่งที่เป็นอกุศล เป็นธรรมะ” คุณธรรมสองข้อนี้จะรักษาตัวเราให้อยู่ในทางโลกและทางธรรมได้ดีแน่นอน Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/3/202256 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

บริหารจัดการทรัพย์อย่างพุทธะ [6513-1u]

หลักการเรื่องโภคทรัพย์ ‘สมชีวิตา’ คือ การบริหารจัดการรายรับ/รายจ่ายที่ต้องมีความเหมาะสม เปรียบเหมือนผลมะเดื่อ คือ มีระบบการจัดแจงภายในให้ดี “รายรับต้องท่วมรายจ่าย” รายรับและรายจ่ายต้องเป็นไปโดยธรรม รายรับมาจากการทำงาน จัดให้ทำหรือจัดแจงการงาน ส่วนรายจ่ายให้รู้จักแบ่งจ่ายใน 4 หน้าที่ และต้องระวัง ‘รูรั่ว’ จากอบายมุข ความประมาทมั่วเมาพระพุทธเจ้าอุปมาการสะสมทรัพย์ให้พอกพูนเหมือนจอมปลวกหรือรวงผึ้ง ที่ปลวกหรือผึ้งทำงานอย่างเป็นระบบ มีการสะสมๆ หมุนไปๆ จอมปลวกหรือรวงผึ้งก็ใหญ่ขึ้นมาได้ และคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เขาไม่ได้มีจอมปลวกจอมเดียว รวงผึ้งรวงเดียว เขาก็จะมีรวงผึ้งหลายๆ อัน จอมปลวกหลายๆ แห่ง Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/27/202259 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ตายดี [6512-1u]

เราจะรักษาจิตอย่างไร เมื่อความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากคนที่เรารักมาถึง และเมื่อมีทุกข์น้อยหรือทุกข์มาก ที่เราจะยังผาสุกอยู่ได้ คำตอบนั้นคือองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ ไล่ไปจนถึงสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตใจวิธีการ คือ ตั้งสติเอาไว้ เห็นตามความเป็นจริง ให้มีการพิจารณาเนืองๆ ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เพื่อที่จะไม่ให้เพลิดเพลินไปในความไม่มีโรค ไม่เพลิดเพลินในความหนุ่มสาว ไม่เพลิดเพลินในความมีชีวิต เพราะเมื่อเราเจอสิ่งนั้นแล้ว เราจะอยู่กับทุกข์ได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/20/202256 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

เปลี่ยนความคิด สร้างพลังจิต [6511-1u]

กระบวนการความสำเร็จของตั้งเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เริ่มต้นทุกวันด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มจากทำจิตให้สงบ ใส่ใจไว้กับลมบ้าง กระดูกบ้าง จิตนิ่ง ๆ เป็นสมาธิ แล้วตั้งจิตนึกคิดเป็นภาพในกิจการงานที่เราจะทำในวันนั้น ๆ ที่เรียกว่าเทคนิคการ Visualization โดยต้องไม่ใส่ใจไปกับอารมณ์ต่าง ๆ ไม่เป็นไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียน หรือมีความอยาก เพราะจะทำให้จิตอ่อนกำลัง นี่คือลักษณะของอิทธิบาทสี่ มีธรรมเครื่องปรุงแต่ง จบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณ แถมด้วยพรอีก 9 ประการ วันนั้นดีแน่ ประสบความสำเร็จ “คิดบวกให้ถูกหลัก จากร้ายจะกลายเป็นดี” หรือต่อให้สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน แต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วนั้น เราจะนิ่ง เย็น สงบ ได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/13/202257 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

ทำดีมีจิตกุศล [6510-1u]

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นสามในห้าอย่างของเทวทูตที่เตือนสติให้เราทำความดี ตั้งสติเอาไว้ ซึ่งความดี-ความไม่ดี ต้องดูตามแบบที่ผู้รู้ คือ วิญญูชนบอกสอน ในที่นี้ คือ หลักของศีล สมาธิ ปัญญา หรือศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา ไม่หนีไปจากนี้ นี่คือความดีที่ให้กระทำไว้ เห็นสิ่งต่างๆ แล้วตั้งเทวตานุสติ คือ ระลึกถึงความดีของผู้อื่น หรือมรณสติ รู้สึกถึงสัมปชัญญะ ก็ดำเนินชีวิตของเราไปได้เมื่อ ‘สัจจกิริยา’ คือ การตั้งสัจจะด้วยเหตุที่เราได้ทำมาดีแล้ว สร้างเหตุไว้อย่างถูกต้อง มีจิตที่ตั้งอยู่ในแดนกุศล แล้วถ้าช่องของบุญจะให้ผล สิ่งที่เราหวังอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อาจจะให้ผลได้ อย่างน้อยจิตใจมีความผาสุกอยู่ได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/6/202253 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

มิตรในบ้าน [6509-1u]

ตราบาป คือ นิมิตเครื่องหมายของความไม่ดี อาจทำให้จิตของเราตกไปอยู่ห้วงอกุศล เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว เราต้องรักษาให้ดี บางทีคำขอโทษง่ายๆ ไม่ยาก ช่องทางมีน้อย โอกาสหาแทบไม่เห็น แต่ขอให้ทำอย่าให้มีการผูกเวรกัน แต่ให้มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีอุเบกขาให้กัน พอพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์แล้ว จิตใจเราถูกปลดล็อคคลายเงื่อนคลายปม จะไม่มีความหงุดหงิดอยู่ในใจ จะมีความสบาย ชีวิตมันจะดีขึ้นได้ เป็นทางดำเนินที่ถูก เป็นทางโล่งทางโปร่งไม่ประกอบด้วยขวากหนาม เป็นทางที่เกษมร่มเย็น "จิตใจที่ดำเนินไปตามทาง ‘ศีลสมาธิปัญญา’ อาจจะยากบ้างอาจจะมีทุกขเวทนาบ้าง อันนี้เป็นธรรมดา" Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/27/202251 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

บุญนำกรรมแต่ง [6508-1u]

“บุญแปลว่าความสุข” บุญเกิดจากกายวาจาใจ หรือ ‘บุญกิริยา 10’ แบ่งเป็นทางใจ 3 วาจา 4 และกายอีก 3 รวมลงในศีลสมาธิปัญญา บุญจากทานศีลภาวนา บุญจากการอุทิศ บุญจากการอนุโมทนา บุญที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างพระเวสสันดร “สิ่งที่ตัวเองให้ เป็นสิ่งที่ตัวเองรัก และเป็นสิ่งที่พอใจด้วย รัก จึง ให้” เพราะดูถึงคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นส่วนความคิดลบที่ว่าทุกอย่างเป็นกรรมเก่า เป็นคนเลวคนไม่ดีนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ให้ละเสีย ไม่ว่าจะสว่างมา คือ มีสุขเวทนา หรือมืดมา คือ มีทุกขเวทนา ให้อดทนมีความเพียรมีเมตตา ต้องไปตามมรรคไปทางสว่าง เพื่อให้จิตไปทางกุศล ชีวิตจะค่อยปรับไปๆ มีอะไรก็ “อยู่กับมันให้ได้ ให้มีกำลังใจสูง” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/20/202256 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

ประโยชน์อันเลิศ [6507-1u]

ทุกอย่างอยู่ที่ ‘ผลประโยชน์’ คือ ในทางโลกกับในทางธรรม แต่อะไรที่จะดีกว่าให้กำลังใจเราได้มากกว่า คงอยู่ได้ยาวนานยั่งยืน มีข้อเสียน้อย และเป็นประโยชน์ใหญ่ ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วย นั่นคือประโยชน์ในทางธรรมะ อย่างความอดทนหรือการให้ ‘จาคะ’ ที่บางคนอาจจะคิดว่า ‘เสีย’ แต่จริง ๆ แล้วคุณ ‘ได้’ ต่างหากได้ให้ทานได้สละออก ให้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นหลักตั้งขึ้น เพราะประโยชน์ด้านโลกุตระเราได้ประโยชน์แล้ว คนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วย สังคมก็จะอยู่ได้อย่างราบรื่น รู้จักปรับผลประโยชน์ให้เห็นมาในส่วนของมรรค ปรับสายตาให้มีดวงตาคือปัญญา ในการที่จะเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในด้านโลกุตระให้ยิ่งๆ ขึ้นไป Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/13/202257 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ทางแห่งมงคล [6506-1u]

วันสำคัญในเดือนนี้ มีแง่มุมธรรมะว่า อย่างไรจึงเป็นมงคล .. “บูชาบุคคลที่ควรบูชา” คือ ผู้ที่มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นพุทธมามกะ นับถือพระรัตนตรัย และปีนี้จะดีจะชงหรือไม่ อยู่ที่เราทำดีนั่นคือดี ใช้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ ๆ ผูกมิตร ทำดี ๆ ให้กัน อดทน ไม่เบียดเบียนกัน มีเมตตาจิต รักใคร่เอ็นดูนั่นจะเป็นการดีส่วนเรื่องในสังคมที่เกิดขึ้น .. “เราไม่จำเป็นต้องทุกข์” มันแค่วิธีคิดวิธีทำจิต ตั้งทิฏฐิให้ถูก กลับมาที่สติ มีกัลยาณมิตร มีสัมปชัญญะ “ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา” อุบายที่จะออกจากทุกข์ได้ ต้องมาตามทางศรัทธา “ทำความเพียร ทำจริงแน่วแน่จริงในการตั้งสติขึ้น” เห็นสิ่งเหล่านี้ในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องธรรมดา Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/6/202253 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ปรับมุมมองโลกด้วยปัญญา [6505-1u]

ชีวิตของเรามีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจอยู่ตลอด ในรูปแบบของผัสสะหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นสุขเวทนา ชื่อเสียงเงินทอง ทุกขเวทนา ถูกด่าถูกว่าไล่ออกสูญเสียเงิน วัน ๆ หนึ่งต้องตัดสินใจหลายอย่าง ยิ่งเป็น Disruption world โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะตัดสินใจอย่างไรที่ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายหรือโลกสวยมองแต่แง่ดีจนเกินไป ปรับจิตให้อยู่ในทาง ‘ปัญญา’ จึงเป็นจุดสำคัญ ที่จะเปลี่ยนให้เราเป็นคนรอบคอบ เป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีพรหมวิหารสี่ มีความเป็นผู้นำสูง เรามาเรียนรู้ ปรับปัญญารักษาจิตให้เป็นพละเป็นอินทรีย์ พัฒนากุศลที่เรามีดีอยู่ให้เกิดขึ้น ด้วยมรรคแปดที่เรารักษาไว้ในสถานการณ์ต่าง ๆ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/30/202253 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Live : อยู่กับโลก [6504-1u]

“เราอยู่ในโลกใบนี้เหมือนเราโหลดแอปมา เราต้องยอมรับเงื่อนไขของแอปที่เราโหลด เหมือนงูกับลิ้นงูที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้”Q: การบวชผู้ที่มีจิตใจไม่ใช่เพศชายได้หรือไม่ A: ในหลักธรรมมีบัณเฑาะก์อยู่ ซึ่ง 2 อย่างใน 5 อย่างนั้นสามารถบวชได้ ด้วยเงื่อนไขของสรีระและอวัยวะที่ไม่เป็นอุปสรรค และเพราะธรรมะสามารถเปลี่ยนจิตใจของคน ดังนั้นการบรรลุธรรมจึงอยู่เหนือเพศสภาพ ชาย/ หญิง / หรือบัณเฑาะก์ ก็สามารถบรรลุธรรมได้ Q: พระอุปัชฌาย์ไม่ผิดและกรมการศาสนาไม่ทราบหรือA: พระอุปัชฌาย์ต้องพิจารณาและกรมการศาสนาต้องประชุมกัน Q: การถอดเครื่องหายใจให้พ่อแม่ บาปหรือไม่ A: การทำปาณาติบาต บาปแน่นอนขึ้นกับเจตนาที่มี 3 ระดับเหมือนการกรีดมีดลงบนวัตถุ 3 อย่าง บนน้ำ บนทราย บนหิน ส่วนจะตัดสินใจอย่างไร ให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์และเจตนาของพ่อแม่ Q: พระอภิธรรมกับพระไตรปิฎกต่างกันอย่างไร A: พระไตรปิฎกมี 3 ส่วน คือ พระอภิธรรม พระสูตร และพระวินัย ดังนั้น พระอภิธรรมจึงอยู่ในส่วนของพระไตรปิฎกQ: บทสวดมนต์ปรายนสูตรA: การสวดมนต์ทุกอย่างควรจะเข้าใจบทสวดด้วย เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ และเกิดปัญญาได้   Q: สนทนาให้กำลังใจ | ฟังธรรมแล้วทำให้จิตใจชุ่มเย็นA: การได้ฟังธรรมแล้ว นำไปปรับใช้ดำเนินชีวิตไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง ชีวิตจะมีช่องทาง มีทางสว่าง มีทางไป  Q: การเกิดจะเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปหรือไม่A: การเกิดมีอยู่ตลอดเวลา สามารถเกิดในภพมนุษย์ เทวดา พรหม สัตว์เดรัจฉานและอื่นๆ ซึ่งการที่เราเห็นข้อนี้ได้ จะทำให้เราปล่อยวางได้Q: ยถาให้ผี สัพพีให้คนA: การทำบุญแล้วอุทิศให้ คือ เราให้หมดทุกคนไม่เว้น ไม่ว่าเขาจะเป็นผีหรือเทวดา ให้ได้อย่างไม่มีประมาณ Q: กรวดน้ำ บทสั้นหรือบทยาวอย่างไหนบุญจะส่งถึงผู้ล่วงลับA: ‘จิต’ สำคัญที่สุด ที่สำคัญเราต้องตั้งจิตเอาไว้ คือ มโนกรรมหรือกรรมทางใจ ส่วนน้ำ/ บทสวด มีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ ‘บุญ’ ขึ้นอยู่กับเจตนา การทำความดีอยู่ที่ความดี ถ้าเราทำดี คือดีแล้ว Q: การที่รู้สึกขนลุกเวลาไปบางสถานที่A: ความรู้สึกนั้นเป็นปีติ เพราะอิ่มเอิบใจสบายใจในการทำความดี และเมื่อเราวางเฉย ‘อุเบกขา’ ได้ เราก็จะสูงขึ้นไป ละเอียดขึ้นได้ “การไหว้หรือการบูชา บุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคล แต่ต้องบูชาด้วยความดีด้วยคุณธรรรม เช่น ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา” Q: แม่ที่ให้กำเนิดแต่ไม่ได้เลี้ยงดู กับแม่ที่ไม่ได้ให้กำเนิดแต่เลี้ยงดู ท่านใดมีอุปการะคุณมากกว่าA: ท่านมีบุญคุณกับเรามากทั้งสองท่าน มีความสำคัญเท่ากัน แล้วเราต้องทำดีตอบทั้งด้วยสิ่งของหรือไม่ใช่สิ่งของ และการกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำตอบ  Q: ถูกเบียดเบียนจากเด็กที่ซ่องสุมเสพยาA: ต้องแก้ไขที่จิตใจของเราก่อน รักษาจิตของเราให้มีเมตตา อุเบกขา แนะนำเขาในทางที่ดี แต่ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ ก็ต้องใช้กฎหมายหรือพึงผู้ที่มี โดยให้ตั้งเจตนาให้เขาเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคมได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/24/202259 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

ชีวิตคู่อยู่ให้เวิร์ค [6503-1u]

ถ้ายังไม่แต่งงาน ไม่ต้องคิดจะแต่ง หรือถ้าอยากจะแต่งจริง ๆ ให้ดูที่คุณธรรม “ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา” แต่ถ้าแต่งกันอยู่แล้ว อย่าคิดว่าจะเลิก อยู่กันไปให้ได้ ทำยังไงให้มันเวิร์ค แต่งงานแล้วไม่ขาดทุน แต่ได้กำไร “รักษาความดีได้” มีความมั่งคั่งทั้งทรัพย์สินเงินทอง ทั้งความสัมพันธ์ ทั้งลูกหลาน ทั้งการดำเนินชีวิตชีวิตคู่จะราบรื่น เพราะรู้จักรักษาจิตของตนให้ดี ให้อยู่ด้วยคุณธรรม ด้วยหน้าที่ด้วยกิจที่ควรทำ ในฐานะลูกสะใภ้ลูกเขย ภรรยาสามี ในทิศทั้งหก ด้วยความขยันขันแข็ง ด้วยความเมตตา ด้วยความแบ่งปัน ด้วยความอดทน การครองเรือนของเราจะไปได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/16/20221 hour, 6 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

เข้าถึงธรรม [6502-1u]

เพราะไม้อ่อนดัดง่ายกว่า หน้าที่ของพ่อแม่จึงต้องให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป อย่างน้อยต้องสอนให้เขามีศีล รักษาศีล แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น ๆ ส่วนผู้สูงอายุก็ใช่ว่าจะดัดไม่ได้ ด้วยเวลาที่งวดลง ๆ เราจึงต้องรีบทำความเพียร จะอยู่ที่วัดหรือที่ไหนก็ตาม ให้รักษาจิตใจให้อยู่ในมรรค 8 กายวาจาก็จะได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ ปรับความเพียรให้เสมอ ๆ กัน ด้วยสติที่ตั้งเอาไว้เมื่อเจอผัสสะหรือสิ่งกระทบต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ เมื่อบ่มไป ๆ ด้วยทานศีลภาวนา ด้วยศีลสมาธิปัญญา “‘อินทรีย์ 5’ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา” มันจะแก่กล้าขึ้น จิตใจเราจะสุกง่อมเป็นอริยผล บรรลุธรรมขึ้นมาได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/9/202256 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

หนทางปรับแก้จิตสู่ความสำเร็จ [6501-1u]

ในชีวิตของคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม แต่คุณธรรมหรือธรรมะที่จะต้องมี ‘อิทธิบาทสี่’ เป็นสิ่งที่จะควบคุมชีวิตของเราให้อยู่ในร่องในรอยในทางที่จะทำให้เกิดความเจริญความเป็นมงคลความดีงามในชีวิตของเราได้เราจึงต้องพิจารณาว่า อะไรจะเป็นสิ่งที่ให้การพูดความคิดการกระทำ ‘จิตของเรา’ ไปในทางที่ดีได้โดยมี ‘ธรรมเครื่องปรุงแต่ง’ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นยอดขายร้อยล้านหรืองานบ้านทั่วไป โรคภัยไข้เจ็บหรืองานเพียรเผากิเลส ทุกอย่างเป็นงานเป็นอาชีวะสิ่งที่เราทำไม่ง่าย แต่ไม่ยากเกินที่จะทำ ความสุขความสำเร็จจะได้มาง่าย ๆ ไม่มี เราจะรู้ถึงความสำเร็จได้อย่างไร ตรงที่เคยผิดพลาดมาก่อน “ความทุกข์นั่นแหละ จะให้เรารู้ถึงคุณค่าของความสุข” ความยากนั่นแหละ จะทำให้รู้ว่าเสร็จแล้วมันง่ายนะ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/2/202259 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

พิจารณาตน พัฒนาใจ [6452-1u]

ธรรมะสำหรับปีใหม่ ไม่เอามาก เอาข้อเดียว คือ “เราต้องพัฒนาตัวเอง” ต้องพัฒนาจิตใจ คิดพิจารณาว่า อะไรที่จะพัฒนาได้ในปี 2565 ที่จะมาถึง อะไรที่ได้พัฒนาจากปี 2563 มาแล้ว หรืออะไรที่ไม่ดี ๆ แล้วได้กำจัดออกไปในปี 2564 นี้บ้าง ใคร่ครวญแยกแยะ หลักการ คือ ดูที่ 4 ส่วน โดยแบ่งเป็นคู่ของกุศลกับอกุศลถัดไปอีก ต้องวางแผนต่อไปในปีหน้าว่าจะพัฒนาข้อไหนทั้ง 2 คู่นี้ “กุศลอกุศลอย่างไรที่เราจะสร้างสรรค์ให้มี อันไหนที่เราจะกำจัดออกไป” เพราะตราบใดที่ยังต้องอยู่ในโลก ตราบนั้น กิเลสมันจ้องที่จะเล่นงานอยู่ตลอด ตราบใดที่เรายังมีผัสสะ ยังไงต้องมีปัญหาให้แก้ เราจึงต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอด เพราะปีไม่มีหมด หมายถึง โลกมันวนรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อย ๆ ปีนี้จบปีหน้าต่อไปก็มา จนกว่าชีวิตเราจะจบ เราก็ต้องระวังอยู่ตลอด มีสติอยู่ตลอด ต้องคอยพัฒนาตน อยู่ตลอด Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/26/202156 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

เหนือเพศสภาพ [6451-1u]

หลายเรื่องในอดีตชาติที่ทำให้คนบางคนเคยเกิดเป็นหญิง แม้เแต่พระพุทธเจ้า พระอานนท์ ซึ่งประเด็นในที่นี้ คือ คนที่มีเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากกำเนิด เขาเหล่านั้นจะมีความละเอียดละออในเรื่องของกามมาก ตามวิสัยที่เคยมีมา ทำให้มีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มากแต่ความดีที่มี เป็นจุดที่สำคัญกว่า ฝึกปฏิบัติธรรมให้มาก ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ธรรมะย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรม จุดนี้จะทำให้เราพ้นจากกรรมนี้ มีจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิง นำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอน Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/19/202156 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

ธรรมที่ให้เกิดความเคารพ [6450-1u]

ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องเด็กไม่มีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ .. พอทำผิดกายวาจาใจที่เป็นอกุศลจะหาความเจริญไม่ได้ เพราะนั่นเป็นบาป แต่! คนเราบางทีมีความเห็นต่างกันได้ “ความเห็นของเรามีอยู่ เราอาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้ แต่เอาตามท่านก็แล้วกัน เราจะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไร เพราะเราเคารพกัน” “ถูกหรือผิดไม่ใช่ประเด็น ถ้าถูกหรือผิด แล้วอกุศลธรรมมันจะเกิด อย่าถูกอย่าผิดเลย อย่าเห็นแก่ความถูก เพราะถ้าเกิดมิจฉาทางกาย วาจา ใจ เป็นอกุศลธรรมมันไม่ดี”แทนที่จะกำชับต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะได้ขัดแย้ง แต่สิ่งที่ต้องทำ คือให้เขาคิดในลักษณะที่ว่าอย่างไรจึงเหมาะสม คือ การชักชวน ค่อย ๆ พูดค่อย ๆ จา ต้องรับฟัง ต้องมีจิตใจที่กว้างขวาง ต้องมีจิตใจที่นุ่มที่อ่อน น้อมนำจิตใจของเขา Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/12/202158 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

โลก..อยู่เป็น อยู่ไม่ยาก [6449-1u]

โลกทุกวันนี้อยู่ยาก?  ดี-ไม่ดี สบาย-ลำบาก มั่งมี-ยากจน สุขหรือทุกข์ คำพวกนี้ไม่ใช่จะบอกได้ว่า ‘อยู่ง่ายหรืออยู่ยาก’ และไม่ใช่เรื่องที่จะไปตามความพอใจหรือไม่พอใจ แต่ถ้า ‘ทำเป็น อยู่เป็นแล้ว จะอยู่ได้ง่ายเลย’เรื่องของสุขเวทนาหรือทุกข์เวทนา เราควบคุมไม่ได้หรอก เพราะมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมัน แต่มองให้ถูก ด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิ เลือกที่จะควบคุมคุณธรรมในจิตใจของเรา หมายถึงเลือกที่จะมีสติ รักษาคุณธรรม มีความหวัง ความตั้งใจ ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ยากขนาดไหน มันอยู่ง่ายทันที Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/5/202158 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

กล้าทำดี [6448-1u]

อย่าประมาทในวัยและชีวิต ว่าชีวิตเราจะอยู่ยั่งยืนถาวร ยังไม่ตายยังมีสุขภาพดีอยู่ ยังเรื่องการงานด้วย และอย่าประมาทในการทำความดี เพราะประมาทเท่ากับตาบอด เท่ากับตายแล้ว ชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาท หมายถึงมันไม่มีค่า‘ทำความดี ทำไมบางทีไม่ได้ดี’ อย่าคิดแบบนั้น กรรมดียังไงให้ผลแน่นอน และให้เรามีความมุ่งมั่นมีความพยายาม ฝึกทักษะรักษาจิต แยกแยะความดีความชั่ว เอาธรรมะ ‘อินทรีย์ 5’ มาปรับใช้ในทุกเรื่อง เริ่มจากความกล้าความมั่นใจ คือ​ ศรัทธา ‘ถ้าเราทำความดี ความดีอยู่ตรงนั้นที่เราทำ’ จะสุขหรือจะทุกข์ มันก็ธรรมดา โลกนี้เป็นอย่างนี้ ความดีเราต้องตั้งมั่นไว้ อย่าลืมอย่าเผลอ ให้มีความมั่นใจในความดี ชีวิตเราจะไปได้ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/28/202153 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

ความหมายของชีวิต [6447-1u]

คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย ก็เลยจะจบชีวิตลง แต่ถ้าเห็นชีวิต ‘ตามความเป็นจริง’ สุขก็มีทุกข์ก็มี มีเหตุมีปัจจัยมา เข้าใจชีวิตอย่างถูกต้อง มันก็ทุกข์ไม่มาก แต่ถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนจากที่มันเป็น มันก็จะทุกข์มาก“มองไปรอบ ๆ สิ ยังมีคนที่เขารักเราอยู่ไหม มีสิ แต่บางทีนึกไม่ถึง ตั้งสติไว้จะค่อย ๆ เห็น” เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้น ชีวิตมันเป็น 2 ด้านอย่างนี้แหละ มีสุขมีทุกข์ เมื่อเข้าใจแล้ว ตัดสินใจเลยในการที่จะดำรงชีวิตให้มีคุณค่า ให้มีความอดทน ให้มีเมตตา มีการให้อภัย เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เห็นตามความเป็นจริง ให้มีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ เราใส่อะไรลงไปในชีวิต ชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมา Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/21/202156 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

กำหนดชะตาตน [6446-1u]

ที่ต้องดูดวงเพราะไม่มั่นใจ ความมั่นใจในทางคำสอน คือ ศรัทธา ซึ่งวิธีที่พระพุทธเจ้าทำนาย คือ ประกอบด้วยเหตุและผล เป็น “ศรัทธาที่ไม่งมงาย แต่ประกอบด้วยปัญญา” ส่วนการอธิษฐาน คือ การตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องดังนั้น ให้เราเป็นคนที่กำหนดดวงชะตาของตัวเราเอง มีความมั่นใจแล้วสร้างเหตุปัจจัย ตามกำลังความเพียร ผลเราได้แน่ด้วยการอธิษฐานที่ถูกต้อง Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/14/202157 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ตัดเกม (กาม) [6445-1u]

“เกมคือผัสสะ คือ วัตถุกามอันวิจิตรพิสดารที่สร้างสรรค์ปรุงแต่ง” จะแกะปมแก้ปัญหาเด็กติดเกม หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ติดการทำงาน ติดการพนัน ติดสื่อลามก ก็ลักษณะเดียวกันไม่ต่างกัน เพราะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แล้วเริ่มมีการเบียดเบียนตัวเอง จนถึงมีปัญหากับคนรอบข้างเบียดเบียนผู้อื่น“การที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ ไม่ได้ด้วยอาชญา ไม่ได้ด้วยศาสตรา” จะไปตี ไปด่าว่าไม่ได้ จะเอาเครื่องมือของมารไปแก้ไขจิตใจที่เป็นมาร ยิ่งเป็นการเอาอาวุธให้เขาด้วยซ้ำ แต่ต้องหาช่องให้เจอ ต้องละเอียดรอบคอบนุ่มนวลแยบคาย จิตใจต้องงดงามมีความกรุณา ในเวลาที่เหมาะสม Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/7/202159 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

สลายความเครียดด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง [6444-1u]

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าเพิ่งตกใจ ให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนเลย ทำจิตให้มั่นคง อย่าไหลไปตามกระแสของข่าวสาร แต่ให้ติดตามหาข้อมูลด้วยปัญญาให้ดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และทำความเข้าใจในวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นว่าย่อมมีความเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมแน่ เราจึงต้องยอมรับ และมีการปรับเปลี่ยนจากจุดที่เป็นอยู่ (แม้ในจุดที่ตกต่ำ) ให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึง "วุฒิธรรม 4" คือ ธรรมะแห่งความเจริญงอกงามเวลาที่เราเจอผัสสะเรื่องราวต่าง ๆ มากระทบ ในที่นี้คือ "ธรรมเครื่องปรุงแต่ง" เช่น เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้บ้าง หรือวิกฤตชีวิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ้าง ซึ่งถ้าเพื่อว่าเราเจริญอิทธิบาท 4 ได้ไม่ถูก เราจะมีความเครียดแน่นอน เราจะไม่เครียด จะสลายความเครียดไปได้ เราจึงต้องเจริญอิทธิบาท 4 ให้ถูก ด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง และสมาธิที่อาศัยฉันทะฯ เป็นหลักเป็นประธาน เพราะเวลาผัสสะมันมากระทบถูกจิตเราแล้ว ถ้าจิตเราไม่มีสมาธิ จิตเราจะแตกได้ จิตเราจะเครียดได้หลักธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ ความดี (กุศลธรรม) และความไม่ดี (อกุศลธรรม) ว่ามีเกิดขึ้นในตัวเราหรือไม่ มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลง เพราะถ้าความดียังไม่มี เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ไหม หรือถ้าความไม่ดีมีเกิดขึ้น เราสามารถละมันได้ไหมการทำบุญให้ทานนั้น จะได้ผลบุญมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยของจิตทั้งของผู้ให้และผู้รับ ใน 3 วาระ ที่ผู้ให้มีจิตศรัทธาเสื่อมใสก่อนให้ ระหว่างให้ และหลังให้ และส่วนผู้รับที่เป็นผู้ที่กำลังทำความเพียรเผากิเลสอยู่ มีกิเลสเบาบาง จนกระทั่งหมดไปสิ้นไป ไกลจากกิเลส Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/31/202155 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

อธิษฐานสร้างเหตุแห่งโภคทรัพย์ [6443-1u]

การเงินการงานการลงทุน ในขณะที่เรามีเงินอยู่ ควรทำยังไง ถ้าเราไม่มีเงินเลย หรือเป็นหนี้ด้วย เราควรจะรักษาจิตอย่างไร อธิษฐานอย่างไร รวมถึงตอนที่เรากลับมามีเงินทองใหม่ ตั้งตัวได้แล้ว เราจะรักษาจิตให้ไปตลอดรอดฝั่ง มีกำไรได้อย่างไร“ความที่เป็นคนค้าขาย เป็นพ่อค้า หรือเป็นนักธุรกิจ ด้วยจิตที่ไม่มีความโลภ ด้วยจิตที่ไม่มีความตระหนี่ จะสามารถเห็นช่องทางในการที่จะหาทรัพย์ให้มากขึ้นได้ คือ เมื่อตั้งจิตให้ดีแล้ว เราจะไม่ถูกหลอกง่าย เราแยกแยะกัลยาณมิตรออกจากเพื่อนชั่วได้ เราจะเห็นช่องทาง จะมีช่องทางในการลงทุนบ้างต่าง ๆ นานา เราก็จะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราได้” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/24/20211 hour, 2 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

กำไรชีวิต [6442-1u]

ชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข ในเรื่องการงาน ในที่นี้เน้นมาที่หัวหน้า หรือคนที่มีลูกน้องมีบริวาร ธรรมที่จะเชื่อมองค์​กร ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามัคคีกัน คือ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเจ้านายจะรักษาความเป็นผู้นำได้ต้องมี ‘พรหมวิหาร 4’ และองค์กรจะสำเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องมี ‘อิทธิบาท 4’  “งานทุกอย่าง เราสามารถที่จะสร้างกุศลธรรมในงานนั้นให้เกิดขึ้นได้” เพราะอย่างนั้นเราต้องปรับจิตให้เกิดฉันทะในการทำงาน แม้จะไม่ชอบงาน แต่ให้มีความพอใจไว้ในสิ่งที่เราทำ นั่นคือ สันตุฏฐี มีความเห็นอกเห็นใจในหมู่คณะ ทำหน้าที่ที่เป็นเจ้านายลูกน้องให้ดี องค์กรนั้นไปได้แน่นอน  ส่วนการครองเรือน อย่าไปพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่เราอยาก อันนั้นจะทำให้เราทุกข์  แต่ให้อยู่บนพื้นฐานของเมตตา มี ‘ฆราวาสธรรม 4’ ทำหน้าที่ของสามีภรรยาให้ดี จิตใจเป็นกุศล ชีวิตมีกำไรแน่นอน Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/17/202151 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

ตัดการผูกเวร (6441-1u)

ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ ความโกรธมันต่อเนื่องไป ผูกกันไปเรื่อย ต่อให้จบที่กระบวนการยุติธรรม แต่ในใจไม่จบ เจ็บแล้วถ้าไม่จบ เจ็บฟรีนะ แต่ถ้าเจ็บแล้วจบ จบที่ใจของเรา นึกถึงความดีของเราบ้างของคนอื่นบ้าง ระลึกถึงความดี เริ่มจากพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นสัมมาสติได้ ความไม่ดีใดผ่านมา จะเห็นโทษของความไม่ดีได้นั้น นั่นคือ ปัญญา มีสติมีปัญญาจะทำความที่ไม่ผูกเวรกัน ให้อภัยกัน ทำให้มีคุณธรรม กุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ #64-1u41 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/10/202158 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

สร้างจินตนาการเรียกความคิดดี ๆ (6440-1u)

‘บาป เจตนา ศีล’ ศีล คือ เจตนาในการงดเว้น ด้วยความที่ไม่เจตนา ไม่ผิดศีลอยู่แล้ว แต่บางทีความบาปมันมีได้ ขณะที่บางอย่างแม้ไม่ผิดศีล แต่ก็มีความบาปเกิดขึ้นได้ “บาป คือ ชื่อของความเศร้าหมอง ความไม่เป็นสุข” ในที่นี้ได้พูดคุยหลายประเด็น ทั้งการงาน 5 อย่าง ที่แม้จะไม่ผิดศีล แต่เป็น ‘อกรณียกิจ’ อยู่ในวงจรการเบียดเบียน หรือแม้แต่ความคิดที่เป็นไปในทางลบที่อยู่ในจิตใจ ‘จิตตก เครียด’ เราก็ต้องรีบละออก โดยใช้นิมิตดี ๆ ที่จะรักษาอารมณ์ของเรา ฝึกสติฝึกจิต แล้วรักษาความดีในข้ออื่นให้ดี หนุนนำโอกาสดีให้เกิดขึ้นได้ #64-1u40 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/3/202158 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

พลังในงานชีวิต (6439-1u)

ทุกอย่างเป็นงาน เป็นสิ่งที่ต้องใส่ความเพียร ใส่พลังลงไป ‘งาน’ ในที่นี้หมายถึง ความเป็นอยู่ คนไม่มีความเพียร ชีวิตตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนไฟต้องมีเชื้อ มีเปลว มีความร้อน ถ้าไม่มีงาน ชีวิตเหมือนไม่มีค่า ถ้ามีคำว่าเบื่อ คำว่าเซ็ง นั่นคือ คุณหมดไฟแล้วทำอย่างไร ฟังธรรมสิ จะมีความเห็นแจ้ง มีปัญญาเพิ่มขึ้น แล้วตั้งศรัทธาความมั่นใจเอาไว้ ทำจริงแน่วแน่จริงไปเลย บางทีแบ่งเวลาไม่ถูก แสดงว่าสมาธิมันหย่อน ทำให้ไม่มีปัญญา จึงไม่เห็นว่าจะพัฒนาตรงไหนได้บ้าง เพ่งจดจ่อให้ดี สมาธิเพิ่มขึ้น ควบคุมด้วยสติ ระลึกให้ถูกในความดี ปรับให้มีพลังให้ดีขึ้น ๆ ได้#64-1u39 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/26/202157 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

ธรรมะคนอยู่บ้าน (6438-1u)

เมื่อเจอเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เราจะโกรธจะไม่พอใจ กลายเป็นยักษ์ทันที จิตใจหมุนไปวันหนึ่ง ๆ เดี๋ยวเป็นเทวดา เป็นยักษ์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก อย่างน่วม! กลับบ้านเจอครอบครัวกลับเป็นคน วนไปวนมาอย่างนี้ แล้วจะครองเรือนรอดได้อย่างไร มันจึงยาก แต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ ทางออกมีอยู่ นั่นคือ “ฆราวาสธรรม" ธรรมะสี่อย่างของผู้ครองเรือนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับอาฬวกยักษ์ สามารถเปลี่ยนจากยักษ์กินคน เป็นยักษ์ช่วยคนที่มีศีล และเมื่อเราทำจริง ทำได้ปฏิบัติได้แล้ว จะได้ผลที่ยิ่งไปกว่า มีกำไรสองต่อ เป็นคนจริงใจคนดีที่มีสรณะมีตนมีธรรมะเป็นที่พึ่ง และยังสามารถเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้อีกด้วย#64-1u38 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/19/20211 hour, 2 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

คนดีดูได้ใน 4 อย่าง (6437-1u)

“ตัวเรา” รักษาตัวเราให้พ้นจากภัยในวัฏฏะ เป็นผู้ที่ผาสุกได้ฟังข่าวรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสังคมแล้ว ให้นำมาเทียบเคียงแง่มุมกับหลักธรรมในทางคำสอน เห็นเป็นเทวทูตเตือนให้เราทำดี ที่สำคัญ “ตัวเราจะสุขหรือจะทุกข์ ไม่ควรจะขึ้นอยู่กับผู้อื่นว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้ พูดสิ่งนี้ หรือเป็นแบบนี้ เราถึงจะสุขหรือทำให้เราเป็นทุกข์ แต่เราควรจะมีจิตใจที่มั่นคง” และแยกแยะว่าสิ่งไหนดีกว่ามีความสุขมากกว่า ก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็จะไม่มีปัญหากับใครทั้งสิ้น #64-1u37 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/12/202156 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

เพิ่มสติทางใจ (6436-1u)

“คนไหนก็ตามที่สามารถพูดแล้ว ทำแล้ว ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย คนนี้มีปัญญามาก จุดที่จะพูดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งออกไป ปัญญาเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ไหม” ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างในหลายกรณีที่เกี่ยวกับทางกายวาจา และที่ยิ่งขึ้นไป คือ ทางใจยิ่งกระแสของตัณหาของกิเลสมันพัดแรง เพราะฉะนั้น จิตใจของเราต้องมีสมาธิต้องมีสติมาก ๆ ต้องอยู่เหนือมาก ๆ จะเป็นคนเหนือคน จิตใจคุณต้องควบคุมได้บังคับได้ “อะไรที่ได้มายาก ๆ มันมีคุณค่าในตัวเอง การทำความดี มันไม่ง่ายอยู่แล้ว” ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้ว จะได้มาง่าย ๆ มันไม่มี ความสุขเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก#64-1u36 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/5/202154 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

สมดุลชีวิต โลกกับธรรม (6435-1u)

..ไม่ใช่ว่าโลกก็ทางหนึ่ง ไม่ใช่ว่าธรรมะก็อีกทางหนึ่ง ไม่ใช่ว่าต้องแยกกัน..ไม่ใช่คิดว่า ชั้นก็ทำดี แต่ทำดีแล้วทำไมไม่ได้ผล..เข้าใจที่ถูกต้อง ที่ต้องสอดแทรกเข้าไป คือ ธรรมะ “สุขทุกข์มันธรรมดา เกิดก็มีดับก็มี” “ทุกข์ไม่ใช่ปัญหา สุขไม่ใช่ความสมหวัง” ด้วยแค่ข้อนี้ คุณจะอยู่ครองเรือน อยู่ในทางโลกนี้ ไม่มีปัญหาเลย ให้ทุกอย่างในชีวิตประจำวัน มีธรรมะสอดแทรกเข้าไปในจิตใจ สามารถรักษากายรักษาวาจารักษาจิตอยู่ในทางโลกนี้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะสุขบ้างทุกข์บ้าง ได้กับทุกคน#64-1u35 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/29/202157 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

แก้วิกฤตในใจ (6434-1u)

เวลาที่เจอภาวะอันใดอันหนึ่งที่ไม่น่าพอใจ ไม่ต่างอะไรจากภาวะโควิด ไม่ต่างอะไรกับความเกิด ความเจ็บ ความแก่ และความตาย เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมด ในที่นี้ได้หยิบยกไว้ทั้งเรื่องชีวิตคู่ที่ไปกันไม่ได้ ลูกที่ไม่เลี้ยงมารดาบิดา การแตกความสามัคคี จนถึงภัยธรรมชาติฯเพราะขันธ์ห้าหรือโลกของเรานี้ มันคือวิกฤตอยู่แล้ว มีอะไรบ้างที่เที่ยง ความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงตรงนี้ เราจะรักษาจิตให้เราคลายความยึดถือ ภาวะเหล่านี้จะไม่มาเป็นเรื่องทุกข์ใจ ไม่มาเป็นวิกฤตในใจ เราจะมีความผาสุกอยู่ได้ แม้ในเวลาที่จะตาย เวลาที่เจ็บ เวลาเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ก็ยังมีความผาสุกอยู่ในใจได้#64-1u34 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/22/202154 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

จิตผู้ไม่สะดุ้งต่อความตาย (6433-1u)

โควิด! แค่เสพข่าวก็กลัว ยังไม่ติดก็กลัวก็มี ติดแล้วกลัวตายก็มี ไม่กลัวตายก็มี ติดแล้วใช่จะหายอย่างเดียวหรือตายอย่างเดียว ‘ไม่แน่’ แต่ถ้าเราควบคุม รักษาจิตไม่ได้ มันต้องถูกชักนำไปด้วยกระแสของโลกแน่นอน เพราะจิตใจมนุษย์ไม่โลภก็กลัว สองเสาที่รัดรึงโลกนี้อยู่แต่จิตใจที่ไม่สะดุ้งสะเทือน ความกลัวกับความโลภทำอะไรไม่ได้ จะรักษาจิตจะประคับประคองจิตได้ ‘คุณต้องมีศรัทธา คุณต้องมีความเพียร คุณสร้างสติ ผลิตปัญญาได้’ ถ้าทำได้ เราจะเลือกได้เลยว่าถ้าจากโลกนี้ไป จะไปอยู่โลกไหน เทวดา พรหม แต่ถ้ายังอยู่บนโลกใบนี้ ก็ดีแน่นอน เพราะเรารักษาจิตเราไว้แล้ว ด้วยสติด้วยปัญญา#64-1u33 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/15/202155 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

มันดีตรงที่ได้ทำดี (6432-1u)

โลกกับธรรมต้องไปด้วยกัน ถ้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีก็หลงทาง ไม่ว่าจะในครอบครัวพ่อแม่ สามีภรรยา การทำงานการเรียน ที่ถ้ารู้จักแยกแยะ กุศลทำอกุศลไม่ทำ และสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่ง เข้าใจมัน ก็จะอยู่ในโลกได้อย่างสบายใจกาย วาจา ใจ’ ต้องรักษา ประคับประคองให้มีความบริสุทธิ์ ฝึกจิตฝึกใจให้อดทนไม่หงุดหงิด ‘มันจะไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ชอบก็ได้ สิ่งที่ไม่ชอบก็ได้’ ถ้าทำด้วยเจตนาที่ดีเต็มความสามารถ นี้คือ ความดีของเราแล้ว ความดีอยู่ตรงนี้แค่นี้ คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็น ยังไงความดีก็อยู่ที่ตัวเรา ‘คนดีอยู่ที่ไหนก็ดี’ ไม่ต้องไปคาดหวัง และขึ้นลงตามอารมณ์ของคนอื่น#64-1u32 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/8/202154 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ปรับจิตเชื่อมใจต่อสัมพันธ์ (6431-1u)

ไม่ได้จะเอาว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิด แต่สิ่งที่จะเอา คือ ความที่จิตใจของทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ไม่เศร้าหมอง นั่นคือ สัมมา นั่นคือ ถูก “จิตใจของคนเราไม่เหมือนกัน จากจิตใจของเราที่ไม่ดี ให้ดีขึ้นแล้ว จากจิตใจของเขาที่ไม่ดี จะเปลี่ยนแปลงให้ดีได้ อาจจะใช้เวลา” กระบวนการสื่อสารความจริง (Total Truth Process) ที่จะปรับเชื่อมจิตใจของทั้งสองฝ่าย จิตใจของเรา เราปรับเอง แต่จิตใจของเขา เราจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มอย่างไร#64-1u31 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/1/202157 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

เฟกนิวส์ ผู้ป่วยโควิด และจิตสุดท้าย (6430-1u)

ธัมม์หลายแง่มุมที่เกี่ยวกับโควิด การได้ยศตำแหน่ง การลงทุนจ้างสร้าง Fake News เพื่อทำลายคู่แข่ง..ธัมมะข้อใดที่นำมาปรับใช้ “ต้องตามหาซึ่งความจริง แต่ถ้าปักใจว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่า เราจะตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของตัวเอง ให้เขาใช้ประโยชน์จากความพอใจไม่พอใจ” นี่ด้านผู้เสพข่าว แต่ถ้าถูกป้ายสี “ต้องเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริง ด้วยความเยือกเย็น ด้วยจิตใจที่อ่อนนุ่ม” ส่วนถ้าป่วยหรือทำพิธีฌาปนกิจในช่วงโควิดนั้น ที่สำคัญ คือ ‘อย่าสงสัย อย่าต้องกลัวเจ็บ กลัวตาย กลัวไปไม่ดี’ แต่กลัวให้ถูกหลัก ‘กลัว ละอายต่อบาป คือ หิริโอตตัปปะ’ ให้ตั้งสติและทำความดีตอนนี้ “อย่าต้องมาร้อนใจในภายหลัง” มั่นใจในความดี คือ ศรัทธา ทำดีแล้วความดีอยู่กับเรา#64-1u30 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/25/202155 minutes, 1 second
Episode Artwork

ฉวยโอกาสจากความเจ็บป่วยไข้ (6429-1u)

หนึ่งในฐานะห้าที่ใคร ๆ ไม่พึงได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้อง เพราะเป็นธรรมดา “ความเจ็บป่วย” อาศัยโอกาสนี้ ทำจิตใจเราให้สูงขึ้นดีขึ้น ด้วย 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ไม่ป่วยกาย อย่าให้ป่วยใจ แล้วถ้าป่วยน้อย ๆ ตั้งสติฝึกจิตให้มีกำลัง แยกแยะสุข-ทุกข์ กุศล-อกุศล กายอันหนึ่งใจอันหนึ่ง เหมือนชักดาบออกจากฝัก จนถึงป่วยหนัก..ธัมม์ 5 ประการที่เมื่อฝึกจนชำนาญ เหมือนนักรบซ้อมรบ จะผาสุกได้เมื่อความตายจ่ออยู่ตรงหน้า เมื่อยึดถือกายนี้ไม่ได้ ก็ปล่อยวาง เรียกว่าเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง พิจารณาแบบนี้จะเป็นที่สบาย “ตายแต่เข้าถึงความไม่ตายได้”#64-1u29 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/18/202159 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

ปิดช่องว่างระหว่างวัย (6428-1u)

อย่างไรที่จะอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุข ทั้งสามีภรรยาที่ครองเรือนมาหลายสิบปี จะนิ่งหรือจะพูด ที่สำคัญต้องมีสติ มีเมตตา มีความดีได้ทำร่วมกันมา และจะไม่มีปัญหาระหว่างวัย พ่อแม่กับลูก พูดกันไม่รู้เรื่อง ซึ่งเมื่อฟังตอนนี้แล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในบริบทที่แตกต่างGeneration gap ไม่ได้มีจริง แต่เป็นกิเลสของคนรุ่นหนึ่งที่มีอาสวะสั่งสมมาเป็นแบบหนึ่ง อีกรุ่นหนึ่งก็มีอาสวะสั่งสมมาอีกแบบหนึ่ง อาสวะเหมือนกัน แต่แตกต่างกัน สร้างกิเลส สร้างความทุกข์ให้เราเหมือนกัน แต่เราควรทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน จุดไหนที่ลงกันได้ เข้ากันได้ เอาปัจจุบันนี้ มันถึงจะไปกันได้#64-1u28 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/11/202156 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

รับมือกับสิ่งไม่น่าพอใจ (6427-1u)

“ถ้าจะให้คนทั้งโลกดีหรือเป็นไปตามที่เราต้องการ แล้วเราถึงจะค่อยมีความสุข นี่โง่สิ้นดี!!”  หรือนึกจะให้คนอื่นเขาเสื่อม เราจะเจริญ คือ คิดจะให้เขาได้ไม่ดี เราจะได้ดี แต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อน พอคิดเรื่องไม่ดี เรานั่นแหละเสื่อมเลย ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันที แล้วมันจะไปดีหรือ รักษาความดีให้จิตใจตั้งอยู่ในกุศลธรรม ไม่ไหลไปตามกระแสของราคะ โทสะ โมหะ หรือตามกระแสข้อมูลข่าวสาร แต่มั่นคงเมื่อมีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะถูกด่าหักหลังโกรธไม่พอใจ เราต้องมีกำลังใจสูง จึงจะสู้กิเลสในภายใน เริ่มจากมีสติรู้ตัว และห้าวิธีรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ#64-1u27 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/4/20211 hour, 4 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

หมั่นดีจนชำนาญ (6426-1u)

เริ่มด้วยระเบียบวินัย จัดตารางชีวิตประจำวัน จะเล่นกีฬา เรียนหนังสือ หรือทำงานให้เก่งมีประสิทธิภาพ ที่ถ้าจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย ‘สมาธิ’ จิตเป็นอารมณ์อันเดียว มันจะพ้นจาก disruption ของโลกทุกวันนี้ที่พยายามดึงความสนใจเราไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ สำรวมอินทรีย์ เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใด พยายามระลึกถึงลมหายใจ หรือพุทโธ ฝึกให้จิตของเราให้มีกำลัง จำกัดเวลาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ชัดเจน มีตารางมีระเบียบวินัย นั่นคือ สติ มาตรงนั้นเลยโดยอัตโนมัติ สะสมสอดแทรกนิสัยไปทีละอย่าง ๆ ให้เรามีสติสัมปชัญญะ สะสม ๆ ให้เรามีสมาธิ ไม่ยากทำได้#64-1u26 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/27/202157 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

ธรรมปัจจุบัน (6425-1u)

ถ้ามีไม้กายสิทธิ์ หรือ magic wand สามารถเสกให้กลับไปแก้ไขอดีต หรือไปอยู่ในอดีต ถ้ามีโอกาสคุณจะกลับไปทำอะไร จะกลับไปไหม และถ้ารู้อนาคตกำหนดอนาคตได้ จะกำหนดอย่างไรปลดล็อกจากอดีตจากอนาคต เพราะอดีตหรืออนาคตก็ตาม ความคิดนี้มันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ คิดอยู่ในปัจจุบัน ๆ จึงเป็นทุกขณะ ๆ อยู่ในปัจจุบัน เพราะยึดถือจึงคิดอยู่เรื่อย ๆ เป็นออโตเมติก แต่อุบายที่ถ้าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นของคลอนแคลนเป็นของไม่เที่ยง มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา ‘เรียนรู้จากอดีต ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตไม่คาดหวัง’ สั่งสมเรื่องดี ๆ ทางกายวาจาใจ เราจะเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกได้#64-1u25 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/20/20211 hour, 1 minute, 5 seconds
Episode Artwork

เชื่อมองค์กรด้วยธรรม (6424-1u)

มองมุมขององค์กรว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คือ ไม่ได้จะมาโฟกัสว่าคนนั้นผิดชั้นถูก ไม่ใช่ แต่ทั้งองค์กรจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะเราอยู่ด้วยกัน ให้เรามีความสุขในการทำงาน ได้เจอเพื่อนร่วมงาน เขาอาจจะไม่ดีกับเรา แต่เราก็มีจิตใจเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เอื้ออารีต่อกันและกัน ทำจิตแบบนี้ การมาทำงานของเราวันนั้น แฮปปี้ ๆ ทุกวัน ๆ อย่าไปคาดหวัง แต่ทำการงานให้เต็มที่ ทำวันนั้นให้ดีที่สุด ขยันขันแข็ง มีความละเอียดรอบคอบ ทำหน้าที่ของตนให้ดี ไม่ได้ไปเพ่งที่คนอื่น กลับมาที่ตรงการฝึกจิตของเรา ให้มันนิ่ง คิดเรื่องที่ควรคิด “ไม่ต้องรอคนชมคนด่า ก็รักษาจิตได้ อุเบกขาได้”#64-1u24 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/13/202155 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

ทำทันที (6423-1u)

ข้อจำกัดของคฤหัสถ์ที่จะหลีกออกไปภาวนา บางทีมันยาก กิจการงานมาก พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ธรรมะไว้หลายข้อ เพื่อที่จะให้ผู้ครองเรือนอยู่ได้อย่างราบรื่นผาสุกแต่ถ้าเราอยากมาก ความอยากนั้นจะทำให้เราทุกข์ทันที “คนดีก็ทุกข์ เพราะความดี อยากได้ดีมันจึงทุกข์ เพราะความดีที่ตัวเองอยาก” กิเลสชัด ๆ มันไม่ได้เอาเราแค่สองทาง กามตัณหาว่าหลุดแล้ว ไปเจอภวตัณหา อยากไปปฏิบัติธรรม พอบอกว่าไม่จำเป็น เจอความไม่รู้ กลายเป็นวิภวตัณหา...ไม่ต้องรอปลายปีจะไปวัด พรุ่งนี้จะใส่บาตร เย็นนี้จะสวดมนต์ แล้วใจจะเป็นสุข แต่ทำที่นี้ทำเดี๋ยวนี้ที่กายวาจาใจ ใส่มรรคแปดลงไป ความอยากจะลดลงอัตโนมัติ ความพอใจจะเต็มเปี่ยมขึ้นมาทันที#64-1u23 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/6/20211 hour, 4 seconds
Episode Artwork

ครองรัก ครองธรรม (6422-1u)

“ถ้าจะอยู่กันเฉพาะเจาะจงในเรื่องของกามอย่างเดียว มันไม่ได้ มันจะอยู่กันไม่ยืด..แต่เรื่องที่ว่ามันจะใหญ่ มันก็เล็กไป ด้วยพรหมวิหารสี่นี่เอง”เปรียบฝนเหมือนกามที่จะรั่วรดเราได้ เพราะอย่างนั้นเราต้องมีร่ม คือ ศีล ถึงจะอยู่ในโลกที่มีกามได้อย่างพอเอาตัวรอด ไม่เปียกมาก แต่ต่อให้มีร่ม น้ำฝนก็ยังกระเด็นมาได้ถ้าฝนมันแรง เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกาม รักษาตัวเองได้อยู่ก็จริง แต่บางทีก็ทุกข์ใจ ถูกเขากระทำนั่นนี่โน่น ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ คุณต้องเหนือจากเรื่องของกาม คุณต้องมีพรหมวิหารสี่ ต้องออกจากเกมส์นี้ให้ได้ เป็นผู้ที่ผาสุกเมื่อความแก่ และความตายมาถึง#64-1u22 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/30/202157 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

บริหารทรัพย์แบบตถาคต (6421-1u)

ถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด 14 อย่างนี้ เงินจะเป็นทาสเรา เราจะไม่เป็นทาสของเงิน เราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็น ไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้ อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินทอง เราจะกำจัดมันออกไปได้ ในความที่เป็นผู้บริโภคกาม คนที่ครองเรือนอยู่ ยินดีเงินทองอยู่ ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยโภคทรัพย์ต้องทราบไว้ ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือมีเงินมาก สามารถบริหารจัดการทรัพย์ตามแบบที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ได้#64-1u21 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/23/202159 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

องค์กรอันเลิศ (6420-1u)

ผู้นำที่ไม่ใช่เป็นแค่เจ้านาย ลูกน้องที่ดีที่ไม่ใช่ประจบ แต่รู้จักปรับปรุงประสิทธิภาพการงานของตนเองด้วยอิทธิบาท 4 ที่ถ้าตั้งไว้ที่ความอยาก ต้องการเลื่อนขั้นต้องการเงินทอง แต่ถ้าไม่ได้ก็จะรู้สึก “หมดไฟ” เพราะตกกับดักของความอยาก ติดทั้งสองทาง มีเป้าหมายไม่ซังกะตาย แก้ปัญหา Midlife crisis ที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาความสามารถของตน ทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน อย่างไรที่จะได้มาและออกไปโดยธรรม เป็นบุญทั้งสองทาง และยิ่งถ้ามีปัญหาระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ยิ่งต้องพูดคุย อยู่ด้วยกันสงเคราะห์กัน ลองฟังดูจะเข้าใจการแสวงหาความสำเร็จที่ถูกต้อง#64-1u20 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/16/202154 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

นิสัยยอดแย่ยอดเยี่ยม (6419-1u)

นิสัยที่ไม่ควรมี นิสัยที่มีแล้วจะมีปัญหา นิสัยที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำลง นิสัยที่จะทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ที่มีปัญหาที่แย่ ๆ อยู่ ก็จะแย่ต่อไป ที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดีต่อไปไม่ได้ อาจจะดึงลง สกัดกั้นความเป็นอัจฉริยะ สกัดกั้นความเป็นเศรษฐีให้เจริญต่อไปไม่ได้ในทางกลับกัน 22 นิสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความขยัน การงานการเงิน พัฒนาตนพัฒนาความคิด ดูแลสุขภาพและรู้ประมาณในการกิน ที่จะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาดีขึ้น#64-1u19 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/9/20211 hour, 2 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

รักษาตรงกลาง (6418-1u)

เพราะประมาทมัวเมา การ์ดตกเพลิดเพลิน จึงมีโควิดระบาดรอบ 3 แล้วถ้าตกใจเกินไป ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด การตัดสินใจต่าง ๆ จะผิดเพี้ยน ไม่รู้สิ่งที่ควรทำ ไม่ได้ละสิ่งที่ควรละ จะรักษาตรงกลาง ๆ ได้ จิตต้องนิ่ง คุณต้องมีสติ ส่วนเรื่องฆ่าตัวตายถวายเป็นพุทธบูชา หรือตายในลักษณะใดก็ตาม ถ้าตายเพื่อความดี ความตายนั้นไม่น่าติเตียน ไม่เสียเปล่า ขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายก่อนตาย และต้องมีปัญญากับศรัทธาที่เสมอ ๆ กันด้วย ฉะนั้นเราต้องทำความดี รักษาความดีให้ได้ตลอด อย่าไปคิดว่าตั้งสติก่อนตาย ก็ไปสวรรค์ได้ มันเสี่ยงมาก ที่ตกนรกมีมากกว่าอีก#64-1u18 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/2/202158 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

รักด้วยพรหมวิหาร 4 (6417-1u)

ความรัก คือ อะไร เหตุอะไรที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ มันคือ ความยึดถือ! ตามแต่กิเลสที่พาไป ที่เขาว่า “มีรักเมื่อไหร่ ก็ทุกข์เมื่อนั้น รักตรงไหน เวลาจะทุกข์ ก็ตรงที่รักนั่นแหละ” อย่างนั้นต้องไม่รักและมีแต่ทุกข์หรือ?“เข้าใจความรัก” ทั้งที่เป็นเรื่องกาม เป็นกามสุขที่เกิดทางอายตนะ และความรักที่พัฒนาให้สูงขึ้นประเสริฐกว่าได้ เข้าใจทั้งความรักตัวเองรักผู้อื่น ด้วยเงื่อนไขอะไรที่จะไม่ทำให้ราคะ คือ ความกำหนัดยินดีพอใจเพิ่มขึ้น ไม่ทำให้โมหะ คือ ความมืดเพิ่มขึ้น เข้าใจแล้ว จะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ ก็มีความสุข ณ ปัจจุบันได้ #64-1u17 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/25/20211 hour, 3 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

เพื่อนร่วมงาน (6416-1u)

การที่คุณต้องทำงาน หรือพบปะกับคนอื่น แสดงว่าเรามี “เพื่อน” เป็นบุคคลที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วย เราคงต้องเจอคนหลายแบบในชีวิต จะพิจารณาอย่างไรที่จะอยู่กับเขาได้อย่างถูกต้องตามธรรม  ในทางกลับกัน ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมีปัญหา เราจะเป็นมิตรแนะประโยชน์ มิตรผู้มีอุปการะให้เขาได้ไหม มีเมตตา กรุณา มุทิตา หรืออุเบกขาแล้วหลีกห่าง ๆ แต่ที่สำคัญ คือ จิตใจเราอย่าให้มีอคติ#64-1u16 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/18/202153 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

จักร 4 ความเจริญแห่งโภคทรัพย์ของผู้ครองเรือน

ในวัน ๆ หนึ่ง เดือน ๆ หนึ่ง ปี ๆ หนึ่ง ทศวรรษหนึ่ง คุณวนอยู่กับอะไร ถ้าหมุนไป ๆ กับ 4 เรื่องนี้ ถึงพร้อมแล้ว ซึ่งเหตุที่ทำให้ถึงความเป็นใหญ่ ถึงความเจริญ ถึงโภคทรัพย์ จะรักษาธัมมะที่ประกอบไปด้วยสัมมาอาชีวะ รักษาจิตของเราให้ดีได้อย่างไร อยู่ในถิ่นที่ดี คบคนดี ตั้งตนไว้ชอบ สร้างบุญทำความดีไว้ และผูกมิตรกับบุคคลอื่น มีการให้สิ่งของ พูดดี ๆ กัน ประพฤติประโยชน์กัน วางตนเสมอกัน ดีต่อกันทั้งกายวาจาใจ แบ่งจ่ายงบประมาณในสี่ส่วน ส่วนที่สามเอาไว้แบ่งปัน ไม่พูดทิ่มแทง วาจาสร้างมิตรก็ได้สร้างศัตรูก็ได้ อย่าคิดไม่ดีคิดสมน้ำหน้า แต่คิดด้วยอุเบกขาบ้างกรุณาบ้าง เมตตาอย่างไม่มีประมาณ และมีปัญญา สามารถแก้ไขสถานการณ์ วนลูบไป ๆ มีความรอบคอบ ไม่เกียจคร้าน...ชีวิตดีแน่นอน ต่อกาลไม่นาน #64-1u15 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/11/20211 hour, 2 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

ธรรมะในชีวิต (6414-1u)

ในทุกศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ควรจะต้องมีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าตรงไหนไม่มีธรรมะ อยู่ไม่เป็นสุขแน่ ธรรมะที่มีทุกที่ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกคนจะมองกันด้วยสายตาแห่งความรักใคร่กันเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเครียดหรือซังกะตาย อย่างไรที่จะรักษาสมดุลให้ดี ก้าวหน้าในการงาน จริยธรรมในการเมืองการปกครอง แม้แต่สงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ ยิ่งช่วงใกล้วันสงกรานต์ อย่างไรที่จะไม่เป็นคนหัวร้อน แต่ปลอดภัยด้วยศีลด้วยสติ อีกทั้งทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วน ที่ไม่ใช่แค่ว่าจะทำในวันปีใหม่ไทย วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ แต่ให้ตระหนักว่าข้อปฏิบัติอะไรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรทำทุกวัน#64-1u14 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/4/202151 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

คิดบวกให้ถูกหลัก จากร้ายเป็นดี (6413-1u)

เรียนรู้เทคนิคการ Visualization การนึกคิดเป็นภาพที่ถูก กับกิจการงานที่จะทำในแต่ละวัน เริ่มต้นวันใหม่ใน 4 ขั้นตอน ที่ปิดจ๊อบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณ จะทำให้เกิดความโชคดี โชคชะตาเข้าข้างได้เพราะแถมพร 9 ประการให้ด้วยPositive Thinking จะโลกสวยหรือส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นเป็น Positive Intention อย่างไรที่ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่เผลอเพลินเป็นฝันกลางวัน แต่ด้วยจิตที่ประกอบด้วยสมาธิ ตั้งมั่นในการงาน ด้วยพลังของอำนาจจิต การงานนั้นจะสำเร็จขึ้นมาได้ หรือต่อให้สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน แต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วนั้น เราจะนิ่ง เย็น สงบ ได้#64-1u13 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/28/202157 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

ทำงานมีสุขในปัจจุบัน (6412-1u)

“ถ้าเรามีความอยากตั้งไว้ตรงไหน สิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ของเราทันที”ไม่ว่าจะทำงานที่ชอบ หรือไม่ชอบ ทำอย่างไรที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะอยู่ต่อ หรือลาออก ด้วยสติที่ตั้งไว้ในการงานเมื่อไหร่ ณ​ จุดนั้นวินาทีนั้น เราจะมีความสุขกับงานได้ทันที โดยที่คุณไม่ได้ย้ายงาน หัวหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิม เพื่อนร่วมงานก็เหมือนเดิมการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ไปเที่ยวหางานที่รักหางานที่ชอบ เพราะมันเหมือนกับการตามหา “พยับแดด” คุณจะหาไม่เจอ ไม่ต่างอะไรกับความฝันไม่ต่างอะไรกับนักเล่นมายากล เป็นกลลวง ไม่มีทางเป็นจริง#64-1u12 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/21/202138 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

อยู่อย่างไม่ทุกข์ (6411-1u)

“ควรแล้วไหมที่เราจะพ้นจากวัฏฏะ พ้นจากสังสารวัฏ พ้นจากการเกิดอีก” ปรับตัวแปรแก้สมการใน 2 ประเด็น กรณีที่ป่วยเอง หรือคนที่เรารักป่วยด้วยโรคร้ายแรงใกล้จะตาย (Terminal Illness) และกรณีที่คนที่รักตายแบบกะทันหันโดยที่ไม่ได้เตรียมใจ อุบายอะไรที่จะไม่ให้ทุกขเวทนาครอบงำจิตใจ  ‘ความตาย’ เราไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน สิ่งที่ต้องทำ คือ ทำความเข้าใจ ยอมรับมัน อยู่กับความโศก อยู่กับการสูญเสีย อยู่กับความไม่เที่ยง อยู่กับความเป็นอนัตตา อยู่กับความทุกข์ ให้มันได้#64-1u11 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/14/202136 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

วัคซีนใจ (6410-1u)

‘Index ที่อยู่เป็นสุข’ มีธรรมะมากขึ้น มีความทุกข์ลดลง ไม่ใช่ดูเฉพาะเศรษฐกิจ GDP รายได้หรือหนี้สิน แต่จิตใจของเรามีความสุขความสงบไหม ดัชนี้เหล่านี้ ต้องพัฒนาต่อไป ฟังเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ใหม่ ๆ ‘Clubhouse’ การใช้เทคโนโลยีในโลกเสมือนให้เป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือจิตใจของเราตั้งไว้อย่างไร เมื่อมีสิ่งกระทบต่าง ๆ มียา คือ มรรคแปดที่จะมากำจัดหรือป้องกันตัณหาอวิชชาที่เปรียบเหมือนเชื้อไวรัส ที่อยู่ในร่างกาย คือ ขันธ์ห้าทุกวัน 365 วันไม่ใช่แค่วันพระ ที่ถ้าระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำความดีตลอด คิดดีพูดดีทำดี รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ กตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ แผ่เมตตาให้คนอื่นทุกวัน ๆ ให้จิตใจสูงมีคุณธรรม อันนี้ดีมาก ถือว่าศาสนาอยู่ในใจอยู่ทุกที่อยู่ทุกวัน #64-1u10 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/7/20211 hour, 1 minute, 30 seconds
Episode Artwork

ทุกข์นำธรรม (6409-1u)

เมื่อตัวเราป่วยหรือคนใกล้ตัวป่วยด้วยโรคร้าย การทำใจให้ยอมรับเป็นการยาก การมีสติสัมปชัญญะจะทำให้เกิดปัญญายอมรับในความจริงว่า ร่างกายเป็นแบบนี้ เป็นธาตุ 4 กับกรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ใคร่ครวญว่ายังมีอกุศลธรรมใดในใจ ความกังวลความยึดถือที่ทำให้เราทุกข์ ยึดถือตรงไหน ให้แก้ที่ตรงนั้น ทำความเข้าใจที่ตรงนั้น เรื่องกายให้หมอดูแล เรื่องใจเราต้องดูแลเอง ถ้าเรามีศีล สติ สมาธิ และปัญญา เราจะยอมรับได้ การยอมรับได้นั่นคือ การเจริญมรณสติ การมีธรรมะ 5 ข้อที่เมื่อเราป่วยจะทำให้เราเป็นคนป่วยที่ดี และเมื่อเป็นคนดูแลก็จะเป็นคนดูแลที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนเกณท์พิจารณาว่ารักษาแค่ไหนจึงจะพอ ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายรักษาแล้วหาย ไม่สำคัญเท่ากับการเห็นทุกข์ให้เห็นธรรม อย่ายึดกาย ให้เห็นว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิด ทุกข์เท่านั้นที่ดับ#64-1u09 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/28/20211 hour, 3 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

แก้ชง แก้ที่ใจ (6408-1u)

รูปแบบการบูชา ปีชง แก้ขี้เกียจ แก้เครียด กรรมเก่าอีก ทำอย่างไรที่เข้าใจถูกต้องไม่งมงาย หาจุดสมดุลได้ ดวงดีด้วยโชคดีด้วยเป็น “สุคะโต”อะไรคือสาระสำคัญ เข้าใจกระบวนการทาง “สายกลาง” จะว่ายากก็ไม่ยากเกินไป จะว่าง่ายก็ไม่ง่าย ที่สำคัญคือฟังแล้วทำ “ปรับจิตตัวเอง ตั้งไว้ในสิ่งที่ทำ”#64-1u08 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/21/202130 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

ผู้ประกอบการตาดี (6407-1u)

หลัก 3 อย่างที่ต้องมี ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าตลาดสด แม่ค้าตลาดนัด นักธุรกิจตลาดหุ้น หรือค้าออนไลน์ จะค้าขายให้ประสบความสำเร็จ ฝ่ากระแส Disruption ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และรวดเร็ว ที่ตอนนี้อะไร ๆ ก็ go online โดยช่วงแรกได้หยิบยกตัวอย่างนักธุรกิจที่เมื่อมีธรรมะ จึงมีปัญญา มีสมาธิจิตแจ่มใสเห็นลู่ทางสามารถปรับธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ค้าขายดีธุรกิจดีแล้ว จะแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างไร จะขยายธุรกิจมีดาวรายหรือยังไม่รู้จะขายอะไรฟัง..เพื่อเพิ่มพูนปัญญา “ทำธุรกิจมันมีความเสี่ยงหมดนั่นแหละ อยู่ที่ว่าคุณมีตาไหม?”#64-1u07 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/14/202158 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

โทษสีเทา (6406-1u)

เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นปากทางแห่งความเสื่อม ที่ถ้าจะมีอะไรไม่ดี มันจะเกิดตรงนั้น อาจทำให้เราผิดศีลได้ ไม่ว่าจะเล่นการพนันกินเหล้าติดเกมส์แทงหวย แม้กระทั่งความขี้เกียจขี้คร้าน การอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง!“อะไรที่มันเสี่ยง มันคุ้มเสียไหม ข้อเสียมีมาก ข้อได้มีน้อย ตัดสินใจเลย อย่าไปยุ่งกับมัน” จะเลิกได้ถ้าเห็นโทษของมัน เห็นคุณของมันลดลง ๆ เห็นโทษของมันมากขึ้น ๆ เราเปลี่ยนได้แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียว จะเปลี่ยนแปลงได้ จะกำจัดความไม่ยินดี ต้องกำจัดด้วยความพอใจ พอใจที่จะเปลี่ยนแปลง#64-1u06 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/7/202155 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

ฝึกจนชำนาญในอารมณ์ตน (6405-1u)

ทำงาน อย่าหวังเอาเงิน หมายถึงให้หวังเอางาน ทำงาน ถ้าเราหวังเงินนี่ เงินจะใช้เราทันที ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มี เราจะตกเป็นทาสของเงินทันที แต่วิธีที่ถูกต้อง จะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ ทำงานนี่อย่าหวังเอามัน แต่ทำงานต้องหวังเอางาน ทำงานอย่าหวังเอาเงิน งาน คือ ความสุข เงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จ เพราะความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเรา เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วน ๆ การงานเราต้องทำให้ดีที่สุด อย่าสับสนความเพียรกับความอยาก เพราะความอยากก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเอง จะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันที เปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจ เป็นเมตตาเป็นอุเบกขา มันต้องเป็นอย่างนั้น สุดท้ายเอาสูงสุดที่ว่า ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนขยะที่ผ่านกระบวนการแล้วไปสุดท้ายที่ฝังบ้างเผาบ้าง ไม่ได้มากองอยู่ที่หน้าบ้านของเรา#64-1u05 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/31/202158 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

มุมมองในงานที่ให้สุขโดยธรรม (6404-1u)

ถ้าไม่มีความสุขในการทำงาน อันนี้ผิดแล้ว แสดงว่าไม่มีธรรมะในที่ทำงานนั้น ๆ แต่ถ้าตั้งจิตถูกมีธรรมะ ทุกวันที่ทำงานจะมีความสุขได้ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนอันดับแรก คือ ทัศนคติมุมมอง ที่ว่าความสำเร็จหรือเป้าหมายในชีวิตคืออะไร เปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้ ที่เราทำแต่ละวัน ๆ จะเปลี่ยนไป ความสุขจะเปลี่ยนไป คำด่าไม่ต่างกับคำชม ถ้าเขาด่าแล้วอารมณ์เสีย แล้วเขาชม เราดีใจสุด ๆ สองอันนี้ค่าเท่ากัน เพราะเป็นอกุศลเหมือนกัน เราเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในคำชมนั้น วิธีแก้ คือ ถ้าถูกชมแล้ว เราต้องเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ลุ่มหลงในคำชมนั้น ถูกด่าแล้ว ก็อย่าให้มีความพยาบาทความไม่พอใจ แต่ให้มีความอดทนอดกลั้น ซึ่งอดทนไม่เหมือนกับเก็บกดพรหมวิหารต้องมีมาก ๆ ในที่ทำงาน ต้องมีความรักความเมตตา แล้วถ้าเขามีความสำเร็จ เราต้องมีมุทิตา ถ้าเขาอิจฉา เราต้องมีกรุณา ทีนี้สำหรับบางคน เมตตากรุณามุทิตาเต็มที่แล้ว มันก็ยังไม่ดีอยู่ เราต้องมีอุเบกขาด้วย หมายถึง ความวางเฉย เขาจะดีหรือไม่ดียังไง เราจะไม่ได้จะไปทำความไม่ดีตามเขา มันจะหยุดความไม่ดีในตัวเราได้ ด้วยอุเบกขาของเรา#64-1u04 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/24/202110 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

สร้างระบบสู่เป้าหมายชีวิต (6403-1u)

ในช่วงของต้นปีใหม่ อยากให้ทบทวน ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้อง ตามกระบวนการอริยสัจสี่ ตามกระบวนการของมรรคแปด การทำการปฏิบัติที่สอดแทรกมรรคแปดเข้าไป ด้วยกำลังของพระเสขะ ไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ในชีวิตประจำวัน สามารถที่จะให้เราเดินตามทางมรรคแปด การงานนั้นก็ทำให้เข้าสู่นิพพานตามทางนี้มรรคแปดด้วย ไปตามทางการงานด้วย เราจะมีความสบายใจมาก ๆ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องให้ครบถ้วนทุก ๆ ด้านของชีวิต กระบวนการจะเป็นอย่างไร ระบบหรือปฏิปทาจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ทุกสัปดาห์ทุกวัน ๆ ใคร่ครวญพิจารณา จะทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของเราได้ จะเป็นปีที่ไปตามทางไปสู่เป้าหมายได้#64-1u03 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/17/202157 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล (6402-1u)

ห้ามความชั่วด้วยความดี ค่อย ๆ บอกค่อย ๆ สอน พูดดี ๆ เป็นคำฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกัน คำพูดที่ดี ๆ จึงจะเป็นสิ่งที่จะดี จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาป ไม่ใช่ไปทำบาปให้เขาเห็น ต้องทำความดีขึ้นมา พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นในการทำความดี ตรงนี้ที่เป็นคีย์ที่สำคัญ ห้ามเขาจากความไม่ดี คุณเลยด่าลูก! คำด่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาป เราด่าเราพูดสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นบาป จะห้ามบาปด้วยความบาป มันจึงย้อนแย้งโดยสิ้นเชิง ยิ่งเป็นการตราบาป กลับทำความบาปให้เขาเห็น วิธีนี้ไม่เวิร์ค! พ่อแม่จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องคอยเอาใจใส่ มีจิตเมตตามีการดูแล ให้เวลามาก ๆ มันถึงจะดีไปได้ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป สิ่งยั่วยวนเปลี่ยนแปลงตาม เราต้องรู้จักป้องกันให้รัดกุมมากขึ้น องค์ความรู้ไม่เปลี่ยน เป็นอกุศลธรรมเดิม องค์ความรู้เดิมที่ดีอยู่แล้ว รักษาตรงนั้นให้ดี จุดไหนที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน จุดไหนที่ต้องรักษาก็ต้องรักษาเอาไว้ ต้องยืดหยุ่นทุกแง่มุมทุกอย่าง#64-1u02 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/10/202152 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

เข้าใจคิด มิตรในบ้าน (6401-1u)

พี่น้องพ่อแม่ไม่ได้มีอยู่เรื่อย พ่อแม่คลอดลูกคนไหน นั่นพี่น้องเรา ก็พ่อแม่เดียวผู้ให้กำเนิด ไม่มีเงื่อนไขอื่น ถ้าเขาไม่ดีต้องรักษาความดีที่เขามีอยู่ อะไรดี ๆ แบ่งปันกัน ค่อยพูดค่อยบอก ถ้าไม่แก้ไข มันจะเป็น“ตราบาป” เป็นนิมิตเครื่องหมายของความไม่ดีโผล่มา ทำให้จิตของเราตกไปอยู่ห้วงของอกุศลได้ ฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องรักษาให้ดี คำขอโทษง่าย ๆ ไม่ยาก ช่องทางบางทีแทบไม่เห็นที่จะพูดทำความเข้าใจ แต่ขอให้ทำ ช่องมันมีอยู่ตลอด อยู่ที่ว่าจะเห็นไหม“อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยาก มันจะดี” วางเฉยได้ในคำที่เขาด่ามา ด้วยเมตตาและอุเบกขา แก้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากขนาดไหน อย่าให้มีการผูกเวรกัน พัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ดี จิตใจที่ปลดล็อคคลายเงื่อนปมแล้ว จะไม่มีความหงุดหงิดจะมีความสบาย ช่องทางที่จะไปอบายก็ปิดลง ช่องทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานก็เปิดออก ทางดำเนินแบบนี้คือทางดำเนินที่ถูกต้อง เป็นทางโล่งทางโปร่งไม่ประกอบด้วยขวากหนามเป็นทางที่เกษมร่มเย็น จิตใจที่ดำเนินไปตามทางศีลสมาธิปัญญา อาจจะยากอาจจะมีทุกขเวทนาบ้าง อันนี้เป็นธรรมดา#64-1u01 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/3/202153 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

เจ็บแล้วต้องจำ (6353-1u)

ทุกปัญหามีทางออก อยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหม จะเห็นได้จิตใจต้องแจ่มใสสว่าง ปรับจิตตั้งจิตให้มีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆ มั่นใจในกรรม จิตใจเมื่อมีความผ่องใสสว่างแล้ว มองดูสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ช่องทางบางทีมันค่อยปรากฎขึ้นคลี่คลายขึ้น สุขทุกข์เป็นธรรมดา ชีวิตของคนเราสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ยังสามารถใช้กายนี้ประคับประคองกระทำสิ่งที่ดีได้คนมามืดมาสว่างไม่เท่ากัน แต่ให้ไปสว่างให้ไปดี ไปดีไปสว่าง อยู่ที่การกระทำ ถ้าคิดว่าคนอื่นทำไมเขาได้แล้วเราไม่ได้ นั่นเป็นความริษยาเป็นความน้อยใจ คุณกำลังกินยาพิษคุณกำลังต้านกระแสของยาอยู่ เอาใหม่ปรับความคิด ตั้งมั่นในความดี มีความอดทน ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ ตื่นเช้ามาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ จิตใจมีความแยบคายในการปฏิบัติ คือตั้งอยู่ในกุศลธรรม อย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ให้มีปัญญาเรียนรู้จากสถานการณ์ ปรับทัศนคติ (Embraced) ยอมรับในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้น มันเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วมาตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่าง#63-1u53 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/27/202057 minutes
Episode Artwork

งานดีเพื่อนรักเจ้านายเมตตา (6352-1u)

ถ้าต้องการเป็นที่รักทั้งของเจ้านายเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง อันดับแรกที่ไม่ควรทำเลย คือ เป็นคนเทียมมิตรประจบประแจง อะไรก็คล้อยตาม ต่อหน้าสรรเสริญลับหลังพูดอีกอย่างนึง อย่าเป็นอย่างนั้น แต่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามทิศทั้ง 6 ทั้งเป็นเจ้านายและลูกน้อง แผ่เมตตาให้กัน มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา และคนเราจะอยู่ดักดานตลอดกาลมันก็ไม่ได้ คนเราต้องมีการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยการเจริญอิทธิบาทสี่ถ้างานนี้ชั้นไม่ชอบ ชั้นจะทำยังไง คุณก็ต้องทำให้ได้ งั้นชั้นจะตั้งยังไง คุณต้องมีสมาธิ จะทำยังไงให้มีสมาธิ คุณต้องมีสติ มันก็กลับมาที่จุดเดิม เพราะฉะนั้น จุดตรงนี้แหละคือจิตเรามันต้องสั่งให้ได้ จะสั่งได้ด้วยสมาธิ จะฝึกอย่างนั้นได้ ต้องด้วยสติ มันถึงวนกันอยู่อย่างนี้ เราถึงจะค่อยพัฒนา แล้วถ้าเราทำงานดี๊ดีดีเลย ยังไงเขาจะต้องเลื่อนขั้นเลื่อนงานให้เรา#63-1u52 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/20/202056 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

ผาสุกได้ยามเจ็บไข้ (6351-1u)

คนที่รักษาจิตอย่างตัวเองยังไม่ได้ แล้วคิดว่าจะไปพึ่งหมอทั้งหมด ให้หมอรักษากาย ฉันต้องหาย ๆ ไม่หายไม่ได้ โอ๊ย! ยิ่งจิตใจมีความกังวลความหดหู่ ความห่วงใย กายยิ่งมีปัญหา ฮอร์โมนต่าง ๆ บางทีไม่ปกติมีผลข้างเคียง หมอเขาให้เราพึ่งได้แค่เฉพาะทางกายเท่านั้น ทางใจเราต้องพึ่งของตัวเราเอง พอทำความเข้าใจถูกต้องแล้ว ทุกขเวทนาก็ได้ สุขเวทนาก็ไม่มีปัญหาอะไร มีความเข้าใจยอมรับมัน เราอยู่กับทุกข์ได้ นี่คือสิ่งสำคัญ ด้วยจิตใจที่ตั้งไว้อย่างดี เราอยู่กับทุกข์ได้ อยู่ได้อย่างผาสุก ตั้งจิตด้วยสติ ทำสมาธิให้เกิดขึ้น ลับปัญญาให้แหลมคม ด้วยการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำ ไม่ใช่แค่ว่าจำได้ อยู่ในตำรา เป็น text books แต่เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ให้จิตใจของเรามีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ มีความผาสุก ก็จะดีขึ้นมาได้#63-1u51 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/13/202058 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

เหนือกามโลกด้วยจิตใจแบบพรหม (6350-1u)

ลูกศรเมื่อมันงอมันโก่ง คุณต้องเอาไปลนไฟก่อนแล้วดัดที่ไม้ง่าม การกระทำที่ช่างศรดัดลูกศรให้ตรง เหมือนกับจิตใจของเรา ถ้าอยู่สบายเกินไปแล้วมันงอมีอกุศล เพลิดเพลินยินดีพอใจกำหนัดลุ่มหลง งั้นอย่าอยู่สบายเลย มีสถานการณ์เกิดขึ้นมีโลกภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจไม่ดีซะ อยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมเกิด อยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้ จิตใจมีเมตตาต่อกัน มีสติสัมปชัญญะ เห็นความไม่เที่ยง มีปัญญาเกิดขึ้น คือ กุศลธรรม อันนี้ Blessing เลย โชคดีมาก ๆ ตรงที่กุศลธรรมเกิด การทำความเพียรมันจึงมีได้ในรูปแบบนี้ เป็นปัญญาที่เกิดขึ้น บางคนผ่านสถานการณ์มาได้ จิตใจเข้มแข็งดีขึ้น ตั้งอยู่ในศีลธรรมดีมีมากขึ้น ปรับเปลี่ยนสถานการณ์หนี้สิน เออนี่มันดี มันคอยปรับให้เรามาอยู่ในทาง#63-1u50 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/6/202053 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

ดำรงตนให้อยู่เป็นสุขโดยชอบ (6349-1u)

“เงินทองที่คุณได้มาแล้ว จากการดำเนินอาชีพการงานในสังคม เงินทองที่ได้มาแล้วบางทีก็เอาไปใช้หาความสุขบ้างนะอ่ะ ถ้าคนเกษียณแล้ว ก็อยากจะเอาเงินไปใช้มาทำสวยบ้างนะอ่ะ ฉันอยากจะไปฉีดโบท๊อกบ้าง ฉันอยากจะไปนวดหน้าบ้าง หรือใช้เงินไปเที่ยวจุดนั้นจุดนี้บ้าง แล้วเกิดลูกหลานไม่พอใจว่า โอ๊ย! ทำไมคุณย่าคุณยายเนี่ยเอาเงินมาใช้แบบนี้ ลักษณะนี้มันผิดคำสอนไหม ก็ฉันจะเอาเงินที่ฉันหาได้ มาเนี่ย มาใช้ยังไงแล้วมันจะมีปัญหาอะไร ถูกมั๊ย? ในเรื่องนี้เรามีวิธีการพิจารณาให้มันเป็นไปตามทำนองคลองธรรม ไม่ให้เงินนั้นมันมามีปัญหากับเราได้”ในเอพิโสดนี้ จึงได้มาทำความเข้าใจใน 3 ประเด็น เกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ ที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปในลักษณะไหนอย่างไร โดยพิจารณาไล่มาจากเรื่องของศีล ไล่มาจากเรื่องของการค้าขายที่พึงกระทำหรือไม่กระทำ แล้วก็มาในเรื่องของการกระตุ้นราคะ โทสะ โมหะ จากนั้นการช่วยเหลือกันในกระแสแห่งหน้าที่การงานควรจะเป็นอย่างไรในจุดที่ว่าเราจะช่วยเหลือไหม เราจะตั้งจิตอย่างไร ใช้ทรัพยากรไปในแบบไหน และในประเด็นสุดท้ายที่ว่า เรามีเงินทองได้มาแล้ว จะใช้จ่ายให้ถูกหน้าที่ได้อย่างไร เสพกามในลักษณะไหนที่มันจะถูกต้องได้ ยินดีได้ แล้วให้เราเป็นไปตามธรรม#63-1u49 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/29/202057 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ปรับมุมมอง ฝึกจิตให้ไม่เครียดในการงาน (6348-1u)

“...ความเครียดมันเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี มีอยู่ อันนี้เป็นธรรมดา แต่สิ่งที่เราต้องควบคุมให้ได้ คือ จิตของเรา ว่าพอมีความเครียดเกิดขึ้นแล้ว คุณให้จิตคุณไปอยู่ตรงที่มันสบายใจได้มั๊ย? อย่าให้ไปอยู่ตรงที่มันเครียด เหมือนกับว่า ความปวดเวทนามีเกิดอยู่ในร่างกาย คุณจะต้องรู้สึกหรือปรับจิตอย่างไรให้จิตของเรา ไปตั้งอยู่ในจุดที่มันไม่รู้สึกถึงเวทนานั้น หรือแยกกันออกไป ซึ่งการฝึกสมาธิช่วยได้ อาจจะแยกกันไม่ได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยก็ห่างกันได้บ้าง ยังพอหาช่องที่มีความสุขได้บ้าง เหมือนหยดน้ำกับใบบัว อันนี้เราต้องฝึกจิตของเรา ซึ่งมันไม่ยาก เพียงฝึกตั้งสติไว้ในช่วงเวลาที่เราเดินทางไปที่ทำงาน วันละ 5 - 15 นาที ฝึกตอนเช้า ตอนค่ำ ระหว่างเดินทาง หรือระหว่างหลังกินข้าว ในช่วงเวลาไหนก็ได้ มันจะช่วยให้จิตใจของเรามีกำลังตลอดเวลา แล้วเราก็จะคลายความเครียดได้ ถึงเวลาตกอยู่สถานการณ์เครียดครัดแล้ว ก็สามารถตัดสินใจได้ดี จิตใจแจ่มใสใส่ความรักใส่ความเพียรลงไปในการงานที่เราทำได้”     ในเอพิโสดนี้ จึงได้มาสนทนาถามตอบในประเด็นคำถามจากท่านผู้ฟังที่ว่า ถือเป็นการผิดจากหลักคำสอนหรือไม่ ที่หมอจะต้องรักษาคนไข้ โดยเฉพาะคนไข้ระยะสุดท้าย ในเมื่อเราไม่ควรยึดติดกับร่างกาย และได้รวบรวมประเด็นในเรื่องของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ร่วมวงนินทาในที่ทำงาน วิธีกำจัดความขี้เกียจในการทำงานออกไป หน้าที่ของเจ้านายและลูกน้องที่พึงมีต่อกัน  การปรับมุมมองต่อการทำงาน ฝึกจิตให้ไม่เครียดในการทำงาน  และธรรมะเพื่อความสามัคคี #63-1u48 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/22/202054 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

โดพามีน ฮอร์โมนความสุข (6347-1u)

“คนครองเรือนแล้วอยู่เหนือกาม ชีวิตคุณนี้ดีมาก ๆ เพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ถูกมารกุมหัวใจอยู่ มารเนี่ยจะใช้กามนี่แหละมาเป็นเหยื่อล่อให้เราทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่นี้พอเราอยู่ในโลกของกามแล้ว ถ้าเราเหนือกามได้ จะไม่ถูกมันควบคุม ฉะนั้นจิตใจเราต้องอยู่เหมือนพรหม แต่ตัวเราก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้แหละ นี้คือขั้นที่ 3 ที่ต้องฝึกให้มันเหนือขึ้นไป ในการที่ว่าฉันจะไม่ต้องไปยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นความสุขทางตาทางหูนั้นอีกต่อไปเลย จิตใจนี้มันทำให้เหนือได้” ในเอพิโสดนี้ จึงมาทำความเข้าใจถึงลักษณะพฤติกรรมของคนยุคสตรอเบอรี่เจนเนอเรชั่น / ฮ่องเต้ซินโดรม ที่สามารถเป็นกันได้ในทุกเพศทุกวัย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคน ๆ นั้นที่ไปเชื่อมโยง "โดพามีน ฮอร์โมนความสุข" (Dopamine) เข้ากับความเพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในกาม จนก่อให้เกิดปัญหาชีวิตตามมา เช่น โรคซึมเศร้า  ประเด็นในที่นี้คือ กิจกรรมอะไรที่ว่าดีมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วจะไม่ได้ให้โดพามีนมาก แต่ให้ความสุขในภายในได้ อันนี้ควรทำ ซึ่งตามหลักคำสอน นั่นก็คือ เนกขัมมะ (การหลีกออกจากกาม) ที่จะช่วยดีท็อกซ์โดพามีนที่มีมากเกินไปนั้น ปรับสัดส่วนในเรื่องของกายและใจให้มีความสมดุลกันได้#63-1u47 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/15/202057 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

โยนิโสฯ ช่วยชาติ (6346-1u)

“แล้วทำไมคนเราถึงจะมาหลีกออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนได้ เพราะฉะนั้น นี่คือหัวข้อของสัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ ความดำริในทางที่จะให้จิตใจของเรา มันมีกิเลสลดลง ก็นี่แหละที่ว่า ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ศีลธรรม ไม่รู้จักความดี ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้า บางทีเราก็ทำชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัว”เหตุแห่งโยนิโสมนสิการ จะช่วยกรรมของประเทศให้ดีได้อย่างไร? จึงเอพิโสดนี้ ได้มาสนทนาปรับแก้สมการในประเด็นปัญหาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตอบคำถามจากท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำบุญหวังรวย การนิมนต์พระ และ ปัญหาความขัดแข้ง ความไม่ลงรอยกันทางความคิดของกลุ่มคนในชาติ#63-1u46 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/8/202052 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี (6345-1u)

“อุ อา กะ สะ อุ อา กะ สะ อุ อา กะ สะ” ใครที่ได้ท่องคาถาบทนี้แล้วปฏิบัติตาม จะทำให้เป็นบุคคลผู้มีหัวใจเศรษฐีได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับโกฬิยบุตรชื่อทีฆชาณุ ถึงธรรมะ 4 ประการ ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าในเอพิโสดนี้ จึงได้มาทำความรู้จักความหมายของตัวต้นของศัพท์ ให้ลึกซึ้ง พร้อมวิธีปฏิบัตินั้น ๆ โดยรายละเอียด ทั้งยังนำเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีผู้มีความร่ำรวยมั่งคั่งทั้งในทางกายและทางจิตใจ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อพิจารณาใคร่ครวญนำมาปรับแก้สมการชีวิตของเราให้รู้จักจุดที่พอดีได้#63-1u45 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/1/202059 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

เห็นโทษตามจริง จึงละได้ (6344-1u)

จะทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวติดอบายมุข ...คนที่ติดอบายมุข เขาจะไม่ได้เห็นคุณของสิ่งดีเลย แต่กลับเห็นคุณของสิ่งไม่ดี (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) พอเห็นสิ่งไม่ดีคืออบายมุขว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำมากๆ แต่เห็นสิ่งดี ๆ เช่น ศีล สมาธิ ภาวนา ว่าเป็นสิ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไร ถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ ๆ คนไม่มีศีล เขาไม่ชอบฟังคนพูดเรื่องศีล คนไม่ดี เขาไม่ชอบฟังเรื่องดี ๆ ที่เรามาคอยจ้ำจี้จ้ำไช พูดอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเขายังเห็นประโยชน์เห็นความดีในอบายมุขนั้น เขาจึงยังทำอยู่ฉะนั้น จึงให้เราเป็นกัลยาณมิตรของเขา คอยชักจูงให้ข้อมูลด้วยมีเมตตา แสดงให้เห็นโทษของอบายมุขอย่างนั้น ๆ และถ้าหากพูดแล้วเขาจะแตก พูดแล้วเขาจะไม่ฟัง เราอย่าเพิ่งพูด แต่ให้พูดในเวลาที่เขาจะฟัง พูดในเวลาที่จะให้ความดีมันเกิดขึ้นได้ คือหาช่องชี้แจ้งที่จะให้เขาเห็นโทษ และแนะนำหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อทดแทนเวลาที่เขาจะใช้ไปในทางอบายมุข ซึ่งพอเขามีปัญญาในระดับที่น้อมเข้าสู่จิตใจของตนเองได้แล้ว ก็จะสามารถเห็นโทษของหนทางแห่งความเสื่อมนี้ด้วยภาวนามยปัญญา คือ การพัฒนาจิตให้เรามีความรู้ในข้อนี้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ว่า “ถ้าเราเห็นโทษของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรที่มันแย่ขนาดไหน ก็ตาม มันละได้หมด”ในเอพิโสดนี้ จึงนำเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันมาสนทนาพูดคุยกันเพื่อแก้สมการได้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ครูอาจารย์ลงโทษลูกศิษย์ด้วยการดุด่าว่าตี การปรับตัวต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มีคนใกล้ตัวติดอบายมุข การเล่นเกมส์ที่มีการต่อสู้ฆ่ากัน และการละเมิดลิขสิทธิ์#63-1u44 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/25/202054 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

แก้เครียดคลายเหงาด้วยอาศัยกัลยาณมิตร (6343-1u)

ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ “ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหาในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้ มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง#63-1u43 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/18/202055 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์ (6342-1u)

จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน  “นี่แหละมันเป็นความยากลำบากของการที่ต้องครองเรือน ที่ว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้วยเงินทอง จึงอันดับแรก สิ่งที่ต้องการจะแนะนำก็คือ ถ้าเราจะใช้อกุศลธรรมเพื่อให้เขาคืนเงินอันนี้มันเป็นบาป เราไม่ควรทำ อย่างเช่น โทรไปด่าเขา หรือว่าฆ่าเขาขู่เขา เบียดเบียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อันนี้ไม่ควรทำ คือ ไม่ควรที่จะออกนอกมรรคด้วยเหตุแห่งทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยแบบนี้ อาจจะไม่เล็กน้อย อาจจะมาก แต่ว่ามันไม่คุ้มค่ากันถ้าเผื่อว่าเราจะต้องทำผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้น ก็ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ จากันเอา อาจจะต้องอดทนในเบื้องต้น ค่อยพูดค่อยจา แล้วก็รู้จักแบ่งจ่ายตรงนั้น ปรับตรงนี้ อาจจะหาคนช่วยเหลือจุดนั้นจุดนี้ มันก็จะค่อยเป็นไปได้”ในเอพิโสดนี้ ได้นำเอาคำถามจากท่านผู้ฟังในเรื่องของ “หนี้สิน”ที่เน้นมาในส่วนของเจ้าหนี้ โดยจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการให้ยืมอย่างไร หรือเมื่อหลังให้ยืมไปแล้ว ถ้าเขาไม่ยอมคืน ควรทำอย่างไร นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำบุญ (คุณ) กับคนไม่ขึ้น เรื่องของดวง เรื่องของการสักยันต์ ที่มาของศาลพระภูมิเจ้าที่ เรื่องของเจ้ากรรมนายเวร และคำถามที่มักถามกันบ่อย ๆ ก็คือเรื่องของนักปฏิบัติกับการตบยุง มาสนทนาแก้สมการกัน#63-1u42 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/11/202053 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

มากับดวง (6341-1u)

“ในความโชคดีมีโชคร้าย ในความโชคร้ายมีโชคดี เหตุปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นจากภายในก็ตาม หรือภายนอกก็ตาม มันต้องประกอบกัน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอาศัยความโชคดีอย่างเดียวหรือความโชคร้ายอย่างเดียว ที่ทำให้เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในที่นี้ ในฐานะที่ว่าโปรดศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจกแจงธรรมะต่าง ๆ เราอย่าให้มีทิฐิความเห็นที่เป็นเอกกรณวาทะ ด้วยความที่ว่าเหตุเดียว ปัจจัยเดียวแล้วก็ขึ้นเป็นอย่างนี้ อาศัยฉันอย่างเดียวหรืออาศัยภายนอกอย่างเดียว คุณจะผิดพลาดทันที คุณจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันที เราจึงต้องปรับเหตุปัจจัยเงื่อนไข ปัจจัยภายนอกก็มี ภายในก็มี ถ้าเราคิดว่าเงื่อนไขปัจจัยเกิดจากภายในเท่านั้น คุณคิดผิด คุณจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในภายในนั้นได้ ทั้ง ๆ ที่มีสุขเวทนานั่นแหละ”ในเอพิโสดนี้ จึงได้นำเอาเรื่องของ “ดวง” มาทำความเข้าใจกัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องลักษณะและเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสุข (ดวงดี) หรือทุกข์ (ดวงไม่ดี) ความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของดวงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และสิ่งสำคัญจะทำให้เราเป็นผู้ที่มากับดวงดีได้ #63-1u41 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/4/202059 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

แก้ขัดแย้งด้วยหลักธรรม (6340-1u)

“หลักธรรมในที่นี้ ก็คือ ถ้าเราพูดคำอะไรแล้ว จะทำให้เกิดความเบียดเบียน เศร้าหมอง แตกกัน เราอย่าพูด เพราะถ้าพูดแล้วมันจะไม่จบง่าย ๆ มันจะต้องมีคำที่พูดมาก พอพูดมากแล้วมันก็จะฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สำรวม พอไม่สำรวมจิตก็จะเสื่อมจากสมาธิ พอจิตมันตั้งขึ้นให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ การตัดสินใจอะไรบางทีมันผิดพลาดไปหมด เราก็จึงต้องมีเมตตากัน ถ้าเขาจะพูดจาแบบให้ร้าย ด่าว่าเราบ้าง ก็ให้อดทนเอา ซึ่งพอเราอดทนได้แล้ว เราไม่พูดแบบทิ่มแทงเขาแล้ว เราไม่พูดให้ร้ายเขาอีก จิตใจของเขาก็ได้ปลดปล่อย แล้วก็จะเย็นลง ๆ  มันก็จะค่อยพูดจากันรู้เรื่อง”ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจมาสนทนากันในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รู้สึกรำคาญ เมื่อเวลามีคนมาเรี่ยไร่เงินทำบุญ เรื่องลำดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เรื่องความเชื่อและศรัทธา "ไอ้ไข่" ที่วัดเจดีย์ หลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการเกี่ยงงาน การเอาเปรียบกัน การอิจฉาริษยากันในที่ทำงาน เรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันกับคนสูงวัยหรือคนรุ่นเก่า การไปร่วมกดแชร์ กดไลค์ ให้ความเห็น ในโพสต์ที่มีการด่าว่ากัน  หรือวิธีแก้ไข ที่เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นความขัดแย้ง ก่อเกิดคำพูดที่ทำให้มีความเกลียดชังกันขึ้น ตลอดจนถึงปัญหาครอบครัว ในเรื่องการการนอกใจไปมีเมียน้อย ไปมีมือที่สาม และเรื่องของการควบคุมอารมณ์  #63-1u40 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/27/202056 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ทุกอย่างอยู่ที่ผลประโยชน์ (6339-1u)

“สิ่งที่จะให้กำลังใจเราได้มาก และคงอยู่ได้ระยะยาวนาน (Long Lasting/Sustainable) สามารถที่จะมีความยั่งยืนได้ มีข้อเสียน้อย มีประโยชน์ใหญ่ ทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นด้วย นั่นคือผลประโยชน์ทางด้านโลกุตระ ในทางด้านธรรมะ มันจะทำให้เรามีกำลังใจ ชุ่มชื่นใจ ทำให้เราเย็นใจได้ ถ้าเราได้ทำ ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะเสียด้วย แต่คุณไม่คิดว่ามันเสียงัย  แม้จาคะ ๆ เป็นการสละออก แต่คุณคิด “ได้”  ได้ในที่นี้ คือ  ฉันได้ให้ทาน ได้เสียสละ ได้ทำจุดนั้น ได้ทำจุดนี้ นี่ฉันมีแต่ได้ ฉันมีแต่ได้ คิดเอาแต่ได้ นี่มันดีท่านผู้ฟัง เอาให้มันได้ผลประโยชน์ที่เป็นโลกุตระ มันดี…” ประเด็นที่ยกขึ้นมาวิเคราะห์กันในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ “ผลประโยชน์” เพราะคนเราจะเห็นแก่อะไรสักอย่างใดอย่างนึง ก็เอาผลประโยชน์ขึ้นนำหน้าอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เมื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแยบคายลงไปในเงื่อนไขข้อมูลตรงนี้ได้ จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิตของเรา โดยได้ยกเรื่องของนายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง ที่สามารถปรับสัดส่วนในการเห็นประโยชน์จากส่วนของทางกาม ทางโลก ทางโลกียะ มาเป็น เห็นประโยชน์ในส่วนของมรรค ส่วนของทางธรรมะ ทางโลกุตระ จากคนขี้เกียจขี้คร้าน ได้มาสัมผัสรสแห่งอมตธรรม จนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันได้#63-1u39 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/20/202057 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

เห็นต่างได้ภายใต้หลักธรรม (6338-1u)

ประเด็นในที่นี้ คือ ถ้าไม่เคารพกันเมื่อไหร่ มันก็จะเริ่มมีวาจาที่ทิ่มแทงกัน บาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะมีตามมา ซึ่งในปัจจุบันมีเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่า Hate Speech คือ วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ทำให้เกิดการแบ่งแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ซึ่งวาจาแบบนี้ มันเป็นมิจฉาวาจา ก็จะมีถ้อยคำที่ทำให้เกิดความทุ่มเถียงกัน เกิดจากการหวงกั้นทุ่มเถียงกันตามมาที่นี้มันจะจบกันอย่างไร การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น 1 ใน “อปริหานิยธรรม  7” และ  “เชฏฐาปจายนธรรม” คุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน จะนำมาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกัน ลงรอยกันได้  นอกจากนี้ ยังมีคำถามจากท่านผู้ฟังและประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ที่ได้นำมาสนทนากันในเอพิโสดนี้#63-1u38 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/13/202041 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

ตั้งมั่นไว้ในความดี (6337-1u)

“ความดีตรงนี้แหละ ท่านผู้ฟังเอ้ย เป็นที่พึ่งของเรา เราไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งแล้ว ณ ตอนนี้ มีที่พึ่งอยู่ หิริโอตัปปะ ความดีในจิตใจนี่แหละ เป็นจุดที่ให้เราเพิ่งอยู่ ณ วินาทีนี้ เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ เราจึงยังไม่ได้ไปหาทำความชั่ว ความผิด ความบาป เราจึงยังไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไม่ได้ฆ่าเจ้าหนี้ ไม่ได้ทำสิ่งอะไรที่มันไม่ดี นี่แหละ จุดนี้แหละ เป็นที่พึ่งของเรา แต่มันกำลังถูกสั่นคลอน ถูกสั่นสะเทือนอยู่...” ประเด็นสมการชีวิตในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องราวของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ได้เขียนจดหมายส่งมาแชร์ประสบการณ์ชีวิต ที่ต้องเจอกับด้วยทั้งปัญหาเรื่องลูก ปัญหาเรื่องหนี้สินที่ตนเองก็ไม่ได้ก่อ สวดมนต์ไป ๆ น้ำตาก็ไหล ชีวิตถูกบีบคั้น ถูกกดดัน จนเครียดหนัก  จึงได้ยกกรณีนี้ขึ้นมาวิเคราะห์ใคร่ครวญเพื่อหาหนทางออกเริ่มต้นด้วยในภายใน ภายในใจของเราก่อน  จะต้องมีที่พึ่ง มีกำลังใจสูง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยอจลศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ตั้งมั่นเชื่อมั่นในความดีที่เรามี ระลึกถึงความดีตรงนั้นให้ได้ และด้วยจิตที่มีความแจ่มใส จะตั้งสติ มีสัมปชัญญะ จะเกิดปัญญาที่จะเห็นทางออกของปัญหาได้ ทางออกที่ก็อยู่ในจิตใจของเรานี่เอง โดยใช้ธรรมะเข้ามาปรับแก้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิศทั้ง 6 (หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก), สมชีวิตาว่าด้วยเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์ (การบริหารกระแสเงินเข้า-เงินออก ที่ต้องจ่ายให้ถูกไปใน 4 หน้าที่), การคบหากัลยาณมิตร และความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม 8 ที่เมื่อเข้าใจและปฏิบัติตามแล้ว เราจะสามารถเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ในทุกสถานการณ์#63-1u37 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/6/202056 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

เกษียณอย่างผาสุก ด้วยมีสุขในภายใน (6336-1u)

“ข้อนี้สำคัญ จึงต้องการจะเน้นว่า คือบางทีเราทำงานนั่นนี่ เราประมาท เราลืมไป พอเราลืมไปบึ๊บ เราก็ได้รับความเดือดร้อนในลักษณะที่ว่าถูกกามบีบคั้นบ้างล่ะ แต่ตอนนี้เราจะว่างแล้ว โล่งแล้ว ไม่ต้องมีใครมาโทรหา โทรกวน ไม่ต้องตอบคำถามใคร ว่างแล้ว โล่งแล้ว เป็นลักษณะเหมือนกับคุณออกมาจากป่าแล้ว มาอยู่ที่โล่งแจ้ง โล่งว่าง นี่แหละ เราจึงควรที่จะต้องใช้โอกาสนี้ในการที่จะประพฤติธรรม สร้างกุศลบำเพ็ญบุญให้ได้มากๆ”ในเอพิโสดนี้ เนื่องจากตรงกับวันที่ได้มีการกำหนดให้เป็นวันเกษียณอายุของข้าราชการ ประเด็นการสนทนาจึงเป็นเรื่องของ “ชีวิตหลังเกษียณอายุ” ที่ถ้าใครมีตาเห็นช่อง ก็จะพบว่า นี้เป็นโอกาสว่าง คือเหมือนออกมาสู่ที่โล่งแล้ว ตรงจุดที่ออกมาที่โล่งแล้วนี่แหละ ให้ถามตัวเราเองว่า จิตใจของเรา พร้อมมั๊ย? ที่จะรู้ถึงความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกาม ความสุขที่เกิดจากในภายใน ซึ่งถ้าไม่รู้ อันนี้เราจะอยู่ไม่ผาสุก เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้ให้ได้ว่า ความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นอย่างไร เราถึงจะอยู่ผาสุขได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวข้องที่น่าสนใจเสริมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น องค์ของผู้ที่ประกอบความเพียร 5 ข้อ, การรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องใน 4 หน้าที่, การรักษาศีล, เรื่องของการสวดมนต์, หลักที่พึ่ง เมื่อต้องอยู่ในโลกธรรม 8, ความต่างกันของความชอบใจพอใจใน กามสุข กับ สุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรม และในเรื่องของธัมมุสเทส 4 เป็นธรรมที่เมื่อพิจารณาใคร่ครวญแล้ว จะแก้จิตที่ผูกติด ยึดมั่น ถือมั่นได้  #63-1u36 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/30/202054 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

กำลังใจของคนตกงาน (6335-1u)

ประเด็นสมการชีวิตในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ "คนตกงาน" ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความเครียด วิตกกังวล เกิดความกดดันขึ้นในภายใน ด้วยเจอกับปัญหารายรับไม่พอรายจ่าย ชักหน้าไม่ถึงหลัง รู้สึกท้อแท้ หมดหวังหมดกำลังใจ ฝันสลาย ซึมเศร้า จะทำอย่างไร? ความหวัง กำลังใจ มาจากที่ไหน? ทำความเข้าใจเหตุและวิธีใน 3 วงนี้ ที่จะช่วยทำให้เกิดมีกำลังใจสูง ด้วยการตั้งไว้ซึ่งความหวังที่ถูกต้อง จะเกิดความมั่นใจ มีกำลังใจ มีตาที่จะเห็นช่องทางออกเห็นทางรอดได้ "ถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์ ไม่กำหนดรู้ความทุกข์ เราก็จะเจอทุกข์อยู่เรื่อย ๆ พอเราเจอทุกข์แบบนี้แล้ว คุณเข้าใจมันได้มั๊ย? เข้าใจโดยเริ่มต้นจากในจิตใจของเรา ความหวังเป็นสิ่งที่เป็นอันตราย เราต้องตั้งไว้ให้ถูก ตั้งไว้ให้ถูกในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม ที่เราทำได้เดี๋ยวนี้เลย มีศีล มีศรัทธา เป็นต้น มีศีล มีศรัทธา ตั้งความหวังไว้ถูกต้องแล้ว เราจะมีความมั่นใจ ความมั่นใจนั้น ก็จะทำให้เกิดกำลังใจ มีกำลังใจถูกต้องแล้ว อะไรเป็นมา เป็นไป มันได้หมด อะไรเปลี่ยนแปลงมา เรารับมือได้หมด"#2035-1u0246 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/23/202057 minutes, 1 second
Episode Artwork

พึงทำดี เพื่อผลดี (6334-1u)

พอเราทำความเข้าใจว่า "สุขหรือทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าโดยส่วนเดียว" จิตใจของเรา ก็จะไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ต้องทำอะไร เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นด้วย ฉะนั้น ในเมื่อมันขึ้นอยู่ด้วยกับเหตุปัจจัยอื่น เราจึงมีแนวโน้มว่า ในปัจจุบันนี่แหละ ฉันจะทำความดี ซึ่งคนที่ว่าถ้ามีทิฏฐิ มีความเชื่อ มีความเห็นเช่นนี้ว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" เขาก็จะทำความดีในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้ได้ผลดีในอนาคตต่อไปในเอพิโสดนี้ จึงได้นำประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาสนทนาด้วยกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดโกหก เพื่อความสบายใจของผู้ป่วย, การที่จะส่งพ่อแม่ไปอยู่ยังสถานพักฟื้นคนชรา, เมื่อเราแค่มีความคิดไม่ดีเพียงเล็กน้อยกับพ่อแม่ที่จู่จี้ขี้บ่น, จริงหรือที่ "ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป",  การนำข่าวฉาว ข่าวไม่ดีไปแชร์ต่อ,  จริงหรือที่คนเราเกิดมา แล้วมีปัญหา มีทุกข์อยู่ในทุกวันนี้ เป็นเพราะเพียงกรรมเก่า และจริงหรือไม่ที่ถ้าทำบุญแบบนั้นแบบนี้ตามที่มีคนบอก จะทำให้ได้ตามที่หวังในชาติหน้า     แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E20#2034-1u0245 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/16/202054 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

อย่าปฏิเสธหรือยอมรับเพียงเพราะอคติ 4 (6333-1u)

"เพราะว่า โลกมนุษย์ของเรามันมีทั้งสุขและทั้งทุกข์ พอ ๆ กัน บางทีก็สำเร็จ บางทีก็ไม่สำเร็จ ขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จ เราจะไม่รู้มันได้หรอก ถ้าว่ามันไม่มีทุกข์ ไม่มีความผิดหวัง สองอย่างนี้ มันปนกันมาในโลกของเรา สุขก็มี ทุกข์ก็มี สำเร็จก็มี ผิดหวังก็มี ได้ก็มี เสียก็มี ประเด็นคือ ถ้าเผื่อว่าเราตัดสินใจปฏิเสธหรือยอมรับอะไรด้วยอคติ 4 แล้วไม่สำเร็จ มันจะมาเสียใจอย่างมากเลย"ในเอพิโสดนี้ ได้พูดถึงประเด็นที่ ถ้าต้องยอมรับหรือปฏิเสธอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เราควรมีหลักในการใคร่ครวญพิจารณาอย่างไรบ้าง 1) สิ่งที่ไม่ควรมี คือ "อคติ 4 " ได้แก่ ความลำเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ), ความลำเอียงเพราะโกรธ/ขัดเคือง (โทสาคติ), ความลำเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) และ ความลำเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ซึ่งทั้ง 4 อย่างนี้ ทำให้มีราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นในจิตใจ เกิดเป็นความผิดพลาดและเสียใจในภายหลังได้ (Regret)2) การพิจารณาเข้ามาในทางมรรค 8 เช่น ในเรื่อง การยืมเงิน ให้พิจารณาถึงการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ เจาะจงมาในส่วนที่ 3 การสงเคราะห์ญาติการถูกชักชวนไปที่ไหนหรือทำอะไร ให้พิจารณาถึงกุศลอกุศลที่จะเกิดขึ้น อย่าให้ทำผิดศีล เพลิดเพลินลุ่มหลงไปกับด้วยเรื่องของกาม พยาบาท เบียดเบียน อบายมุข หรือไปในสถานที่อโคจร  ในเรื่องการงาน ให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยอิทธิบาท 4 จะได้รู้ว่าเราต้องการอะไร มีทิศทางในการดำเนินไปอย่างไร  เพื่อที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการชักชวนนั้นได้อย่างมีน้ำหนัก3) ให้เข้าใจโลกนี้ว่า มีทั้งสุขและทุกข์พอ ๆ กัน มีสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่ให้เราตั้งไว้ในกุศลธรรมความดี อย่ามีความเสียใจที่เป็นอกุศลเมื่อไม่สำเร็จ หรือ อย่าเหลิงเพลิดเพลินไปตามความสำเร็จที่เกิดขึ้น**เทคนิคสำหรับปฏิเสธการชักชวนที่จะไม่ให้บัวช้ำ น้ำขุ่น คือ ปฏิเสธไปตรง ๆ เลย โดยอย่าให้มีอกุศลเกิดขึ้นในวาจาของเรา เช่น โกหก ด่าทอว่าร้าย, ในทางใจ อย่าให้มีความคิดพยาบาทปองร้าย แต่ให้มีจิตเมตตามีอุเบกขาในบุคคลที่ชักชวนนั้น หรือ เปลี่ยนเรื่องพูดคุยเป็นเรื่องอื่นไป หรือในทางกลับกัน เราก็ชักชวนเขากลับแทน ให้ไปในทางที่ดีทั้งต่อเขาและต่อเรา หรือหาข้ออ้างขึ้นมา โดยที่ไม่ใช่การโกหก และที่สำคัญต้องมีการกล่าวคำขอบคุณและมีความปรารถนาดีต่อกัน เพื่อให้การปฏิเสธนั้นนุ่มนวล ไม่มีปัญหาในภายหลัง#2033-1u0244 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/9/20201 hour, 10 seconds
Episode Artwork

สร้างวัดในใจ (6332-1u)

อะไรคือ"วัด" ในบริบทนี้ คือ สถานที่ที่สงัด ที่สงบ ไม่ได้มีเสียงอึกทึกครึกโครมมาก เป็นที่ ๆ จะอยู่หลีกเร้นได้ เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติให้ดีได้ จึงถ้าเราสามารถทำบ้านให้มีลักษณะตามเกณฑ์ที่เป็นวัดได้ แล้วปฏิบัติตนให้เหมือนเวลาไปวัดด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เช่น ทำทานด้วยการหยอดกระปุกออมเงินไว้ ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วให้บุคคลอื่นนำไปทำให้แทน หรือมีการรักษาศีล มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือบางทีก็นิมนต์พระไปที่บ้านบ้าง เพื่อเป็นการพบเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะได้มีการกราบไหว้บูชาบุคคลที่ควรกราบไหว้บูชา และให้มีการฟังธรรม "เพราะฉะนั้น แค่ตั้งจิตระลึกถึงศีลเนี่ย บู้ม!!! เลย จิตใจเราแบบ จะสบายขึ้นมาทันที จุดนั้นมันก็คือเป็นวัดที่บ้านเราแล้ว ทีนี้ วัดที่มันลึกซึ้งขึ้นไป คือ วัดให้อยู่ในใจเรา ให้ในใจของเราเนี่ย มีวัดอยู่ข้างในใจ คือ มีจุดที่มันจะสงบ มีจุดที่มันจะไม่วุ่นวายใจ มีจุดที่มันจะเย็นอยู่ได้ นี่คือให้สร้างวัดที่บ้าน ให้สร้างวัดที่อยู่ในใจ นี้สำคัญ"ในเอพิโสดนี้ จึงได้นำคำถามจากท่านผู้ฟัง และประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาสนทนากัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของ...การจัดงานศพสวดอภิธรรมหลายคืน แล้วยังบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย แต่วิญญาณผู้ตายได้มาสิงร่างหลานสาว บอกว่าอดอยากหิวโหย ไม่มีอะไรจะกิน แล้วบุญที่ได้ทำไปนั้นทำไมไปไม่ถึงผู้ตาย เรื่องของการกรวดน้ำ การทำบุญด้วยความรีบร้อนจะได้บุญหรือไม่? การชอบไปทำบุญไหว้พระคนเดียวโดยไม่ชวนใคร เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่?    โยมผู้หญิง ที่บังเอิญมือไปสัมผัสกับพระขณะรับของ จะบาปมั๊ย?    เรื่องของการสมาทานศีลก่อนนอนมีผู้สูงอายุในบ้านที่ไม่สามารถเดินทางไปทำบุญที่วัดได้ แต่อยากให้ท่านได้มีบุญกุศล ที่จะทำให้มีอายุที่ยืนและมีสิ่งดี ๆ ในชีวิต ในฐานะลูกหลาน ควรจะทำอย่างไร        เมื่อผู้สูงอายุในบ้านมักจู้จี้ ขี้บ่น จึงได้บ่นว่าท่านกลับ เมื่อมาสำนึกได้ก็รู้สึกผิด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร#2032-1u0243 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/2/202055 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

สัญญาปีศาจ (6331-1u)

"มาร" คือ ผู้ล้างผลาญความดี ที่จะมักเอาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นเหยื่อล่อ ให้เราติดกับดัก ด้วยเงื่อนไขให้เราทำความชั่วความบาปอกุศล เพื่อแลกกับสุขเวทนาที่จะได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความร่ำรวย อันเป็นเงื่อนไขสัญญาแลกเปลี่ยนของปีศาจที่เราได้ทำไว้แล้ว ซึ่งเมื่อถูกทวงคืน จะก่อให้เกิดความไม่ดีขึ้นมารุมเร้าในภายหลัง เกิดทุกขเวทนา ตลอดไปจนถึงตกนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย   พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า "ถ้าเผื่อว่า เรารู้ว่ามันไม่ดี แล้วเราทำไป โทษบาป มันน้อยกว่าคนที่ไม่รู้ว่าไม่ดี แล้วทำลงไป" ดังนั้นคนไม่รู้ตัว ทำลงไป มันจึงอันตรายมาก ในที่นี้ พึงมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ถูกต้องด้วยปัญญาใน 3 สิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ 1) ร่องรอยของมาร จึงไม่ใช่จะเห็นแก่สุขหรือทุกข์ แต่ให้เห็นในกุศลหรืออกุศล 2) สุข ทุกข์ เกิดได้ ดับได้ เป็นธรรมดา และ 3) ศีลมีค่ามาก อย่าแลกเพียงเพื่อความสุขเล็กน้อยทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ เรารู้ เราทำ ให้ระมัดระวัง ให้รักษาความดีกุศลธรรมของเราให้มันเต็มที่ แยกแยะให้เห็นความดี ความไม่ดี ให้มันถูกต้องตามกระบวนการของกุศลอกุศล กุศลให้เอาไว้ จะสุขทุกข์ไม่ว่า แต่ทำกาย วาจา ใจ ให้มันชอบ จะทำให้ละอกุศล เพิ่มกุศล เป็นความกล้า เป็นความเพียร กล้าที่จะฉีกสัญญาปีศาจนี้ ไม่ไปตามทางที่มารขีดเอาไว้ แต่ดำเนินไปตามทางใหม่ที่เป็นทางอันประเสริฐ (อริยมรรคมีองค์ 8) ซึ่งเป็นความดี เป็นสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอื่นเป็นเครื่องล่อ เป็นทางโล่งทางโปร่ง ที่มีความเกษม ที่มีความเย็น เป็นที่สุดจบได้#2031-1u0242 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/26/20201 hour, 3 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

ให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรม (6330-1u)

"ธรรมทาน" ไม่ใช่แค่สอนธรรมะ แต่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วย ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าสอนธรรมะ เราก็จะบอกว่าท่านให้ธรรมะเป็นทาน หรือแม้ท่านไม่ตรัสสอน แต่ก็ทรงปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ธรรมะไม่ได้มาสุดที่เรา แต่มันเป็นการให้ออก การให้ออกตรงนี้คือ การที่คุณเอามาทำ เอามาปฏิบัติเพราะ ทาน คือ การนำออก สละออกไป ถ้าคุณไม่มี คุณจะสละออกได้อย่างไร ดังนั้น คุณจึงต้องมี ต้องมีธรรมะก่อน พอคุณมีธรรมะแล้ว จะทำอย่างไรให้มันออกไปได้ ก็ต้องด้วยการทำ ด้วยการปฏิบัติ เช่น จะรักษาศีล คุณก็ไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือจะมีโอกาสทำผิดลูกเมียเขา คุณก็ไม่ทำ ซึ่งเมื่อคุณปฏิบัติธรรมะอยู่ นั่นก็คือ "ธรรมทาน" แล้วในเอพิโสดนี้ จึงได้นำประเด็นต่าง ๆ  มาสนทนากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำทานในรูปแบบต่าง ๆ เหตุที่นิยมทำบุญกับพระ ทำบุญทำทานอย่างไรให้ผลมาก ธรรมทาน vs อามิสทาน ศรัทธาหรืองมงาย จะรู้ได้อย่างไร?  เรื่องของพระประจำวันเกิด  และสุดท้ายเป็นเรื่องของการพาแมวหมาไปทำหมัน จะเป็นบาปหรือไหม?   แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฏก S04E12 , ตามใจทาน S09E61 , #สากัจฉาธรรม-ธรรมทานที่ให้ผลสูงสุด ,  #สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจเรื่องทาน      #2030-1u0241 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/19/202056 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

เปิดสองตามาตามกระแสของธรรม เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง

“มนุษย์ปรารถนาความไม่มีศัตรู ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาความไม่จองเวร ปรารถนาความไม่มีโทษ ต่างก็รักสุข ต่างก็เกลียดทุกข์ แต่ทำไมยังมีคนจองเวรกัน มีศัตรูกัน ให้โทษกัน เบียดเบียนกันหาความทุกข์ให้กัน นำความสุขออกไปจากกันได้” พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบแก่ท้าวสักกะไว้ว่า “เพราะมีความริษยาและมีความตระหนี่”  “อยู่ยาก ๆ เพราะกระแสมันแรง” ที่พูด ๆ กันอยู่ นี้เป็นเพราะกระแสของตัณหาที่มันซัดสาดถาโถม บีบคั้นรึงรัด  ประเด็นในเอพิโสดนี้ จึงกล่าวถึงว่า ถ้าได้มาปฏิบัติในแนวทางธรรมะแล้ว จะหาความสุข จะแต่งหน้าทำสวย หรือจะทำงาน  มีการลงทุนให้ได้ผลงอกเงยได้หรือไม่ และการปฏิบัติตนให้เสมอเช่นผ้าขี้ริ้ว คนเรามีสองตา ตาที่ 1 คือ เห็นช่องทางที่จะทำให้เกิดทรัพย์  ส่วนตาที่ 2 คือ ตาที่เห็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศล เห็นธรรมที่มีโทษไม่มีโทษ ถ้าลำพังมีแค่ตาเดียว หรือตาบอด อาจกะระยะผิดพลาดได้ ดังนั้นควรให้มีตาทั้งสองข้าง หรืออย่างน้อยก็ให้มีตาที่ 2 คือ อย่าผิดศีล ด้วยความโลภ ด้วยความอยาก ด้วยความเพ่งเล็งเอาทรัพย์ ความตระหนี่ ความห่วงกั้น ความจับอกจับใจ ความสงบมัวเมาในความยินดี ความปลงใจรัก เหล่านี้จะทำให้พลาดได้ จะไม่เป็นไปตามทางธรรมะ  มีตาที่ 1 ตาที่ 2 แล้ว จะเห็นช่องทางที่จะรักษาจิต เห็นช่องทางที่จะให้ปฏิบัติได้ อยู่เหนือความพอใจความไม่พอใจ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติอย่างดี เหนือสุขเหนือทุกข์ ทำจิตให้เหมาะสม มีทั้งกรุณา อุเบกขา เมตตา ด้วยจิตใจที่เข้ากันดีเหมือนทองคำที่นุ่มนวล เป็นจิตใจที่เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทอง สามารถอดทนต่อสิ่งที่มากระทบได้ ถ้าเราใส่ส่วนผสมให้ถูก เอาฆ้อนไปตีทองคำบริสุทธิ์ มันจะนุ่มไปตามแรงที่มากระทบ ไม่ขาดไม่แตก อยู่ได้ กระแสแรงอย่างไร มันก็อยู่ได้ เพราะว่า “ไม่มีใครที่จะทำร้ายทำลายคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย” แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E38 , คลังพระสูตร S09E38  #2029-1u0240 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/12/202020 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

ศีลเสมอกัน (6328-1u)

เมื่อมาปฏิธรรม แล้วมีคนมาจีบ จะปฏิเสธหรือคบเป็นเพื่อน ทำอย่างไรดี? ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตเรานั้นยังน้อมไปในทางกามหรือไม่ ความรักที่เป็นสิ่งสวยงาม แต่ถ้าเจือด้วยกาม มันจะไม่สวยแล้ว เพราะกามคือเครื่องเศร้าหมองของใจแต่ถ้าจะเสพกาม เงื่อนไขก็คืออย่าให้เกินกรอบของศีล อย่าผิดศีล หรือต่อให้เขาไม่ได้มาจีบ เป็นเพื่อนร่วมงานกัน เป็นคนที่ไปเจอในที่ใด ๆ ก็ตาม ถ้าเขาเป็นคนไม่มีศีล ไม่มีศรัทธา ไม่มีจาคะ ไม่มีปัญญา ก็ไม่ควรจะไปคบหาพูดคุยด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิต ไม่ได้จะต้องขึ้นกับการแต่งงานเพียงอย่างเดียว คุณจะอยู่คนเดียวก็ได้ แต่ให้มีกัลยาณมิตร มีเพื่อนดีคอยรักษาเมื่อเวลาเห็นเพื่อนประมาทพลาดพลั้ง คอยดูแลกัน หรือแม้บางทีอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาอ้างว้างไม่มีใคร ก็อย่าเหงา แต่ให้รู้จักหาความสงบความสุขในภายใน ต้องรู้จักที่จะหาที่จะเห็นความสุขจากการอยู่สงบ จากการที่อยู่สงัดในที่ ๆ ไม่ต้องวุ่นวาย ซึ่งจะถึงจุดนั้นได้ คุณต้องมีสติ อาศัยการฝึกฝน เมื่อได้แล้ว มันคุ้มค่ากว่ากันมากนอกจากนี้ ยังมีประเด็นน่าสนใจที่ได้มาพูดคุยกันในเอพิโสดนี้อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงคนไม่ดี การดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล และการนำของที่ไหว้เจ้าแล้วไปตักบาตรถวายพระแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S01E11  #2028-1u0239 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/5/202057 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร (6327-1u)

พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ถึง “อย่าเห็นแก่สั้น อย่าเห็นแก่ยาว เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”  คืออย่าจองเวรให้ยืดยื้อ และอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนัก อย่างไรเรียกว่าเร็วนัก อย่างไรเรียกว่าอย่าแตกร้าว ในเอพิโสดนี้ จึงเป็นประเด็นในการพิจารณาใคร่ครวญให้ถูกต้องที่จะเลิกคบใครสักคนหรือจะสมานมิตรต่อไปอันดับแรก จึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของทิศทั้ง 6 ด้วยการทำหน้าที่ของเราต่อผู้คนรอบข้างให้ถูกต้อง ถัดมาคือ แยกแยะปัจจัยที่ทำให้กระทบกระทั่ง เป็นจุดที่เกิดรอยแตกร้าวขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เนื่องด้วยกาม และ ส่วนที่หลีกออกจากกาม ในทั้งสองส่วนนี้ถ้ามีการกระทบกระทั่งแล้ว อย่าเห็นแก่ส่วนที่เป็นสุขหรือทุกข์ แต่ให้เห็นว่า ถ้าเป็นเรื่องของกาม ก็อย่าแตกกันเพราะด้วยเหตุนี้ ให้อดทนเอา อย่าเก็บเอาเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจไว้แล้วมาผูกเวร แต่ถ้าเป็นเรื่องของการผิดศีล ต้องพิจารณาให้ดี ๆ ถ้ามีช่อง เราต้องพูด ต้องตักเตือนกันด้วยการหาวิธีพูดทำความเข้าใจในตอนที่เขาอารมณ์ดี และเราก็อารมณ์ดีด้วยแต่ถ้าพูดคุยแล้ว มันไม่ดีไม่ได้ จะเลิกหรือจะปรับปรุงอย่างไร ก็ให้เน้นมารักษาที่จิตใจของเราเอง ด้วยให้มีกรุณา มีอุเบกขา ไม่คิดในทางไม่ดีกับเขา แล้วค่อย ๆ ลดการติดต่อสื่อสาร ซึ่งลักษณะนี้จะเป็นการแยกกันด้วยดีอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุด ก็คือ การเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตร เปลี่ยนเขาจากคนไม่ดีให้เป็นคนดี เปลี่ยนจากคนมีปัญญาน้อย ให้เป็นคนดีมีความลึกซึ้ง มีปัญญาสูงขึ้นมาได้ นี้ถึงจะเรียกว่าจบสวย (Happy Ending) จึงต้องหาช่อง ต้องใช้เวลา ให้อดทนเอา ข้างต้นเหล่านี้ จึงเป็นวิธีฉลาดที่สุดแล้วที่จะสามารถเปลี่ยนเขาจากศัตรูให้เป็นมิตรได้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E28 , S01E16 , #ทิศทั้งหก , #กัลยาณมิตร (ตอนที่ 1) : คนเทียมมิตร , กัลยาณมิตร (ตอนที่ 2) : มิตรแท้     #2027-1u0238 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/28/202059 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

สติเพื่อการงานที่มีสมาธิ (6326-1u)

ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นสนทนาที่น่าสนใจในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการมีสมาธิในการทำงาน พฤติกรรมเสพติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเสริมดวงเมื่อดวงตก เมื่อเกิดความอิจฉาต่อผู้อื่น และการพูดตรงเกินไป โดยจะมีวิธีนำธรรมะเข้ามาปรับใช้สอดแทรกได้อย่างไรในปัจจุบันนี้ มนุษย์เราถูกบีบคั้นเบียดเบียนด้วยกามอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะ 6) หรือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธ์ 5) ไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งทำให้มีการกระทบกระทั่ง กระแทกกระทั้น ด่าว่ากัน กระแนะกระแหน ทิ่มแทงกันด้วยวาจาที่ไม่ถูกต้อง  นี้เป็นไปด้วยอำนาจของ “กาม” จึงทำให้เป็นแบบนี้ ซึ่งการที่จะกำจัดมันให้ออกไปได้ ก็ต้องด้วยกุศลธรรมเท่านั้น ต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงต้องรักษาจิตของเราไว้อย่างดี ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยเริ่มจากการตั้งสติขึ้น  "สติ" จะเป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถจดจ่อ (Focus) อยู่ตรงจุดที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ เหมือนกับการเอาแว่นขยายมารวมแสง ที่ถ้าเราปรับจุดรวมแสงให้พอดีแล้ว พลังงานมันก็มากซึ่งเมื่อมีความคิดที่เป็นเครื่องกวนเกิดขึ้น อย่าสนใจ อย่าตามมันไป แต่ให้ปล่อยความคิดนั้น แล้วเอาจิตใจของเราสลับกลับมาจดจ่ออยู่กับงานต่อ (Context Switching) ความคิดนั้นมันจะค่อยอ่อนกำลังลง ๆ  ทำแค่นี้ การระลึกขึ้นได้ นั่นคือ สติ เรามีมาทันที  แค่เรารู้แล้วว่าเราเริ่มเพลินไปแล้ว สตินั้นมีกำลังทันทีเลย  จึงต้องหมั่นฝึกตั้งสติขึ้นไว้ให้ดีมีกำลัง จะทำให้สามารถปกป้องความคิดหรือสิ่งที่จะมากวนออกไป ช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำนั้นได้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists:  สมการชีวิต S02E02 , ใต้ร่มโพธิบท S08E21 #2026-1u0237 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/21/202059 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

มองโลกอย่างมีปัญญา (6325-1u)

"มองโลกแต่ในแง่ร้ายอย่างเดียว ก็ไม่ดี มองแต่แง่ดีอย่างเดียว ก็ไม่ได้ มองแต่แง่ร้าย ก็เป็นความคิดอกุศล จิตใจหยาบกระด้างขวางโลก มองแต่ในแง่ดี ก็กลายเป็นคนโลกสวย ไม่รอบคอบ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเขาหลอก"อันดับแรก จึงต้องปรับจิตของเราให้อยู่ดำเนินอยู่ในทางคือมรรคแปดเสียก่อน มองด้วยปัญญา ทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว เพราะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้ว จะไม่สามารถเข้าใจในปัญหาแยกแยะเรื่องราวต่างๆ ไม่ได้ งง ๆ มึน ๆ ก็จะติดกับดักของสุดโต่งทั้งสองข้างได้ปัญญาจึงเป็นจุดที่สำคัญ ที่เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในชีวิต อย่ามองแต่ในแง่ดีหรือแง่ร้ายเพียงอย่างเดียว ปัญญาที่มีความแหลมคม แทงตลอดเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ สามารถปาดส่วนที่เป็นขี้ริ้ว โทสาคติ ความลำเอียงเพราะชัง ความไม่พอใจ ความเห็นแย้ง ความคิดอกุศลกับคนนั้นคนนี้ คิดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ปาดเอาความประมาทเลินเล่อ ความลำเอียงเพราะชอบ ส่วนที่เผลอเพลิน ไม่รอบคอบ ออกไป เมื่อเฉือนปาดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปได้แล้ว อุเบกขาก็จะมีมาด้วยกันกับเมตตา ใส่มาด้วยกันกับปัญญาแล้วเลย จะเป็นคนใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยที่ไม่ถูกฉกฉวยโอกาส มีจิตใจกว้างขวางขึ้นมาได้ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ ต้องเรียนรู้ด้วยปัญญา#2025-1u0236 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/14/202053 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

ฝึกจิตฝึกสติให้มีกำลัง (6324-1u)

ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นสนทนาที่น่าสนใจ โดยเริ่มที่ ทำอย่างไรไม่ให้จิตใจหดหู่เมื่อคิดถึงบ้าน การสวดมนต์ช่วยในการฝึกจิตได้หรือไม่  วิธีแก้ความง่วงหรือความขี้เกียจ (ถีนมิทธะ) การเพ่งจิตไปที่ที่ควร การนอนไม่หลับ และสิ่งที่ไม่ควรถวายพระ การฝึกสติ ฝึกสมาธิ ให้มีกำลังนั้น แม้ใน 1 ชั่วโมง 59 นาที 60 วินาที ต่อให้เราไม่ได้สมาธิเลย มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตลอด แต่สิ่งที่เราได้ นั่นคือ ความเพียร ที่มีการทำความเพียร มีวิริยะได้ เพราะเมื่อมีศรัทธา เกิดความเลื่อมใส จึงสามารถมาทำความเพียร มามีสติได้การฝึกสติให้มีกำลัง ทำให้เกิดเป็นสมาธิได้ เปรียบเหมือนกับสร้างบ้านชั้นสอง ที่ต้องสร้างชั้นหนึ่งเป็นฐานรากก่อน แล้วจึงสร้างอีกชั้นหนึ่ง จิตของเราก็เช่นกัน ต้องฝึกให้มาในทางดีได้ ให้มีสัมมาสติ ให้มีอริยมรรคมีองค์แปด ที่มีสัมมาทิฏฐิ เป็นองค์นำหน้า ควบคู่ไปกับสัมนาในข้ออื่น ๆ รวมลงเข้ากันได้จนแวดล้อมเป็นสัมมาสมาธิ และเมื่อจิตใจเราสามารถที่จะตั้งอยู่มาในทางที่จะดีได้แล้ว ไม่ใช่แค่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้เท่านั้น ยังสามารถพาเราดำเนินต่อไปจนถึงนิพพานได้ด้วยเลย #2024-1u0235 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/7/202011 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

ตายเหนือตายกับผู้ป่วยขั้นสุดท้าย (6323-1u)

ในความที่เป็นผู้ป่วยขั้นสุดท้ายหรือป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ก็ตาม สิ่งที่หวังนั้น ไม่ได้หวังที่จะหาย แต่หวังที่จะทำอย่างไรให้จิตใจยังผาสุกอยู่ได้แม้ยามเจ็บป่วยไข้เช่นนี้ ก่อนอื่นจึงต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องในประเด็นต่อไปนี้การเป็น "ผู้ป่วยระยะสุดท้าย" ไม่ใช่ว่าจะให้คุณหมดกำลังใจ หมดอาลัยตายอยาก แต่คำนี้ในทางการแพทย์ คือ การเปลี่ยนเป้าหมายการรักษา จากที่จะรักษาให้หาย ก็เปลี่ยนแผนการรักษาให้อย่างน้อยผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ตอนที่อยู่ไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ โดยรักษาไปตามอาการ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดให้ลดลงได้บ้าง ยืดชีวิตไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือท้ายที่สุดให้ตายไปอย่างสงบแต่ประเด็นสำคัญในที่นี้ ก็คือ "ป่วยกายแล้ว อย่าให้ป่วยใจ" เราจึงต้องรักษาใจไว้ ด้วยการมีกาย วาจา และใจ อันเป็นสุจริต โดยเริ่มจากรักษาศีลและเจริญพรหมวิหารไว้ให้ดี ทำจิตใจให้สบาย เป็นผู้ป่วยที่ให้สามารถดูแลได้ง่าย และเป็นผู้มีความผาสุกในปัจจุบัน ซึ่งในบางครั้งบางคราวที่เรามีกำลังใจสูง ให้หาช่องทางสักจุดหนึ่งจุดหนึ่งที่จะมาระลึกนึกถึงบุญกุศลตรงนี้ให้ได้ ร่างกายของเรานี้ มันคร่ำคร่า รักษาไม่หายแล้ว เปรียบเหมือนหม้อดินที่ทั้งเก่าและแตกหัก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง "ธรรมะ 5 ข้อ"ที่ถ้าผู้เจ็บป่วยไข้พิจารณาอยู่เนื่อง ๆ แล้ว จะทำให้เป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า สามารถปล่อยวางได้ ไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งต่าง ๆ ไปจนถึงสามารถทำให้แจ้งได้ ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติชนิดที่หาอาสวะไม่ได้ ในเวลาไม่นาน  ดังนั้น เราจึงไม่ต้องกลัวตายเลย เพราะการตายครั้งนี้ จะทำให้เรารอดพ้นจากความตายที่เป็นอเนกชาติได้ เป็นความตายที่อยู่เหนือความตาย เป็นอมตะ เป็นการตายที่มีเกียรติ คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า มีชีวิตอยู่ก็มีค่า อีกไม่นานที่จะตาย ก็ให้มีคุณค่าในชีวิตที่เราเหลืออยู่แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E31 , S01E02 , เข้าใจทำ (ธรรม) S08E33 , S08E26 , #รู้ตายจึงพ้นตาย#2023-1u0234 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/31/202057 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ปรับตัวสร้างนิสัย ปันสุข (6322-1u)

ในภาวะวิกฤติโควิด 19 จะทำอย่างไรให้เราปรับตัวเข้าสู่การดำเนินชีวิตในวิถีแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้มีความผาสุกอยู่ได้โดยเร็ว พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเอาไว้ถึงภัยในอนาคต 5 อย่าง เราจึงต้องให้มีธรรมะก่อน เพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะมีความผาสุกเกิดขึ้นได้ ซึ่งในเรื่องของการปรับตัวนั้น อย่างแรกเลย เราต้องมีศรัทธา มีความมั่นใจก่อนในความที่เมื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วจะทำให้เรามีความผาสุกได้ ปัญญาจะเป็นตัวที่มาเสริมศรัทธา ให้มีความมั่นใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตอย่างที่ 2 ถ้าอยู่สบายเกินไป อาจจะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้ เช่น ในภาวะปกติ ก็มีความเพลิดเพลินไปในสถานบันเทิงต่าง ๆ  กินดื่มเที่ยว ไม่มีวินัย ใช้จ่ายเกินตัว แต่พอเกิดวิกฤตขึ้น สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไป จะต้องประหยัดมัธยัสถ์ คิดให้รอบคอบ มีการทำงบประมาณ (Budget) ซึ่งเมื่ออยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมมันเกิด การอยู่ลำบากจึงดีกว่า เปรียบไว้กับการดัดลูกศรที่มันงอให้ตรงประเด็นในที่นี้ คือ ไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบาก แต่เห็นแก่ความดีที่มันจะเกิดขึ้น จะดีหรือไม่ดี ไม่ใช่ดูที่ว่า สุขมากหรือสุขน้อย แต่ดูที่กุศลธรรมที่เรามี มันเป็นสิ่งที่ดีเราจึงทำ ซึ่งทั้งสองข้อนี้ จะทำให้เราสามารถปรับตัวได้โดยง่ายไม่ลำบากเกินไป“ตู้ปันสุข” เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความดี มีการให้ทาน เป็นการสงเคราะห์ เป็นสิ่งที่ควรทำ และที่สำคัญ อย่าทำให้บุญของเราเศร้าหมอง เมื่อเห็นคนอื่นทำไม่ดี พอจิตเศร้าหมอง ความตระหนี่จะเข้าแทรกได้ แล้วใครที่เสียประโยชน์ ก็ตัวเรา นั่นเอง จึงต้องรักษาจิตของเราให้ดี ระลึกถึงส่วนที่ดี ตั้งสติเอาไว้ การ “ให้” ไม่ได้จะกลัวเสียอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เขามาเอาไป นี่แหละมันดีแล้ว เพราะเราไม่ได้กลัวเสีย แต่เรากลัวที่จะไม่ได้ให้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E29 , S02E25 , S02E22 , S02E19 , ใต้ร่มโพธิบท S07E53  #2022-1u0233 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/24/202057 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

กับดักความอยาก (6321-1u)

ไม่ว่าการงานประเภทไหนก็ตาม ถ้าเราทำไปด้วยความอยาก ที่เขาเรียกกันว่า แพชชั่น (Passion) ซึ่งความอยากนี้ มันมีกับดักของมัน ถ้าเราตกลงไปในกับดักของความอยากแล้ว เราพลาดเลย ในเอพิโสดนี้ จึงมาทำความเข้าใจประเด็นในเรื่องนี้กันความอยากและความกลัว ที่เป็นสุดโต่ง 2 ทางนั้น มันคอยดักเราไว้ทั้ง 2 ด้าน แต่ก็จะมีตรงกลาง ที่เป็นทางรอด เป็นทางสายกลางให้ดำเนินไปได้ เป็นช่องที่จะไม่ให้เราติดกับดักของความอยาก คือตัณหา คือปัญหา ที่จะทำให้เกิดความยึดถือ ที่เมื่อเพ่งจดจ่อลงไป มันจะเกิดเป็นมิจฉาสมาธิ ก่อให้เกิดความเผลอเพลินไป เป็นความไม่รู้ เป็นอวิชชา และเมื่อมีตัณหา มีอวิชชาพอกพูนกัน มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจึงต้องเริ่มด้วย "ฉันทะ" คือ ความพอใจ เป็นช่องที่ถ้ามาถูกทางแล้ว จะทำให้เกิดความเพียร ไม่มากไม่น้อยเกินไป เพราะถ้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นตัณหา และถ้าน้อยเกินไปก็จัดเป็นตัณหาอีกแบบหนึ่ง มันจะหลุดไปสุดโต่ง 2 ข้าง จึงต้องทำให้มันตรง ๆ ทรงอยู่ได้ ตั้งอยู่ได้ เป็นสมาธิ พอเรามีสมาธิด้วยฉันทะ มีความเพียรที่พอดี และเมื่อทำอะไรด้วยความยึดถือที่ลดลงแล้ว มันจะมีช่องให้กุศลคือปัญญาเพิ่มขึ้นได้ จะมีความพอใจ รู้จักอิ่มรู้จักพอได้ เกิดความสบายใจในจุดนั้น สามารถทำให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยธรรมะการเจริญอิทธิบาท 4 ที่มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ธรรมเครื่องปรุงแต่ง ในที่นี้คือการงาน เป้าหมายชีวิต แล้วมีสมาธิจดจ่อเพ่งเอาไว้ให้ดี ตั้งไว้ซึ่งอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ในแต่ละข้อ เป็นปธานกิจ จะสร้างสมดุลกัน ให้ตั้งอยู่และดำเนินไปตามทางสายกลาง ด้วยศรัทธา ด้วยปัญญา การงานไม่ว่าจะงานใหญ่งานยากก็สำเร็จได้ ให้มีศรัทธามีความมั่นใจในเหตุที่ดี ถ้าเราต้องการผลนี้ ให้มันสำเร็จเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งอย่างนี้ ๆ คุณต้องสร้างเหตุอย่างไร ๆ ให้มั่นใจในเรื่องของเหตุเรื่องของผล นี้คือสิ่งที่คุณมั่นใจในธรรมะแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา S02E30 , #แก้ขี้เกียจด้วยเจริญอิทธิบาทอย่างถูกต้อง , #ทิศทั้งหก          #2021-1u0232 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/17/202057 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

เหนือสุขเหนือทุกข์ ปล่อยวางตายดี (6320-1u)

เมื่อเราหายป่วย รอดมาได้ ยังไม่ตาย นี้คือบุญแล้ว ต้องมีความยินดี เพราะ ชีวิตเป็นของมีค่า สามารถที่จะสร้างความดีได้ ให้เราตั้งไว้ซึ่งความดีก่อน เปรียบเหมือนม้าอาชาไนยที่โดนแทงด้วยปฏัก ทิ่มเข้าไปถึงหนังทะลุเนื้อถึงในกระดูกแล้ว จ่ออยู่กับปากความตายแล้ว แต่รอดมาได้ จึงยิ่งต้องรีบเร่งทำความเพียร เป็นสิ่งที่ต้องระลึกนึกถึงไว้ก่อนเลย หลังจากนั้น ถ้าเจอสิ่งไม่ดี เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ก็ยิ่งต้องมีสติสัมปชัญญะรักษาความดีของเราไว้ให้ดีมากขึ้น ด้วยความเมตตาและอดทน ยิ่งต้องเตรียมพร้อมและไม่ประมาท มีสติสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลนั้นเกิดขึ้น"จิตสุดท้าย" จึงมีความสำคัญ เพราะถ้าเราไม่ได้ฝึกนิสัยในการคิดถึงเรื่องดี ๆ เอาไว้มาก่อน สิ่งอะไรที่เราทำไว้ในกาลก่อน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตาม มันจะทอดตามมาเหมือนเงาตามตัว ในขณะที่เรากำลังจะตาย ก็มีความน่าจะเป็น  (Probability) ที่เป็นไปได้สูงว่าเราจะไประลึกถึงเรื่องอะไรที่เราทำไว้มาก ๆ ดังนั้นอยู่ที่ว่า เราจะสามารถตั้งจิตมีสติระลึกถึงความดีของเราไว้ได้ไหม ตรงนี้จึงมีความเสี่ยง เป็นความไม่แน่นอน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์อย่างไรก็ดี ก็ยังพอที่จะควบคุมความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงนี้ได้ ด้วยการสร้างเหตุปัจจัยที่มันถูกต้อง ด้วยการทำสิ่งที่แน่นอน นั่นคือ ความเป็นโสดาบัน เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนให้เราไม่ประมาท มีการเตรียมตัวก่อนที่จะตาย ด้วยการตั้งสติไว้ตลอดเวลา ระลึกถึงความดีที่เรามีที่เราทำไว้ให้ได้ มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตาย ไม่เผลอเรอหลงสติในการตาย การตายนั้นดี เป็นการตายที่ไม่สูญเปล่า แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S01E24 , ตามใจท่าน S09E47 , #โสดาบัน , #การเจ็บไข้ ป่วย อาพาธ-ตอนที่ 10 จับฉวยความทุกข์มาบรรลุธรรม#2020-1u0231 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/10/202057 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

กล้ารักตน ก้าวพ้นคุกสังสารวัฏ (6319-1u)

“หวังว่าจะได้รับโอกาสจากสังคม ได้รับความรักจากคนอื่น ก็ต้องเริ่มด้วยการรักตัวเองก่อน ต้องเริ่มให้โอกาสตัวเองก่อน ความหวัง จริง ๆ นั้น หมายถึง กำลังใจ ต้นทุนคนเราไม่เท่ากัน ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาตน”“กำลังใจ” คือความหวัง คือความตั้งใจ จะเกิดขึ้นจากในภายในได้ ต้องมีความกล้า กล้าในการที่จะตัดสินใจ ทำไมจึงใช้คำว่า “ตัด” ทำไมจึงใช้คำว่า “ใจ” เพราะต้องตัด ต้องละ สิ่งที่ไม่ดีออกจากในใจของเรา คุณจะตัดเชือกเก่า ๆ ตัดความอาฆาตเก่า ๆ ตัดเรื่องที่ไม่ดีเก่า ๆ ก็ต้องตัดที่ใจตรงนี้ให้ได้  ตัดออก จึงคือ “ตัดสินใจ”  พอเราให้โอกาสตัวเอง รักตัวเองแบบนี้แล้ว เราจะมีความหวัง มีกำลังใจ มีความกล้า ที่จะทำให้เราไม่เกียจคร้าน ทำให้เรามีความอดทนอดกลั้น ไม่ถือโทษโกรธผู้อื่น และทำให้เรามีความรับผิดชอบตนเอง เกิดการพัฒนาตนเองได้ เปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาเป็นภายนอก สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปตามทันที เราจะได้รับความรัก ได้รับโอกาสจากคนอื่น ด้วยความดีจากข้างในที่เรามี มาเป็นฐาน ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ๆ ได้ ซึ่งความดีมันเกิดได้เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะดีได้ แต่ดีได้เดี๋ยวนี้ วันนี้ วินาทีนี้ ด้วยการที่ตั้งจิตของเราให้มันถูกต้อง เริ่มจากการที่เราตัดสินใจตรงนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราก็ถูกจองจำอยู่ใน คุกคือสังสารวัฏ ที่ทุกคนถูกขังด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ วนกันอยู่ในนี้แล้ว ซึ่งเราจะพ้นได้ ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะได้เปิดไว้แล้ว ทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ให้มั่นใจ ให้มีกำลังใจ ตัดสินใจแล้วจงปลงศรัทธาลงไปเถิดแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธ์บท S07E62 , ตามใจท่าน S10E28 , S10E01 , S09E55#2019-1u0230 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/3/202049 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ปรับจิตผาสุกได้ แม้ช่วงโควิด (6318-1u)

"ความผาสุก" ตรงนี้สำคัญ ในสถานการณ์ที่คับขันอย่างนี้ มีความบีบคั้นหวงกั้น เต็มไปด้วยภัยต่าง ๆ ทั้งในเรื่องสุขภาพร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ  เศรษฐกิจสังคม แต่ถ้าเรามีจิตใจที่มีกำลังใจสูง ก็จะมีความผาสุกอยู่ได้ ไม่ใช่อยู่ด้วยความโกรธ ความกลัว ไม่ใช่ได้ด้วยการยื้อแย่งแข่งดีแข่งเด่น แต่อยู่ได้ด้วยความเมตตา ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยการแบ่งปัน และต้องอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเมื่อพูดถึงความเมตตาแล้ว ก็ต้องมาพร้อมด้วยกันกับ กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นพรหมวิหาร 4 ที่ต้องมาด้วยกันดังนั้น เราจึงต้องเพ่งจิตของเราไว้ให้ถูก เล็งเห็นจุดอะไรที่จะมีผลดีในช่วงวิกฤตเช่นนี้ได้บ้าง ผลดีในที่นี้คือ ในเรื่องสามัญญผล เป็นเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องมรรคเรื่องทางสายกลาง โดยเริ่มจากการฝึกสติ ตั้งสติเพื่อรักษาความดีในจุดนี้ของเราเอาไว้ คำว่า "บุญ" เป็นชื่อของความสุข จะทำให้เกิดบุญได้ด้วย ทาน ศีล และภาวนา ซึ่งความสุขที่แท้จริง ก็คือ การกำจัดกิเลสที่อยู่ในใจของเราออกไปให้ได้ด้วยการภาวนาหรือการพัฒนาจิต และผลที่หวังได้ 4 อย่าง จากการสร้างบุญไม่ว่าจะด้วยทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม นั่นคือ ความเป็นอริยบุคคล 4 ในขั้นผล นี้จึงเป็นการทำบุญหวังผลที่ถูกต้องแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S08E28 , ใต้ร่มโพธิบท S08E28 , S07E53 , #วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา , #สังคหวัตถุสี่#2018-1u0229 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/26/202054 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

บูลลี่ แกล้งฉัน ฉันไม่แกล้งเธอ (6317-1u)

ประเด็นเรื่องการกลั่นแกล้ง รุมด่า ให้ร้าย คุกคามกันผ่านโลกไซเบอร์/ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) ซึ่งบางครั้งก็ขยายผลทำให้เป็นโรคซึมเศร้า มีการใช้ความรุนแรงทางกายและวาจา หรือจนถึงการฆ่าตัวตาย ในเอพิโสดนี้ จะมีคำตอบที่เป็นไปตามธรรม เป็นทางสายกลาง เป็นทางออกได้การที่เราไม่ด่าตอบ ไม่ว่าตอบ ไม่ทำร้ายตอบ อดทนไว้ ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วย เพราะว่าจิตใจที่มีความอดทน ก็คือ การไม่เบียดเบียน และถ้าจะให้ได้ผลที่ยิ่งขึ้นไปจากการที่เราไม่โกรธตอบ จิตเรามีเมตตาอยู่ได้แน่นอน เราสามารถตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตา ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับความรักใคร่ เอ็นดู ถ้าเรามีการอดทน มีการไม่เบียดเบียน มีเมตตาจิต มีความรักใคร่เอ็นดู การทำแบบนี้ชื่อว่า เป็นการรักษาตนเองด้วยวิธีการในทางธรรมวินัยนี้ พระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตร ก็ด้วยใช้คำว่า "มิตร" นี่แหละ ซึ่ง "มิตตะ" ก็มาจากรากศัพท์คำเดียวกันกับ "เมตตา" นั่นเองควรเริ่มที่ตัวเราเองก่อน ด้วยการไม่ผูกเวร ด้วยการอาศัยเมตตาเป็นธรรมะที่ชนะสิ่งต่าง ๆ ได้ อาศัยเมตตาที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นกว้างขวาง เป็นมหัคคตะ ไม่เว้นแม้แต่คนที่เขาแกล้งเรา ให้แผ่เมตตาให้เขาไปเลย ให้โดยที่ไม่มีขีดจำกัด ให้โดยที่ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องเว้นว่าง ให้ได้เต็มที่ จิตใจที่ให้ได้เต็มที่ นี่คือ จิตใจที่มีปัญญา มีความอดทน เป็นผู้ที่เอาชนะความโกรธในจิตใจของตนเองได้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S07E35 , นิทานพรรณนา S01E37 , #เมตตาฆ่าพยาบาท , #เมตตา ,#สากัจฉาธรรม : ผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก#2017-1u0228 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/19/202052 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

มรรค 8 ยาป้องกันรักษาโควิด (6316-1u)

จุดที่จะเป็นตัวป้องกันเราจากความเครียดและความกลัว คือ ต้องรู้จักปรับจิตของเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันสบายคือสติ สตินี้เป็นตัวที่จับจิตของเราไปวางไว้ตรงจุดที่เราจะมีความสบายใจได้ นั่นคือสมาธิ ถ้ามีสติแล้ว สมาธิจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น สติต้องตั้งไว้ให้ดีเลย ต้องมีกำลัง ยิ่งถ้าผัสสะแรงเท่าไร เสายิ่งก็ต้องยิ่งมั่นคงหลักการทำงานนั้น เหมือนกันในเรื่องของไวรัสกับกิเลส หรือ ยากับมรรค ซึ่งมีหลักการทำงานคล้าย ๆ กัน มรรค 8 เป็นทั้งยาป้องกัน เป็นวัคซีน เป็นยารักษา เป็นสูตรยาที่พระพุทธเจ้าได้คิดไว้ดีแล้วแต่มรรค 8 ทั้งที่อยู่ในตำราคัมภีร์ ทั้งที่อยู่ในความจำในสมอง หรือ มรรค 8 ของครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญทำได้อย่างดีแล้ว หรือแม้แต่ของพระพุทธเจ้า ก็ตาม ก็เป็นของท่าน ยังไม่มาเป็นของเรา มันยังไม่เข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune systems) ของร่างกาย ยังไม่เข้าไปสู่จิตใจของเราดังนั้น จึงต้องมีการฝึกทำบ่อย ๆ ฝึกทำให้มาก ๆ เป็นการเจริญ เป็นการพัฒนา เป็นการภาวนาคือภาวิตา ที่เมื่อเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้ว มรรค 8 นั้น จะเข้าไปในจิตใจของเราได้ ไปเป็นทั้งภูมิคุ้มกัน เป็นทั้งยาแก้ เป็นยาสำรอก ยาถ่าย ยารักษา ที่ทำให้จิตใจของเราสบายได้แน่นอน  แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E22 , เข้าจทำ (ธรรม) S08E26 , S08E25,ใต้ร่มโพธิบท S08E26 , S08E25 #2016-1u0227 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/12/202054 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

สามัคคี ศีล เมตตา คือ พลังชนะภัยชนะโรค (6315-1u)

จะรับมือกับไวรัสได้ ก็ต้องทำงานให้เหมือนไวรัส คือ มีความสามัคคีความร่วมมือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี้เป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัว ที่จะมาประสานสิ่งที่เห็นตัวให้เข้ากันได้ เช่น จำนวนหน้ากาก จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเครื่องช่วยหายใจ หรือการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต่าง ๆ  ที่ถ้าเมื่อเรามีความสามัคคีกันแล้ว จะชนะไวรัสนี้ได้ อย่างเช่นเหล่าเจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชีที่มี อปริหานิยธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการไวรัสเวลามันทำลาย มันทำลายมาจากภายใน จะสู้กับมันได้ ก็ต้องทำจากภายในเช่นกัน โดยต้องมีพรหมวิหาร มีศีล ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ภายในใจของเรานั้น มีความสบายใจได้ อดทนได้ แม้เขาจะทำอย่างนั้น ว่าอย่างนี้ บางคนเกิดทำผิดพลาด จะด่าจะว่ากัน เราจะอารมณ์เสีย ๆ เอง จึงต้องอุเบกขา ให้ภายในมีศีล มีอุเบกขา ให้เหมือนกับเจ้าไวรัสที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันทำจากภายใน โดยไม่เห็นตัวเมื่อเรารักษาความดีของเราไว้ด้วย 3 ข้อนี้; สามัคคี ศีล และพรหมวิหาร อย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายแล้ว เวลานั้นอยู่ข้างเรา เราจะชนะได้ สามารถมีชัยชนะไม่ใช่แค่กับไวรัสธรรมดา ๆ แต่ยังสามารถที่จะเอาชนะภัยอื่น ๆ ทั้งหลาย เราจะชนะได้หมดแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E25 , S02E22 , ใต้ร่มโพธิบท S08E25 , S07E47 , ตามใจท่าน S10E26    #2015-1u0226 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/5/202044 minutes, 1 second
Episode Artwork

สู้ภัยโควิด ผาสุกด้วยธรรม (6314-1u)

อะไรที่เมื่อรู้แล้ว บรรลุแล้ว เห็นแล้ว เข้าใจแล้ว จะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แม้ในยามที่มีโรคภัยไข้เจ็บเราต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในการดำเนินชีวิต ในขณะเดียวกันก็ไม่ตื่นตะหนกหรือวิตกกังวลเกินไปจนทำให้ฟุ้งซ่าน แต่ให้มีความร้อนใจ (ความรู้สึกที่ต้องตื่นตัว) ในการที่จะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต้องทำตอนนี้ เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจภายหลัง  ถ้าสมมุติว่าเราติดโรคแล้ว ขอให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ (Super spreader) ที่แผ่ความเมตตา ให้กำลังใจ มีการต่อสู้ไม่ย่อท้อ ในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ให้เป็นตัวอย่างไปเลย แทนที่จะแพร่กระจายเชื้อโรค แพร่กระจายไวรัส แต่ให้แผ่ความเมตตาออกไป แผ่ความดีออกไป เป็นตัวอย่างของคนที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมเมื่อถูกเอาเปรียบจากสังคมเพื่อนร่วมงาน ควรทำอย่างไรหากต่อความชั่วด้วยความชั่วแล้ว มันมีแต่จะเละและเละมากยิ่งขึ้น ทำให้ความดีที่มีถูกหักล้าง เราก็จะกลายเป็นคนด้วน ความดีด้วนออกจากจิตใจ ถูกมารล้างผลาญความดีแล้ว ฉะนั้นเราต้องไม่หยุดการทำความดี คือ ให้มีความอดทน มีอุเบกขา สืบต่อความดีนั้น อย่าให้ความชั่วเขาคืบคลานมาสู่การกระทำของเรา ให้เรามีสติ มีความอดทน ไม่เบียดเบียน มีจิตเมตตารักใคร่เอ็นดู ตอบแทนให้เป็น 4 เท่า เหมือนบ่มเมล็ดพันธุ์ บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้า แล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่ได้ในทุกสถานการณ์อย่างผาสุกแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S02E22 , ใต้ร่มโพธิบท S07E02 #2014-1u0225 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/29/202057 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

ยุติการผูกเวรด้วยสติและปัญญา (6313-1u)

ผูกโกรธ ผูกเวร ผูกอาฆาต | ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีนั้นไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ ความโกรธมันก็จะต่อเนื่องไป ๆ เหมือนงูกับพังพอน หมีกับไม้ตะคร้อ มนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์ ผูกเวรกันไปเรื่อย ๆ ต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมอย่างไรมันก็ไม่จบ ถึงจบที่ศาลที่ตำรวจได้ก็จริง แต่ว่าในใจมันไม่จบ เจ็บแล้วถ้าไม่จบ มันเจ็บฟรีนะ! ระวังให้ดี แต่ถ้าเจ็บแล้วจะจบ ให้จบลงที่ใจของเรา นึกถึงความดีของเราบ้าง ของคนอื่นบ้างใจของเรา เป็นช่องทางที่ให้เกิดการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผูกเป็นเงื่อนปม เป็นกรรมกันมาอย่างนี้แล้ว ทำให้เรามีกายนี้ กรรมเก่าคือกายนี้ มันมีมาแล้ว ดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยให้มันถูกชักจูงลากไปตามทางเหมือนลิงห้อยโหนตัวไปตามกิ่งไม้ในป่าใหญ่ แต่ให้มาผูกตั้งไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลัก ถ้าจะไประลึกถึงความไม่ดี ความชั่วของคนอื่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง มันไม่จบให้ตั้งสติไว้ในความดี ไม่ใช่ตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะนั่นเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความขัดเคืองใจ แต่ให้มาระลึกถึงความดี โดยเริ่มจากพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึงที่ระลึกถึง เป็นสัมมาสติ จะเห็นโทษของความผูกโกรธนั้นได้ เห็นโทษของสังสารวัฏว่ามันเป็นธรรมดาของโลก นี่คือมีปัญญารู้ชัด มีสติมีปัญญาแล้วจะทำความไม่ผูกเวรกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ทำให้มีคุณธรรมกุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การให้อภัยจึงเป็นคนละประเด็นกับความยุติธรรม ถ้ามันจบในจิตที่ให้อภัยเขาได้แล้ว กระบวนการยุติธรรมจะมีหรือไม่มี นั่นไม่ใช่ปัญหา แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา S02E22 , S01E38 , #ทีฆาวุ-ผู้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้น , #ธรรมบท-เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี  #2013-1u0224#encore 1u0122-1-190826 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/22/202058 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

เหตุที่มีเสน่ห์ เป็นคู่กัน บุญเต็มเห็นผล

ชายหรือหญิงที่ต้องการจะพบกันในชาติต่อ ๆ ไป คุณธรรม 4 อย่าง ที่พึงกระทำให้เสมอ ๆ กัน คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ส่วนคนที่จะอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะในครอบครัวหรือบริษัท คุณธรรม 2 อย่างที่จะต้องเสมอกันคือ ศีลและทิฏฐิ  ถ้าทิฏฐิไม่เสมอกันแล้ว มีความเห็นไปคนละแบบ ก็ไปกันไม่ได้ จะอยู่ด้วยกันแบบติด ๆ ขัด ๆ ดังนั้นจึงควรรักษาศีลและทิฏฐิให้ดี เมตตาก่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง กาย วาจา ใจ ตรงนี้จึงสำคัญ ลำพังแค่การเปลี่ยนชื่อหรือใช้ของพวกผ้ายันต์ วัตถุมงคลฯ อย่างเดียว แล้วไม่มีปิยวาจา ยังด่าคน ยังมีความต้องการมาก ทำตัวเด่นดัง มีความเห็นผิดแล้วไม่ได้สร้างเหตุอย่างอื่น รับรองให้ได้ว่า สิ่งของเหล่านั้นหรือการเปลี่ยนชื่อ มันจะไม่เวิร์ค มันจะไม่ได้ผล ทำไมถึงมาหาพระในเวลาที่มีความทุกข์  ก็เพื่อต้องการเครื่องมือที่จะตัดละความรักใคร่พอใจ เครื่องมือในที่นี้คือมีดคม ๆ คือปัญญา ที่ทำให้เห็นตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยง แล้วตัดกิเลสตัณหาความยึดถือนั้นออกไปได้  ฉวยโอกาสในความทุกข์นี้ให้เป็นประโยชน์ พิจารณาจนกระทั่งว่า โอ๊ย! มันไม่ไหวแล้ว ให้วางเลย อย่างเช่น คนที่ถือของหนักมาก  ๆ  เอ๊ะ! ทำไมมันหนัก ก็เลยไปหาของเบามาถืออีก แล้วมันจะหายหนักได้อย่างไร  คุณจะหายหนักได้ ก็ต้องปล่อยของหนักนั้นไปเลย เกี่ยวกับเรื่องของบุญ เกิดได้จาก 3 ส่วน คือ ทาน ศีล และภาวนา ซึ่งบุญที่จะให้เห็นผลเดี๋ยวนี้เลยคือ บุญที่เกิดจากการภาวนา เช่น คุณนั่งสมาธิ จิตสงบลง วางวาบลงไป เราเห็นได้เดี๋ยวนี้เลยในชาตินี้ตอนนี้ คุณสบายใจ ตัด ละ วางได้ เดี๋ยวนี้ บุญเกิดขึ้นทันที บุญจึงเป็นชื่อของความสุข แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต S01E17 , S01E16 , S03E11 , #พ้นจากกรรม , #วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา , #สังคหวัตถุสี่ ,                          #2012-1u0223 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/15/202021 minutes, 1 second
Episode Artwork

ฝึกจิตสร้างภูมิสู้โควิด (6311-1u)

เมื่อคนที่เจอสถานการณ์เหมือนอย่างในกรณีของคุณป้าชาวเกาหลีผู้ติดเชื้อ ที่อาศัยอยู่ในเมืองแทกู ได้กลายเป็น ผู้ที่สามารถจะแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมาก (Super Spreader) จากคนหนึ่งแพร่กระจายเชื้อออกไปสู่หลายร้อยคนได้  ซึ่งแทนที่เราจะแพร่เชื้อความไม่ดีที่เป็นเรื่องในทางกายภาพ แต่ให้เปลี่ยนความกังวลและความไม่ดีนั้น ให้เป็นความดีที่แพร่กระจายแจกจ่ายออกไป ให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ในทางยารักษายาแก้ ไม่ใช่ยาแก้ในภายนอก แต่เป็นในภายใน ที่เมื่อเข้าสู่จิตใจของคนแล้ว เขาจะสบายใจ ยินดีพอใจ มีความไม่ประมาทเกิดขึ้นได้ในเรื่องโรคที่กัดกินร่างกายของคนเป็นจำนวนมาก อย่าให้มันมากัดกินในจิตใจของเราหรือคนรอบข้างด้วย จึงต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะป้องกันกิเลสจากคนอื่น ๆ ที่แพร่เข้ามาได้ทางผัสสะ มีการสำรวมในอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นฟูขึ้นในจิตใจของเราได้พอเราตั้งจิตไว้อย่างดีด้วยสติปัฏฐาน 4 รักษาจิตอย่างดีไว้ได้ด้วยพรหมวิหาร 4 จิตที่เป็นอยู่แบบนี้ อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ ให้ตามรักษาจิตที่เป็นแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน พิจารณาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ความเป็นอยู่ของเรา สถานการณ์ที่มี เราไปดีได้ อยู่ด้วยความดีได้ ความตายก็ไม่กลัว ความเป็นอยู่ก็มีประโยชน์นั่นเองแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S07E49 , #พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา  , #มรรคแปด ยาดีที่อยู่ในใจ#2011-1u0222 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/8/202053 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

โลกอยู่ไม่ยาก เมื่อตามกระแสแห่งธรรม (6310-1u)

โลกใบนี้ มันเป็นอยู่ตามปกติของมันอยู่อย่างนี้  แต่ที่เรารู้สึกวุ่นวายไปตาม รู้สึกในความที่โลกนี้อยู่ยาก ก็เพราะเรามีความอยาก ยังไปตามกระแสของราคะ โทสะ โมหะ ไปตามกระแสของกิเลสตัณหาอยู่ ซึ่งยิ่งแรงขึ้น ๆ ทุกวัน ๆ จะออกจากกระแสของมันได้ ต้องไม่ทำตามมัน ไม่ให้มันมาบีบบังคับ บีบคั้น ควบคุมจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงวิธีการ นั่นคือ การปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ปัญหาและอุปสรรคในชีวิต บางทีเจอแล้ว คิดไม่ตก ก็ให้ระลึกถึงความดีของเรา ตรงนี้แหละสำคัญ ต้องมีสติระลึกให้ได้ จะมีสติขึ้นมาได้ ต้องมีกำลังใจ คือ มีศรัทธาในผู้สอน (พุทโธ) มีศรัทธาในคำสอน (ธัมโม)  และมีศรัทธาในการเอามาทำ เอามาปฏิบัติ ทำจริงแน่วแน่จริง (สังโฆ) ศรัทธา ความมั่นใจ ความเลื่อมใส ในพุทโธ ธัมโม สังโฆ นี่แหละจะทำให้เกิดสติเกิดทันที พอสติเกิด เราจะไม่ตกไปตามกระแสของสิ่งที่ทำให้เราท้อใจ เราจะเตือนสติของเราได้ แม้ในวันแย่ ๆ ของชีวิต ประเด็นคือ คุณจะระลึกถึงคำสอนตรงนี้ได้ไหม? แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ตามใจท่าน S09E55 , #วิธีจัดการกับโลกธรรม , #อย่าขวางโลกแต่ให้ตามธรรม    #2010-1u0221 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/1/202054 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

ตกงานไม่ตกใจ ปัญหาคือโอกาสที่ท้าทาย (6309-1u)

จุดที่เป็นปัญหา นั่นคือโอกาส เป็นความท้าทาย ซึ่งหากเราเห็นว่ามันเป็นปัญหา ก็คือเราไม่มีทางแก้ ปัญหานั้นมันจะขุดหลุมฝังเราทันที แต่ถ้ามีทางแก้อยู่ ปัญหานั้นจะเป็นโอกาสขึ้นมาทันที ทางแก้นั่นก็คือทักษะของเราในการที่จะพัฒนา นั่นเองความเสียใจ ความตกใจ มีเกิดขึ้นได้ แต่ให้พอที่จะรวบรวบสติสัมปชัญญะไว้ให้ได้ อย่าตกใจจนถึงกับว่าทำอะไรไม่ถูก กลัว เสียใจ ร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัว ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอน นั้นมันเกินไป ชีวิตยังมีอยู่ ร่างกายเป็นสมบัติอย่างหนึ่งในการที่จะใช้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ ในเรื่องเงินทอง การงาน มันเป็นเพียงตัวแปรตัวหนึ่งเฉย ๆ แต่สิ่งที่จะให้เรามีความสุข มีจิตใจสบาย ไม่ใช่ได้จุดนั้น ความสำเร็จของคน ไม่ได้วัดกันที่ตัวเลข แต่วัดตรงที่เรามีความสุขใจ สบายใจหรือไม่ สิ่งนั้นคือความสำเร็จของเรา วัดกันตรงที่มีคุณธรรมต่าง ๆ หรือไม่ ให้วัดกันที่ตรงนี้ด้วยเครื่องวัดนี้ คนเราไม่มีทางตกงานแน่นอน โอกาสไม่มีหมด โอกาสมันมาตามผัสสะนี่แหละ ถ้ามีตา หู จมูก ลิ้น และกาย แล้วมีการกระทบเกิดขึ้นที่ไหน  ใจก็อยู่ที่นั่น เกิดเป็นโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงทำให้ดีมีขึ้นได้ มันเกิดขึ้นมีที่ตรงนั้น นั่นเองเลย#2009-1u0220 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/23/202057 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

ความมั่งคั่งเริ่มจากจิต (6308-1u)

รายรับต้องท่วมรายจ่าย รายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับ ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลย เปรียบไว้เหมือนคนยกตราชั่งขึ้นแล้ว เขาต้องรู้ว่า ขาดเท่านี้เกินเท่านี้ เอาออกแล้วมันจะเท่ากัน ต้องรู้เป๊ะ ๆ ถึงหน่วยสตางค์ ชีวิตต้องมีครบทุกด้าน ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไป มันก็จะบิดเบี้ยวเหมือนกงล้อ ถ้ามันไม่กลม เบี้ยวๆ บูดๆ มันก็หมุนไม่ได้ ชีวิตที่หมุนไปดำเนินไป ถ้าไม่กลมไม่ครบถ้วน ก็จะมีปัญหา เพราะฉะนั้น ถ้าใช้จ่ายไปให้ครบ 4 หน้าที่ จึงมีความสำคัญ แล้วคนไหนเป็นคนจนคนไหนเป็นคนรวย คนที่มีนั่นแหละคือคนที่มั่งคั่งที่ร่ำรวย คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีนั่นแหละคือคนที่ยากจน ความมั่งมีกับความยากจน ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขรายรับหรือตัวเลขที่มีในธนาคาร เข้าใจให้ถูกใช้จ่ายให้เหมาะสมใน 4 หน้าที่ รูรั่วอบายมุข อย่าให้มันออกไป ใช้จ่ายในการแบ่งปันคนอื่นบ้าง ทำบุญบ้าง เก็บไว้ในเวลาฝนตกบ้าง อันนี้คือเรามีทรัพย์แล้ว จะน้อยจะมากไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้ามีรายได้น้อย แล้วใช้จ่ายเกินตัวสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือก็ไม่ดี ปรับใหม่ เงินมากเงินน้อย สามารถปรับให้ชีวิตของเรามีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยขึ้นมาได้ อย่าไปคิดว่าเรามีเงินน้อยแล้วเราจะยากจน ไม่จริง #2008-1u0219 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/16/202058 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

อภัยเพื่อไม่ผูกเวร (6306-1u)

ถ้าเรายังมีความคิดว่า "เขาทำเราอยู่ เขาว่าเราอยู่ เขาเอาของ ๆ เราไปอยู่ และยังคิดว่าเขาทำไม่ดีให้เราอยู่ การคิดอยู่เรื่อย ๆ มันจะไม่มีทางที่จะคลายความไม่พอใจในเพื่อนบ้านนั้นได้เลย"คนข้างบ้าน จริง ๆ เขาก็เป็นเพื่อนบ้าน เป็นเพื่อนมนุษย์ เป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนร่วมวัฏสงสาร บางทีก็สุขบ้าง ทุกข์บ้างก็มี อิ่มบ้าง หิวบ้างก็มี ต้องมาเจอสิ่งที่น่าพอใจบ้าง ไม่น่าพอใจบ้างก็มีเหมือนกันซึ่งจิตใจที่กว้างขวาง เราจะไม่ได้คิดว่าใครเป็นศัตรูอะไรกับเราเลยวิธีที่ดีที่สุดในการรบ คือ "เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร" ถ้าจะเอาชนะศัตรูด้วยการฆ่าการประหาร เหล่านั้นไม่ใช่วิธีที่จะเอาชนะศัตรูให้ชนะราบคาบได้ หรือถ้าย้ายหนีไปที่อื่น เดี๋ยวก็มีคนอื่นที่เป็นแบบนี้อีก เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อน ไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สบายตัว แต่ถ้าโรคหาย ไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายใจโรคในจิตของเราเป็น ศัตรูที่แท้จริง คือ กิเลสที่อยู่ในใจ ที่ทำให้เราขัดเคือง กามกิเลสนี่แหละที่มันบีบคั้นเราให้ลุ่มหลงบ้าง ขัดเคืองใจบ้าง มันอยู่ในใจของเรา ทำให้เราขึ้น ๆ ลง ๆ ซึ่งถ้าเอามันออกได้ก็ด้วยพรหมวิหารสี่ ด้วยสติ ด้วยปัญญา อยู่ที่ไหนเราก็สบายรักษาจิตใจของเราแบบนี้ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาด้วยความรักความเมตตา ด้วยความไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ก็ชื่อว่ารักษาตัวเราเอง ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยการทำให้มันสมควรแก่ธรรมะ ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเหมือนกันแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlist : ใต้ร่มโพธิบท S07E62 , #วิธีตั้งจิตในการเจริญเมตตา , #วิธีรักษาตนจากกามภพ                 #2007-1u0218 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/9/202058 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

อภัยเพื่อไม่ผูกเวร (6306-1u)

ในเอพิโสดนี้ เปิดประเด็นด้วยเรื่อง เมื่อผู้กระทำความผิดขอให้ผู้ที่ถูกตนทำร้ายหรือเจ้าทุกข์ได้อโหสิกรรมให้ ในที่นี้จึงต้องทำเข้าใจ โดยต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน ระหว่าง ส่วนที่กระทำไปแล้ว (อโหสิกรรม) และ ผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าเข้าใจว่าเมื่อกระทำกรรมอะไรไว้ จะต้องได้รับกรรมนั้น ๆ ความเข้าใจนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ถูก แต่เมื่อบุคคลกระทำกรรมอะไรไว้ เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น ความเข้าใจนี้ถูกต้อง ใครจะทำอะไรมา ให้เราเป็นผู้ที่ไม่ผูกเวร แต่ถ้าเขาจะมาผูกเวร นั่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ถ้าคิดว่าคนนั้นคนนี้ได้ทำเรา คิดอยู่อย่างนี้ต้องผูกเวรกันแน่นอน ไม่มีทางที่ละเวรอันนั้นได้จะตัดความโกรธความผูกโกรธได้ อย่าไปคิดว่าเขาทำเราก่อน แต่ให้คิดว่า “นี้เป็นโทษของวัฏฏะ เป็นโทษของสังสารวัฏ” เพราะคุณอยู่ในโลก บางทีมันจะต้องมีการกระทบกันบ้าง หรือคิดว่า “อย่าเห็นแก่สั้น อย่าเห็นแก่ยาว เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร” จุดนี้จะสามารถตัดละการที่ผูกเวรกับคนอื่นได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องอื่น ๆการครองเรือน ที่จะมีทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยกาม เราจึงต้องทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6 ให้ถูกต้องในการดำเนินชีวิต เพื่อทิศนั้นจะไม่เป็นภัย และวิธีการปล่อยวางการเจ็บไข้  เป็นภัยที่พ่อแม่ลูกช่วยกันไม่ได้ ประเด็นในที่นี้อยู่ที่ เมื่อมีความเจ็บไข้แล้วจะยอมรับได้อย่างไร  และความกังวล vs ความรักความเมตตาเกี่ยวกับวาจา การมีสัมมาวาจา เราควรจะคุมวจีทวารให้ได้ ถึงแม้มโนจะคุมไม่ได้ และเมื่อจะกล่าวก็กล่าวอย่างรู้กาละที่เหมาะสมแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา S02E12 , สมการชชีวิต S01E20 , #สามเณรตาแตก , #ทีฆาวุ-ผู้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้น , #เมื่อถูกบีบคั้นเพราะกาม , #ผาสุกได้เมื่อ 5 ภัยมา , #วาจาที่ควรกล่าว    #2006-1u0217 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/2/20201 hour, 52 seconds
Episode Artwork

สมการชีวิต-ไลฟ์สด (6305-1u)

"สมการชีวิต" ในเอพิโสดนี้ เป็นไฟล์เสียง การออกอากาศ "ไลฟ์สด"  ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 ที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการสอบถามปัญหาหรือทักทายกันเข้ามาทางโทรศัพท์ อะไรคือสัจจะ ในที่นี้ สัจจะ คือ ความจริงที่ว่าด้วย นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือทางดำเนินในถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ กล่าวคือ "อริยสัจ 4"พาหุสัจจะ หมายถึง การฟังเรื่องอริยสัจ 4 ให้มาก ๆ นั่นจะเป็นปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์ของเรา ฟังเรื่องสัจจะให้มาก ๆ เพราะสมมติมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาก็ตาม ไปซื้อของตามร้านค้าต่าง ๆ ก็ตาม ที่เรียกอันนั้นอันนี้ ก็คือ สมมติหมด เป็นของหลอกของปลอมหมดเลย เพราะฉะนั้น จะไม่ให้ไปตามกระแสของปลอม ต้องฟังเรื่องความจริงให้มาก ๆ นี้จะเป็น "อริยทรัพย์ภายใน"อริยทรัพย์นี้สำคัญกว่าทรัพย์ภายนอก บางคนมุ่งแสวงหาทรัพย์ภายนอก ซึ่งโจรขโมยได้ ถูกเผาทำลายก็ได้ ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่น มันก็ฟังคนอื่น แต่อริยทรัพย์นี้เป็นของเราเท่านั้น คนอื่นขโมยไปไม่ได้ ใช้แล้วไม่หมดไป ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม อริยทรัพย์จึงดีกว่า ประเสริฐกว่า เพราะฉะนั้นให้แสวงหาอริยทรัพย์ การฟังธรรมเป็นอริยทรัพย์อย่างยิ่งแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณา S01E10 #2005-1u0216 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/26/202059 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

เพชฌฆาตความเครียด (6304-1u)

เปิดประเด็นในเรื่องของความเครียด เน้นมาที่การทำงาน เครียดเพราะงานเยอะ เรื่องเยอะ งานยาก ใกล้ถึงกำหนดเส้นตายแล้ว (Deadline)  แต่งานยังไม่เสร็จ คิดงานยังไม่ออก ทำให้ปวดหัว ปวดท้อง นอนไม่หลับ มีอาการซึมเศร้า เป็นวิกฤตวัยกลางคน (Midlife Crisis) จนก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและมีปัญหากับคนรอบข้างติดตามมาความเครียด เป็นสัญญาคือการแปลความหมาย เกิดจากผัสสะที่มากระทบ ซึ่งถ้าปรับเปลี่ยนมุมมอง จะเห็นว่าเป็นเรื่องดีได้ด้วยซ้ำ เพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านกล่าวไว้ว่า “พวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย” ความเครียดจะทำให้เกิดมีความร้อนใจ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกว่า "Sense of Urgency" หมายถึง การตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วดังนั้นอย่าให้ร้อนใจในภายหลัง แต่ให้ร้อนใจตอนนี้ ความร้อนใจในภายหลัง นั่นคือเครียดแล้ว  เราอย่าให้ไปถึงจุดนั้น แล้วจะทำอย่างไร? ในเอพิโสดนี้ มีคำตอบสำหรับวิธีลดความเครียดในการทำงานแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S07E09#2004-1u0215 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/19/20201 hour, 2 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

สงครามโลกสงครามกิเลส (6303-1u)

เริ่มประเด็นในเรื่อง "การทำสงคราม" สืบเนืองจากที่มีข่าวเกิดขึ้นกันในขณะนี้ ซึ่งไม่ว่าที่ไหน ๆ ก็มีสงครามเกิด ไม่เว้นแม้แแต่ในสวรรค์หรือในนรก สงครามเวลาเกิดขึ้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ใคร ๆ แต่เวลาที่มันเกิดขึ้นนั้น เป็นไปเพื่อความทุกข์ เพื่อความเดือดร้อน ความไม่ผาสุข ความไม่เกื้อกูลกับทุก ๆ คน มองให้ลึกลงไปแท้จริงแล้ว เหตุเกิดของสงคราม คือ การผูกเวร ไม่ใช่แค่สงครามโลก แม้แต่ตามท้องถนนก็ตาม การใช้วาจาเป็นอาวุธทิ่มแทงด้วยหอกคือปาก และขยายต่อออกไปเป็นการเบียดเบียนทางกาย ซึ่งเมื่อผูกเวรกันในระดับไหน ก็มีสงครามกันในระดับนั้น การมุ่งเอาชัยชนะให้ราบคาบ คนแพ้เป็นทุกข์ คนชนะก็ได้เวร เราจึงต้องชนะโดยธรรม คือ ทำสงครามกับกิเลสในใจเรา สู้กับกิเลสไม่ใช่ลำพังแค่ในจิตใจเรา แต่ในจิตใจคนอื่นด้วย และถ้าใช้เครื่องมือให้ถูก เราจะรบชนะกิเลสได้ประเด็นสำคัญ อย่าใช้เครื่องมือของกิเลส เพราะถ้าเมื่อใดที่ใช้อาวุธของกิเลส ใช้เครื่องมือของมารแล้ว เราจะตกเป็นเครื่องมือของมาร ตกเป็นพวกเดียวกับกิเลสทันที สงครามจะไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ ก็ยังต้องมีการรบกันต่อไปเรื่อย ๆสงครามในใจจึงต้องระวัง เราจะถึงที่ ๆ ไม่มีสงครามเลย ที่ ๆ มีความสงบ มีความเย็น ต่อเมื่อกิเลสมันหมดสิ้นเชิง ไม่เกิดขึ้นได้อีก นั่นคือ ที่ ๆ ไม่มีอวิชชา ที่ ๆ มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความเย็น นั่นคือ นิพพาน #2003-1u0214 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/12/202058 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

บาป ความเค็มที่จางได้ (6302-1u)

เมื่อเราเห็นใครที่ทำความชั่วแล้วได้รับโทษถึงขนาดนี้ ให้เรายิ่งต้องรีบทำความดี ไม่ใช่ว่าเวลาที่คนเขาเอาข่าวมาลง (ซึ่งก็ขายดีด้วย) พอคนที่ฟังข่าวของคนไม่ดีปุ๊บ  ก็นินทากันสนุกปาก เออพูด ๆ กัน แล้วก็จบไป แต่ความดีไม่เพิ่ม! อย่างนี้ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อฟังแล้ว คุณจะระลึกถึงความดีได้ไหม? คนจะเข้าใจว่า คนทำชั่วจะทำชั่วไปตลอด ซึ่งในสมัยพุทธกาล ยกตัวอย่างฆาตกรรมต่อเนื่อง (Serial Killer)  อย่างโจรองคุลิมาล ฆ่าคนเป็นพันศพ เพราะมีเพื่อนชั่วแนะนำให้ทำไม่ดี เลยไปทำความชั่ว ฆ่าคนชนิดที่ลืมนับไปเลยว่ามีจำนวนกี่ศพแล้ว ที่ต้องตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวง คล้องคอเอาไว้ ดูว่าขนาดนี้ แต่ก็ยังมีความเพียรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบ เกลือเป็นบาปที่เราได้ทำไป ความเค็มจะเป็นผลของบาปที่ออกมา ถ้าคุณทำความชั่วก้อนใหญ่ ความเค็มจะเค็มมาก ซึ่งความเค็มจะมากหรือน้อยนั่น มันอยู่ที่น้ำด้วย ถ้าน้ำน้อยก็ยิ่งเค็มมาก แต่ถ้าน้ำมากความเค็มยิ่งน้อย น้ำจึงเปรียบเหมือนกับบุญที่เราทำ"บุญ" มีการรักษาศีล การเจริญภาวนา การมีเมตตา เป็นต้น ซึ่งอะไรที่เป็นองค์ของบุญทั้งหมด 10 อย่าง (บุญกิริยาวัตถุ 10) จะมีน้อยหรือมีมาก ถ้าน้ำที่มี มันน้อย ก็ให้เพิ่มด้วยการทำอะไรต่าง ๆ ที่มันจะให้เกิดเป็นบุญทุกอย่างแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ #อะไรคือสิ่งที่เป็นบุญ#2002-1u0213 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/5/20201 hour, 26 seconds
Episode Artwork

พรปีใหม่ ทบทวนสมการชีวิต (6301-1u)

ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวัน ไปทำงาน กลับบ้าน เดินทาง เรียนหนังสือ ติดต่อผู้คน เป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี่ยวข้องกับทางตาทางหู บางทีมันก็ยุ่ง บางทีก็มีปัญหา บางทีก็ผูกเป็นเงื่อนเป็นปม ที่ถ้าเป็นปมเป็นเงื่อนแล้ว มันไม่สมดุล ชีวิตเราก็จะเริ่มงง ๆ มึน ๆ มีความทุกข์มีปัญหาจึงมาให้ข้อมูลที่เป็นธรรมะเพื่อนำมาสอดแทรกลงไป ปรับสมดุลปรับสมการในชีวิต คลายเงื่อนปมต่าง ๆ อย่างน้อยยังเป็นความเข้าใจ อย่างน้อยยังเป็นความรู้แจ้ง ซึ่งก็จะทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดความรู้ดี รู้ชัด รู้ยิ่งขึ้นมา ชีวิตเรามันก็ค่อยดีขึ้นได้ดังนั้นในรอบปีที่ผ่านมา ช่วงสมการชีวิต จึงได้มาสรุปทบทวนเรื่องราวในประเด็นต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่จากทั้งหมด 39 เอพิโสดที่ได้นำเสนอไปแล้ว พร้อมด้วยคำอวยพรปีใหม่จากพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ#2001-1u0212 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/29/201959 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด (6252-1u)

เปิดประเด็นในเรื่องปีชง การเปลี่ยนชื่อ แก้เคล็ด เสริมดวงนั้น ทั้งหลอกก็มี จริงก็มี เราจะจัดการตามหลักธรรมได้อย่างไรอย่าไปคิดว่า ชีวิตนั้นจะปูด้วยพรมแดง โรยด้วยกลีบกุหลาบ พรมน้ำหอมอย่างดี ทุกอย่างราบรื่นไปหมด มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะทุกข์ก็มีสุขก็มีเป็นธรรมดา สิ่งที่ดี ไม่ได้ดูแค่ความที่เป็นสุขเวทนา แต่ดูที่การกระทำ ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่พูดยุยงให้แตกกัน ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ จิตใจให้มีเมตตา มีสัมมาทิฏฐิ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่น กระทำตอนไหน มีที่ใด ที่นั่นดีทันที มีปีไหน ปีนั้นดีทันที มีวินาทีใด วินาทีนั้นดีทันที วิธีการดู ให้พิจารณาดูที่สองส่วนหลัก ๆ คือ กุศลกับอกุศล ไม่ใช่สองส่วนในความที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา ให้เราทบทวนดูในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นไปตามหลักธรรมคำสอน อายุยืนด้วยการเจริญอิทธิบาท 4 เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดโชคดีด้วยสติปัฏฐาน 4 คิดนึกมีความสุขสมปรารถนาด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4 ร่ำรวยเงินทองมีโภคทรัพย์มากด้วยการทำความเพียรและการแผ่เมตตาดูดวงตัวเองในช่วงรอบปีให้ถูกต้อง จะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่โชคดี ชีวิตดำเนินไปดี สร้างเหตุปัจจัย ทำเอง ดีแน่ ฟันธง!  แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท E02S04 , คลังพระสูตร E07S59 , #พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา , #ทิศทั้งหก #1952-1u0211 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/22/201956 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

รักษาจิตเภทตามธรรมได้โดยควรแก่ฐานะ (6251-1u)

การเกิดผัสสะเรื่องราวนั้นมีเกิดขึ้นได้ทุกที่ ที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่นั่นก็มีผัสสะ ที่จะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกสุขบ้าง ทุกข์บ้าง หรือบางทีความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นความรู้สึกอทุกขมสุขบ้าง เกิดขึ้นเป็นธรรมดา โลกของเรามันก็เป็นอย่างนี้ เมื่อเริ่มมีความคิดนึกที่ไม่ดี ยิ่งตั้งสติไว้อย่างมาก กำหนดจิตไว้ให้ดี เปรียบเหมือนการเลี้ยงวัว ถ้าเผลอเพลินไม่ระวัง ปล่อยให้มันไปกินข้าวเขา คุณก็ถูกปรับสินไหม กุศลธรรมลดลงหน่อยนึง อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นหน่อยนึง ไม่ได้ ให้สู้ใหม่! ทำอย่างไรถึงจะสู้ได้ เพราะความคิดนึกมันเป็นแค่ความคิด ยังอยู่ในใจ ยังไม่ได้แสดงออกมาทางมือไม้หรือปากพูดโกหกออกไป ศีลเรายังไม่ได้ผิด ตั้งฐานให้ดี ในที่นี้หมายถึง เอาศีลเป็นฐาน ระลึกถึงศีลของเรา ตั้งเจตนาในการที่จะมีศีล เพราะว่าศีลคือเจตนา โรคจิตเภทรักษาได้ตามธรรมอันควรแก่ฐานะ อยู่กับมันให้ได้ อย่าไปคิดว่าประหลาด ทุกคนก็มีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ในกาย ต้องควบคุมให้ได้ เอาจิตไปจดจ่อไว้กับสติตรงที่มีศีลได้นี่แหละ ไม่ให้ผิดศีล ระลึกถึงศีล สติจะมีกำลังมากขึ้น ชีวิตก็ดำเนินไปได้เป็นปกติด้วยศีลนั่นเองแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท E07S40 , คลังพระสูตร E08S02 , #วิธีละอกุศลธรรม , #พ้นจากกรรม , #สู้กับจิตดวงอกุศลด้วยความกล้า#1951-1u0210 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/15/201959 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ (6250-1u)

ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมา ไม่ได้หมายความว่า 1+1 = 3 คือผิด หรือ 2+2 = 4 คือถูก ไม่ใช่ Right or Wrong แต่ “มิจฉา” หมายถึง กิเลสเพิ่ม, “สัมมา” หมายถึงกิเลสลด ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสเพิ่ม นั่นคือมิจฉา เพราะกิเลสมันดันเพิ่ม แต่ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสมันลด นั่นคือ “สัมมา”จะรู้ได้อย่างไรที่ทำนั่นมันถูก เป็นสัมมา? | ต้องรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ มีความเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เป็นทุกข์ รู้แค่นี้ รู้ในหลักไตรลักษณ์ ไม่ใช่ว่าจะเอาทั้ง 3 ข้อด้วย เอาแค่ข้อใดข้อหนึ่ง ความรู้แค่นี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในอะไรก็ตาม มันจะทำให้กิเลสลดลงได้แก้จิตใจของเราใหม่ ให้มีสัมมาคือความถูกต้อง เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่าง ๆ เป็นวิชชาเกิดขึ้น การศึกษาความรู้นั้น จะได้ประโยชน์ทันที ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ตามใจท่าน E09S48 , เข้าใจทำ (ธรรม) E07S28 , #ธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด#1950-1u0209 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/8/201958 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

มาตรฐานความดี ศีลสมาธิปัญญา (6249-1u)

การสนทนากับคุณทรงพล ชูเวช โดยหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข่าวคราวหรือเรื่องราวในสังคมปัจจุบัน ขึ้นพูดคุยกัน ซึ่งเอพิโสดนี้ยกขึ้นมาใน 3 ประเด็น ประเด็นเรื่องการทำบุญให้กับพระ I พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ คนที่ได้สมาธิ คนที่ได้บุญ ก็ตกอยู่กับคน ๆ นั้น แล้วคนอื่นได้อะไร ทำไมต้องใส่บาตรต้องให้พระ เพราะพระไม่ได้ทำอะไรให้เรา แต่ทำเพื่อตนเอง และทำบุญแล้ว ต้องกรวดน้ำแผ่เมตตาไหม บาปบุญมีจริงไหมประเด็นเรื่องแชร์แม่มณี I ความโลภมีทุกคนที่ยังเกิดบนโลกนี้ มีกิเลส 3 อย่าง จะปิดกั้นได้ด้วยการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ โดยเฉพาะหน้าที่ที่ 3 และ 4 จะทำให้โอกาสถูกหลอกน้อยลง จะกำจัดความโลภ ให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆและศีลของเรา เป็นโสตาปัตติยังคะ 4 และอย่าเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องที่กลุ้มใจ ไม่ให้ให้พลังกับมัน แต่ต้องมีฐานที่ตั้งของจิตนั่นคือสติ ระลึกถึงกุศลธรรมแทนการทบทวนที่ควรใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ I ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ให้พิจารณาย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองว่า ความดีมีดีเพิ่มขึ้น หรือ ความชั่วมีลดลงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ต้องรีบแก้ไขหรือถ้าเป็นอย่างนั้น ความชั่วลดลงอยู่ ความดีมีเพิ่มขึ้นอยู่ ให้ตั้งตนอยู่ในธรรมให้มีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป “รักษาตัวเอง จะเป็นการรักษาอีกคนหนึ่งด้วย แต่ละคนรักษาตัวเอง ก็ได้ชื่อว่ารักษาอีกคนหนึ่งด้วย” การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเพื่อตัวเอง คนอื่นก็ได้ด้วย คนที่ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้เป็นสมาธิ มีความเมตตาต่าง ๆ คนอื่นจะไม่ได้รับการเบียดเบียนประทุษร้าย จะได้รับแต่ความเมตตาจิต ความรักใคร่เอ็นดู คนข้างนอกก็ได้ประโยชน์ด้วย ตอนนี้เป็นแผลถูกแทงตอนไหน ยังไม่รู้ตัวเลย ถูกเขาเกี่ยวเหยื่อตอนที่ยินดีพอใจตอนที่ได้ 1,930 บาทนั่นแหละ ถูกเขาเกี่ยวถูกแทงแล้ว ไม่รู้ตัว เพราะมันชาอยู่ ชาเพราะความโลภ เป็นแผลแต่ไม่รู้ตัว เพราะชาไปแล้ว คิดว่าเป็นความสุข เหมือนคนที่ถูกยุงกัดเป็นแผล เกา ๆ จนเหวอะหวะ แต่มันมีความสุขที่เกิดจากการเกานั้นนิดนึง ความสุขที่เกิดจากความโลภนั้นนิดนึง แต่โทษของมันแฝงอยู่ แต่ไม่รู้คือถูกแทงแล้ว ถ้าทรงอยู่ในธรรมมีความเมตตา พระพุทธเจ้าเปรียบว่าเรามีโภคทรัพย์มาก ให้เรามีโภคทรัพย์มาก ด้วยการที่มีเมตตา ให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนด้วยการที่มีอิทธิบาท 4 ให้เดินทางไปที่ไหนปลอดภัยด้วยความที่มีสติปัฏฐาน 4 ให้ทำอะไรประสบความสำเร็จด้วยการมีสัมมัปปธานคือความเพียร 4 อย่าง ถ้าตั้งคุณธรรม 4 อย่างนี้ ชีวิตของเราจะมีการเดินทางที่ปลอดภัย มีอายุยืนนาน มีโภคทรัพย์มากและมีการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย#1949-1u0208 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/1/201958 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

บ่มจิตบ่มมรรคให้เป็นผล (6248-1u)

จะบ่มจิต เดินตามมรรค ต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้ บ่มจิตใจให้สุกงอม บ่มมรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดี เป็นเช่น พันธุ์องุ่น พันธุ์อ้อย พันธุ์ข้าวสาลีที่ดี แล้วเอามาปลูกดู เอามาทำดู จะให้เกิดเป็นผลที่สุกงอมขึ้นมาได้ จะบ่มมรรคให้ออกมาเป็นผลได้ มันมีขั้นตอนอยู่ ไล่ไปตามลำดับด้วยธรรม 5 อย่างนี้ คือ มีมิตรดี, ตัวเรามีศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์, ฟังธรรมอยู่เสมอ ๆ, มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ และมีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆ   มีมิตรดีสหายดี จะทำให้เราตั้งอยู่ในศีลได้ มีจิตใจน้อมมาในทางที่จะฟังธรรมมากกว่าฟังเพลง ฟังเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลส มากกว่าที่เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลง อกุศลธรรมลดลง กุศลธรรมเพิ่มขึ้น นั่นเป็นการปรารภความเพียร ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง จะมีความสบายใจอิ่มเอิบใจ ทำตามสิ่งที่ถูกต้องตามวิญญูชน มีสมาธิ เกิดปัญญา เพื่อการบรรลุธรรม เหมือนแม่ไก่กกไข่ เหมือนการบ่มผลไม้ในธรรมะวินัยนี้ เส้นทางมีอยู่ ให้มั่นใจ สบายใจ ปฏิบัติไปเลย เดินไปตามทางนี้ ตามทางอนาคามิมรรค อรหัตตมรรค เรามาหาทางออกกันดีกว่า ไม่เป็นภัยกับใคร ๆ แม้ที่ไหน ๆ มีแต่จะดีได้กันกับทุกคน เมื่อปฏิบัติแล้ว จะทำให้เราคลายปมออกคลี่ออก ตัวเราเองได้ประโยชน์ด้วย คนอื่นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมเรา ก็ได้ประโยชน์ด้วย นี่คือลักษณะของธรรมะที่ไม่เป็นไปด้วยอาชญา ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสตราแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต  E02S01  #1948-1u0207 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/24/201958 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต (6247-1u)

"จากเหตุการณ์ล่าสุดที่ฉันเพิ่งหัวร้อนด่าคน เกิดความไม่พอใจ มีอารมณ์เกิดขึ้น ให้นึกถึงเหตุการณ์ล่าสุดได้ตอนไหน โอย! เพิ่งเมื่อวานนี้ ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารนี่แหละ ดูดี ๆ ในเหตุการณ์นั้นมีใครบ้าง ดูตัวเรา ณ จุดที่กำลังจะเดือดจะหัวร้อนขึ้น กำลังจะมีความคิดนี้ กดหยุด (pause) ไว้ก่อน"ดูให้ดีมีใครอยู่ในนั้น เราควรที่จะต้องใส่คุณธรรมอะไรลงไป ส่งพลังคือคุณธรรมให้ จะแก้สถานการณ์ จะพูดจะทำอะไรที่ดี ๆ เป็นกุศล ส่งให้เลย และกระสุนที่จะใส่อัดพลังให้ตัวเรา ต้องเป็นคุณธรรมที่ดี ไม่ใช่ความอยาก ไม่ใช่กาม พยาบาท เบียดเบียน แต่เป็นความอดทน ความเมตตา ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ ศรัทธา ปัญญา รวมถึงมุทิตา อุเบกขาใส่เข้าไปอัดเข้าไป เอาความสงบมาช่วยในการตัดสินใจ มาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากที่มันไม่ดี ให้มันดีขึ้นมาได้ ด้วยเครื่องมือ 2 อย่างที่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเอพิโสดนี้ คือ เรื่อง Timeline (เส้นเวลาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา) และ การตั้งตุ๊กตา (จินตนาการที่สมมติขึ้น) เมื่อต้องตัดสินใจ#1947-1u0206 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/17/201955 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

บุพการีและกตัญญู กตเวที’ หาได้ยากในโลก

เริ่มประเด็น การดูแลพ่อแม่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ที่ไม่ได้เลี้ยงเรา ยังต้องกระทำตอบหรือไม่ หรือเมื่อเลี้ยงดูกตัญญู กตเวทีแล้ว แต่ชีวิตไม่เจริญขึ้นจะทำอย่างไร บุพการีคือการอุปการะผู้อื่นก่อน กตัญญูคือรู้คุณ กตเวทีคือการตอบแทน ดังนั้นการกระทำตอบที่เหมาะสมคือ ประดิษฐานบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา การทำความดีเพื่อความดี ทำความดีไม่ใช่จะหวังว่า ชีวิตฉันจะต้องร่ำรวย มั่นคง ปูด้วยพรมแดง ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้ว กตัญญูต่อพ่อแม่แล้ว มันต้องถูกหวยบ้างสิ ต้องมีความสุขในชีวิตบ้างสิ ถ้าเราจะทำความดีเพื่อให้ได้ผลในทางกาม อันนี้คุณคิดผิดแล้ว! ตั้งจิตระลึกถึงความดีให้ถูกต้องมาในทางคำสอน ความดีนั้นอยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม ความกตัญญู กตเวทีเป็นสิ่งที่ต้องมี จะยกเว้นกับใคร ๆ ไม่ได้ ความกตัญญูกตเวทีต่อให้กับคนที่เขาไม่ดี เราก็ต้องรู้จักทำให้มันเหมาะสม คือ ถ้าคนไม่ดีเราจะเอาอาวุธให้เขามันไม่ถูก แต่คนไม่ดี เรายิ่งต้องเอาความดีให้ท่านเลย ให้มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ถึงจะมีความเหมาะสมกัน  วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต  [๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ นั้นด้วยการอบกลิ่นการนวด การให้อาบน้ำ และการดัด และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล การกระทำอย่างนั้น ย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ : การประดิษฐานแก่บิดามารดา , เมื่อไม่กตัญญุตา ก็ยากจะบรรลุธรรม , สากัจฉาธรรม - การตอบแทนบุญคุณบิดามารดา  #1946-1u0205 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/10/201955 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

เตือนตนด้วยตน โต้ตอบอกุศลด้วยกุศล (6245-1u)

ถ้ารับสิ่งที่เขาเอามาให้ ก็ชื่อว่า “กินด้วยกัน ใช้ร่วมกัน” ถ้าเขาโกรธมา เราโกรธตอบ อันนี้ชื่อว่า “แย่พอกัน” เหมือนเขาอาหารมาเสิร์ฟ เอาความโกรธมาให้ เราก็เอาอาหารนั้น เอาความโกรธนั้น มาแบ่งปันด้วย ความชั่วในจิตใจที่เป็นความโกรธ สืบต่อมาที่เรา เราก็โกรธตามไปด้วย เราก็ชั่วพอกัน เพราะถ้าด่าว่ากันแล้ว มันไม่ดี ในนามของความดีฉันขอด่าเธอก่อน มันฟังดูไม่เข้าท่า!ฉะนั้น อย่าให้ความโกรธตอบ ด่าตอบ ทำร้ายตอบ ความไม่ดีนั้นขยายต่อมาที่เรา แต่ให้สุดจบที่ตัวเขา ต้องดำรงตนให้มีธรรมะ อาศัยด้วยจิตที่มีเมตตารักใคร่เอ็นดู มีอุเบกขา มีความอดทน ไม่เบียดเบียน จะแก้ได้ ไม่ใช่ด้วยด่ากลับ พยาบาทกลับ แต่ต้องด้วยเมตตาหรืออย่างน้อยต้องมีอุเบกขาคือความนิ่งเฉยวางเฉย ไม่ให้จิตใจขึ้นลงไปตามสถานการณ์นั้น ๆ จะอุเบกขาได้จะเมตตาได้ ก็ต้องค่อย ๆ ฝึกฝน เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อ ฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำ ฝึกในการที่จะทำสมาธิอยู่เรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ อันนี้จะช่วยได้ โลกของเราจะดีได้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S07E35 #1945-1u0204 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/3/201958 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

งานที่มีพลังด้วยอินทรีย์ 5 พละ 5 (6244-1u)

“ทุกอย่างเป็นงาน เป็นสิ่งที่ต้องใส่ความเพียรเข้าไป” ทุกคนต้องมีงานทำในทุกช่วงชีวิต เพราะการทำงานคือการทำความเพียร คนไม่มีความเพียร ชีวิตตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนไฟต้องมีเชื้อ มีเปลว มีความร้อนประกอบกัน ไม่มีการงาน ก็เหมือนหมดไฟ ชีวิตเหมือนไม่มีค่า มีงานแต่ไม่มีพลัง นั่นถือว่าตกงานแล้ว เมื่อมีศรัทธาแล้วจะมีความเพียร ซึ่งศรัทธาที่มีจะต้องประกอบด้วยปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาแล้ว มันจะกลายเป็นนิวรณ์ (เครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลัง) และเมื่อลงมือทำด้วยกาย วาจา ใจ กระทำลงไปในธรรมเครื่องปรุงแต่ง ทำจริงแน่วแน่จริง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมาธิอินทรีย์ 5 พละ 5 (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) สติเป็นสติสัมโพชฌงค์ สมาธิคือสมถะวิปัสสนา ความเพียรคือสัมมปธาน 4 สติปัฏฐาน 4 โพธิปักขิยธรรม 37 ก็อยู่ในนี้ ธรรมะอื่น ๆ ทุกอย่างค่อยแทรกซึมเข้ามาและกระจายออกไป ชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยธรรมะในการงานสามารถกระทำได้ทันที ณ วันนี้ ตอนนี้  ไม่ว่าจะอยู่ที่วัด หรือไม่ไปวัด ก็ทำได้ กาย วาจา ใจได้รับการรักษา การงานนั้นคือการภาวนา เป็นการพัฒนาจิตของเราไปพร้อม ๆ กัน#1944-1u0203 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/27/201957 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

แก้เกมด้วยกุศล (6243-1u)

“คนไม่ใช่ควาย” ถ้าเป็นควาย มันทำผิดเวลาไหน ต้องบอกแก้เวลานั้น แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น ถ้าทำไม่ดีแล้วเราจี้ใส่ เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลานั้นก็อย่าบอก เพราะถ้าบอกแล้วให้เกิดอกุศลธรรม ต้องหาช่องที่มีความเหมาะสมที่จะพูดคุย จะไม่ได้ด้วยสั่ง จี้ ด่า พูดเหน็บแนมกระแหนะกระแหนสาปแช่ง มีคำพูดที่เป็นอกุศลธรรม จะให้เขาเลิก ไหนกุศลธรรม ไหนตัวอย่าง ไม่มี! “ให้ตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป” ด้วยการทำบาปเสียก่อน ด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเห็น ไม่มีทาง! ต้องรู้จักหาช่อง หาให้เจอ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความแยบคาย ใช้เวลาที่เหมาะสม ด้วยความละเอียดรอบคอบนุ่มนวล จิตใจต้องงดงาม ต้องมีกรุณาในการที่จะแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม#1943-1u0202 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/20/201959 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม (6242-1u)

สำหรับคนที่คิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ฉันจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ ในตอนนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในความที่ยังครองเรือนอยู่ เป็นฆราวาสมีความทุกข์มากมายหลายด้าน ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ให้ถูกต้องโดยธรรมการที่จะอยู่ในร่องรอยธรรมะและอยู่ในการครองเรือนนั้น เริ่มต้นจากมีศรัทธา มีความเพียร และให้ระวังเครื่องทดสอบที่จะให้ผิดศีล ทำให้เสื่อมศรัทธาไขว่เขวไปในทางอื่น จึงต้องมีศรัทธาชนิดที่หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพุทโธ ธัมโม สังโฆ และศีล อยู่ในขอบกรอบของมรรค อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ไปตามทางได้ ทำให้การปฏิบัติของเรานั้นมี "โสตาปัตติยังคะ 4" แจกแจงมาในเรื่องของการงานการเงิน สุขภาพ การแบ่งจ่ายทรัพย์ การดำเนินชีพอยู่ในศีล และทำตามหน้าที่ในเรื่องทิศทั้งหกให้ถูกต้องโดยธรรมแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists:คลังพระสูตร Ep.66 ,Ep.69, นิทานพรรณา Ep.44, Ep.45 , ขุดเพชรในพระไตรปิฎก Ep.40, Ep.41  #ทิศทั้งหก#1942-1u0201 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/13/201959 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้น (6241-1u)

การสนทนาธรรมกับ คุณทรงพล ชูเวช ใน 4 ประเด็นคือ อานิสงส์การกินเจ, ภาพวาดพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน, อนุโมนาบาป และการเกี่ยวข้องกับอบายมุขแต่ทำบุญ จะลบล้างกันได้ไหม?ในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อสันติวรบท เริ่มจากศีลข้อแรกคือ ไม่ฆ่าสัตว์ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนกินเนื้อจะไม่บริสุทธิ์ หรือกินมังสวิรัติแล้วคิดว่าบริสุทธิ์ แต่จิตใจยังติดอยู่ในรสอาหาร ซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแค่นั้น มีลึกซึ้งลงไปอีก คือ การพิจารณาแล้วจึงบริโภคพอประมาณ นี้คือสามารถทำให้เกิดบุญ ความบริสุทธิ์ของอาหารก็ส่วนหนึ่ง ยังรวมถึงความบริสุทธิ์ทางใจด้วยอานิสงส์การถือศีลกินเจ หลักการในทางคำสอน “โภชเนมัตตัญญุตา” อยู่ง่ายกินง่าย รู้ประมาณในการบริโภค อาชีพที่ไม่ควรค้าขาย ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจเรื่องที่เหนือกว่าของมนุษย์ “อุตริมนุสธรรม” คือความที่ถูกอะไรกระทบ แล้วจิตยังชิว ๆ ได้ ถูกขับรถปาดหน้า ไม่โกรธ ถูกแซง 2 ขั้น ขโมยผลงาน ยังมีเมตตาให้ได้ นี้คือลักษณะเหนือมนุษย์ เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเรา มีความเป็นอุตริมนุสธรรม ในที่นี้หมายถึงการที่มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนธรรมะที่เกี่ยวกับภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน อุลตร้าแมน เป็นชื่อสมมุติที่สื่อถึงความเป็นคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ นั่นคือ "อุตริมนุสธรรม" เป็นธรรมะที่เหนือกว่าของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป และการรที่มาระลึกถึงในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพุทธคุณ 9 จึงเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของเรา ได้แก่  อรหํ (เป็นพระอรหันต์) คือ เป็นผู้บริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส, สมฺมาสมฺพุทฺโธ (เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง), วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา คือความรู้ และจรณะ คือความประพฤติ ), สุคโต (เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว), โลกวิทู (เป็นผู้รู้แจ้งโลก), อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เป็นครูผู้ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า), สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย), พุทฺโธ (เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว) และ ภควา (เป็นผู้จำแนกแจกธรรม)การอนุโมทนาบาป จะได้ส่วนแบ่งบาปมาแน่นอน ดังนั้นอย่าให้จิตของเราไปยินดีกับความไม่ดีที่เกิดขึ้น ต้องห้ามเขาเสียจากบาป       การทำกิจการที่เป็นอบายมุขแล้วมีการทำบุญแจกทาน จะลบล้างความไม่ดีได้ไหม? บุญกับบาปเป็นคนละบัญชีกัน ไม่สามารถลบล้างกันได้       #1u0128-1-191007 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/6/20191 hour
Episode Artwork

เข้าใจความตาย เว้นเหตุของทุกข์ (6240-1u)

"ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความตาย ความตายก็อย่างหนึ่ง ความอยากก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ความตาย สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้น คือความอยากที่มันมาเกาะกันอยู่กับความตาย มันอาศัยความตายมาทำให้เราเกิดทุกข์ "เนื่องจากสองอย่างมันเกาะกันอยู่ จึงมีความทุกข์มาก ความอยากที่เกิดขึ้นทำให้สับสนไม่เข้าใจ ผลที่เกิดขึ้นของความตายจะทำให้เกิดความสลดสังเวช อันนี้เป็นธรรมดาของความทุกข์ แต่ส่วนผลของความอยากทำให้มีความร่ำไรคร่ำครวญ ทุบอกชกตัวเสียใจ จึงต้องแยกกันให้ออก เสียใจก็ส่วนหนึ่ง สลดสังเวชก็ส่วนหนึ่ง แยกกันให้ออกด้วยการตั้งสติคือการระลึกได้ แยกกันให้ออกต้องมีปัญญา ที่สะสมไว้ด้วยสมาธิด้ วยศีล ดูรู้ให้ดีสรุป ต้องทำความเข้าใจ เห็นให้ชัดเจนไปตามลำดับไล่เรียงจาก ความตายมีคุณสมบัติอะไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องเข้าใจ เปลี่ยนความอยากให้เป็นความสลดสังเวช จะเอาความเสียใจออกจากจิตใจได้ ต้องมีปัญญา เหลือความสลดสังเวช เหลือการระลึกถึงที่ถูกต้อง ทำความเข้าใจในข้อธรรมเหล่านี้แล้ว จะได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ไม่ประมาท”#1u0127-1-190930 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/29/201954 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ออมเงินออมบุญ (6239-1u)

คนที่ออมเงิน จะลงทุน จะเก็บเงิน เก็บในธนาคารอย่างน้อยที่สุด ต้องดูว่าธนาคารนี้ให้ดอกเบี้ยมากหรือน้อย ดูที่ผลตอบแทน ถ้าเผื่อว่าจะออมบุญ ก็ต้องดูที่ผลตอบแทนว่าบุญได้มากหรือน้อย มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขะ เขาคิดว่า ถ้าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำดีดินดีแล้ว ถ้าไม่ทำนาในแปลงนาแบบนี้ ไม่ชื่อว่าเป็นชาวนาจริง ๆการออมเงินกับการออมบุญจึงต้องไปด้วยกัน แต่เงื่อนไขในการออมให้ได้ผลจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน ก็ด้วยบุญที่สร้างไว้จะให้ผลในรูปของความสุขต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้มีเงินทองงอกเงยขึ้นมา อันนี้เป็นไปได้หลักธรรม “สมชีวิตา” คือ การมีรายรับท่วมรายจ่าย เพื่อแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องใน 4 หน้าที่  จึงเป็นหลักธรรมที่จะนำมาปรับใช้ในเรื่องของการออมนี้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.53 , ตามใจท่าน Ep.09#1u0126-1-190923 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/22/201958 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

แยกแยะจริงปลอมด้วยสัจจะความจริง (6238-1u)

จะแยกแยะของจริงออกจากของปลอม จะดูรู้ได้อย่างไร? สิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้า จะคบกับคนนี้ ทำธุรกิจด้วยกันจะจริงหรือหลอก พระสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าที่ใส่บาตรเป็นพระจริงหรือพระปลอม คอร์สที่จะเรียน หนังสือหรือข่าวที่อ่านเป็็นข้อมูลจริงหรือไม่ เดี๋ยวนี้ปลอมกันได้ถึงตัวเลข มันเป็นอย่างนี้มาทำความเข้าใจใน 3 ประเด็นนี้อย่างให้ดี ตั้งแต่เหตุเกิดขึ้นของความผิดเพี้ยน ความปลอม ความไม่จริง ที่เกิดขึ้นได้เพราะความไม่กลัวไม่ละอายต่อบาป, ดูให้ดีในฐานะทั้ง 4 เพื่อแยกของจริงจากของปลอม; ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน, ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ, กำลังจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย, ปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา มาสรุปจบในเรื่องอริยสัจ 4 ซึ่งทางที่ไปไม่ผิดแน่นอน ให้มาตามทางคือ อริยมรรคมีองค์ 8 ให้เป็นเนื้อแท้เป็นของจริง ทำความจริงให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.61  #1u0125-1-190916 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/15/201958 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ชีวิตที่มีค่ามีราคา (6237-1u)

สำหรับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่จะอยู่ จบชีวิตเลยดีกว่า คนที่หมดหวัง หมดกำลังใจ ปัญหาทุกอย่างรุมเร้า จมปลักอยู่ในความคิด โทษตัวเองบ้างอะไรบ้าง จึงคิดว่าการจากโลกนี้ไปจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดี โอเค! เข้าใจ! รับฟัง! แล้วไง! คิดหาวิธีจะตายยังไง! แต่รับฟังเสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจก็ได้!ก้มหน้ามันก็ไม่เห็น Chin up เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบ ๆ คนที่เขายังมีความรักในเราอยู่ พ่อแม่ลูกเต้ามีไหม มีสิ แต่บางทีนึกไม่ถึง คิดไม่ได้ มองให้ดี ๆ ตั้งสติไว้ มันจะค่อย ๆ เห็นตัดสินใจเลยที่จะดำรงชีวิตให้อยู่ด้วยปัญญา ด้วยเมตตา ด้วยการให้อภัย ด้วยการเห็นตามความเป็นจริง นั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่ใส่ให้ชีวิตของเรา#1u0124-1-190909 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/8/201956 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

ธรรมะคือยารักษาโรค (6236-1u)

สนทนากับคุณทรงพล ชูเวช ผู้จัดรายการ "บันทึกสถานการณ์" (สวท.) ในข่าวคราวประเด็นร้อนของรอบเดือนสิงหาคม 62 ที่ผ่านในเรื่องแรก เป็นเรื่องของ สามเณรไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน E-Sport นั้น ผิดพระวินัยหรือไม่ อย่างไร?คนที่เข้ามาบวชนั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางคนบวชมาศึกษาหาความรู้ เพื่อที่จะบรรลุธรรมก็มี เพื่อจะไปเป็นเทวดาก็มี เพื่อจะได้ศึกษาในเรื่องอภินิหารปาฏิหาริย์ พุทธมนต์ต่าง ๆ รู้แล้วก็จะนำไปทำมาหากิน หรือเพื่ออาศัยอยู่กินมีหลายอย่าง แต่ด้วยความแตกต่างกันในจุดนี้ ข้อปฏิบัติอย่างน้อย ๆ ที่จะต้องมีเลยคือ ความเป็นอยู่อย่างสมณะต้องมีศีล ตรงนี้สำคัญ ถ้าไม่มีศีล ความเป็นสมณะ เป็นพระ เป็นเณร มันจะไม่เหลือ มันก็จะลดน้อยหย่อนลงไป และจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าต้องการปูพื้นฐานเรื่องศีลก็เพื่อสามารถให้ต่อไปได้ในเรื่องของสมาธิและปัญญา เพื่อป้องกันการเบียดเบียนไม่ให้เกิดขึ้น เด็กไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรืออยู่ในสถานภาพไหน ต่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม บางทีก็ทำอะไรผิดบ้างถูกบ้าง เราต้องเปิดโอกาสให้เขาแก้ไข ค่อยปรับแก้ จะทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องได้...มุมมองของการที่เราจะดูว่าการกระทำนั้นหรือการดูการละเล่นนั้น จะผิดศีลหรือไม่อย่างไร ก็ต้องดูที่เจตนาว่า การกระทำนั้นเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมหรือไม่ อย่างไร เป็นการประกอบกันแล้วจึงพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญ จิตของเราจะต้องไม่ให้ตกไปในแดนอกุศล อารมณ์เสีย เพ่งโทษคนนั้นคนนี้ จะทำให้จิตเราจะเป็นอกุศลเสียเอง ในเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของ การดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรค โดยอ้างอิงว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ในเรื่องของการดื่มน้ำปัสสาวะที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์เองมีระบุไว้ แต่รายละเอียดมันมีอยู่ว่า พระที่บวชมาใหม่ อุปัชฌาย์ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเรียกว่า "กรณียกิจ 4 และ อกรณียกิจ 4" ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ยารักษาโรค  เมื่อภิกษุเจ็บป่วยไข้ การรักษาก็คือ การกินยาดองน้ำมูตรเน่า ยาที่ได้จากรากไม้ ใบไม้ และยางของมัน หรือถ้ามีคนผู้มีศรัทธาถวายเภสัช 5 ที่ละเอียดประณีตก็ได้ พระพุทธเจ้าทรงให้ภิกษุเป็นผู้ที่อยู่ง่าย ซึ่งง่ายที่สุดในเรื่องของยารักษาโรค จึงเป็นยาที่หาได้ทั่วไป หาได้ง่าย ๆ ไม่ต้องพี่งพาอะไรมาก ก็คือ การกินยาดองน้ำมูตรเน่า (การนำปัสสาวะไปดองกับน้ำผลไม้ที่มีรสฝาด เช่น สมอหรือว่ามะขามป้อม)...ถ้าเรานึกว่ามียาอะไรกินแล้วหาย มันจะไม่มี มันจะไม่เป็นอย่างนั้นที่ว่าจะรักษาโรคได้ทุกอย่างทุกทีทุกเวลา ไม่อย่างนั้นคนตายจะไม่มีในโลกนี้ แต่เพราะคนเราต้องเกิดแล้วเกิดอีก ตามเหตุปัจจัยของการเกิด ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องเจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้เป็นธรรมดา หนีไม่พ้น วิธีการหรือทางที่จะทำให้พ้นจากการที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บนี้อีก นั่นคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และในเรื่องที่สาม ปรารภถึงเรื่องการเลิกรากันของดาราคู่หนึ่ง มีข่าวครึกโครมเป็นวิพากษ์วิจารณ์กัน แต่ประเด็นตรงนี้จะมี หลักธรรมใดสำหรับการครองคู่ให้มีความยั่งยืนจุดที่เราต้องมาสนใจ ที่เมื่อเราดูเรื่องราวของคนอื่นที่เกิดขึ้นแล้ว ให้น้อมเข้ามาดูที่ตัวเราว่า เราจะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ในเรื่องของคนคู่ พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักธรรม 4 อย่าง คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ที่จะต้องมีเสมอ ๆ กัน, หน้าที่ 5 อย่างที่สามีและภริยาพึงปฏิบัติ เพื่อไม่เป็นภัยต่อกันและกัน ประเด็นสำคัญ การที่จะป้องกันอันตรายในเบื้องต้นจากการที่จะหาความสุขในทางกามคือเรื่องของศีล  ถ้าเรารักษาศีลได้ดี การหาความสุขอย่างนี้ที่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไป เราก็ไม่ต้องไปตกนรก หรือไปเป็นคดีความในศาล ยังพอรักษาตัวอยู่ได้บ้าง และสิ่งสำคัญที่ยิ่งขึ้นไป คือการหาความสุขที่เหนือกว่าในเรื่องของกาม เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิ การทำจิตให้สงบ การให้ มีเมตตา กรุณา อุเบกขา เหล่านี้จะสามารถทำจิตของเราให้เหนือจากกามได้แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: สมการชีวิต Ep.17 , เข้าใจทำ (ธรรม) Ep.60#1u0123-1-190902 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/1/201956 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

ยุติการผูกเวรด้วยสติและปัญญา (6235-1u)

ผูกโกรธ ผูกเวร ผูกอาฆาต | ถ้านึกถึงความดีไม่ได้ เห็นโทษของความไม่ดีนั้นไม่ได้ มีปัญญาไม่ได้ ความโกรธมันก็จะต่อเนื่องไป ๆ เหมือนงูกับพังพอน หมีกับไม้ตะคร้อ มนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์ ผูกเวรกันไปเรื่อย ๆ ต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมอย่างไรมันก็ไม่จบ ถึงจบที่ศาลที่ตำรวจได้ก็จริง แต่ว่าในใจมันไม่จบ เจ็บแล้วถ้าไม่จบ มันเจ็บฟรีนะ! ระวังให้ดี แต่ถ้าเจ็บแล้วจะจบ ให้จบลงที่ใจของเรา นึกถึงความดีของเราบ้าง ของคนอื่นบ้างตั้งสติไว้ในความดี ไม่ใช่ตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะนั่นเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความขัดเคืองใจ แต่ให้มาระลึกถึงความดี โดยเริ่มจากพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่พึงที่ระลึกถึง เป็นสัมมาสติ จะเห็นโทษของความผูกโกรธนั้นได้ เห็นโทษของสังสารวัฏว่ามันเป็นธรรมดาของโลก นี่คือมีปัญญารู้ชัด มีสติมีปัญญาแล้วจะทำความไม่ผูกเวรกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ทำให้มีคุณธรรมกุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นได้การให้อภัยจึงเป็นคนละประเด็นกับความยุติธรรม ถ้ามันจบในจิตที่ให้อภัยเขาได้แล้ว กระบวนการยุติธรรมจะมีหรือไม่มี ไม่ใช่ปัญหา "ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า ผู้โน้นได้ด่าเรา ผู้โน้นได้ตีเรา ผู้โน้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้ว เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับได้, ส่วนชนเหล่าใด ไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า ผู้โน้นได้ด่าเรา ผู้โน้นได้ตีเรา ผู้โน้นได้ชนะเรา  ผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้ว เวรของชนเหล่านั้น  ย่อมระงับได้"...เรื่องพระติสสเถระ"ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย ก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า"...เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณีแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: นิทานพรรณนา Ep.17 , Ep.38#1u0122-1-190826 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/25/201958 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

อาหารที่บริโภคที่บริสุทธิ์ที่เป็นบุญ (6234-1u)

ค่านิยมในการถ่ายรูปอาหารลงโซเซียล...ถ้าบริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมา บาปจะยิ่งมาก เพราะเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่ได้มาซึ่งวัตถุกามนั้น ทั้งกระบวนการที่เข้าไปถึงในจิตใจของเรา อาหารไม่ได้อยู่แค่ท้องแล้วไปทวารหนัก แต่มันเข้าไปอยู่ในใจด้วย ตรงที่เข้าไปสู่ในใจแล้ว ทำให้กิเลสลดลงไหมอันนี้สำคัญ ดังนั้นเราจะให้เป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้ารับบาปมาแล้ว มีกามกิเลสมากในวัตถุที่เป็นอาหารมาก อันนี้บาปก็ต่อไปอีก กรอบขอบที่ต้องตั้งไว้ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียน จนถึงในจิตใจ จะให้คนอื่นควบคุมบังคับไม่ได้ เขาทำไม่ได้ เราก็บังคับจิตของคนอื่นไม่ได้ เราต้องรักษาจิตของเราเอง ตรงนี้สำคัญ ควบคุมกายวาจา ไม่ผิดศีล ใจก็ต้องรักษาควบคุมให้มีการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภค อันนี้จะดีจะเป็นบุญแน่นอนแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.59#1u0121-1-190819 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/18/201955 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

การครองคู่เปรียบกับเหรียญที่ไม่ได้มีแค่ 2 ด้าน

ถ้าเข้าใจเรื่องกามไม่ถูก เอาจิตใจไปจดจ่อตั้งไว้อยู่กับความสุขที่เป็นทางตาทางหู เราจะถูกบีบคั้นแบบนี้ แต่ว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอ จริงๆ มีสามด้านด้วยซ้ำ คือ ด้านหัวด้านก้อย แล้วตรงสันขอบของมัน เหรียญมีสามด้านเสมอ ไม่ได้มีด้านเดียว ด้านที่เห็นว่าจะเป็นความทุกข์ของลูก ลูกยังไม่ได้มีความสุขสักที ชั้นทำไมไม่มีเงิน แล้วทำไมเขาจะต้องเอาเงินมากขนาดนี้ ความกังวลใจ ความสงสาร ความโกรธเกลียดเขา อันนี้เป็นอกุศลธรรมได้ มันเกิดขึ้นอยู่ กำจัดได้เพราะกามมันไม่ใช่วัตถุกาม มันเป็นกิเลสกาม ที่อยู่ในใจ วัตถุกามมันอยู่ข้างนอก จะเงินสิบล้านค่าเรือนหอ ค่าแหวนเพชรนั้น เป็นวัตถุกาม แต่มันทำให้เกิดกิเลสกามข้างใน กิเลสกามนั้นจะเป็นปัญหา #1u0120-1-190812 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/11/201920 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

อย่ากลัวผี ให้กลัวบาป (6232-1u)

ผีมีจริงไหม? มีกี่ประเภท? เรื่องผีในสมัยพุทธกาล และถ้าเจอผีควรทำอย่างไร?...ในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าผีนั้นมีอยู่จริงหรือไม่? แต่ประเด็นมันอยู่ตรงความกลัวที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งไปว่าเสียงนั้นคือผี แต่จริง ๆ แล้วมันคือกบ ตรงนี้สำคัญ กลัวมากจนทำอะไรไม่ถูก จิตใจไม่สงบ มีแต่ความกลัวและความหวาดหวั่น จิตใจแบบนี้ถ้าเป็นอะไรตาย จิตสุดท้ายที่ถ้าระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีจะเป็นไปในมิจฉาทิฏฐิ ต่อให้ได้สะสมบุญมาในชาตินั้นมากเพียงใดก็ตาม ก็ไปตกนรกได้ทันที มันเป็นไปได้“บุญคือชื่อของความสุข” ได้จากการให้ทานไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ผลที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย คือ 3 อย่างของผู้ให้ (ก่อนให้มีศรัทธาน้อมไป, ระหว่างให้มีศรัทธาเลื่อมใส และหลังให้มีศรัทธาปลื้มใจ) และ 3 อย่างของผู้รับ (เป็นผู้หมดราคะ โทสะ และโมหะแล้ว หรือกำลังปฏิบัติเพื่อขูดเกลาให้กิเลสหมดไป)ส่วนที่เป็นผีจริง ๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มี และก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราดวงไม่ดีแล้วจึงจะเจอ แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมา เป็นเครื่องหมายคือนิมิตที่บอกว่า เราต้องทำความดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เพราะฉะนั้นอันดับแรกอย่าตกใจ อย่ากลัวผี แต่ให้เกรงกลัวต่อบาป (โอตตัปปะ) เราจะนึกถึงบุญได้ ถ้ากลัวหรือตกใจแล้ว จะเผลอสติ ระลึกอะไรไม่ได้ ต้องพยายามรักษาสติสัมปชัญญะ นึกพุทโธ เจริญเมตตา แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุคคลหรือสิ่งอะไรที่เราไม่รู้ จะเป็นการดีแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.55  , นิทานพรรณา Ep.13    #1u0119-1-190805 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/4/201958 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

ธรรมะที่เหนือกว่าเพศสภาพ (6231-1u)

โจทย์ชีวิต:"เพศทางเลือก" หรือ ที่เรียกว่า คนกลุ่ม LGBTIQ  ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความละเอียดละออมากในเรื่องของกาม เพราะเป็นไปตามวิสัยที่เคยมีมาเป็นมา ซึ่งถ้ามีความละเอียดมากต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก จะทำให้เกิดมีความทุกข์ที่พ่วงตามกันมาได้มาก ทำให้คนกลุ่มนี้ก็อาจจะเจอเรื่องที่ผิดหวังได้มาก จะมีความทุกข์ในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันบ้าง การไม่ได้รับการยอมรับในสังคมบ้าง คิดว่าจะมีความรักกับกลุ่มนี้คนนี้ แต่เขาก็นอกใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น เพราะว่าสภาพมันปรุงแต่งกันมาในลักษณะแบบนี้...ในทางธรรมะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างไร และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับคนกลุ่มเพศทางเลือกนี้ จะมีการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกปรับใช้ได้อย่างไร?แก้สมการ: ในสมัยพุทธกาล เพศทางเลือก เปรียบได้กับ บัณเฑาะก์ เป็นบุคคลที่เกิดมามีเพศสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเพศกำเนิด เรื่องนี้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เพราะว่าห้ามคนที่เป็นบัณเฑาะก์บวช และเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนี้ก็เพราะได้ทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมไว้ในชาติก่อน ๆ คือ การคบชู้ล่วงภรรยาผู้อื่น หรือผิดศีล ข้อ 3 ซึ่งพระอานนท์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยผิดพลาดประพฤติไม่ดีในศีลข้อนี้และได้รับผลกรรมด้วยเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพว่าเป็นอะไร แต่ถ้าทำไม่ดีก็คือไม่ดี ณ ปัจจุบันนั้น และเรามีสิทธิ์ที่จะทำดีให้มันเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ทรามหรือประณีตไม่เท่ากัน กรรมมันก็ให้ผลต่างวาระต่างเวลากัน  แต่ให้มั่นใจว่า ถ้าทำดีแล้ว รักษาศีล ฝึกทำสมาธิ มีปัญญาที่จะละวางได้บ้าง เราจะเป็นสุขในเวลานั้นได้ เป็นทิฏฐธรรมสุข โดยตั้งจิตไว้เหนือกว่าในเรื่องของกาม เพราะว่ากามมันต้องมีการแบ่งแยกแน่ ทำให้มีสุขมีทุกข์ได้ แต่ถ้าเราเดินตามมรรคแปดไป นี้คือทางที่จะออกได้ และบุญกุศลที่เราได้ทำไปให้ตั้งอยู่ในความดี ก็จะค่อยส่งผลให้ได้เป็นความสุขในเวลาต่อ ๆ ไป กามจะทำให้จิตใจเราโลเล โลเลทั้งในบุรุษทั้งในสตรี เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ เราต้องฝืน “กามเป็นความพยศ เป็นความเสพผิดดิ้นรน” เหมือนอยู่ในป่ามีขวากหนามมากมาย ให้ออกจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้ง คือ การหลีกออกจากกาม (เนกขัมมะ) ฝึกปฏิบัติธรรมให้มาก ยินดีประพฤติอยู่ในศีลธรรม ธรรมะย่อมรักษาคนที่ปฏิบัติธรรม และจุดนี้จะทำให้เราพ้นจากกรรมในข้อนี้ มีสภาวะจิตใจที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าชายและหญิง นำความสุขความเจริญมาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แน่นอน"กระหม่อมฉัน (เมื่อเกิดเป็นลา) ต้องพาลูกผู้ดีทั้งหลายไปด้วยหลังบ้าง ด้วยรถบ้างฯ...จุติจากชาติเป็นลานั้นแล้ว ไปบังเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ ถูกนายฝูงผู้คะนองขบกัดลูกอัณฑะฯ...จุติจากชาติเป็นลิง ได้เกิดเป็นโคในทสันนรัฐ ถูกเขาตอน มีกำลังแข็งแรงกระหม่อมฉันต้องเทียมยานอยู่สิ้นกาลนานฯ...จุติจากชาติเป็นโค มาบังเกิดเป็นกะเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชชีจะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากจริง ๆนั่นเป็นผลแห่งกรรม คือ การที่กระหม่อมฉันคบชู้ภรรยาของผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นกะเทย ได้บังเกิดเป็นนางอัปสรในนันทวัน ณ ดาวดึงส์พิภพ มีวรรณน่าใคร่ มีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร สวมกุณฑลแก้วมณี เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้อง เป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะ ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ เมื่อกระหม่อมฉันอยู่ในดาวดึงส์พิภพนั้น ระลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีก ๗ ชาติ ที่กระหม่อมฉันจุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นแล้ว จักไปเกิดต่อไปกุศลที่กระหม่อมฉันกระทำไว้ในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผล...จุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นแล้ว ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ ข้าแต่พระมหาราชา กระหม่อมฉันเป็นผู้อันชนทั้งหลายสักการบูชาแล้วเป็นนิตย์ตลอด ๗ ชาติ กระหม่อมฉันไม่พ้นจากความเป็นหญิงตลอด ๖ ชาติ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ชาติที่ ๗ กระหม่อมฉันจักได้เกิดเป็นเทวดาผู้ชาย เป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มาก เป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดา...กรรมทั้งหลายย่อมติดตามไปทุก ๆ ชาติ แม้ตั้งอสงไขย ด้วยว่ากรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม (ยังไม่ให้ผลแล้ว) ย่อมไม่พินาศไป"...มหานารทกัสสปชาดก : ว่าด้วยอดีตชาติพระอานนท์แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ขุดเพชรในพระไตรปิฎก Ep.30 , สมการชีวิต Ep.17 , คลังพระสูตร Ep.51       #1u0118-1-190729 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/28/201956 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ธรรมะของคนคู่ (6230-1u)

โจทย์ชีวิต: ในเรื่องของ "คนคู่" ไม่ว่าจะเป็นสามีภริยาหรือคู่รักที่เป็นแฟนกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนเจ้าชู้ คบซ้อน แอบนอกใจไปมีกิ๊ก หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเยอะเกินไป จู้จี้จุกจิก หวาดระแวงกันอยู่เรื่อย เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้เราจะนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกใช้งานจัดการชีวิตคู่นี้ได้อย่างไร?แก้สมการ: เพราะเรื่องของชีวิตคู่ เรื่องของคนคู่ มันเป็นเรื่องของกามย่อมมีปัญหาแน่นอน...จะไม่ให้มีปัญหามาก หรือย่างน้อยให้มีปัญหาน้อยหน่อยพอที่จะจัดการได้ ต้องรู้จักเลือกคนที่เราจะร่วมชีวิตด้วย รู้จักดูให้ถูกจุดใน 4 อย่างนี้คือ จะต้องมีศรัทธา, ศีล, จาคะ และปัญญาบางทีคนเราเปลี่ยนไปก็เพราะผัสสะ ตรงไหนมีผัสสะแล้วไม่มีธรรมะจะได้มีปัญหาแน่นอน ในเรื่องการใช้ชีวิตของคนคู่จึงต้องให้ดูคู่ครองที่คุณธรรม 4 อย่างข้างต้นให้มีความเสมอ ๆ กัน และมีการรักษาหน้าที่ซึ่งกันและกันใน 5 อย่าง...และที่สำคัญ ถ้าเราคิดว่าอีกฝ่ายแย่ ชั่ว ไม่ดี เลยไปด่าว่าทำร้ายเขา ความคิดนี้ไม่ถูก การด่าการว่ากันอย่างเดียวไม่ทำให้มีการแก้ปัญหาขึ้นได้ แต่กลับจะเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้น ความสกปรกอยู่ที่ไหน ยิ่งเอาอุจจาระไปราดใส่ เอาปัสสาวะไปรดใส่ ถุยน้ำลายใส่ มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้ ยิ่งจะสร้างปัญหา ตัวเขาเป็นปัญหาแล้ว ตัวเรากลับยิ่งเป็นปัญหา ปัญหายิ่งคูณ 2 มีลูกยิ่งคูณ 3 พ่อแม่ญาติพี่น้องอีก ไม่ดีแน่ ดังที่กล่าวว่า "ไฟในอย่านำออก" ให้รักษาความดีของตนไว้...ชีวิตที่ดำเนินไปในลักษณะที่ยังต้องการจะหาความสุขไปในเรื่องของคนคู่อยู่ มันต้องมีภาระมากแบบนี้ ก็ให้รักษากันไป ปรับเปลี่ยนหาลู่ทางช่วยเหลือคนที่ประมาท ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม เสพกามมันก็เป็นธรรมดา แต่เสพแล้วจะรักษาให้ปลอดภัยจากโทษของมันนั้น ก็ด้วยการตั้งตนอยู่ในธรรมเหล่านี้.แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท Ep.11 #1u0117-1-190722 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/21/201957 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

มิตรแท้ มิตรเทียม (6229-1u)

"อย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาว" คือ อย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนัก อย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อ เวรทั้งหลายนั้นไม่พึงระงับเพราะเวร เวรนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวร...ทีฆาวุกุมารโจทย์ชีวิต: ในหมู่เพื่อนที่คบมาหลายสิบปี บางทีมันก็มีเรื่องราวกระทบกระทั่งจนทำให้มิตรภาพแตกร้าว จะมีการนำธรรมะเข้ามาปรับใช้ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างไร?แก้สมการ: เราจะต้องรู้จักแยกแยะมิตรที่ดีกับมิตรที่ไม่ดีออกจากกันเสียก่อน ถ้าเรามีเพื่อน แต่เพื่อนคนนี้ไม่ดี เอาแต่พูดหัวประจบ พูดชักชวนไปในทางที่ไม่ดีให้แยกออกไป เราจะไม่เรียกเขาว่าเป็นเพื่อนหรือมิตร แต่เป็นแค่ "คนเทียมมิตร" เป็นคนพาลที่เข้ามาในรูปแบบของเพื่อน เราต้องระวังส่วนเพื่อนที่แนะประโยชน์ ร่วมทุกข์ร่วมสุข มีความรักใคร่อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้เราควรคบหาให้ดี ต้องรักษาเอาไว้ เราเรียกเขาว่า "เพื่อนแท้ มิตรแท้""อย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนัก...กระแสของโลกในปัจจุบัน เราอยู่ในกามภพซึ่งมันมีเรื่องราวผ่านมาทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นอย่างมาก ทำให้บางทีเพื่อนที่คบกันมานานเกิดตั้งอยู่ในความประมาท เกิดความผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงกันไปในบางครั้งบางคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินการงาน เกี่ยวกับสังคมการบ้านการเมือง ประเด็นสำคัญคือ ถ้าว่าเป็นเพื่อนกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน อย่าเห็นแก่ความไม่ดีชั่วครูชั่วยาม แล้วจะมาตัดสินทำลายมิตรภาพให้แตกร้าวด้วยความโกรธ แต่ให้เรามีความเมตตา ความไม่เบียดเบียน ความรักใคร่เอ็นดู รู้จักอดทน รู้จักให้อภัย อย่าจองเวรให้ยืดเยื้อ ให้รักษาจิตของเราให้ดี"“อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา”  คำว่า "เพื่อนดี" จึงต้อง ความสามัคคี เข้ามาประกอบอยู่ด้วย และเป็นที่พึ่งได้เมื่อยามมีภัย เป็นผู้ที่อุปการะสงเคราะห์ผู้อื่น ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ป้องกันการถูกปอกลอกโดยให้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้อง  นี้เป็นลักษณะของคนที่มีธรรมะ เป็นคนที่พึ่งได้รักษาตนรักษาผู้อื่น เปรียบไว้กับ นักแสดงกายกรรม...ในสังคมโลก จะขึ้นชื่อว่า เราไม่ประมาทด้วยตัวของเราเองและยังสามารถรักษาคนอื่นได้ด้วย จะต้องเจริญสติปัฏฐาน 4 เพราะถ้าเรามีสติปัฏฐาน 4 ตัวเราเองจะมีการปฏิบัติธรรม มีการสร้างกุศล มีการบำเพ็ญบุญแน่นอนมี 2 ข้อที่ต้องพึงระวัง คือ 1) การคลุกคลีมากเกินไป อาจมีการกระทบกระทั่งกัน ทำให้สำรวมจิตไม่ได้,  และ 2)  ตามกระแสของโลก คล้อยตามเพื่อนเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองแนะนำรับฟังเพิ่มเติม นิทานธรรมบทเรื่อง ครหทินน์, นางกาลียักษิณี, เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ ที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบ ได้ที่ Playlists: นิทานพรรณา  Ep.17 , Ep.32 #1u0116-1-190715 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/14/201954 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

ยาเสพติดที่ตั้งแห่งความประมาท (6228-1u)

โจทย์ชีวิต: คนที่มีเวทนาทจากการที่เคยเสพยา มันยิ่งใหญ่มาก ทำให้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล็ก ความชั่ว ตกนรก ติดคุกติดตารางเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อความอยากมันใหญ่กว่า สำคัญกว่า เพราะเวทนามันมาก ตัณหามันจึงมหาศาลท่วมทับถาถมแก้สมการ: ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะเลิกได้ อันดับแรกคือ ต้องมีความคิดที่ว่าจะเลิก จะไม่ทำ นิดเดียวมีไหม อยู่ตรงไหนหาให้เจอ เพ่งจิตจ่อลงไป นั่นคือกำลังใจของเรา  ถ้าไม่มีไม่คิด ใคร ๆ ก็เปลี่ยนตัวเราไม่ได้ ถ้าไม่ได้เสพไม่ได้ขาย แต่มีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เสพที่ขาย เราต้องช่วย เมื่อรู้ว่าเขาประมาท หน้าที่ของเราคือต้องรักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ต้องชี้โทษให้เห็น อย่าด่าอย่าว่า บางทีมันจะเป็นการผลักดันให้เสพมากค้ามากขึ้น "คนที่รักษากันจริง" พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนคนปั้นหม้อ มือหนึ่งต้องกดลงไป มือหนึ่งต้องพยุงไว้ ชี้โทษให้เห็น จึงเรียกว่ารักกันจริงสรุปใน 4 ประเด็น คือ ตัวยาที่ทำให้เกิดเวทนาเกิดตัณหามาก ผู้ขาย ถ้ายังไม่ขายอย่าริทำ ปัญหาเรื่องการเงินให้หาทางแก้ทางอื่น ถ้าเป็นคนเสพต้องมีกำลังใจต้องสู้ และถ้ามีเพื่อนญาติมิตรเสพ ต้องช่วยกันให้กำลังใจ เราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำ ให้เป็นที่พึ่งกันให้ได้#1u0115-1-190708 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/7/201959 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

หวย พนันและอบายมุข (6227-1u)

การพนันของพระพุทธเจ้า จะเล่นให้ถูกครั้งเดียวแล้วได้ทรัพย์สมบัติมากมาย ให้แทงด้วยกุศลธรรมทำให้เจริญ ทำอกุศลธรรมให้เสื่อมไป ตายแล้วได้ไปสุคติโลกสวรรค์ ไม่ต้องเสี่ยง..แทนที่จะไปหาเลขหาเบอร์ในน้ำมนต์ ให้เอาเหงื่อของเรานี่แหละเป็นน้ำมนต์ งานหนักก็อย่างบ่นอย่าว่า งานเล็กก็อย่าติอย่าชัง คนเราถ้าไม่เกี่ยงเรื่องของงานแล้วโชคชะตามันมาได้ แต่โชคจะมาไม่ถึงเรา ถ้าเราไม่ทำความดีเตรียมเอาไว้หวยเป็นเหมือนกาม มีความเหนียวมีความหนืดต้องระวัง เป็นการพนันเป็นอบายมุขเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์สิน ทำให้เกิดความเสียดายทรัพย์ที่สูญเสียไป เกิดความเชื่อที่งมงาย บ่มเพาะความไร้ปัญญา และมีจุดที่จะเกิดการเพ่งเล็งในทรัพย์ของคนอี่น ทำให้สร้างตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจ การเล่นล็อตเตอร์รี่ หวยบนดิน หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งทุกประเภท ทำให้เกิดโทษอย่างไร และจะออกจากมันได้อย่างไร จุดต่าง ๆ เหล่านี้สามารถที่จะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้เสมอ โดยเริ่มต้นที่ศรัทธา มีสัมมาทิฏฐิ ให้มาในทางสูงทางประเสริฐที่จะหลีกตัวออกจากการพนันและอบายมุขต่าง ๆ จะกำจัดความโง่งมไร้ปัญญานี้ออกไปให้ได้ จิตใจของเราจะต้องตั้งไว้ให้ถูก จึงจะสามารถทำปัญญาให้มีความแจ่มแจ้ง เห็นถึงลู่ทาง เห็นทางออกของปัญหา มีดวงตาที่จะเปิดขึ้นในการที่จะหาทรัพย์ ที่จะเห็นธรรม ทำให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง#1u0114-1-190701 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/30/20191 hour, 1 minute, 10 seconds
Episode Artwork

แม่เลี้ยงเดี่ยว (6226-1u)

โจทย์ชีวิต: เมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่เคยวาดฝันไว้ครั้งแรก ต้องกลายเป็น "แม่เลี้ยงเดี่ยว" (Single Mom) เลี้ยงดูลูกถึง 2 คน (อายุไม่ถึง 2 ขวบดีและอีกคนที่ยังอยู่ในท้องเพียงลำพัง) มีความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างมาก  ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น เราจะมีการนำเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไร?แก้สมการ: เราจะให้จิตใจของเรามีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง ให้เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยศรัทธาถ้าจะมั่วเสียเวลาไปกับเรื่องที่ผ่านมา มันจะไปไม่รอด แต่ให้ศรัทธาในคำสอนนี้ว่ามีอยู่ คือ ธัมโม คนอื่นแก้ไขสถานการณ์ได้ ฉันก็ต้องทำได้, ศรัทธาความมั่นใจนี้ คือ สังโฆ มีปัญญาไม่ทำร้ายตัวเองในด้านความคิดอีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ให้มีกำลังใจ ปฏิบัติตามของมรรคแปด มีการให้อภัย มีกำลังใจ มีศรัทธา มีปัญญา, รู้จักวิธีหาทรัพย์และการแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่ให้ถูกต้อง, ปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกตามหลักทิศทั้ง 6 ด้วยความรักความเมตตา และเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model)#1u0113-1-190624 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/23/201950 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

เจ้านายที่รักลูกน้องที่ดี (6225-1u)

โจทย์ชีวิต: สารพัดปัญหาในที่ทำงาน เมื่อต้องเจอลูกน้องห่วย เจ้านายโหด เพื่อนร่วมงานยอดแย่ จะมีวิธีรับมือโดยใช้ธรรมะเข้ามาจัดการได้อย่างไรแก้สมการ: พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้เมื่อครั้งที่ประทับอยู่เมืองโกสัมพี ถูกนางมาคันทิยาจ้างคนให้มาด่าทอไล่หนี โดยตรัสเอาไว้ว่า "ปัญหาอยู่ตรงไหน ให้แก้ที่ตรงนั้น"...การไล่ออก ลาออก หรือหาเรื่องของกามมาทดแทน เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ดังนั้นเราจึงต้องมาแก้ที่ต้นเหตุ ความเป็นเจ้านายความเป็นลูกน้อง สองอย่างนี้จะต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ พึงต้องรักษาซึ่งกันและกัน เพราะถ้าไม่รักษากันก็จะเป็นภัยแก่กันและกันได้ ทิศเบื้องล่างคือเจ้านายกับลูกน้อง จึงต้องมีการทำหน้าที่บำรุงและอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ดังนี้หน้าที่ของเจ้านายพึงปฏิบัติต่อลูกน้อง คือ ให้ทำงานตามกำลัง, ให้ค่าจ้างและรางวัล, ช่วยรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้, มีของแปลกมาแบ่งปัน และมีวันหยุดให้ตามควรหน้าที่ของลูกน้องพึงปฏิบัติต่อเจ้านาย คือ ลุกขึ้นทำงานก่อน, เลิกงานทีหลัง, ถือเอาแต่ของที่เจ้านายให้, ทำการงานให้ดีที่สุด และนำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือสิ่งที่สำคัญทั้งของเจ้านายและลูกนายคือ ทัศนคติ (Attitude) ที่จะต้องมี ธรรมะเป็นตัวปรับความเห็น ไม่ให้มันล็อก ไม่ให้มันผูกเงื่อน แต่ให้เป็นไปในลักษณะที่จะปลดแอกตัวเราออก ถ้าคุณรู้จักรักษาหน้าที่ให้ดีแล้ว นั่นคือ มีทัศนคติความเห็นที่มันมาในทางที่ถูกต้องแล้ว และสิ่งที่ต้องรู้ ก็คือ คุณสมบัติในการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ด้วยทัศนคติที่เขามีในเรื่องของศรัทธา (รักษาความดีของตัวเองไว้ได้), ศีล, จาคะ การให้การบริจาคแบ่งปัน (คนที่ตระหนี่จะพัฒนาได้ยาก) และปัญญา (มีการปล่อยวางได้ มีความอดทน รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น)...เมื่อทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้ว มีทัศนคติที่ดีแล้ว เราต้องเพ่งให้ถูกที่ อย่าทำตัวเป็นเหมือนม้ากระจอกแต่ให้เป็นเหมือนม้าอาชาไนยให้นำธรรมะเหล่านี้แทรกซึมลงไป รักษาหน้าที่ของเราให้ดี ปรับเปลี่ยนทัศนคตินิสัยที่ไม่ดีเสียใหม่ นี้คือการแก้ที่ต้นเหตุ จะสามารถสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีเรื่องของกาม พยาบาท เบียดเบียน จะสามารถรักษาหมู่คณะองค์กรได้แน่นอน และที่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นทางเดินไปสู่นิพพานได้อีกด้วยแนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ตามใจท่าน Ep.31 , ใต้ร่มโพธิบท Ep.11 , Ep.50 , Ep.51    #1u0112-1-190617 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/16/201959 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ชีวิตดีดี เมื่อเป็นโสด (6224-1u)

โจทย์ชีวิต: หญิงสาวที่มีอายุมากขึ้น ๆ ผ่านวัยล่วงเลยไป แต่ยังครองเรือนอยู่เป็นโสด มักถูกพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และคนรอบข้างกดดันว่า เป็นคนดี จิตใจดี แต่ทำไมถึงยังไม่มีคู่ครอง เมื่อไรจะมีแฟน เมื่อไรถึงจะแต่งงานสักที ถามไถ่กันด้วยความเป็นห่วงกังวลว่าชีวิตของคนโสดนั้นจะไม่มีความสุข พอถูกทักถูกถามเข้าบ่อย ๆ ก็เริ่มรู้สึกไขว้เขวตาม เราจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แก้สมการ: คุณธรรม 3 อย่าง สำหรับคนที่เลือกแล้วว่าจะครองเรือนอยู่เป็นโสด คือ 1) ระวังในเรื่องของกาม ที่ไม่ใช่แค่เมถุนธรรม แต่ยังมีกิเลสกามที่อยู่ในใจ เป็นความสุขที่มาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจด้วย 2) รักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยการกระทำทางกาย วาจา และใจ ให้เป็นไปในทางกุศล โดยทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6 ให้ถูกต้อง 3) สิ่งสำคัญคือจะต้องคบหากัลยาณมิตรที่มีศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญาฉะนั้นเราต้องแสดงให้เห็นว่า "ชีวิตของคนที่เป็นโสด ก็มีความสุขได้ " ความห่วงกังวลและความเคลือบแคลงของคนรอบข้าง มันจะค่อย ๆ ลดลงไปเอง เพราะความดีที่เรามี ด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างนี้ ชีวิตของเราจะดีมาก ราบรื่น มีภาระน้อย ทำกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ได้ และเมื่อปฏิบัติไปตามทางมรรคแปดจะสามารถมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจบได้#1u0111-1-190610 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/9/201957 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

บ้านแตกสาแหรกไม่ขาด (6223-1u)

โจทย์ชีวิต: พ่อ ที่ตอนแรกไม่ดุไม่ด่า แม่ ที่ไม่ว่าไม่ติ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนปีศาจ เหมือนแม่มด แสดงความโกรธความขัดเคืองออกมา เป็นกระแสแพร่มายังลูก ให้เกิดมีทั้งความโกรธ กลัว เจ็บปวด หวาดระแวง จนมันเริ่มเป็นรอยแตกรอยแยกขึ้นในครอบครัว บ้านแตกสาแหรกขาด หาชิ้นดีก็ไม่ได้ ...คนเป็นลูกจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แก้สมการ: ทำความเข้าใจชีวิตว่า สถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุปัจจัยที่มันมีมาเป็นมา ทำความเข้าใจตรงนี้อยู่เรื่อย ๆ ปัญหาจะสามารถคลี่คลายหาทางออกได้ เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุข จากจิตใจที่มีความรักความเมตตา มีความเห็นอกเห็นใจคือกรุณา มีความยินดีอนุโมทนาเป็นมุทิตา มีการให้อภัยมีอุเบกขา ทำอะไรด้วยศีล ด้วยพรหมวิหาร ไปที่ไหนไม่มีทางที่จะผิดพลาด มีแต่ความเจริญ สามารถรักษาทั้งตนเองและคนรอบข้างได้ เป็นการที่พึ่งตนพึ่งธรรมอย่างดีที่สุด#1u0110-1-190603 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/2/201939 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

ที่วัดที่ไหน ที่ที่ไม่วุ่นวาย (6222-1u)

โจทย์ชีวิต: ไปวัดจะไปหาความสงบ แต่เจอเรื่องวุ่นวายที่ไม่ดีไม่ชอบ หรือที่อื่น ๆ จะทำอย่างไร เรื่องราวชายคนหนึ่งพบว่า คนในบาร์เบียร์มีความรักใคร่เมตตา เอื้ออาทร มีไมตรีจิต พูดจาอ่อนน้อมมากกว่าคนในวัด ที่ด่าว่าตำหนิติเตียน มองด้วยสายตาเหยียดหยาม กระแหนะกระแหน เมื่อเขาทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เขาไม่ไปวัดอีก จึงไปแต่ที่บาร์เบียร์ แก้สมการ : ไปที่ไหนถ้ามีการทะเลาะกัน ไม่ลงกันไม่เข้ากัน สิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความสงบ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ที่อยู่ในจิตใจของเรา ถ้าในจิตใจยังมีกิเลสอยู่มาก อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่สุข อยู่ไม่ได้ ต่อให้ออกกฎระเบียบมามากขนาดไหนก็ตาม ไม่มีทางที่จะสู้กิเลสได้ แต่สิ่งที่จะสู้กิเลสได้ คือ มรรคแปดถ้าที่ไหนกลุ่มหมู่ไหนอยู่ด้วยกัน เข้ากัน มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกัน เก็บจิตของตน ทำตามความคิดของคนอื่น ตักเตือนซึ่งกันและกัน ให้ออกจากความผิด ไม่ด่าไม่ว่ากัน บอกง่ายสอนง่าย มีเมตตา เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อยู่ในสถานที่นั้นดีแน่นอน เรามีความสุขใจแน่นอน ถ้าไม่มีกามพยาบาทเบียดเบียน มันดีสรุป : บางสถานที่มีกามล่อลวง ทำให้ดูเหมือนดี เหมือนจุดโคมประทีปล่อลวงแมลงเม่า ควรจะระวังอันตรายล่อลวงให้ติดกับ อันนี้ต้องระวัง ดูให้ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ผิวเผินในเรื่องกฎระเบียบ การใช้อำนาจ การสั่งการต่าง ๆ เท่านั้น แต่ให้ดูลึกเข้าไป จะทำจิตใจของเราให้มีความสบาย มีความเย็น มีความดี อยู่ในสถานที่ที่เราไป มีความงามอยู่ในบุคคลที่เราพูดคุยด้วย มีความรื่นรมย์ในงานที่เราทำนั้นได้#1u0109-1-190527 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/26/201959 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

เรียนจบ เปลี่ยนชีวิต มาตามมรรคแปด (6221-1u)

โจทย์ชีวิต: เรียนจบแล้ว จะทำอะไรดีแก้สมการ: ชีวิตนี้ฉันจะทำอะไร? เราต้องทำสักอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรก็ได้ ทำก่อนเลย สู้เลย ทำให้เต็มที่ด้วยมรรคแปด ตั้งเอาไว้ด้วยความเพียรที่ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น ความเพียร จะเป็นองค์ประกอบอันแรก ที่เราสามารถทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว เป็นจิตของคนที่จะรู้แจ่มใส ถึงขนาดที่ว่า ชีวิตชั้นต้องทำอันนี้ แจ่มแจ้งขึ้นมา จิตเขาจะต้องมีองค์ประกอบ 7 อย่างที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งนั้น คือ สัมมาสมาธิ ถ้าหนทางที่เราทำตามตลอดนี้ไป แล้วสามารถรักษามรรคแปดได้ เส้นทางนั้น คือ ถูกต้อง สรุป หลักการนี้ สามารถนำไปใช้ได้ไม่ใช่แค่บัณฑิตจบใหม่ แต่ปรับใช้ได้ในทุกเรื่อง บางคนเป็น Midlife Crisis ชั้นจะทำอย่างไรกับชีวิต? ถ้าเราปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินชีวิต ให้มีเมตตา มีความอดทน มีสัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ อยู่ในชีวิตการงาน ทางในจิตใจจะเปิดโล่งขึ้นมา มีความสว่างแจ่มใส เราจะรู้ว่า ชั้นทำต่อไปก็ได้ ไม่มีปัญหา หรือจะเปลี่ยนที่ไปทำอย่างนั้นก็ได้ รู้ได้ ไม่ต้องให้ใครบอก ว่าอันนี้คือดี คือไม่ดี ดีหรือไม่ดีนั้น คือดูตามทางมรรคแปดนั่นเอง#1u0108-1-190520 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/19/201959 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

เจ็บแต่จบ ป่วยกายไม่ป่วยใจ (6220-1u)

โจทย์ชีวิต : สาววัย 37 ปี ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่ 4 ต้องตัดเต้านมออกทั้ง 2 ข้าง เจ็บกายแล้ว ยังทุกข์ใจ สามีไล่ให้มาอยู่บ้านแม่ หายแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกัน ตอนนี้มีน้องสาวดูแล ทำให้เขามีปากเสียงกับสามี ๆ เลยหนีไปอยู่ที่อื่น ไหนจะค่าใช้จ่ายรักษาตัวเอง ยังมีแม่ที่อายุ 60 กว่าและลูกอีก 2 คนแก้สมการ: ถ้าเจ็บแล้วมันไม่จบ อย่าเจ็บฟรี แต่ถ้าเจ็บแล้วมันจบ นี่คือเจ็บฉลาด ป่วยกาย อย่าให้ป่วยใจไปด้วย คนที่อาจจะไม่ได้ป่วยกาย แต่มีโรคทางใจกลุ้มรุม โกรธอยู่เรื่อย มีเชื้อโรคในใจคือโทสะ เผาให้เร้าร้อน อยากให้เป็นอย่างนี้ตามที่หวัง เพ่งเล็ง ความอยากคือราคะ เกิดความกระหายคือโมหะ ที่ทำให้มึน มืด ตันไปทุกทิศทุกทาง ไม่รู้ชีวิตจะดำเนินไปทางไหนถ้ามีการระลึกถึงศีล พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นโสตาปัตติยังคะ 4 การเจ็บป่วยครั้งนี้จะเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นเครื่องทำให้เกิดปัญญา เป็นทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อม ไปสู่นิพพานได้ เป็นช่องเป็นทางออกแล้วสรุป ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว ให้ฉลาดมอง ฉลาดเห็น เข้าใจความเป็นสภาวะในกายว่า “ไม่นานหนอกายนี้ ก็จะนอนทับแผ่นดิน กายนี้ที่มีวิญญาณไปปราศแล้ว อันบุคคลทิ้งแล้ว ราวกับท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์” ถ้าเรายังยึดถือในกายว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ๆ อย่าเป็นอย่างนั้นๆ นั่นคือป่วยกายด้วยป่วยใจด้วย สิ่งใดมีความไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ปรุงแต่งมาตามเหตุตามปัจจัย มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เห็นตามความเป็นจริง ใจเราก็ไม่ป่วยด้วย ภัยคือความเจ็บไข้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะมีคนเดียว คนอื่นเขาก็มีเหมือนกัน นอนคืนนี้ บางทีเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาด้วยซ้ำ เราจะระลึกถึงอะไรวันนี้ ให้ระลึกถึงความดี ระลึกถึงศีล ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นคือความดี จิตใจอยู่ในโสตาปัตติยังคะ 4 ยังเป็นผู้ที่เรียกว่า วันหนึ่งราตรีหนึ่ง อยู่แล้วเจริญ เราจะสบายใจได้ สบายใจแล้ว กายมันจะเป็นยังไง ก็ตามนั้น เหตุปัจจัยเป็นยังไง เราก็ดูแลกันไป การเจ็บป่วยครั้งนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมาก ถ้าเราเห็นตามจริงในข้อนี้ อะไรก็ห้ามไม่อยู่ มีนิพพานไปที่ไปสู่แน่นอน#1u0107-1-190513 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/12/20191 hour, 9 seconds
Episode Artwork

เอนทรานซ์ไม่ใช่ที่สุดของชีวิต (6219-3u)

โจทย์ชีวิต: ครอบครัวอยากให้เรียนหมอ แต่สอบไม่ติด แม่เสียใจมากและจะให้สอบใหม่ แต่ตัวเองไม่อยากเรียนแล้ว ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน จะจัดการกับความเครียดอย่างไร?แก้สมการ: ชีวิตไม่ได้จบแค่นี้ ไม่ได้มีทางเดียว และถ้าไม่รู้ว่า ต้องการอะไร เราจะตกไปอยู่ในความต้องการของคนอื่น ถ้าไม่มีแผนในชีวิต ก็ต้องไปตกอยู่ในแผนชีวิตของคนอื่น จะรู้ว่าเราต้องการอะไร คือ ทำจิตให้เป็นสมาธิ แล้วแยกแยะสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ เหตุและผล และความอยากกับสิ่งที่เป็น*ปลูกฝังความเป็นสภาวะ คือ เอาความอยากแพร่ไป ในสิ่งต่าง ๆ เอาความทุกข์ไปใส่ให้เขา เหมือนเป็นบาป พอเขาไม่ได้ ก็เหมือนตีตราบาปไปที่เขา ด้วยความอยากที่คุณอยากให้เป็น เหมือนเป็นรอยแผลในชีวิต เหมือนรอยกรีดรอยสลักลงบนหิน มันลบออกยากจะสมหวังหรือไม่สมหวัง ให้รักษาจิตใจ วาจา ความคิดนึกให้ดี ให้มีสติ ทำสิ่งที่ควรทำ คือ อยู่ตามมรรคแปด ปฏิบัติไปอย่างนี้ ชีวิตมันจะคลี่คลายมีทางไปได้ เปิดโล่ง ไม่ตัน ทางที่ไปตามมรรคแปดนี้ ความทุกข์ในทุกขั้นตอนชีวิต จะลดลง ความสุขในการดำเนินชีวิตจะมีขึ้นได้สรุป กลับมาที่จุดเริ่มต้น สร้างเหตุปัจจัย แยกเหตุจากผล สิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำ สิ่งที่เป็นความอยากกับสิ่งที่ได้ออกจากกัน จะแยกได้ด้วยการตั้งสติเอาไว้ เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียว จะมีความแจ่มแจ้ง เป็นเหมือนไฟฉายส่องชี้ทาง ไปทางนี้ไม่ได้ ก็ไปทางอื่น หรือจะรอ มันไปได้#1u0106-3-190508 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/7/201953 minutes, 1 second
Episode Artwork

อย่าตราบาปให้ลูก (6218-1u)

โจทย์ชีวิต: ลูกเรียนไม่จบตามกำหนด คบเพื่อนที่มีความคิดรุนแรง โกหกขอเงิน พอว่าก็ประชดประชัน แสดงความเกลียดชัง สูบบุหรี่สูบกัญชา คบเพื่อนไม่ดี หาหมอจิตเวช เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชาย เคยฆ่าตัวตาย ชวนไปวัดไหว้พระ ก็ไม่ไป แม่รู้สึกทุกข์ใจ ทำไมทำตัวไม่ดี ขี้เกียจขี้คร้านแก้สมการลูกมีความศรัทธาต่อพ่อแม่ จะสร้างหิริโอตตัปปะ ความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาได้ด้วยบาป นั่นไม่ใช่ทางที่จะเป็นได้ จะให้เขามีความกลัวความละอายต่อบาป ก็เลยเอาบาปมาตราให้เขา  นั่นมันผิดตั้งแต่คิดแล้วถ้าไม่มีกำลังใจในการที่จะเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ใครสักคนใดคนหนึ่งจะทำจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเพียร กำลังตรงนี้ ต้องมาจากกำลังใจ คือศรัทธา จะให้มีกำลังใจ มีศรัทธา ต้องมาจากความรักความเมตตาระลึกถึงความดีได้ นั่นแหละคือ จุดเปลี่ยน อย่าด่าอย่าว่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าไม่ด่าไม่ว่ากัน คือ ไม่สนใจ ปล่อยไปตามยถากรรม แต่ให้รู้จักปรับรู้จักเปลี่ยน รู้จักใช้อาวุธคือปัญญาที่เป็นดั่งศาสตราในการที่จะชำแหละแผลคือผัสสะ ที่มันเน่าเป็นหนองสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่เรากระทำให้กันมา ด่ากันเกลียดกัน ให้แก้ไข ขอโทษกัน ให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษ กระทำคืนตามธรรมปัญหาเปรียบเหมือนเป็นหัวลูกศร แก้ไขใหม่ เอาศาสตราคือปัญญาปาดลงไป ดึงพิษออก หยุดมิจฉาวาจา หยุดการตำหนิติเตียนว่าเป็นเพราะเธอ ไม่ใช่เพราะชั้น รับผิดชอบชีวิตของตัวเอง อย่าเอาความรับผิดชอบไปโยนให้สังคม โยนให้เพื่อน โยนให้ลูก เราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองสรุป ให้มีความมั่นใจ มีกำลังใจ คือ ศรัทธาในทางคำสอนว่า เราสามารถเอามาทำเอามาปฏิบัติได้ ตัวเราเองนี่แหละ ต้องทำก่อน ...พฤติกรรมบางอย่างที่มันหยาบกระด้าง มันมาจากจิตใจที่หยาบกระด้าง จะให้พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นนุ่มนวล ต้องใช้จิตใจที่นุ่มนวล จิตใจที่อ่อนเหมาะ จะให้จิตใจเขานุ่มนวล อ่อนเหมาะได้ ต้องใช้ความอดทน ใช้ความเพียร ใช้ปัญญา ใช้ความดี จึงจะทำความดีให้เกิดได้...ต้องใช้น้ำสะอาด ถึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกให้ออกไปได้ ขอให้เรามีความมั่นใจ#1u0105-1-190429 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/28/201958 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

ปัญหาการเงิน หนี้สิน (6217-1u)

ในชีวิตของเรามันต้องเผชิญปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เรื่องทางบ้าน การเรียน การงาน เป็นเหมือนโจทย์เป็นปัญหา เป็นสมการที่ต้องแก้ด้วยตัวเราเอง เพราะคือสมการชีวิต เราจะนำธรรมะมาปรับเข้ากับในสมการชีวิตของเราอย่างไรสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เฉพาะเจาะจงมาที่เรื่องหนี้สินที่เป็นปัญหากับใครแล้ว มันเป็นเครื่องขวาง เครื่องข้อง เครื่องหนักใจอย่างมาก เราจะปรับสมการนี้อย่างไรปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้แก้ได้ด้วยเงิน ปัญหาที่ไม่ได้อยู่ที่เงินด้วยซ้ำ แต่อยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการเงิน “อานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ”ปัญหาคือความกลัวและความโลภ จะเอาความกลัวและความโลภที่มันเกาะอยู่ที่จิตใจของเราออกไป ด้วยเครื่องมือคือมรรคแปดได้อย่างไรTime Index[02.06] ปัญหาหนี้สิน 75 ล้านของครอบครัว ทรัพย์สินทั้งหมดจำนองไว้กับธนาคาร ธุรกิจไม่เป็นระบบ มีปัญหาสภาพคล่อง จะตัดสินใจทำอะไร ก็ติดที่พ่อแม่ จนทะเลาะกันในครอบครัว เป็นโรคซึมเศร้า[11.30] “พุทธะภาษิตเรื่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงทำหน้าที่เดียวกัน” คือ เป็นผู้บอกหรือชี้แนะทาง ผู้ประพฤติตามคำบอก ย่อมพ้นจากเครื่องผูก[13.12] เงินเป็นอสรพิษร้าย เป็นอันตราย ประโยชน์มี แต่ถ้าทำไม่ดี มันฉกกัดเราได้[16.25] ปัญหาของการเงินไม่ใช่ตัวเงิน แต่มันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการเงิน[17.00] การกู้หนี้เป็นทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลก เพราะทุกข์ที่จะต้องตามมา[24.18] ปรับสมการให้เอาทางตรง ไม่อ้อม คือธรรมะ[25.48] Fear & Greed จะให้เริ่มผูกปม[29.36] เปิดทางน้ำเข้า 4 ปิดทางน้ำออก 4[41.31] การแก้ไข ต้องใช้ความกล้า เผชิญหน้ากับความจริง[42.31] อาจจะไม่ใช่เรื่องกรรม อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี[46.02] อริยทรัพย์คือศรัทธา ศีล ความกล้า ความเพียร และปัญญา[50.55] จะแข็งแรงได้ ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต จะทำให้พัฒนาได้[51.04] จะไม่จนใจ ต้องมีอริยทรัพย์[55.14] ปัญหาเรื่องการเงิน ที่มาจากความกลัวและความโลภ ที่ผูกเงื่อนปมขึ้น ๆ ทำให้มันโผล่มาเป็นปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องของหนี้สิน และทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6 ให้ถูกต้อง[58.15] หน้าที่ในทิศทั้ง 6 ที่จะไม่เป็นภัย#1u0104-1-190422 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/21/20191 hour, 28 seconds
Episode Artwork

สะใภ้ตัวดี สะใภ้ใหม่ (6216-1u)

พระพุทธเจ้าบอกนางสุชาดาน้องสาวนางวิสาขา เรื่องภริยาของบุรุษ 7 จำพวกจะระงับเวร ด้วยความไม่ดี จะไม่ได้ด้วยการผูกเวร แต่ระงับได้ด้วยความดี กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออก ด้วยสิ่งที่ดี กำจัดสิ่งที่สกปรกได้ ด้วยน้ำสะอาด กำจัดความไม่ดีออกจากครัวเรือนได้ ไม่ใช่ด้วยการด่ากันว่ากัน ไม่ใช่ด้วยอาชญา ด้วยศาสตราจะระงับร้อน ต้องเย็น จะระงับความหิว ต้องความอิ่มความรู้จักพอ จะระงับความอิจฉาริษยา ด้วยจิตที่มีมุทิตา จะระงับวาจาที่ด่าทอทิ่มแทงกัน ด้วยการนิ่ง มันจะจบได้ทำจิตใจให้เหมือนกับสะใภ้ใหม่ มีความเกรงใจ ระมัดระวัง ทั้งในพ่อผัว แม่ผัว ผัวหรือแม้แต่คนงานในบ้าน วาจาให้นุ่มนวล อ่อนหวาน เป็นสัมมาวาจาดีหรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นกระทำ ดีหรือไม่ดี อยู่ที่เราทำ ท่ามกลางอก คือใจของเรา รักษาให้ดีเอาธรรมะแทรกซึมเข้าไปได้ในทุกจุด เข้าสู่จิตใจ จะทำให้บ้านเมืองที่เราอยู่ เป็นเมืองกายที่มีใจเป็นหัวหน้า ให้เมืองนี้เรือนหลังนี้มีความสุขใจ สบายกายได้Time Index[02.26] ผู้ชาย 3 พี่น้อง ที่มีปัญหามาจากสะใภ้ 2 คน สุดท้ายทะเลาะกัน[17.19] ปากเสียงในเรือน มีได้ทุกเรื่อง ถ้ามีความยึดถือ[29.14] ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้าและพึงรักษาไฟในภายในฯ[30.35] โกรธจะดับ ไม่ใช่ด้วยใส่เชื้อ[32.15] ต่างคนต่างหนัก ไปต่อไม่ได้[34.04] สะใภ้ 7 อย่าง[39.56] ด่ากลับเมื่อไหร่ เสมอกัน[47.38] ชนะเกมส์ด้วยธรรมะ[51.07] วาจาและจิตใจให้เหมือนสะใภ้ใหม่[52.33] ไม่ได้จะอยู่ 100 ปี เดี๋ยวก็จากกันแล้ว[53.40] จิตมันไม่มีตัวไม่มีตน[54.43] รักษาความดี อดทน เมตตา[55.10] ธรรมะแทรกซึมเข้าไปทุกจุด[55.22] เมืองกายที่มีใจเป็นหัวหน้า มีความสุขใจ สบายกาย#1u0103-1-190415 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/14/201957 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

ดูแลคนป่วยด้วยธรรมะ (6215-3u)

การปฏิบัติตั้งสติด้วยอานาปานสติ คือ การระลึกนึกถึงลมหายใจ และการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโจทย์ชีวิต: คนที่เรารักป่วยตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือต้องเข้าโรงพยาบาล เข้าไอซียู ห้องฉุกเฉิน จะทำอย่างไร ธรรมะใดที่สามารถนำมาใช้งานได้ แก้สมการ:ถ้าคนรอบข้างเจ็บไข้ได้ป่วย ในฐานะเป็นคนใกล้ชิดจะทำอย่างไรความเจ็บป่วยไข้มีเป็นธรรมดาของโลกการดูแลคนเจ็บไข้มี 5 ข้ออดทน หาจังหวะพูด ให้เห็นตามความเป็นจริงถ้ารักษาไม่ได้แล้ว จะตาย ต้องถอดเครื่องช่วย ให้ทำตามที่หมอแนะนำทำอย่างไร จึงจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศล สามารถรักษาจิตทั้งของเราและของผู้ที่เจ็บไข้ ให้มีความเหมาะสม ตั้งอยู่ ดำรงอยู่ในธรรมได้#1u0102-3-190410 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/9/201929 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ธรรมะที่เป็นเกราะป้องกันจากกาม (6214-3u)

ปฏิบัติธรรม เริ่มจากตั้งสติด้วยการระลึกถึงพุทโธ คือ ความตื่นความรู้ความเบิกบาน จากการไปตามอำนาจของผัสสะต่างๆ ที่จะให้สุขบ้างทุกข์บ้าง ความเข้าที่คลาดเคลื่อนว่า คนที่ปฏิบัติธรรม จะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องบวชหรือถ้ามีเงินทองมาก มีชื่อเสียง ตำแหน่ง จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปไม่ได้คนที่ร่ำรวย มีชื่อเสียง มีความสุข มีกามวัตถุมาก ไม่จำเป็นจะต้องมีกาม มีความกำหนัดยินดีพอใจในจิตใจที่มากตามไปด้วย แต่คนที่มีวัตถุกามมาก กลับมีกิเลสกามน้อย ก็มี ขณะเดียวกัน คนที่ไม่ได้จะมีวัตถุกามมาก มีน้อยกลับมีกิเลสกามมาก ก็มี(3) ตัวอย่างคนมั่งมี เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา จิตตคฤหบดี ปุณณเศรษฐี มิคารเศรษฐี เมณฑกเศรษฐีฯไม่ใช่มั่งมีแล้ว จะละกามไม่ได้ มีธรรมะไม่ได้ และไม่ใช่ว่ายากจนแล้ว จะละกามได้ เห็นทุกข์แล้ว จะพ้นทุกข์ บางทีก็ไม่แน่ ซึ่งการจะละกามได้ พ้นทุกข์ได้หรือไม่ มีลาภ/เสื่อมลาภ ยศ/เสื่อมยศ นินทา/สรรเสริญ สุข/ทุกข์ จะครอบงำจิตได้หรือไม่ เหตุปัจจัยอยู่ที่ว่า มีมรรคไหม ในที่นี้ยกเรื่องศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาสรุป การที่จะละกาม ไม่ใช่ว่าจะต้องละสิ่งของข้าวของทุกสิ่งทุกอย่าง หรือการที่ไม่ได้มีสิ่งของข้าวของอะไรมาก แล้วคิดว่าจะละกามได้ นั่นคนละเรื่อง แต่จะละกามได้ ด้วยธรรมะที่เรามี ไม่ใช่ด้วยสิ่งของ แต่ละได้ด้วยเรื่องของมรรค ซึ่งในที่นี้ยกมาเริ่มจากศรัทธา ไปสุดจบอย่างสวยงามที่ปัญญา#1u0101-3-190403 Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/2/201957 minutes, 30 seconds